Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby – bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper i kombination med erhverv og butikker samt offentlige formål i form af daginstitutioner.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring om forslag til Lokalplan nr. 1083:

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 17:00 - 19:00 i Bylageret, Kalkværksvej 11A-B, 8000 Aarhus.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 16. august 2019.

Du kan se invitation til borgermødet her

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne for Risskov Engby. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Etablering af signalanlæg mellem Lystrupvej og Arresøvej. Etableringen er med kanaliseringer men kan udføres i etaper alt efter hvornår hjørnegrundene kommer i spil til byudvikling
  • Ombygning af Arresøvej til en bygade. Vejen ombygges med cykelsti på en del af strækningen og med længdeparkering på den resterende del, hvor der påtænkes butiksmiljø i stueetagen. Ombygningen omfatter også en begrønning af vejen, herunder vejtræer
  • Etablering af krydsningshelle på Lystrupvej. Der føres en sti gennem lokalplanområdet og ved dens udmunding ved Lystrupvej etableres en krydsningshelle til hjælp for de lette trafikanters krydsning af Lystrupvej
  • Etablering af adgangsvej fra Arresøvej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet kan ikke hensigtsmæssigt vejbetjenes direkte fra Lystrupvej eller Lystrupvej (stikvejen) i syd. Derfor skal der etableres vejadgang fra Arresøvej. For at sikre at vejadgangen skal skabes er denne med i udbygningsaftalen

Ved aftalen forpligter ejerne sig tilsammen til at bidrage med 13.0 mio. kr. ekskl. moms. Dog skal de faktiske omkostninger til anlæggene afholdes af ejerne hvad end de bliver højere eller lavere. Beløbet ovenfor er ekskl. eventuel arealerhvervelse

Du kan se forslag til udbygningsaftalen her

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                                                                                        

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 911 (Plan-ID nr. 2987919) og Byplanvedtægt nr. 3 (Plan-ID nr. 1115327), vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 26-06-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer (1)

Høringssvar (0)

03/07/2019 - 13:49

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H114

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.