Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050”

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om fremtidens Aarhus igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at Aarhus Kommune skaber gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for alle børn og unge.

Vi er glade for at se, at borgerne i Aarhus vurderer, at fritids- og foreningsliv er blandt de ti vigtigste faktorer for, at Aarhus er en attraktiv by. Vi tror også på, at for børn og unge er forenings- og fritidslivet endnu vigtigere. Derfor bør fritids- og foreningsliv spille en mere fremtrædende rolle i planstrategien overordnet. I nedenstående punkter har vi konkretiseret hvordan:

Plads til foreningerne i nybyggerområder:
I takt med at Aarhus og opland vokser, vil behovet for børne- og ungdomsforeninger også vokse. Eksisterende foreninger vil oprette nye lokalafdelinger og helt nye foreninger vil spire frem til gavn for de lokale børn og unge.
Det er vigtigt, at foreningslivet tænkes ind, når nye boligområder planlægges. Det gælder både i nye bydele som Lisbjerg og Nye, i nye kvarterer i forbindelse med fortætningsstrategien, og generelt i områder, hvor der sker en stor befolkningstilvækst. Vi mener derfor:
• Foreningslivet skal indtænkes i planlægningen af nye bydele og boligområder fra start, så der bliver plads til spejderhytter, idrætsfaciliteter og mødesteder for unges politiske arbejde. Det er meget nemmere at finde synergier og samarbejdspotentiale, når foreningslivet tænkes med fra start, og samtidig undgås dyre løsninger, hvor lokaler og udendørsfaciliteter ikke udnyttes optimalt.

Fortætning må ikke ske på bekostning af anvendte områder:
I forslaget til Planstrategien nævnes fortætning, som løsning på flere udfordringer, bl.a. bæredygtighed og befolkningstilvækst. Mens fortætningen givet kan være en løsning på nogle af byplanlægningens udfordringer, så giver den også anledning til bekymring for fritidsbrugere og foreningsliv.
Vi mener derfor:
• Fortætning må ikke ske på bekostning af brugerne af grønne arealer. Hvor der er velbesøgte og meget brugte arealer, skal der tages hensyn til brugerne ved omlægning.
• Brugere skal inviteres til at give deres besyv, hvis områder skal omlægges. ÅUF har flere gange oplevet, at medlemsforeninger har mistet adgang til udearealer, mistet mulighed for at lave bål, er blevet flyttet o.l. hvor foreningens aktiviteter for de lokale børn og unge bliver berørt uden at foreningerne oplever, at de er blevet tilstrækkeligt involveret i beslutningerne.
• Inddragelse af brugerne skal også ske ved salg af kommunalt ejede bygninger, så de kan komme med deres perspektiver på genhusning fx geografisk placering og omkostningsniveau.

Byrum og natur som offentlige mødesteder:
I ÅUF er vi glade for visionen om, at Aarhus skal være en ”grønnere by med mere blåt”. Vi mener, det er fornuftigt, at visionen dels er at bevare nuværende grønne områder, men også at skabe nye grønne oaser, som kan fremme mødet mellem mennesker.
Mange foreninger benytter byens grønne områder i dag både på fast og ad hoc basis – med forudgående booking eller med mere spontane arrangementer.
Vi mener derfor:
• De offentligt tilgængelige rekreative arealer skal kunne bruges til mange formål. Derfor skal der tænkes i forskellige typer af anlæg på områderne. Det kan være bålpladser og sheltere til friluftsliv med spejderne, en ”kampplads” til rollespillere, større grønne arealer i nærheden af toiletfaciliteter til legedage, små festivaler, events o.l. Det er ikke varieret nok at indrette grønne områder med legepladser og friluftsfitness.

Borgerinddragelse:
ÅUF opfordrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med Planstrategien og Kommuneplanen. Det er essentielt for byens udvikling og borgernes ejerskab til nye områder og bydele, at der er mulighed for at involvere sig og få indflydelse på planlægningen. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv på byplanlægningen og byudviklingen.


På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen
Formand

og

Sara Springborg
Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

07/08/2019 20:22

Sagsnummer

HS9367260

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84