Gå til hovedindhold

Høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UDVIKLINGSPLANEN FOR BISPEHAVEN

Høringssvar til udviklingsplan for Bispehaven:
Grundejerforeningen Klokkerparken​ er glade for at kunne bidrage til debatten om udviklingsplanen for Bispehaven. Grundejerforeningen repræsenterer over 200 husstande i området tilstødende Ryhavevej mod Bispehaven, og inkluderer husejere og lejere fra Klokkerfaldet, Klokkerbakken og Ryvej. S​ om grundejerforening har vi samlet følgende overvejelser – og håber dette kan være starten på yderligere dialog om de konkrete projekter, og for området generelt.

Hvordan kan Bispehaven integreres bedre med de omkringliggende kvarterer?:
Intentionerne om at inddrage de tilstødende boligområder med udgangspunkt i udviklingsplanen for Bispehaven er et fantastisk udgangspunkt. Der er et overordnet ønske om plads og lys imellem byggerierne, både for at sikre tryghed men også for at muliggøre naturarealer. Som beboere i området, ønsker vi gerne, at der tænkes grønne oaser ind i planerne for området. Flotte åløb, grønne vejbede, grønne midterrabatter – dertil gerne tænkt med tilstødende kulturelle muligheder som cafeer, legepladser, mødesteder, parkområder, indkøb og fritid. Nogle af disse tiltag savnes generelt i området, og vi kan se at lignende tiltag har haft en forskønnende effekt på ellers kedelige og ”funktionelle” byggerier/områder i Århus.

Som grundejerforening så vi dog gerne, at dette og kommende projekter, var relateret til en masterplan, en by-vision eller lignende dialogbaserede værktøjer. En sådan skulle gælde for området syd for Ydre Ringvej. Der er mange interesser i spil i området, både etablerede grupper og personer, såvel som kommende investorer. En plan/vision kunne sikre endnu bedre sammenhæng mellem grønne områder, rekreative aktiviteter, kulturhus og befolkningssammensætning i området.​ Især ser vi gerne at grundejerforeningen indgår i en struktureret dialog i den overordnet etapeplan, som ifølge høringssvaret indsendes til ministeriet 1. juni.

De seneste års renovering af Bispehaven har givet området et gevaldigt løft, ved at fjerne de lukkede parkeringskældre og skabe åbne korridorer mellem blokkene. Det virker dog til at de forskellige planer, der er for området i og omkring Bispehaven kan være med til at stoppe den ellers positive udvikling. I tidligere oplæg har der været lagt vægt på at de nye byggerier skal være lavere end de eksisterende blokke, og af varierende typer. Med de andre planer der er i de omkringliggende områder, virker det til at det ellers lovende byggeri ser ud til at blive lukket inde af adskillige høje byggerier.

Der kan blandt andet nævnes den allerede vedtagne lokalplan 1082 (Høringsid H 103). Resultatet af denne lokalplanændring gør, at der på den gamle 1-etages byggeri med dagligvarebutik, nu bliver bygget boliger og småt erhverv i op til 20 meter. Hvor der før var en lav overgang til boligkvarteret, vil det nye byggeri skabe en mur imellem Bispehaven og det syd-liggende boligkvarter. Derudover vil der også blive etableret parkeringskælder til de nye boliger, hvilket modarbejder det arbejde, der er blevet lavet i Bispehaven med netop at sløjfe parkeringskældrene for at skabe tryghed.

Længere mod øst har vi området fra Bispehaven- Viborgvej og Ryhavevej, som også tænkes ind i det geografiske område for denne høring. Også her har der tidligere været borgermøde og mulighed for at indsende høringssvar (Høringsid H 139). Høringssvarene havde visioner, som vi støtter med et bycenter indeholdende små butikker, institutioner, kulturhus samt en åben udvikling mod Viborgvej.

Udgangspunktet i oplægget til Høringsid 139 er byggerier i op til mere end 3 etager, hvilket vil skabe en yderlig barriere for den omkringliggende områders integration med Bispehaven. Syd for ovennævnte område (hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken) er der allerede påbegyndt højt byggeri jf lokalplan 1057, punktvis op til 5 etager. Ved høringsrunden til vedtagelse af lokalplan 1057 blev der udtrykt utryghed ved planen om parkeringskældre i byggeriet. Vest for området har der været oplæg til byggeri på ELCon- grunden (Ryhavevej 50).

Disse projekter understøtter behovet for en overordnet proces eller masterplan/vision, der tager højde for projekterne i alle de nævnte områder, for at sikre en bæredygtig udvikling i fremtidens Hasle. Flere af projekterne har samme tidshorisont, hvilket forstærker behovet for en samlet plan eller proces. Med de mange projekter i området vil der uden tvivl blive mere trængsel i dette område, der allerede nu er belastet af trafikale problemer. Disse forhold vil blive forstærket med en potentiel linjeføring af letbanen gennem området, uanset om ruten vil føres ad Hasle centervej eller Ryhavevej. Derfor er en samlet proces eller plan for området endnu vigtigere, så der kan skabes et godt sammenhæng mellem de forskellige områder. En mere helhedsorienteret tilgang til udvikling af området vil formentlig samtidig kunne styrke legitimiteten hos de beboer, der allerede bor i området.

Et så omfattende byggeri i et eksisterende boligområde vil vil naturligvis få indflydelse på eksisterende boliger og boligejere. Derfor vil vi gerne rose kommunen og borgmesterens afdeling for deres tilkendegivelse af, at Grundejerforeningen Klokkerparken kan få indflydelse på udformning af de private boliger der skal bygges i Bispehaven.

Der er forlydender om, at forskellige bygherrer kontakter villaejerne på de øverste husrækker ud mod Ryvej, bl.a. Klokkerfaldet med det formål at opkøbe villaer i forventning om, at kommunen ændrer rammerne, så der kan bygges højere ejendomme. Grundejerforeningen finder, at det er meget vigtigt, at områdets hovedgreb og -struktur fastholdes, således at den afgrænsning og de ideer, der ligger i Byplanvedtægt nr. 4 fra 1963 fuldstændig fastholdes (​https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1122098​). Området, som det er defineret i Byplanvedtægt nr. 4, er i en redegørelse til kommuneplanen for 2013 iøvrigt defineret som et “kulturmiljø”. Der er ialt kun fire parcelhuskvarterer i Aarhus Kommune, der bærer den betegnelse. Området bør fastholdes i sin helhed.

Hvad er de særlige kvaliteter i lokalområdet? - hvordan kan vi bygge videre på disse i den kommende udvikling?:
Østjysk Bolig har gjort et fremragende arbejde i at skabe en grøn akse som naturligt inviterer beboer syd for Ryhavevej igennem Bispehaven og videre op i Hasle Bakker. Hertil har adskillige kulturelle initiativer og events skabt grobund for en tættere integration af de forskellige bydele og dermed også dens beboere. Derfor opfordrer vi til flere rekreative områder og boligsociale aktiviteter inkl. fritids- og idrætsfaciliteter, små erhverv som cafeer mm. som kan tiltrække både nye ressourcestærke beboere og beboere til at involvere sig i fællesskabet. Der skal kort sagt, være en årsag til at bevæge sig ind i området, ikke blot som et forbindelsesled til Hasle Bakker.

Desuden ser vi den renoverede og det nu åbne, og hyggelige stisystem fra Ryhavevej forbi Hasle Centervej give tryghed for vores foreningsmedlemmer og har fået flere til at benytte dette som en primær rute igennem Bispehaven. Det ville være naturligt at bygge videre på denne forbindelse til Aarhus Universitets hospital og erhvervsområder i Skejby, som yderligere ville forstærke tiltrækningskraften for personale der arbejder på hospitalet og ved store erhvervs kræfter i Skejby, som Vestas, Atea, IBM m.fl. Mange som i dag vælger at bo syd for Aarhus.
Vi finder, at det er absolut nødvendigt at “tænke ud af området”. Med det mener vi, at både kommunen og boligforeningen skal involvere og investere i områderne uden for Bispehaven. F.eks. bør der investeres i udviklingen Klokkerparken og infrastrukturen, områderne uden for Bispehaven.

Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af området?
Vi ønsker, at der er særligt fokus på dagslys og liv i gaden mellem boliger og etageboliger, da erfaringer fra Aarhus Ø giver anledning til bekymring omkring bebyggelsens tæthed. Det er kendt at åbne og velbelyste områder har en positiv effekt på livskvalitet, samvær, kriminalitet, huspriser m.m. hvorfor vi ønsker at videreføre alle de gode tiltag kommunen, boligforeningen m.fl. har investeret i. Erfaringer fra by-udvidelse i Ørestaden, Aarhus Ø, m.fl. viser, at der foruden fællesområder, sjældent er tiltænkt nævneværdig grøn beplantning mellem individuelle bygninger. Det er derfor vigtigt med en varieret bebyggelse herunder lavt byggeri og rækkehuse, så der opnås et alsidigt boligudbud, som kan fastholde og tiltrække nye beboergrupper.

Hvilke potentialer har bydelen, og hvordan udnytter vi dem bedst i fremtiden?:
Ifølge tal fra Landsbyggefonden(1)​ samlet fra Bispehaven, findes et kæmpe potentiale især indenfor det boligsociale områder. Vi håber derfor, at man i en samlet pakke, der disponerer over betydelige millionbeløb til omdannelse af Bispehaven med renoveringer, bortsalg, nedrivninger etc., sikrer midler til at fortsætte og udvide det boligsociale arbejde. Arkitektforeningen har udgivet bogen ’Arkitektur der forandrer - Fra ghetto til velfungerende byområde’, hvor konklusionen er, at hverken fysiske tiltag, såsom nedrivning af boligblokke, eller sociale tiltag kan stå alene. Det er i kombinationen af fysiske- og sociale indsatser, at løsningen på udfordringen med ghettoområder og udsatte boligområde skal findes.

Med Venlig Hilsen Grundejerforeningen Klokkerparken

1) https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/boligomraader-i-bevaegelse/tilbageblik/bispehaven/#se ctionLink2
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jacob Vogelius

Indsendt

15/08/2020 21:14

Sagsnummer

HS2282824

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hasle
Hørings-id

H113

Kontakt

Borgmesterens Afdeling,

HR og Organisation

Rådhuset

Rådhuspladsen

8000 Aarhus C

89402000

hr@ba.aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Skriv til:

bydelsudvikling@ba.aarhus.dk