Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til den kommende sundhedspolitik i Aarhus Kommune.

ÅUF vil gerne rose Aarhus Kommunes udspil til en ny sundhedspolitik for Aarhus - specielt er vi begejstrede over visionen om at ”Alle skal have lige muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber” (side 7 i udkastet), som vi ser som en vigtig løftestang for trivsel og livsglæde blandt alle borgere, og en anerkendelse af at foreningerne er relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

ÅUF vil også gerne kvittere for, at politikken fastholder det store fokus på frivillige og foreningsliv og specielt på, at der skabes bæredygtige lokale tilbud tæt på borgernes hverdag (s. 12). Vi ved fra de børne- og ungdomsforeninger, som vi repræsenterer, at det kan være svært både at få unge med og at fastholde dem i foreningslivet i en livsperiode, hvor mange forhold ændres. Men vi ved også, som det beskrives i politikken, at når det lykkes at få unge engageret i frivilligt foreningsarbejde, så har det store positive effekter for den enkeltes trivsel og livsglæde. Derfor er det så vigtigt, at børn og unge, som typisk er nogle af de borgere som er mindst mobile i fritiden, kan finde meningsfulde fællesskaber lokalt og ”tæt på hverdagen”.

ÅUF vil også gerne rose det fokus, der er i politikken, på fællesskaber som et værn mod ensomhed og social isolation. Der er stadig en foruroligende stor andel af både børn og unge, som føler sig ensomme. Det ser vi som en af de store trivselsudfordringer i Aarhus, hvor netop foreningslivet kan spille en stor rolle i løsningen. Men ensomme børn og unge har brug for en hånd for at turde opsøge fællesskaberne i foreningslivet. Derfor bakker vi op om prioriteringen af unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og unge med tegn på mistrivsel, og vi tror på, at man kan forebygge ensomhed hos unge med fællesskabsorienterede indsatser (S. 15). Men for at det kan lykkes må det være en prioritet i sundhedspolitikken at inspirere og hjælpe de unge hen til de selvvalgte, forpligtende fællesskaber, som vi har et bredt udbud af i det idébestemte foreningsliv. ÅUF er klar til at indgå i et samarbejde om denne vigtige indsats.

I ÅUF oplever vi, at rigtig mange børn og unge finder en god støttende og fortrolig voksenkontakt i de frivillige foreninger, fx i den frivillige lektiehjælp og i det frivillige sociale arbejde. Det er et perspektiv som ikke er skrevet ind i sundhedspolitikken, men som vi foreslår kunne tilføjes under prioriteringerne for ”Trivsel og livsglæde” (s.15). Mange børn og unge savner en voksen rollemodel, som de ikke står i et magtforhold til (som de gør til fx forældre, lærer, træner), til at sparre med om stort og småt i livet. Det behøver ikke være professionelle voksne, som giver den støtte, men kan være frivillige i foreningerne, som samtidig netop har den fordel, at de møder børn og unge uden at få løn for det. ÅUF foreslår derfor, at der i sundhedspolitikken sættes fokus på den støttende frivillige voksenkontakt, både gennem mål om konkrete partnerskaber med foreningslivet, og gennem den bredt funderede indsats for at få flere børn og unge med i foreningslivet.

På baggrund af den rolle foreningslivet spiller i sundhedspolitikken, som en vigtig aktør for god trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt børn og unge, foreslår vi i ÅUF, at der i sundhedspolitikken tilføjes en målsætning om at øge andelen af børn og unge som er engageret i foreningslivet, fx under prioriteringerne for Trivsel og Livsglæde (s. 15).

Overordnet set synes vi i ÅUF, det er et fint udkast til en sundhedspolitik, og vi kan med de her givne bemærkninger bakke op om politikken.

Med venlig hilsen
På vegne af ÅUFs styrelse

Nina Hansen
formand /
Sara Springborg
sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

28/11/2019 - 11:04

Sagsnummer

HS8580393

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H134