Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hørinssvar vedfr. Lokalplan nr. 1150 Boligområder ved Tåstrupvej i Harlev Syd

21-09-2021
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Planafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand


Høringssvar til Boligområde ved Tåstrupvej i Harlev syd, lokalplan nr. 1150, indeholder tillæg 96 til Kommuneplan 2021

Harlev Fællesråd har modtaget opfordring til at kommentere ovennævnte lokalplan. Forretningsudvalget har drøftet forslaget og vi har nedenstående kommentarer. Vi ønsker desuden at deltage i eventuelt kommende høringsmuligheder eller opfølgende arbejde.

Harlev Fællesråds vision er at arbejde for at støtte en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af Harlev og omegn, så området fortsat er et attraktivt sted at leve og bosætte sig for alle generationer, herunder med fokus på naturens og landskabets værdi. Bemærkningerne nedenfor skal ses i denne sammenhæng.

Generelt
Generelt er Fællesrådet positive overfor lokalplansforslaget, som vi ønsker en visionær og ambitiøs planlægning for med fokus på den grønne og blå omstilling, og med mulighed for boliger til såvel børnefamilier som seniorer.

I Fællesrådet har vi over en længere årrække arbejdet for etablering af rækkehuse, dobbelthuse etc., hvilket vi har fået rigtig mange af de senere år.

Fra Fællesrådets side ønsker vi derfor, at der udbydes andre boformer, end der er lagt op til for at tilgodese og tiltrække nye og engagerede familier/borgere, der vil involvere sig i de lokale fællesskaber og understøtte en sund udvikling af Harlev og omegn. Det kunne være i form af flere parcelhuse. Parcelhusgrunde er et stort ønske fra børnefamilierne i området og for tilflyttere.

Samtidig er det vigtigt for Fællesrådet, at de nye boligenheder afstemmes med antallet af institutionspladser og skolekapaciteten i området, så vores børn og unge også kan passes og gå i skole lokalt og ikke Åbyhøj eller i andre tilbud langs Silkeborgvej. Vi ønsker også at de unge mennesker har nogle steder at være og ”hænge ud” i et kommende større Harlev. Steder som de unge evt. selv kan bidrage til udarbejdelsen af med deres tanker og idéer. Det kan f.eks. være værksteder, et ungekulturhus, skaterområde eller andet.

Støjforhold
Lokalplanen overser fuldstændig de nuværende støjproblemer fra Stillingvejen. Ved fastholdelse af Stillingvejens nuværende funktion vil vi forvente en kraftig støjdæmpning af Stillingvejen eller nytænkning af den overordnede trafikstruktur jf. Fællesrådets tidligere og gentagne henvendelser og dialog med Mobilitet. Stillingvejen er anledning til voldsom støj og forurening. En problemstilling som kun vil blive større med nærværende lokalplan og tillige den kommende byudvikling øst for Stillingvejen, hvis høringssvar vi også henviser til.

Arealanvendelser
Vi er positive overfor og ønsker at fastholde planerne om et seniorboligfælleskab i delområde VIII for at kunne tilbyde borgere i alle aldersklasser et godt hjem, og for at sikre borgere, der allerede har tilknytning til Harlev og omegn, mulighed for at blive boende i byen i deres seniorliv.

Harlev Fællesråd ønsker ikke jf. §3.12, side 43, at der gives mulighed for opstilling af mobilmast i delområde III og VIII eller i nogle af de andre delområder. Fællesrådet har også tidligere tilkendegivet, at vi ikke mener, at mobilmaster hører til i boligområder, men bør opstilles i industriområder, transportkorridorer og lignende, hvor de ikke generer.

Vi ønsker at delområde I alene udbydes med parcelhusgrunde i hele øst-vest-aksen, og at alle grundene omfattes af samme normale og hensynsfulde regler for bebyggelse, dvs. i en etage med udnyttet tagetage og ikke i 2 fulde etager. Dels for at sikre en bedre overgang mellem ny og eksisterende bebyggelse, dels af hensyn til eksisterende beboere, og dels for at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 775 for boligområde vest for Højlundsvej (Ketting Parkvej) og i øvrigt det meste af resten af Harlev.

Det samme ønske om bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage gør sig gældende for parcelhusgrundene i delområde VII.

Bæredygtigt boligbyggeri
Jævnfør Harlev Fællesråds principper for bæredygtigt boligbyggeri (Bilag 1) ser vi gerne, at bygherre indtænker bæredygtighed helt generelt i udstykningen både anlægsteknisk og i fht. materialevalg. Det kunne være regnvandsopsamling til brug i husene. Etablering af ”bæk”/regnvandsbassin i udstykningen. At der etableres ”atypiske” parceller, så de ikke nødvendigvis ligger på rad og række, men er vinklet forskelligt for at sikre mest muligt udsyn, åbenhed og adgang til naturen. I fht. materialevalg kunne det fx være sedum-tag eller lignende med det formål, at udstykningen falder så naturligt ind i landskabet som muligt.

Opholdsarealer og beplantning
Harlev Fællesråd bifalder alle skridt i retning af mere biodiversitet og glæder os over at emnet behandles i forslaget. Fællesrådet ønsker at udvide områderne med mangfoldige arter af buske, beplantning og frugtlunde mest muligt med levesteder for insekter, bier og smådyr til følge, for ikke at tale om glæden for områdets og byens beboere. Vi ønsker ikke, at de grønne m² bliver slåede græsplæner, men vilde og uslåede arealer og gerne med åbne grøfter Ydermere ønsker vi, at regnvandsbassinerne indtænkes som bynære rekreative grønne område, hvor en god og sikker adgang til bassinerne indtænkes i et sammenhængende stisystem så borgerne kan gå rundt om dem og gerne ”ud i dem” via ”badebroer”. Naturoplevelsen i forbindelse med stier og bassiner kan styrkes ved at skabe sociale
mødesteder i naturen med opholdsarealer og overdække med f.eks. bålhytte, madpakkehus etc.

Veje, stier og parkeringsarealer
Fællesrådet er generelt stor fortaler for sammenhængende stisystemer. Områdets naturmæssige værdier og forbindelsen til det eksisterende stisystem taget i betragtning ønsker vi, at der sikres adgang til den omkringliggende natur for alle generationer ved at etablere naturlige stier med underlag som f.eks. stenmel.

Station med adgang til letbane/jernbane
Lokalplansforslaget omtaler kun eksisterende busforbindelser, men overser det stigende behov for bedre kollektiv trafik når Harlev både udvides med nærværende forslag og den kommende udvidelse øst for Stillingvejen.

Med fokus på trafikstøj, kødannelse, kollektiv trafik og bæredygtighed er det væsentligt at inddrage de mulige løsninger for en kommende jernbane og/eller letbane i lokalplanen når Harlev udvides.

Som er en del af det nyligt indgåede trafikforlig, hvor der er planlagt en VVM- undersøgelse for en ny jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg, opfordrer vi Aarhus kommune til at arbejde for en dobbeltsporet strækning med stop i Harlev, og med placering af station/trinbræt syd for Silkeborg-motorvejen for at sikre kollektive trafikløsninger.

Dette vil fremme den grønne omstilling, få flere biler væk fra vejene og sikre mobilitet og pendlermuligheder når antallet af beboere øges voldsomt. Vi ser frem til en god proces med Aarhus Kommune, og Fællesrådet står gerne til disposition ved spørgsmål og planlægning fremover.


Med venlig hilsen
Harlev Fællesråd

Merethe Jelsbak Raundahl, Formand for Harlev FællesrådBilag 1:

2021_Vision og principper for bæredygtigt boligbyggeri og byudvikling

Vision:
Harlev Fællesråd arbejder for at støtte en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af Harlev og omegn, så området fortsat er et attraktivt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.
(Dette understøttes af Principper for bæredygtigt boligbyggeri og byudvikling beskrevet herunder.)

Principper for bæredygtigt boligbyggeri og byudvikling

Overordnet arbejder Harlev Fællesråd for en bæredygtig by- og lokalsamfundsudvikling med øje for naturens og landskabets værdi i kombination med behovet for og udviklingspotentialerne i området.

• I fremtidige udstykninger opfordrer vi til, at der etableres andre boligformer og typer, end vi allerede har i byen og omegn. Det kunne være et ”Generationernes hus” (i et til to plan), hvor borgere på tværs af generationer bor og lever side om side i et forpligtigende fællesskab https://generationerneshus.aarhus.dk/. Det kunne være etablering af et ”Olle Kolle”/boligfællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden.

• Vi ser gerne, at bygherre indtænker bæredygtighed helt generelt i udstykningen både anlægsteknisk og i fht. materialevalg. Det kunne være regnvandsopsamling til brug i husene. Etablering af ”bæk”/regnvandsbassin i udstykningen. At det overvejes at etablere ”atypiske” parceller, så de ikke nødvendigvis ligger på rad og række, men er vinklet forskelligt for at sikre mest muligt udsyn, åbenhed og adgang til naturen. I fht. materialevalg kunne det fx være sedum-tag eller lignende med det formål, at udstykningen falder så naturligt ind i landskabet som muligt.

• I relation til nye boligformer og typer ser vi gerne, at et betydeligt areal øremærkes til grønne området og sociale opholdssteder i det fri til glæde for nye og eksisterende borger. At der på grønne områder og fællesarealerne stilles krav om at højne biodiversiteten og skaber levesteder for insekter, bier og smådyr. At der etableres frugtlund, nyttehaver og opholdsarealer i det fri til glæde for områdets og byens beboere. Indtænk også overdækket arealer i relation til vejrlig og skygge (solbeskyttelse).

• At man systematisk har øje for at etablerer og indtænker nye stisystemer i boligområdet, der forbindes med eksisterende stisystemer, så borgerne sikres en let og tryg adgang til de omkring liggende omgivelser og naturen.


Udarbejdet foråret 2021 og vedtaget dato 28/4-2021
Underskrevet af: Merethe Jelsbak Raundahl, formand for Harlev Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Merethe Jelsbak Raundahl

Indsendt

21/09/2021 14:05

Sagsnummer

HS6816433

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Harlev - Framlev
Hørings-id

H346

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00