Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1076 Boligområde ved Klokkeskovvej i Stavtrup

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og tætlave boliger

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i den gamle lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Afgørelse er truffet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, dvs. den gamle lov. Dette sker i henhold til § 57 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, planogmiljoe@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 202 (Plan-ID 1211373) samt Tillæg til Lokalplan nr. 202 (Plan-ID 1211374) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 28-05-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (1)

Høringssvar (6)

Indsigelse mod nyt 3-etagers byggeri på Klokkeskovvej i Stavtrup

- byggeri i 3-etagers højde i Stavtrup Som ejer af lejlighed 17E ønsker jeg bestemt ikke at støtte det! - Som borger er problemet, at man i god tro har købt sin ejendom på Klokkeskovvej...

Indsigelse

30.07.2019 På vegne af AB Klokkehøjen, Råhøjvænget 3 – 61, 8260 Viby J., skal jeg hermed kommentere det udsendte lokalplansforslag. Af lokalplansforslaget fremgår det, at den trampesti,...

Indsigelse mod ændring af lokalplan

Høringssvar, herunder indsigelse mod opførelse af byggeri på Klokkeskovvej på vegne af og som repræsentanter for bestyrelsen i E/F Klokkeskovvej 15-17, 8260 Viby J. Indledningsvist skal...

Høringssvar til Forslag til Lokalplan nr. 1076

Ormslev Kirke Menighedsråd har med interesse læst Forslag til lokalplan nr. 1076 og tillæg til Kommuneplan. Vi er ved Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, 8260 Viby J, nærmeste nabo til loka...

Vedr. fremlagte lokalplan 1076 med tilh. kommuneplantillæg 20, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1076 med tilhørende kommuneplantillæg 20 for "Boligområde ved Klokke...

Lokalplan 1076 - byggehøjde

I Stavtrup har der ikke tidligere været boligbyggeri i3 etager. 3 etager er hvad lokalplan 1076 giver mulighed for. Stavtrup Lokalråd henstiller/foreslår er der ikke bygge i 3 etager i...
16/08/2019 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Viby
Hørings-id

H110

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.