Gå til hovedindhold

Høringssvar

Alle emner i henhold til invitation for det aflyste informationsmøde den 19/3

Jeg sender herved mine høringssvar i forbindelse med denne plan til behandling i Aarhus byråd.

Jeg har til støtte for min kommentarer til punkt 2 udarbejdet vedhæftede skitse.

1) Hvilke ideer og forslag har du til stier, forbindelser, mødesteder og andre fysiske tiltag, der kan sikre bedst mulig sammenhæng og synergi mellem det eksisterende Elev og den nye by Nye?

Kommentar:

Der bør i forbindelse med etape 2 anlægges gode stiforbindelser til Nye letbanestation samt til Lisbjerg gennem Lisbjerg skov. Disse stier skal være asfalterede og oplyste.

2) Hvilke ideer og forslag har du til den kommende planlægning for skole og boldbaner?

Kommentar:

Konceptmæssigt forslås det, at der ud for Engelstoftkvarteret (Elev) etableres en grøn kile mod syd mellem Nye og Lisbjerg skov. Området er i forvejen afgrænset af en skobyggelinje og det kan hensigtsmæssigt udlægges som grønt rekreativt område helt tilsvarende Mollerup Skov på den modsatte side at dalen.

Konkret betyder det, at skole og daginstitutioner rykkes længere mod øst, som angivet på tegning nedenfor. Den del af rammeområdet, der ligger vest for skolen kan så anvendes til boldbaner og regnvandsbassiner. Af hensyn til den grønne kile og sammenhængen med Lisbjerg skov anbefales det ikke at lave installationer af nogen art udenfor rammeområdet, dette for at bevare en ”blød” overgang til mark og natur, som jo netop skal være det attraktive ved at bo i Nye.

3) Hvilke ideer og forslag har du til den planlægningen af de grønne arealer mellem og mellemrum i Nye?

Kommentar:

Der bør være grøn adskillelse mellem Elev og Nye. Der er i dag lavet en passende bred adskillelse mellem Stokbrovejkvarteret (Elev) og Nye. Det bør etableres en tilsvarende afstand fra Engelstoftkvarteret(Elev) og Nye. Bredden på den grønne adskillelse regnes fra grundejerforeningens (Engelstoft og Koldkilde) skel til bebyggelse eller andre installationer i Nye – ca. 50m.

Der kan helt naturligt anlægges en sti i den grønne adskillelse og arealet bør i øvrigt udlægges med græs og buske.

4) Hvilke boligtyper mener du, at de vil være behov fro i etape 2?

Kommentar:

Bebyggelsen bør holdes i 1 og 2 plan. Det vil skæmme området, hvis man i Nye begynder at bygge i højden, og det vil modvirke det image / brand, som man ønsker for Nye i forhold til at leve ’økologisk’ og tæt på naturen.

5) Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for denne planlægning?

Kommentar:

Man bør nøje gennemtænke områdets infrastruktur - hvordan skal områdets nuværende og kommende beboere komme til/fra området. Det vurderes ikke realistisk at nedlægge vejen til Lisbjerg gennem Lisbjergskov. Denne vej bør opgraderes, og der bør anlægges cykelstier langes med vejen; men denne vej bør suppleres med en anden adgangsvej for at den samlede trafik til/fra Elev og Nye kan håndteres.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Granum-Jensen

Indsendt

22/03/2020 - 09:11

Sagsnummer

HS9842246

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00