Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse: lokalplanforslag 1125 skal revideres så den respekterer den kun godt 3 år gamle kommuneplan fra dec 2017.

Indsigelse: lokalplanforslag 1125 skal revideres så den respekterer den kun godt 3 år gamle kommuneplan fra dec 2017.

Bygningshøjder og bebyggelsesgrad i forslaget skal således væsentligt reduceres for at værne om områdets karakter af tæt, lav bebyggelse og tage lovmæssigt hensyn til de nuværende omkringboende boligejere.

Forslaget indebærer på en lang række punkter, påpeget i Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar, sammen med lokalplanforslag 1130 mange negative indvirkninger på borgernes mulighed for trivsel og færdsel i lokalområdet Høje Risskov netop pga. bygningshøjder og bebyggelsesgrad. Vi er i særdeleshed bekymret for antal biler, da vores erfaring er, at nye beboere ankommer med mindst en bil pr. husstand, og ofte to. Det er således meget vigtigt, at der tages højde herfor i antal boligenheder. Selv små boligenheder, som forventes beboet af yngre par har bil i dag. Det betyder selvsagt, at både trafik og parkering forudses at blive særdeles problematisk, når det samlede boligenheder i lokalplansområder 1130 og 1125 lægges sammen.

Når man pga. ’pladsmangel’ begynder at bygge legepladser og opholdsarealer flere meter over terræn direkte ind mod naboer i villaer, viser det med al ønskelig tydelighed, at man i forslaget er gået alt for vidt i forhold til, hvad området kan bære – og vel også for vidt i forhold til bygningsreglement og byggelovgivning i øvrigt. Konsekvenserne for de omkringliggende beboere er enorme og uigennemskuelige. Det er umuligt af forslaget at se de reelle konsekvenser for trafik, parkering, lys- og vindforhold for hele området.

Dette må også formodes at være årsagen til, at der tilsyneladende kun er to byrådsmedlemmer, der stiller sig kritisk overfor forslaget.

De mange protester fra borgere i området bør gøre indtryk byrådet og danne baggrund for at der startes forfra med en helhedsplan for lokalplansområder 1130, 1125 og resten af området ned mod Asylvej mellem Grenåvej og Agerbæksvej, der respekterer den gældende kommuneplan og værner om områdets karakter.

Byudvikling bør foregå i tæt samarbejde med og i respekt for de borgere, der allerede bor i området og med fokus på trivsel for både nye og eksisterende beboere. Byrådet har en forpligtelse til at sørge for, at nye lokalplaner ikke efterlader bydele, hvor borgernes trivsel og færdsel trues af utilsigtede konsekvenser.

Når vi som borgere præsenteres for lokalplanforslag som disse (1130 og 1125) efterlader det det indtryk, at byrådet har mistet fokus på, at det ikke alene er antal boligkvadratmeter det drejer sig om, når der skal træffes så væsentlige beslutninger, men også om det overhovedet bliver et sted hvor nye som eksisterende beboere kan trives med at bo.

Støj- lys- og vindforhold er særlig problematiske i forslagene set i sammenhæng. Der bør tilvejebringes ordentlige analyser af vindproblemer, ligesom også skyggepåvirkninger for omkringboende bør tydeliggøres og naturligvis ikke overskride naboretlige tålegrænser. Endelig er det som anført særdeles problematisk, hvis antal boligenheder og antal parkeringspladser ikke harmonerer. Ligesom trafikale problemer bliver uoverstigelige, såfremt antal boligenheder ikke reduceres væsentligt.

Grænsen er overskredet her. Lokalplanforslag 1125 må NØDVENDIGVIS ses i sammenhæng med de tilstødende områder 1130 og det forventede udviklingsområde ned til Asylvej. Det eksisterende villakvarter i Høje Risskov bliver ødelagt af så massivt byggeri i højde og drøjde på de anførte områder. Kommunens planafdeling har lovet ejendomsudviklere mere i lokalplanforslagene end området kan bære.

Nedenfor (se vedlagt fil) er vedlagt skyggediagrammer, som viser eksempler på, hvorledes lokalplansforslag 1125 og 1130 vil skyggelægge villakvarteret, såfremt der ikke reduceres væsentligt i bygningshøjderne.

21 21 Juli kl 21:00


21 Aug kl 20:00

21-DEC kl10:00
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Murphy

Indsendt

18/05/2021 21:29

Sagsnummer

HS8119430

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00