Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Brendstrupkilen

Aarhus Kommune indkalder idéer og forslag til helhedsplan / kom-muneplantillæg for byudvikling ved Tilst - Brendstrup

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte byudvikling omkring Marienlystvej og at sælge en række kommunalt ejede arealer.

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt nettoprovenu fra salg af arealerne skal reserveres til en nye vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej og eventuelt Søftenvej. Planlægning og miljøvurdering for de nye veje kommer efterfølgende i høring og denne høring omhandler alene byudviklingen.

Virtuelt borgermøde

Torsdag den 2. juli 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om helhedsplan og kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst-Brendstrup.

Du kan se video fra mødet - klik her

Deltag i en følgegruppe

Hvis du ønsker at deltage i en følgegruppe for projektet, så skriv en mail til borgerinddrager, Ida Brams Jensen på jidb@aarhus.dk for at komme i betragtning som medlem. Fristen er den 10. juli 2020.

Materialer (1)

Høringssvar (28)

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar med bilag fra Stadt A/S.

Høringssvar

I Grundejerforeningen Kornmodsbakken har vi med stor interesse læst debatoplægget om Brendstrupkilen, da familierne i vores 96 huse er blandt de nærmeste naboer til det potentielle byud...

I række udfordringer ved den nye by

Se vedhæftede høringssvar.

Brendstrupkilen

Det er et stort ønske, at der tænkes kreativt og nyt i forhold til bebyggelse i området, så der bygges langsigtet og bæredygtigt, og ikke kun ”mere af det samme”. Eksempelvis se på erfa...

Vedr. byudviklingen

Vedhæftet er mit høringssvar samt skitser af boliger med ønsket om at forny og udvide gamle forfaldne staldbygninger samt at bidrage til bedre at inddrage Brendstrup landsby i helhedspl...

Brendstrup

I henhold til vedlagte filer. Med venlig hilsen Henrik Carl Meding

Brendstrup

I henhold til vedlagte filer. Med venlig hilsen Henrik Carl Meding

Brendstrup

I henhold til vedlagte filer. Med venlig hilsen Henrik Carl Meding/ELF Development

Brendstrup

I henhold til vedlagte filer. Med venlig hilsen Henrik Carl Meding/ELF Development

Hvad er planerne præcis?

Vi bliver gjort opmærksomme på, at der er frist for høringssvar allerede tre uger efter at sagen om Brendstrup Kilen er blevet sendt til høring. Man kan ringe til Birte Gersbøll, hvis m...

Brendstrupkilen

Høringssvar vedr. Brendstrupkilen. Fællesrådet er meget bekymret for den stigende trafik, som dette projekt vil medføre. Alt andet lige forudser vi, at det vil give en stigende trafikmæ...

Gang- og løbesti langs Marienlystvej

Der bør blive etableret en gang- og løbesti langs med Marienlystvej. Helt præcist fra Haveforeningen/Skoven og op til den lille grønne kile ca. ved Marienlystvej 36. Det er vigtigt at b...

Meget kort høringsperiode

Er ret frustrerende at høringsperioden er på 3 uger som ovenikøbet ligger i slutningen af juni og start juli. De tre andre projekter som er af samme type på høringsportalen har imellem...

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd

Se venligst vedhæftede høringsbidrag. Med venlig hilsen Hasle fællesråd

Støj afskærmning

Forlængelsen af Bredskiftevej vil med fire spor blive trafikeret og udgøre en støj gene for beboere tæt på vejen. Aarhus kommune må overveje hvordan støjen bedst kan skærmes med volde e...

Bæredygtig bydel - infrastruktur, byggeri og boliger

Aarhus kommune (vi) har et ansvar for, at aflevere bæredygtige løsninger til vores efterkommere. Aarhus kommune har tænkt bæredygtighed ind i flere byområder herunder overdækning af ban...

Cykelsti/fortov langs Bredskiftevej og evt. ny vej

Der er allerede i dag en stor trafik af bløde trafikanter, gående og cyklende på det nye vejstykke mellem supercykelstien og Viborgvej. Vejen er i forvejen smal, og da der ikke er etabl...

Vejforbindelse til Søftenvej

Der er bygget en firesporet Paludan müllers vej, som har forbindelse til Randersvej og dermed til såvel motorvej og Søftenvej. Det er svært at se fornuften i ikke blot, at binde en forl...

Ladestandere til elbiler

Infrastruktur til opladning af elbiler bliver en nødvendighed i fremtiden og bør tænkes ind i en helhedsplan.

Sti systemer

Aarhus kommune har en høring om strategi for fodgængere, som bør tages i betragtning når en helhedsplan udformes for området. Og hvordan fodgængere tænkes i samspil med en bred trafiker...

Cykelsti langs ny vej fra Viborgvej til Søftenvej

Der er i Tilst området tænkt gode cykel og gang forbindelser ind i de fleste arealer. Det er generelt muligt for de bløde trafikanter, herunder især børn, at færdes sikkert uden at skul...

Skovrejsning ved True, Tilst, Geding og Kasted

Området nord for Marienlystvej er plansat til skovrejsning med henblik på, at binde de nye skove i vest Aarhus sammen med Vestereng og skovene i det nordlige Aarhus. Skovbælterne skal g...

Høringssvar fra Kultur og Borgerservice - vedr. Debatoplæg, Brendstrupkilen

Se vedhæftede fil.

Klage over endnu et boligområde for udsatte borgere og infrastrukturen i Tilst

Før der udvikles omkring det eksisterende Tilst, bør infrastrukturen - nærmere bestemt vej/ lyskryds på Blomstervej færdigudvikles. Mht. at bruge 12 ha omfattet af lokalplan nr.667 til...

Byudvikling ved Tilst - Brendstrup

Se vedlagte fil

Parcelhusgrunde

Det skal først og fremmest bemærkes, at det er yderst positivt at Byrådet har besluttet at igangsætte byudviklingen af området. Det skal derefter bemærkes, at Tilst, Hasle og Brendstrup...

Fremtid Brenstrupskilen

Goddag Der er en stærk udvikling i gang i feltet mellem Tilst og Hasle. Det er vigtigt at bevare et grønt/ rekreations område som forbinder det som vil udbygges omkring kilen i fremtide...

Ønsker parcelhusgrunde

Jeg vil gerne ligge et ønske ind om at der også påtænkes udstykning af parcelhusgrunde. Da jeg mener der mangler sådanne indenfor området efter der i de seneste år kun er bygget udlejni...
10/07/2020 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H176

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00