Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Nye, etape 2

Lystrup den 23.marts 2020.


Bemærkninger til forhøring om revision af helhedsplan for Nye

Indledningsvis skal Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye beklage, at aflysningen af borgermødet den 19.3 og af det separate møde mellem forvaltningen og Fællesrådet den 24.3 om helhedsplanen ikke har ført til, at Aarhus kommune har forlænget fristen for bemærkninger i forbindelse med ideindsamlingen til helhedsplanen.
Fællesrådet er som udgangspunkt positivt stemt overfor de tanker og ideer, som er lagt frem - nu og tidligere, om planen for udbygningen af Nye. Vi mener, at der er tale om spændende tanker baseret på en vision om fremtidens bo- og boligformer, som de utvivlsomt vil være ønsket af en del af befolkningen. Vi er af den opfattelse, at byen i sig selv vil være et unikt sted at bo og arbejde og vil kunne tilføre hele det nordlige Aarhus væsentlige og værdifulde bidrag. Vi glæder os til at indgå i dialog om byens udvikling med forvaltningen og byudvikleren i et – forhåbentligt, genoptaget intensiveret mødeforløb.
Vores bemærkninger omfatter dels bemærkninger til selve Nye og dels bemærkninger til Nyes indplacering i ringen af bysamfund i det nordlige Aarhus.
Vi har ingen bemærkninger til forslaget til den nye skoles placering i Etape 2. Vi tænker, at placeringen vil gøre det nemt at gøre skolen til en fælles samlende institution for Elev og for den nye bydel Nye. Placeringen tæt ved den nuværende hovedsti, der fører til den nuværende Elev skole vil også muliggøre en fleksibel overgangsordning under skolens udbygning, hvor lokalerne i såvel den nye skole som i den eksisterende Elev skole kan bringes i anvendelse.
Fællesrådet lægger vægt på, at man ved udarbejdelsen af helhedsplanen har for øje at forsøge at rette op på de nuværende meget dårlige forhold for svage trafikanter i Elev og Nye. Det gælder specielt stiforbindelserne til letbanestationen, stiforbindelse gennem Lisbjerg Skoven til supercykelstiforbindelsen til Skejby, stiforbindelsen til Elsted samt stiforbindelser, der knytter Nye og Elev sammen. Stierne må markeres i helhedsplanen og indarbejdes i lokalplanen for etape 2, således at planerne i forbindelse hermed kan omfatte en forbedring af forløbene og kvaliteten af disse stier.
Nye er placeret nord for Djurslandsmotorvejen og er derfor afskåret fra en nem adgang til det rekreative område ved Egå Engsø. Helhedsplanen må tage højde for en stiforbindelse, der forbinder Nye med området ved Egå Engsø f.eks. via udbygning af den eksisterende togbro over motorvejen eller evt. mere mod øst, så en stibro nemt kan anvendes både af borgere i Nye og Elev samt af borgere i Elsted og Lystrup.
I en Temaplan for vedvarende energi i Århus området er der vist et muligt solfangeranlæg (elektricitet) tæt på Elev ved den nord/vestlige bydel. Placeringen er begrundet i, at der her en højspændingsledning, som anlægget kan tilsluttes og således levere strøm til nettet. Et sådant solcelleanlæg bør i givet fald tænkes ind i helhedsløsningen. På samme måde kan man med hensyn til forsyning med fjernvarme til den nye bydel fra Lystrup Fjernvarme undersøge, om der kan etableres et solvarmeanlæg så Nye, Elev, Elsted og Lystrup delvis kan forsynes med ren vedvarende energi.
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye lægger betydelig vægt på, at man ved udformningen af helhedsplanen nøje overvejer den nye bydels sammenhæng og samspil med de øvrige bysamfund i det nordlige Aarhus.
Nye er ikke en del af ”en naturlig” byudvikling langs Randersvej. Derimod er bydelen et nyt element i ringen mellem vest og øst af bysamfund i den nordlige del af Aarhus: Lisbjerg, Terp, Nye, Elev, Elsted, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup og Løgten. Planlægningen af Nye kan ikke udelukkende tage hensyn til byudviklerens vision for Nye. Planen må sikre et fremtidigt velfungerende samspil mellem de nordlige bydele såvel i udviklingsfasen, som trods alt vil strække sig over en længere årrække, som på den lange sigt. Den nordlige ring består af flere delvist selvbærende bysamfund, men hvert samfund vil ikke hver for sig kunne dække alle behov. Mellem bysamfundene i den nordlige ring vil der opstå en nødvendig ”arbejdsdeling”. Ikke alle bydelene kan have en biograf, et kulturhus, et særligt idrætsanlæg, en koncertsal, et vandland, alle speciallæger, alle særlige børne- og ungdomstilbud m.v., hvortil også kommer erhvervsarealer og handelsmuligheder. Hvis en sådan arbejdsdeling ikke skal skabe meget forøget trafik mellem de nordlige bydele indbyrdes via Aarhus centrum, er det nødvendigt, at der sikres mulighed for trafik på tværs. (Tænk på nødvendigheden af Beder-Malling vejen). Djurslandmotorvejen løser noget af opgaven, men motorvejen er ikke primært tænkt til at løse helt lokale trafikbehov. (For at understøtte tanken om den nordlige ring er det i øvrigt oplagt, at Aarhus byråd må anstrenge sig for at sikre ramper mod både øst og vest, hvor Elstedvej i dag fører over motorvejen). Hvad der sagt om vest-øst forbindelsen gælder også nord-syd mellem Mejlby, Haarup, Todbjerg, Elev og Elsted/Lystrup. Det er helt nødvendigt, at helhedsplanen sikrer, at Nye ikke placeres midt i dette samspil som en effektiv trafikprop. Helhedsplanen må sikre acceptable trafikmuligheder mellem vest og øst og mellem nord og syd gennem området, ligesom helhedsplanen skal respektere den aktuelle tætte kontakt mellem Nye, Elev og Elsted/Lystrup.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

23/03/2020 - 11:14

Sagsnummer

HS6191707

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00