Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Energinet: Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Energinet Eltransmission A/S har erfaret at Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen er i høring. Høringsfristen er 26. marts 2020

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:
Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV. Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed under af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:
Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”.

BEMÆRKNINGER

Eltransmissions elanlæg:
Eltransmission ejer og driver et elanlæg, som er placeret vest for kommuneplanrammen 270610BL. Det drejer sig om en 150 kV luftledning, benævnt Mollerup-Trige.
Der henvises til kortudsnit vedhæftet.

Det anføres i høringsmaterialet, at der planlægges en skole i den vestlige del af kommuneplanområdet, nærmest luftledningen – samt at der forventes et behov for at UDVIDE den gældende kommuneplanramme 270610BL for at give plads til en
kunstgræsbane, samt at etablere øvrige boldbaner udenfor rammeområdet.

Servitut:
Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.
Om der planlægges beplantning/skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering, regnvandsbassiner el.lign. skal det understreges, at der langs vore elanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledningsanlæg ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

Det anbefales, at Eltransmissions elanlæg fremgår i kommuneplantillægget, den efterfølgende lokalplan og indgår i Jeres kortmateriale, såfremt området udvides yderligere mod vest.

Dispensation fra servitut:
BEMÆRK, at tilstandsændringer i servitutarealet ikke må ske, uden at Eltransmission forinden har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut.

Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.parter@energinet.dk.
De vilkår som kommer til at indgå i en evt. dispensation skal evt. tinglyses med Energinet som påtaleberettiget, på lodsejers foranledning og regning, førend dispensation kan meddeles.

Beplantning:
I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer over 3 m over terræn vil overskride respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks fra ledningsejer.

Beplantning uden for servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af træer i nærheden af luftledninger”.
Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at man har respektafstanden på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen.

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden. I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes
Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.magnetfeltudvalget.dk


Kortudsnit: (vedhæftet)
150 kV luftledning er markeret med sorte linjer og masterne med en cirkel. Gældende kommuneplanramme 270610BL er markeret med blå

Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål og uddybende dialog, såfremt Jeres nærmere planlægning og tilstandsændringer af arealerne kommer tæt på luftledningerne.
Oplys venligst sagsnummer 20/02329.

Venlig hilsen


Venlig hilsen

Bolette Helms Skieller
Landinspektør
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk


Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gitte Madsen

Indsendt

25/03/2020 - 11:23

Sagsnummer

HS0924150

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00