Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringsbidrag vedrørende planer for ny byudvikling for Egå Center Øst

Bebyggelsen i Center Øst fremstår i dag nedslidt, nærmest domineret af genbrugsbutikker og med delvist ledige lokaler. Det er derfor velkomment med ny bebyggelse på området. Da der i dag er tale om ét-etagers byggeri af erhvervslokaler er det oplagt, at et projekt vil betyde en fortætning.
Det afgørende spørgsmål er, hvordan denne fortætning vil udmønte sig. Kommuneplanen definerer højhusbyggeri som hvad der ligger over de seks etager, hvilket i forskellige projekter har betydet, at en planlagt bebyggelse nærmest som et must skal rumme seks etager. Dette indgår også i projektudviklers foreliggende udkast for Center Øst.
Det må være et rimeligt krav, at ny bebyggelse i form, materialer og ikke mindst højde tager hensyn til omgivelserne, hvor byggehøjden altovervejende er på én etage. Det betyder for undertegnede, at jeg kun kan se, at et etagebyggeri på maks. tre kan harmonere med området. Dette bør veje tungere end at få gennemført et byggeri med den maksimalt mulige bebyggelsesprocent med afsæt i den gældende kommuneplanramme, som næppe er udformet ud fra et gennemanalyseret billede af hvor mange m2, der vil klæde det konkrete område.
Uanset antal m2 (boliger) der bliver tale om, vil der blive gereret mere trafik af enhver art: Biler, cykler, gående. For ikke at belaste Skolevej med tilstødende veje, bør trafikstrømmen til den nye bebyggelses boliger naturligt kanaliseres via Egå Havvej og p-pladser til beboerne etableres i kælderplan. Samtidig skal adgangen til eksisterende og kommende butikker også være mulig fra Skolevej/Muslingevej for ikke at generere endnu mere trafik gennem længere omkørselsveje.
Såfremt Muslingevej langs centerarealet gøres ensrettet sydgående, kan det muliggøre et bredere fortorvsareal med de muligheder, det indebærer for bedre forhold for gående og for de butikker, der forventes her. I konsekvens heraf vil det være naturligt at ensrette Egå Havvej nordgående på den modsatte side af centerarealet.
Bebyggelsen bør udformes, så den åbner sig mod omgivelserne og inviterer de lokale til at benytte fælles faciliteter, som kunne være af rekreativ art med vægt på beplantning (frugttræer og –buske), og i form af muligheder for sportslige udfoldelser som petanque bane, street basket mm.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hans Peder Larsen

Indsendt

25/11/2021 20:49

Sagsnummer

HS1687318

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00