Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1108 - Boligområde Skæring Strand – Overførsel fra sommerhus-område til byzone

Lokalplanen giver mulighed for at området overføres fra sommerhusområde til byzone

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 526 (Plan-ID 1087006) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 25-09-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (3)

Høringssvar (18)

Deklaration af den 9. september 1963

Hej, Vi står overfor et kommende køb af Bjergfyrvej 13, Egå, matr. 4q, som indgår i den nye lokalplan nr. 1108. Efter at have gennemgået ejendommens tinglyste servitutter, falder jeg ov...

Beplantning i skel

Mener ikke at der i lokalplanen skal være forbud mod træhegn eller trådhegn. Og da slet ikke hvis naboerne indbyrdes er enige om et træ eller trådhegn. De er jo oftest beplantet med kla...

Byggeafstand til skel for beboelse

Jeg ser til min store skræk at i vil indføre en byggeafstand til skel for beboelse ned til 2,5 meter. Det var bestemt ikke det der var lagt op til i det første eksempel der blev fremlag...

bygge mod skel

Hej Jeg vil som Jan Folmer skriver, gerne stille spørgsmål til garage anlæg og skure i skel linie. Da jeg på strandvangsvej 39 har en meget lang og smal grund, som så mange andre på den...

Etablering af kælder i delområder

Angående kælder. I lokalplanens bestemmelser står at man ikke må bygge kælder i paragraf 8. Vi kan ikke se at en etablering af kælder skulle genere nogen i området, da man stadig skal h...

8.1 Der må ikke etableres kældre.

8.1 Der må ikke etableres kældre.??????? Er meget forundre over at se at der ud af det blå er kommet dette punkt.. Er meget forundret da jeg ikke kan lade være at sammenligne området me...

Bebyggelse mod skel

Der må bebygges 2.5 m. mod skel? Set i forhold lokalplanens intention om bedst muligt at bevare de grønne områder med lys og luft mellem husene syntes det modsætningsfyldt med en byggea...

Der må ikke etableres kældre.!?

Hvad er grundlaget for at der ikke må etableres kældre, når vi nu alle ønsker at have lidt luft omkring hinanden og noget grønt at se på - er det da VÆSENTLIGT BEDRE at bygge nedad end...

Yderligere udvidelse af Skæring Hedevej for ejendommene fra nr. 159 til Svinbovej

Jeg gør hermed indsigelse mod lokalplanen 1108 Skæring Strand, side 54 stk. 5.3 til evt. fremtidig udvidelse af Skæring Hedevej. Jeg får indskrænket min nuværende ret - voldsomt, ved at...

Ingen yderligere bemærkninger til lokalplansforslaget, fra DN

Skæring Strand

Byggelinie mod Strandvangsvej, Plantagevej og Åstrup Strandvej

Formuleringen om, at der skal holdes en byggeafstand fra skel mod Plantagevej er uheldig. Der bør findes en formulering, der tydeliggør, at den 5 meter byggelinje regnes fra nuværende s...

Vedr. fremlagte lokalplan 1108, med tilh. kommuneplantillæg 5, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1108 med tilhørende kommuneplantillæg 5 for "Skæring Strand". Vi ska...

Vejbump og fodgængerovergange

I forbindelse med forrige høring med høringsfrist indtil 18. januar 2019 fremsendte vi følgende forslag, som vi ikke kan se er indarbejdet eller vi på ander måde har fået svar på. Vil I...

Bygningshøjde delområde 1

Ønsket er en bygningshøjde på 6,5 m og en facade højde på 5.5m, som anført i Arkitema Architects oprindelige forslag til lokalplan. En bygningshøjde på 6.5 m muliggør, at der kan opføre...

Småbygninger i skel

Hvad angår småbygninger i skel, er der stor forskel fra område til område. Min ejendom på strandvangsvej 35 er lang og smal. Hvis jeg på nogen måde skal overholde 2,5 m til skel og samt...

Lokalplan 1108 Skæring Strand

Tak for det store arbejde man har lagt i udfærdigelsen af lokalplanen. Vi var godt tilfredse med det resultat, der blev præsenteret ifm. stormøderne i 1. kvartal 2019. Vores begejstring...

Lokalplan 1108

Jeg mener at skelafstand for bolig bebyggelse på 5 meter skal bibeholdes i den nye lokalplan. Så vi bevarer områdets grønne og åbne udtryk. Til gengæld skal træhegn og trådhegn med klat...

Deklarationer

Jeg kan se at der er visse servitutter som bliver slettet med den nye lokalplan, men jeg kan ikke se om de deklarationer som er bla. på vores grund på Bjergfyrvej også bliver slettet. D...
20/10/2019 - 18:50

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H127

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.