Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mod ændring af lokalplan

Høringssvar, herunder indsigelse mod opførelse af byggeri på Klokkeskovvej på vegne af og som repræsentanter for bestyrelsen i E/F Klokkeskovvej 15-17, 8260 Viby J.

Indledningsvist skal der gøres opmærksom på, at byggeriet vil blive opført med Ejerforeningen bestående af 43 lejligheder, som nærmeste nabo, skitseret i bilag 1.

Følgende indsigelser bedes tages til følge i forbindelse med høringen.
Første Byggeri i 3 etagers højde i Stavtrup: Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt etagebyggeri i 3 etagers højde i Stavtrup. Ejerforeningen vil af flere grunde ikke støtte, at der bliver åbnet op for denne mulighed.

Udsigten og dermed herlighedsværdi for de tilstødende lejligheder forsvinder stort set: For eksisterende lejligheder, vil dette være uhensigtsmæssigt, idet deres udsigt mod Brabrand Sø og tilstødende skovområde vil blive frataget dem. Herlighedsværdi - og ejendomsværdien vil dermed falde.

→ Byggeriet burde være tilbagetrukket og dermed ikke bryde med den nuværende hushøjde eller områdets karakter generelt.

Intentioner for nuværende kommuneplan brydes:
Ejerforeningen mener at intentionerne i den nuværende lokalplan og tillæg hertil vil blive brudt, og at den foreslåede ændring i lokalplanen vil medføre et bastant, massivt og uinteressant byggeri i varierende bebyggelsesformer. Den nuværende kommuneplan giver ikke mulighed for at opføre rækkehuse og bebyggelse i 3 etager. Derimod vil en dispensation åbne op for varierende bebyggelsesformer samt den maksimale bygningshøjde vil blive ændret fra 8,5-11 meter., samt give mulighed for ikke blot at bygge i 2, men 3 etagers højde. Nævneværdigt er intentionen med den nuværende lokalplan om byudvikling i balance, hvor et nævneværdigt kriterium for udviklingen - er boligbebyggelsens samlede volumen samt afstand til eksisterende almene bebyggelser. Et boligbyggeri af denne størrelse vil kort sagt være alt for belastende for området.

Eksisterende arealer tilhørende bygherre har været forsømt i årevis.
På bilag 2 ses arealet som påtænkes bebygget. De to skure ved siden af den nuværende beværtning er blevet fjernet for 4 år siden, men sokkel, sand og græsareal har stået uberørt siden. Ligeledes kan det nævnes, at parkeringspladsen har stået uberørt og er forfalden, samt at området ikke på nogen måde har været vedligeholdt af bygherre til stor gene for beboerne i E/F Klokkeskovvej. Hertil skal ligeledes nævnes, at flisegangen mellem beværtning og bygningen Klokkeskovvej 15P – ejet af bygherre, ligeledes er i slem forfatning, og dermed heller ikke er vedligeholdt. Bygherrens område, herunder området for den påtænkte bebyggelse, har således de sidste mange år været slemt forsømt. Se bilag 2 for nærmere information.

Bygningerne opført af samme bygherre lider under væsentlige bygningsfejl
I E/F Klokkeskovvej har lejlighederne de seneste 10 år været plaget af flere vandskader, som skyldes graverende monteringsfejl for samtlige 1. sals lejligheder (i alt 17), hvor samtlige lejligheder har haft eet eller flere afløbsrør der er lagt med bagfald; og derved ikke levet op til daværende standarder. Det er yderst bekymrende, at selvsamme bygherre kunne få lov at bygge igen.

4. Yderligere gener ved det foreslåede byggeri
Herlighedsværdi forringes. Terrasser hos stueetage ejerne i E/F Klokkeskovvej vil ligge klods op og ned af det nye byggeri: Lejlighederne i bygning 15 har terrasser vendt mod nord/vest, og dermed mod det påtænkte 3 etagers byggeri. Terrasserne er markeret med lilla på bilag 3. Såfremt byggeriet tillades vil stuelejlighedernes terrasse være placeret mindre end 7 meter fra bygning B2 og vil derfor blive væsentlig generet.
Byggeri til gene for bygning 17 pga. der kun er 5 meter til bygning B4 og i øvrigt miste udsigt Brabrand Søen: Ydermere vil byggeriet også være til gene for ejerforeningens bygning nr. 17, idet bygning B4 de såkaldte rækkehusene vil blive opført – ud fra lokalplanen ca. 5 meter fra ejerforeningens bygning. Igen vil der være tale om en trafikforøgelse mv. til gene for nuværende ejere/ lejere. Der er p.t. udsigt til Brabrandssøen, og da det nye byggeri er i samme plan som bygning 17, vi denne udsigt også forsvinde.
De samfundsmæssige interesser i arealanvendelse brydes: Opførelsen vil dermed ikke understøtte de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og ej heller understøtte det allerede velfungerende eksisterende liv. Heri ligger at Stavtrup på nuværende tidspunkt ikke har et 3 etagers byggeri, og at der intet ønske herom er for fremtiden heller. De samfundsmæssige interesser for prioritering af Danmarks areal for fremtiden kan findes på folketingets hjemmeside www.FT.dk Igen skal der være tale om byudvikling i balance, hvor flere interesser skal tilgodeses. På nuværende tidspunkt er der minimal trafik i området, hvilket etagebyggeriet uden tvivl vil forøge. Stuelejlighederne vil da blive væsentligt generet, og terrasserne vil ikke blive benyttet i samme omfang som tidligere. Afgørende er således at opførelsen af et 3 etagers byggeri ikke vil ske ud fra lokalsamfundets interesse, men ud fra et ønske om at udvide og dermed ændre det allerede eksisterende samfund. Herved vil området blive yderligere belastet både trafikalt og støjmæssigt.


Afslutningsvist vil ejerforeningen således understrege, at den foreslåede ændring af lokalplanen ikke forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, samt at samfundsudviklingen ikke sker på baggrund af et ønske fra de nuværende beboere. Der vil således være tale om en uønsket byudvikling, hvor befolkningstætheden forøges væsentligt og dermed går ud over ikke blot lokalsamfundets ønske om byudvikling, men også forringer livskvaliteten for de nuværende beboere. Den påtænkte bebyggelse vil fremkalde væsentlige ændringer i det bestående og ikke mindst allerede eksisterende og velfungerende miljø. Hertil kan nævnes forøget trafik og støjgener, som vil medføre at man ikke længere kan anvende sin bolig med tilhørende terrasse efter det ønskede formål. Hertil kan nævnes at et etagebyggeri vil overskygge de tilstødende terrasser. Der er tale om et allerede rekreativt miljø, hvorfor så stort et byggeprojekt vil påvirke områdets karakter negativt.
Desuden mener Ejerforeningen at borgerinteressen fra lokalsamfundet bør tillægges vægt i projektet, og især hensynet til de allerede eksisterende borgere.

(se vedhæftede PDF fil, hvor billeder er vedhæftet som bilag)

Bestyrelsen

Ejerforeningen Klokkeskovvej 15-17
8260 Viby J
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

E/F Klokkeskovvej 15-17

Indsendt

13/08/2019 - 11:28

Sagsnummer

HS9920392

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Viby
Hørings-id

H110

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.