Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby – bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper i kombination med erhverv og butikker samt offentlige formål i form af daginstitutioner.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring om forslag til Lokalplan nr. 1083:

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 17:00 - 19:00 i Bylageret, Kalkværksvej 11A-B, 8000 Aarhus.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 16. august 2019.

Du kan se invitation til borgermødet her

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne for Risskov Engby. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Etablering af signalanlæg mellem Lystrupvej og Arresøvej. Etableringen er med kanaliseringer men kan udføres i etaper alt efter hvornår hjørnegrundene kommer i spil til byudvikling
  • Ombygning af Arresøvej til en bygade. Vejen ombygges med cykelsti på en del af strækningen og med længdeparkering på den resterende del, hvor der påtænkes butiksmiljø i stueetagen. Ombygningen omfatter også en begrønning af vejen, herunder vejtræer
  • Etablering af krydsningshelle på Lystrupvej. Der føres en sti gennem lokalplanområdet og ved dens udmunding ved Lystrupvej etableres en krydsningshelle til hjælp for de lette trafikanters krydsning af Lystrupvej
  • Etablering af adgangsvej fra Arresøvej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet kan ikke hensigtsmæssigt vejbetjenes direkte fra Lystrupvej eller Lystrupvej (stikvejen) i syd. Derfor skal der etableres vejadgang fra Arresøvej. For at sikre at vejadgangen skal skabes er denne med i udbygningsaftalen

Ved aftalen forpligter ejerne sig tilsammen til at bidrage med 13.0 mio. kr. ekskl. moms. Dog skal de faktiske omkostninger til anlæggene afholdes af ejerne hvad end de bliver højere eller lavere. Beløbet ovenfor er ekskl. eventuel arealerhvervelse

Du kan se forslag til udbygningsaftalen her

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                                                                                        

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 911 (Plan-ID nr. 2987919) og Byplanvedtægt nr. 3 (Plan-ID nr. 1115327), vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 26-06-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (1)

Høringssvar (12)

Udvidet indsigelse fra Arresøvej 41 og Arresøvej 43

Jeg udtaler mig på vegne af ejerne af Arresøvej 41, Løgten Murer- & Entreprenør A/S og ejeren af Arresøvej 43, Hans Peter Stokkebroe. På vegne af ejerne skal jeg hermed gøre indsigelse...

Indsigelse mod inddragelse af Arresøvej 41 og 43 i lokalplanen

De 2 ovennævnte adresser ønsker ikke at være en del af lokalplanen. Der drives i dag velfungerende hhv. danskskole på nr. 43 (matrikel 6nx) og kontor med lager på nr. 41 (matrikel 6op)....

Omkringliggende område til storindustri

I forbindelse med borgermøde om Arresøvej lokalplanen, fremlagde arkitekten en oversigt med en tydelig markeret 'grøn kile', hvor det omtalte område indgik. Den såkaldte Grønne Kile for...

Ændring af grænse mod Nord for lokalplan

Høringssvar fra Arresøvej 43, 8240 Risskov, vedr. Forslag til lokalplan 1083 Der drives i dag velfungerende danseskole på Arresøvej 43 (matrikel 6nx). Valget om relativt sent i lokalpla...

Lokalplan 1083

Som ejer af Lystrupvej 11a vil jeg protestere mod, at der bygges 3 etagers byhuse lige bag min have, ( 2 etager må være maximum og ingen østvendte altaner). Det vil betyde en urimelig f...

Lokalplan 1083

Som nærmeste nabo både mod syd og mod vest, bliver der indblik i både hus (soveværelse og stue) og have hos mig og mine naboer. Ligeledes er der skyggevirkning på vores grunde, særligt...

Indsigelse imod det fremlagte forslag til ændring af lokalplan 1083

På baggrund af det offentliggjorte forslag, samt tilhørende bilag, ønsker Gurresøvejs Ejerlaug hermed at gøre indsigelse imod det fremlagte forslag til ændring af lokalplan 1083. I det...

Hensyn til de omkringliggende boliger på Lystrupvej.

Hej. Som tætliggende naboer til den kommende lokalplan, har vi følgende punkter som vi ønsker tages til efterretning. 1. Vi kommer til at have byhusene på 3 etager meget tæt på vores ha...

Besyv til lokalplanen

Hej Som nabo til det snarlige, nye byggeri - både i vores private baghave og hele den ene langside af vores grund - vil vi gerne have følgende besyv noteret: 1) Vi risikerer, at vores h...

Bygningstæthed

Det er min mening at gårdrummene i karreerne er for små især hvor der er tale om byggeri i 3-6 etager. Det ses ikke så meget af illustrationstegningen men ses tydeligt på lokalplankorte...

Høringssvar vedr. byggefelter og etageantal

Se vedhæftede høringssvar og bilag.

Socialt liv i ny bebyggelse

Hej. Har aldrig lavet en høringssvar før, så derfor den direkte form: Jeg vil gerne høre, om det ikke er muligt at indtænke fælles INDEarealer i bebyggelsen, som kan fremme det sociale...
05/09/2019 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H114

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.