Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Høring af udkast til Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Folkeoplysningssamvirket har modtaget Borgerservice og Bibliotekers udkast for Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022. Stærke fællesskaber i trygge rammer til kommentarer.
Folkeoplysningssamvirket er paraplyorganisation for aftenskoler/oplysningsforbund i Aarhus Kommune. Vi har derfor med stor interesse læst politikudkastet, hvor oplysning, dannelse og læring skinner igennem politikkens indhold. For aftenskolerne/oplysningsforbund har oplysning, uformel læring og demokratisk dannelse altid været kernen i vort arbejde. Vi kan således genkende og indtænke os selv i mange af politikudkastets opstillede initiativer og udviklingsprojekter. Vi bidrager derfor meget gerne til virkeliggørelse af politikken.

Vi ser politikkens initiativer og udviklingsprojekter som en god indgangsvinkel til at styrke og udbygge det eksisterende samarbejde mellem aftenskoler/oplysningsforbund og biblioteker i Aarhus Kommune. Så vi understøtter hinandens kompetencer til glæde og gavn for Aarhus Kommunes borgere – uanset alder, køn og etnicitet. Vi har ligesom Borgerservice og Biblioteker ønske om at styrke kommunens borgere gennem oplysning og læring til at kunne navigere trygt og vidende i et komplekst og udfordret samfund.

Det er 4 velvalgte temaer, hvoraf 2 – De stærke lokalsamfund og Den smarte by – også var med i Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-2018 som Lokale fællesskaber og Den digitale by. Det er hensigtsmæssigt, der stadig er skarp fokus på de 2 områder, da den digitale udvikling udfordrer den enkelte borger og det nære samfund. De 4 temaer sikrer efter vor mening bredde i politikkens rækkevidde og indfanger udfordringerne i samfundet. Medtagelse af konkrete initiativer og udviklingsprojekter gør det tydeligt for borgere og vi aktører på kultur- og undervisningsområdet, hvor og hvordan vi kan bidrage og samarbejde med Aarhus Kommunes biblioteker om realisering af politikken.

Hvor er handicapområdet i politikken?
Folkeoplysningssamvirket er således positiv over for politikudkastet. Vi savner dog, at det bliver tydeliggjort i politikken, at Borgerservice og Biblioteker er opmærksom på borgere med fysisk eller psykisk handicap. Mange handicappede borgere møder fortsat udfordringer i hverdagen, fordi de digitale selvbetjenings-muligheder ikke er tilpasset borgernes forskellige behov og kompetencer. De af vore aftenskoler/ oplysningsforbund, der har aktiviteter for handicappede borgere, indgår gerne i samarbejde med Borgerservice og Biblioteker om at afdække og løse problemerne.
De foreslåede initiativer, fx Fleksibel Borgerbetjening og Biblioteker 2Go, ser vi gerne udfoldet, da det kan være en hjælp for borgere, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket på grund af fysisk eller psykisk handicap. Borgere med et psykisk handicap oplever fx menneskemylderet på biblioteker som utrygskabende.

Vi vil nedenfor kort kommentere de 4 temaer og udviklingsprojekterne:
Tema 1 Den aktive borger
Vi ser den folkeoplysende traditions værdier om dialog, rummelighed, frivillig deltagelse, fællesskab og kritisk engagement indarbejdet i temaet om den aktive borger. Det giver relevante og berigende initiativer for målgrupperne. Det gælder fx i forhold til det gode og nødvendige initiativ Ikke-læsere – hvor bibliotekerne gerne vil samarbejde med aftenskoler/oplysningsforbund, faglige organisationer o.a. om at løfte denne opgave. Det er oplagt, at vi aftenskoler/oplysningsforbund kan bidrage her.
Det samme gælder Videreudvikling af indsatser for internationale borgere, der skal få internationale studerende og medarbejdere på uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Aarhus Kommune til at føle sig hjemme i Aarhus og blive boende. Hos aftenskoler/oplysningsforbund kan de nye borgere ikke blot dygtiggøre sig i et konkret emne i en uformel ramme, de kan gøre det i et fællesskab med danske kursister.
Ældrefællesskaber & Livshistorier – vore aftenskoler/oplysningsforbund har gennem årene oparbejdet solid viden i samarbejdet med Aarhus Kommunes lokalcentre om meningsfyldte aktiviteter til ældre medborgere.

Tema 2 Børn og unge – leg og læring
Det er nærliggende, at bibliotekerne er med til at styrke børns sprogudvikling og læselyst. Vi synes, at det er vigtigt, at man i den sammenhæng er opmærksom på at opmuntre forældrenes læselyst og inspirere til aktiv kulturdeltagelse. Så forældrene selv er med til at anspore deres børn og unges engagement og aktive deltagelse i det omgivende samfund.

Tema 3 De stærke lokalsamfund
Set i lyset af den vækst Aarhus Kommune er i, fx kommende bydele som Nye og Lisbjerg, er det rigtigt at fastholde lokalsamfund som tema i den nye politik for Borgerservice og Biblioteker.
Hvis lokalsamfund uden for Ringgaden fortsat skal opleve sig som en naturlig del af Aarhus Kommune, må lokalbibliotekerne ikke tømmes for kommunal service eller lukkes for borgernes egne initiativer.
Folkeoplysningssamvirket har kontakt med Aarhus Kommunes Biblioteker om brugen af lokalbibliotekernes faciliteter til aftenskolernes/oplysningsforbundenes kurser, foredrag og øvrige aktiviteter. Den kontakt ser vi gerne fortsat i den kommende biblioteksperiode. Så vi kan understøtte borgerne og lokalbibliotekerne i arbejdet med at have åbne og berigende mødesteder i lokalområderne.
Der er fx i Beder-Malling, Solbjerg, Mårslet-Tranbjerg, Skødstrup-Løgten aftenskoler/oplysningsforbund, som allerede bidrager til det lokale kultur- og fritidsliv.

Vores egen forvaltning Sport & Fritid har i Sports- og fritidspolitikken 2018-2021, afsnit 3.5/Samskabelse, partnerskaber og aktivt medborgerskab (pp. 30-31) forslag til initiativer baseret på samarbejde mellem Borgerservice og Biblioteker, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Sport & Fritid om udvikling af lokale samlingssteder, forsøgsprojekter mellem aftenskoler, foreninger og andre fritidsaktører med udgangspunkt i bibliotek/lokalcentre. Tværgående initiativer vi gerne ser realiseret og blive en del af.

Tema 4 Den smarte by
Det er nødvendigt, at Borgerservice og Biblioteker har vedholdende fokus på at informere og understøtte borgerne i at kunne begå sig i den digitale verden, herunder brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Man må ikke undervurdere, at mange borgere – børn, unge, voksne og ældre – stadig ikke føler sig hjemme i et digitalt samfund eller er fortrolig med digital selvbetjening. Borgerservice og Biblioteker bør have borgeren i centrum, så borgerservicetilbud tilrettelægges med hensyn til borgernes forskellige behov og kompetencer.

Politikkens udviklingsprojekter
Vi finder det positivt, at Borgerservice og Biblioteker i den nye politik har valgt at arbejde med tværgående udviklingsprojekter, der påbegyndes og afsluttes i politikkens periode 2019-2022.

Vi har noteret os, at eksterne samarbejdspartnere kan inddrages i projekterne. Det, håber vi, bliver en realitet, da aftenskolerne/oplysningsforbundene fx allerede i dag er engageret i at støtte sårbare og udsatte borgere til at komme i uddannelse, arbejde eller få et værdigt liv på egne betingelser, jf. politikkens Udviklingsprojekt 1/Lokalt kompetenceløft af sårbare og udsatte borgere og Udviklingsprojekt 2/Digitalt medborgerskab hele livet.

Vi ser i Folkeoplysningssamvirket vore aftenskoler/oplysningsforbund som en naturlig og aktiv medspiller i virkeliggørelsen af den nye bibliotekspolitik til gavn og glæde for Aarhus Kommunes borgere. Vi er derfor klar til dialog og samarbejde med Borgerservice og Biblioteker.

Venlige hilsner
Folkeoplysningssamvirket i Aarhus
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lene Holm

Indsendt

29/03/2019 13:54

Sagsnummer

HS9368480

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81