Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

- At der skabes mulighed for opføresel af en multihal på op til 6.000 m2 på matr. nr. 15m Stavtrup By, Kolt?

- Hvor høj må multihallen være, og hvordan skal resten af matriklen disponeres?

- Hvilke ønsker har du for anvendelse af en kommende multihal?

- Hvordan skabes bedst mulig sammenhæng mellem den nye multihal og de omkringliggende områder?

- Hvordan området kan indrettes så det tager hensyn til det i kommuneplanen udpegende område som ”God landskabskarakter”?

Debatoplægget kan ses under "Materialer" på denne side.

 

Deltag i virtuelt borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt borgermøde om ny multihal i Stavtrup, Viby.

Mødet afholdes tirsdag den 2. februar 2021 fra kl. 17.00 – 18.30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på denne side under "Materialer" eller klik her. Heri kan du læse mere om mødet samt retningslinjerne for deltagelse.

Da der er overvældende opmærksomhed og særdeles mange tilmeldte til dette borgermøde, er vi i Aarhus Kommune og øvrige medvirkende indstillet på at gå over den planlagte tid. Der er siden høringsstart kommet flere punkter til dagsordenen, og derfor udvider vi mødet med en halv time. Vi beder jer respektere tidsrammen på de maksimalt to timer.

OBS! Det er første gang, vi er ude for så højt et deltagerantal, og vi beder jer have forståelse for og tålmodighed med, at teknikken/platformen kan drille. Vi holder dog fast i denne form for møde, da det giver den dialog, som både kommune og borgere ønsker. Hvis flere fra samme husstand har meldt sig til, opfordrer vi til at følge med fra samme computer. Dermed er der større chance for at gøre plads til alle tilmeldte og eventuelle borgere, der ikke har nået at melde sig til.

Af hensyn til teknik og alles internet, beder vi jer undlade at slå kamera til, medmindre I får ordet – her er det imidlertid vigtigt, at I slår kamera til, så vi kan se hinanden i øjnene. ”Panelet” vil have deres kamera slået til hele tiden. Linket til deltagelse, både her på siden og i indbydelsen, er aktivt helt indtil mødet slutter. Hvis du ikke har tilmeldt dig, vil du stadig kunne tilgå mødet via linket.

 

Materialer (2)

Høringssvar (206)

Høringssvar med opbakning til den foreslåede ændring i kommuneplanen samt placering af en ny multihal på Matrikel 15m

Se venligst vedhæftede. Med venlig hilsen Morten Hytting Formand, Stavtrup Idrætsforening

Opbakning til ændring af kommuneplan samt placering af en ny multihal på Matrikel 15m

Se venligst vedhæftede. Med venlig hilsen Morten Hytting

Høringssvar til debatoplæg om ny multihal på Bispevej

Stavtrup har oplevet en stor befolkningstilvækst igennem en årrække, som giver anledning til overvejelser om, hvordan lokalsamfundet skal tilpasse og udvikle sig. Både i forhold ti…

Fuld opbakning til projektet – incl. placering og størrelse.

Kære Aarhus Kommune, Jeg har med stor interesse fulgt dette projekt fra sin spæde opstart for mange år siden til de konkrete planer, der nu foreligger i dette visionære projekt.…

Multihal i Stavtrup

Hvordan skal man tage stilling til, om det er en god ide at opføre en multihal på op til 6000 m2 på matr. Nr. 15m Stavtrup By, Kolt, når der ikke foreligger en analyse af de trafik…

Tillid i Stavtrup (Høringssvar til debatoplæg)

”Stavtrup Idrætsforening nedsatte i 2014 en arbejdsgruppe i form af et haludvalg, som fik til formål at skabe bedre forhold og mere kapacitet for idrætten, det sociale liv og samvæ…

Stemmer for placering af Multihallen på Bispevej

Jeg stemmer for en multihal på Bispevej. Placeringen på Bispevej er den helt rigtige for langt hovedparten af borgere i Stavtrup. Placeringen er central og dermed i rimelig gåafst…

Ja til multihal, men ...

En multihal placeret på Bispemarken er et forkert valg, med store trafikale problemer til følge. Det optimale valg af en multihallen, må være ved det allerede eksisterende idrætsa…

Ja tak til Stavtrup Multihal - Stedet der samler på Bispevej

Jeg bakker fuldt ud op om forslaget til Stavtrup Multihal på Bispevej, matrikel 15M, som det er stillet af Haludvalget under Stavtrup IF. Forslaget er gennem en årrække blevet g…

Positiv over for multihal på Bispemarken

Vi er flere fra Stavtrup Stationsby som støtter op om placeringen ved Bispemarken. Vi ønsker Multihallen af flere årsager og er overbeviste om, at placeringen ikke kun er den rigti…

Ja til multihal, men nej til placering på Bispemarken

En multihal placeret på Bispemarken er et forkert valg, som vil resultere i store trafikale problemer. Den optimale placering af multihallen, må være ved det allerede eksisterende…

Nej til ændring af kommuneplan for matr.15M. Vi ønsker at bevare matr.15M som et RE område.

Herunder følger besvarelse af de 5 punkter kommunen ønsker belyst i forbindelse med nærværende forundersøgelse. (Dog er det paradoksalt og kritisk, at alle spørgsmål forudsætter, a…

Kulturgryden Stavtrup ønsker en kulturel multihal

Kulturgryden bakker op om byggeriet af ’Stavtrup Multihal - stedet der samler’. Vi appellerer til, at der skabes et byggeri, der kan indeholde både kulturelle og folkelige aktivite…

Alternativ placering af multihal

Jeg har stor respekt for Haludvalgets ildsjæle og deres engagement, men jeg er ikke enig i placeringen af hallen. Bispemarken grænser op til Stavtrup stationsby, hvis lokalplan søg…

Indsigelse mod placering af idræts- og kulturcenter på Bispemarken

Se vedlagte.

Nej tak til Multihal på matr. nr. 15m, Stavtrup

Her på falderebet af tidsfrist for høringssvar, vil jeg gerne bede Aarhus Kommune tænke sig rigtigt godt om, inden I ændrer i kommuneplan for matr. 15m. Jeg beder inderligt til, a…

Ænding af kommuneplan for "Bispemarken"

Vi ønsker ikke kommuneplanen ændret ifm. opførelse af en multihal på ”Bispemarken”. Begrundelsen er primært, at parkerings- og trafikforhold vil være til væsentlig gene for os, der…

Høringssvar om ”En ny multihal på Bispemarken i Stavtrup”

Stavtrup 2021 Høringssvar om ”En ny multihal på Bispevej i Stavtrup” Århus Friskole bakker op om ”en multihal der samler i Stavtrup”. Det har været et stort ønske for Århus F…

Multihal

Hej Det er fantastisk at Stavtrup får en multihal - det glæder vi os til. Samtidig er det ret vigtigt at huske at en af Stavtrups kvaliteter er beliggenheden - tæt på naturen og m…

Multihal

H246 Multihal på Bispevej, Stavtrup

Stavtrup Multihal

Vi vil gerne udtrykke vores bekymring og modstand omkring den foreslåede ændring af kommuneplan for matrikel 15a som skal muliggøre placeringen af en multihal. Vi har selv været m…

Vi skal passe på det særlige landsbymiljø i Stavtrup Stationsby

En kæmpe stor multihal placeret på Bispemarken vil ødelægge roen og oplevelsen af at være tæt på naturen, som man kan få i området omkring Stavtrup Stationsby. Det er vigtigt at …

Høringssvar omkring benyttelse af Bispemarken, Stavtrup Matrikel 15m

Se vedhæftede filer.

Multihal på Bispevej

Stor opbakning til yderligere hal faciliteter i Stavtrup, men meget utryg ved en eventuel placering på Bispevej. Stationsbyen er præget af små veje, ældre huse og en masse natur…

Vi er ét Stavtrup

Som ”gammel” Stavtrup-dreng, der er flyttet tilbage til min fødeby, ærgrer det mig at nogen forsøger at fremstille placeringen af en ny og absolut nødvendig Multihal som noget der …

Høringssvar til Aarhus Kommune fra 'De RE-kreative' i Stavtrup. En ny multihal ved Bispevej i Stavtrup, Viby.

'De RE-kreative' er en gruppe frivillige i Stavtrup som overordnet arbejder for at Stavtrup bliver et grønnere og mere bæredygtigt samfund, hvor der er plads til re-kreative aktivi…

Høringssvar ændring af kommuneplan

Høring: Ny multihal på Bispevej i Stavtrup Høringssvar Jeg ønsker ikke kommuneplanen ændret i forbindelse med opførelse af en ny multihal på ”Bispemarken” i Stavtrup med følgen…

Høringssvar ændring af kommuneplan

Høring: Ny multihal på Bispevej i Stavtrup Høringssvar Jeg ønsker ikke kommuneplanen ændret i forbindelse med opførelse af en ny multihal på ”Bispemarken” i Stavtrup med følgen…

Indsigelser mod stor multihal på matr. 15 m Bispemarken

Indsigelser mod stor multihal på matr. nr. 15 m Bispemarken. Jeg har boet i 40 år i Stavtrup og nyder naturen ved Brabrand Sø og området omkring Stavtrup Stationsby. Et stort…

Stavtrup-Multihal

Multihal i Stavtrup

Høringssvar: placering af multihal på matrikel 15m

Vedrørende indsigelse mod ændring af kommuneplanen matrikel 15m, Bispemarken Stavtrup Jeg bor ikke i området omkring Bispemarken, men bor i Stavtrup. Jeg vil gerne gøre inds…

Kommune og lokalplanlægning

Ja tak til multihal. Nej tak til placering. Ja tak til hal. Der har gennem mange år har været et stadig stigende behov til supplement og aflastning af de hal faciliteter vi i for…

Opbakning til multital og placering på bispemarken

Jeg støtter op om den foreslåede placering på Bispevej og er overbevist om, at der kan findes gode løsninger på de trafikale udfordringer mv. til fordel for alle i Stavtrup. Go…

Stedet der samler!!

Stavtrup er en oase tæt på Aarhus, hvor man har mulighed for at nyde både skov og sø. Derudover er det en aktiv by, hvor fællesskabet vægtes højt, og hvor der i dag er mange lokale…

Opbakning til placering af en multihal ved Bispevej.

Som mor til 3 aktive børn og kæreste til en meget engageret håndboldtræner, så har jeg i den grad oplevet den mangel på halkapacitet, som vi borgere i Stavtrup lider under. Jeg h…

ALBOA bakker op om ambitionerne for Stavtrup Multihal

ALBOA har med 530 boliger og cirka 1.000 beboere en stor interesse i Stavtrup og en sammensmeltning af idræt og kultur vil være et kærkomment samlingspunkt for både familier, enlig…

Nej til 6000 m2 byggeri på Bispemarken

I Stavtrup/Ormslev er der iflg. en statistik fra Aarhus Kommune over 6000 indbyggere pr. idrætshal. Gennemsnittet for Aarhus er i 2015 ca. 3400 indbyggere pr. hal. Så naturligvis s…

Høringssvar vedr. ændring af kommuneplanen på baggrund af ønske om Multihal på Bispevej i Stavtrup, Matrikel 15M

Stille morgener. Fuglekvidder, rolige aftener med besøg af rådyr og egern og masser af grønt omkring os. Det er, hvad der karakteriserer vores hjem på Mondrupsvej. Og vi værdsætter…

6000kvm er for stort

Jeg er fortaler for at halkapaciteten øges i Stavtrup. Jeg tænker at en ny hal skal betragtes som et supplement til de eksisterende tilbud og muligheder rundt omkring i Stavtrup, o…

Multihal i Stavtrup

Som beboer på Bispevej - og dermed nabo til det område, der er i spil til den nye multihal - er det med stor interesse at processen følges. Jeg tror ikke, at der er nogen, der …

Vedr. multihal projekt på matrikel 15m

Tak til de forskellige udvalg og individer der har arbejdet hårdt på det her projekt, vi håber meget på at der kan findes en løsning der kan tilgodese os alle. Det kunne være fremr…

Multihal Bispevej Stavtrup

Som tidligere beboer mener jeg det er godt med en multihal i Stavtrup men en forkert placering på bispevej da en multihal vil være et sted med meget biltrafik til og fra hallen, hv…

Høringssvar ang. placering af Multihal i Stavtrup.

Jeg vil gerne takke haludvalget og alle andre der har deltaget i projekt ”Multihal i Stavtrup”, for det store frivillige arbejde, som de har lagt i at undersøge muligheden for en n…

Opbakning til projekt og placering

Bestyrelsen i Stavtrup IF Badminton bakker op om projektet med den forhåbentligt kommende multihal beliggende på Bispevej. Behovet for haltid er støt stigende i idrætsforeninge…

Stavtrup håndbold bakker 100% op om Multihallen -Stedet der samler, og dens placering på Bispemarken

Stavtrup håndbold bakker 100% op omkring Multihallen –stedet der samler, og beliggenhed på Bispemarken. Stavtrup mangler i den grad hal kapacitet, og håndbold som jeg repræsentere…

Multihal i Stavtrup

Fantastisk med en multihal i Stavtrup. Det vil gavne hele byen. Placeringen af en multihal på Bispemarken, vil derimod skade både Stavtrup St. by og ikke mindst de omkringliggen…

Multihal i Stavtrup

Som beboer i Stavtrup Stationsby er jeg stærkt bekymret for, at det sidste unikke landsbymiljø tæt på Aarhus, ødelægges af et stort prestigebyggeri. Etableringen af en multihal på…

Ny placering af stor Multihal

Stavtrup har i flere år haft et kæmpe behov for supplerende hal- og idrætsfaciliteter. Som beboer i Stavtrup i 40 år (ikke Stationsbyen!), medlem og bruger af Senior Motion (pt. 10…

Multihald

Jeg vil starte ud med at jeg ikke kan gå ind for ændring af kommuneplanen på 15 M Jeg har været med på online møder angående multihal og kan absolut kun tilslutte mig den g…

Multihallen er nødvendig - placeringen kan debatteres

Jeg mener at den nuværende placering af multihallen er valgt af to årsager. 1) fordi den er det bedste kompromis mellem muligheder og andre institutioners behov 2) Anlægsøkonomi. …

-Vild med Stavtrup- Vild med Multihal.

Det står efter vores mening ikke til diskussion at der er et stort behov for mere halkapacitet i Stavtrup. Derfor bør det også alvorligt indtænkes at placeringen er den rigtige for…

Vedr. ændring af kommuneplan

Vi mener en udbygning af idrætsfaciliteterne er positivt og til gavn for lokalområdet, og vi støtter derfor en multihal. Placeringen af multihallen på Bispemarken, har dog, som…

Høringssvar ang. Stavtrup Multihal, fra Stavtrup Fællesråd

Stavtrup Fællesråd (tidligere Stavtrup Lokalråd) bakker op om etablering af Stavtrup Multihal. Vi bakker alle op om haludvalgets arbejde, og det mandat som gruppen har fået af Stav…

Multihal i Stavtrup

Det vil ødelægge den smukke natur der er i Stavtrup ved at bygge en stor klods midt i det hele.

Høringssvar: Multihal i Stavtrup – den perfekte placering!

Høringssvar: Multihal i Stavtrup – den perfekte placering! Siden de første spæde tanke om en ny Multihal i Stavtrup opstod for ca. 10 år siden, har jeg med stor interesse både del…

Multihallen

Jeg er ikke bosiddende i Stavtrup i øjeblikket. Men jeg er vokset op i Stavtrup, mine forældre bor der stadig, og jeg har mange bekendte, som jeg jævnligt besøger. Jeg kan slet …

Ny placering af multihal og anden anvendelse af matrikel 15m

Høringssvar fra Mondrupsvej Vejlaug af 2004. Som Vejlaug for Mondrupsvej vil vi gerne udtrykke vores store bekymring omkring den foreslåede ændring af kommuneplanen for matrikel …

Multihal på matrikel 15M - YES

Selvfølgelig skal vi have en Multihal i Stavtrup, og den mest ideelle placering er på Bispemarken, matrikel 15M. Der vil altid være forskellige meninger om placeringen af et såda…

Fin placering

Jeg syntes placering på Bispemarken er et fint centralt sted for den kommende multihal. Det er meget tiltrængt med mere halkapacitet i Stavtrup. Vi har boet her i 10 år nu og har f…

Opbakning til ændring af anvendelsesmuligheder for matrikel 15M

Stavtrup IF Gymnastiks bestyrelse bakker op om kommunens overvejelser om at ændre de formelle rammer for udvilingen af matrikel 15M Bipsevej/Klokkeskovvej, Stavtrup. Det gør vi fo…

Vi støtter op om en multihal i Stavtrup ved Bispevej

Min kone og jeg har boet i Stavtrup i 10 år med vores 2 børn på henholdsvis 13 og 10 år. Vi er involveret i flere underklubber under Stavtrup IF som træner og bestyrelsesmedlem og …

Stavtrup Basket bakker op om projektets placering og arkitektur

Vi tror på at det færdige resultat vil forskønne området, gøre det til et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet, en katalysator for Stavtrups idræts og foreningsliv og ikke mi…

Placering af Multihal

Vi elsker tanken om en multihal i Stavtrup og alt det fine arbejde, som bliver gjort omkring dette, stort tak. Vi tænker en del over, hvordan det må være for de beboere, som bor…

Multihal i Stavtrup

Jeg synes det er en god idé at placere multihallen på det planlagte område ved Bispevej.

Nej til kommuneplanændring

Jeg er modstander af kommuneplanændringen samt planerne om en hal på Bispemarken. Den trafik og parkering, det vil medføre vil ødelægge områdets særlige naturskønne og rolige karak…

NEJ TAK til Multihal på Bispemarken, Matrikel 15M

Det er vanvittigt, at være vidne til denne udemokratiske debat, et totalt ugennemsigtigt projekt, hvor lokalrådet udelukkende ønsker at repræsentere de borgere, der er tilhængere a…

Støtte fra Stavtrup Stationsby

Vi er flere fra Stavtrup Stationsby som støtter op om placeringen ved Bispemarken. Vi ønsker Multihallen af flere årsager og er overbeviste om, at placeringen ikke kun er den rigti…

Kommuneplanændring for Bispemarken 15M

Jeg mener ikke kommuneplanen skal ændres for Bispemarken, da opførelsen af en hal vil give væsentlig mere trafik i området, og i væsentlig grad ændre områdets karakter og anvendels…

Bevar den gældende kommuneplan uden ændringer i bestemmelserne.

Helhedsløsninger søges i en fremtidssikret plan. Ut. har som borger i Aarhus Kommune tillid til og forventning om, at byrådet og embedsværket løfter blikket i helikopterperspektiv…

Stor tilhænger for Multihal

Som gammel Stavtrup dreng der har selv har slået sine folder her i byen siden jeg var 3 år, ved jeg hvor meget foreningslivet betyder for vores lokalsamfund. Nu har jeg selv to b…

Multihal på Bispevej i Stavtrup

Til Aarhus Kommune Høringssvar vedr. Multihal i Stavtrup Vi vil gerne give vores uforbeholdne opbakning til en ny Multihal, Bispevej, Stavtrup, både hvad angår beliggenhed og…

Høringssvar ang. Stavtrup Multihal, fra Stavtrup Outdoor

Stavtrup IF Outdoor bakker op om etablering af Stavtrup Multihal ift. at skabe et samlingssted i byen. Vi repræsenterer en gruppe frivillige i Stavtrup som overordnet arbejder…

Nej til kommuneplansændring

Stavtrup d. 02.02.2021 Høringssvar vedr. mat. 15m Jeg ønsker ingen ændringer i kommunalplanen. Matrikel 15 m skal beholde sin hidtidige status. Jeg ser mange problemer ved multi…

Ny Multihal i Stavtrup

Vi er flere fra Stationsbyen som støtter placeringen af Multihallen på Bispemarken/Bispevej

En ny Multihal i Stavtrup

Der er flere fra Stationsbyen som støtter placeringen af Multihallen på Bispevej

Stavtrup Multihal - stedet der samler???

For det første, tak for et godt og veltilrettelagt borgermøde d. 2. februar. Vi flyttede til Mondrupsvej i sommer, i 5.-6. række fra Bispemarken. Vi har to børn - og vi har også…

Debatoplæg - Multihal i stavtrup

Multihal på Bispemarken – nej tak. Jeg deltog i borgermøde om multihal i Stavtrup og jeg kan IKKE støtte en ændring af kommuneplanen vedrørende Bispemarken 15m i Stavtrup Stations…

100% opbakning til multihal på Bispemarken

Vores familie i Stavtrup glæder os til at bruge faciliteterne i den kommende multihal. Byen har i mange år haft alt for begrænset hal-kapacitet. Vi glæder os til at få et fælle…

Multihal

Vi bakker op om bygningen af en multihal, til sport, sociale og kulturelle formål. Der er et åbenlyst behov for flere idrætsmuligheder p.g.a. befolkningstilvæksten. Der er også et …

Multihal på Bispemarken - NEJ TAK

Som allernærmeste nabo til Bispemarken gør jeg hermed indsigelse over ændring af kommuneplanen, ifølge hvilken der skal bygges et prestigeprojekt på 6.000 m2 på marken. Jeg anerke…

Multihal i Stautrup

Vi ønsker alle at finde vores eget lille paradis. Jeg var så heldig at finde mit for ca 20 år siden. Jeg skulle skifte bolig, og havde visse ønsker : ikke for langt væk fra centr…

Ang. Multihalsplacering i Stavtrup

Min kone og jeg købte i 1990 en byggegrund på Mondrupsvej i Stavtrup. Vi faldt fuldstændig for det rolige miljø omkring Stavtrup Stationsby med gamle bindingsværkshuse og det smukk…

Idrætshal vs. Multihal Stavtrup

Så vidt jeg forstod under det virtuelle borgermøde, ér der nok truffet en eller anden beslutning om, at der skal opføres en idrætshal på Bispemarken, ligesom jeg kunne forstå, at p…

Vedr. Multihal på Bispevej

Jeg har fulgt debatten vedr. Multihallen på Bispevej med stor interesse, og jeg synes det er fantastisk at der i Stavtrup tænkes i et nyt samlingssted for byens borgere i alle aldr…

KÆMPE JA TAK TIL MULTIHAL

Gruppen bag ”Stavtrup Multihal – stedet der samler” har ydet en stor-stor indsats for at alle borgere i Stavtrup kan få en hverdag med endnu mere idræt og endnu mere fællesskab. En…

Bispemarken, Stavtrup

Jeg bor ikke på Mondrupvej eller Bispevej, men jeg besøger stedet og nyder det. Jeg håber at der bliver tænkt langsigtet når placering af den nye hal bliver besluttet. Det er bygn…

MULTIHAL – ”Stedet der samler”

Til start en stor tak til haludvalget for de utallige timer som I bruger på den her kæmpe opgave ! – jeres indsats gør til at vi andre egentligt ”bare” skal ytre vores mening. Vor…

Bispemarken

Jeg går ind for multihal i Stavtrup, men jeg er meget betænkelig i forhold til placeringen på Bispemarken. Jeg har boet i Stavtrup Stationsby siden 1983 og har igennem årene fulgt…

Opbakning til multihal på Bispemarken matrikel 15m

Da vi flyttede til Stavtrup i 2014 var det med forventningen om, at vores børn skulle vokse op i en by med et stærkt foreningsliv. Det har Stavtrup, men til stor frustration for bå…

Indsigelse - Forkert placering af alt for stor multihal

Kære kommune og Stavtrupborgere Jeg er vokset op i Stavtrup Stationsby, men bor nu i København, hvor jeg arbejder som arkitekt på en af landets største tegnestuer. Som arkitekt…

Multihal i Stavtrup/ Ormslev

Jeg har placeret mit svar i en pdf fil, da jeg har medtaget grafiske elementer.

Denne placering samler ikke Stavtrup - den splitter!

Se vedhæftede pdf.

Forslag om multihal i Stautrup St.by

Det er som om, at dem der bastant argumenterer for opførelsen af en hal på marken ved Bispevej, har fået tunnelsyn. For det kræver både vilje, indlevelse og format, at åbne sig f…

Til Kommuneplan_Vedr.: Bevaring af kommuneplanen fra 2017

Original sendt med intern post. Brevet vedhæftet.

Forhastet ændring, mangler svar på al for mange logistiske spørgsmål

Som mange andre beboer i stationsbyen, så støtter vi op om projektets målsætning og kan kun være enige i, at det ville være til gavn for hele Stavtrup at opføre et sted hvor både s…

Gør Stavtrup STREET

Der er mange svar omkring placeringen. I oplægget til høringen efterspørges også meninger om hvordan en multihal skal kunne anvendes. Det vil jeg gerne komme med et indspark til.…

Bevaring af Lokalplan 534, indsigelse imod ændring af kommuneplan

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod ændring af kommuneplan samt placering af Multihal på Matrikel 15m. Jeg henleder opmærksomhed på, lokalplan 534 - “Bevarende lokalplan for Stav…

Vedr. kommunens´planer om at ændre kommuneplanen 2017, så at Bispemarken 15 m, ændrer status fra rekreativt formål til offentlig

Se vedhæftede høringssvar

Høringssvar vedr ændring af kommuneplan og placering af Multihal i Stavtrup

Vedhæftet er høringssvar, som er en indsigelse mod den foreslåede ændring af kommuneplan og placering af Multihal i Stavtrup

Opbakning til ændring af lokalplanen vedr. Matr. 15M, Stavtrup

Vi er en familie på to voksne og fire børn, der har boet i Stavtrup siden 2010. Det er en fantastisk by. Der mangler ikke ildsjæle, gejst, engagement og frivillige kræfter til at i…

Stavtrup Multihal

Kæmpe respekt og tak til alle, der har været involveret og stadig gør et stort stykke arbejde for en multihal her i byen. Vi støtter en ændring i kommuneplanen med henblik på en ce…

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Se vedlagte pdf fil

Multihal - indsigelse

Kære Kommune og medbeboere i Stavtrup. Jeg ønsker ikke, at der ændres i kommuneplanen således, at der kan opføres en multihal på Bispemarken. Det er der flere grunde til. Jeg me…

En multihal bør ligge centralt på matr. Nr 15m

En multihal i Stavtrup bør ligge centralt i Stavtrup, hvis den skal bruges af børn, unge og ældre. En multhal skal også være et kulturelt samlingspunkt for borgerne i Stavtrup og h…

Høringssvar – behov for ændringer af det nuværende projekt

Indledningsvist en stor tak til alle dem, som har været involveret i Mulithal-projektet. Det er rigtig dejligt og inspirerende, at så mange personer i lokalsamfundet vil involvere …

Multihal i Stavtrup

Tak for et godt faciliteret borgermøde den 2. februar. Der har været en til tider trættende retorik i debatten, både fra dem der taler for - og dem der taler imod en multihal p…

Støtte forslag om ændring af kommuneplan for Matr.nr.15m

I forbindelse med etableringen af Stavtrup Multihal – Stedet der samler ønsker haludvalget under Stavtrup IF offentligt at støtte op om at ændre i kommuneplanen, så faciliteten kan…

En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby J

Indledningsvist vil vi gerne anerkende halgruppen for deres store arbejde if. med at definere de driftsmæssige-, juridiske- og økonomiske rammer for en ny hal til fælles gode for h…

Opbakning til multihal

Jeg bor med min kæreste og lille datter i Stavtrup og er vild med sammenholdet i vores skønne lille by. Jeg er selv aktiv i stavtrup fodbold og jeg synes i den grad at idrætsfacili…

Støtte til multihal med placering på Bispemarken

Vi er flyttet til Stavtrup i 2011. Vi bor på Søholmvej og tilslutter os behovet for en multihal. En Multihal vil give os og vores børn nogle fantastiske fysiske udfoldelsesmulighed…

JA TAK, til ny Multihal på Bispevej

Jeg har den størst respekt for alt det arbejde, der nu i flere år har været i fokus, så vi i Stavtrup bl.a kan få udvidet vores halkapacitet. At arbejdsgruppe ligeledes er så frems…

Placering af Multihal i Stavtrup Stationsby

Multihal på Bispevej. Som andre har markeret, bør der gives stor anerkendelse til alle de frivillige, der arbejder for, at vi som helhed kan nyde et godt fritids- og kulturliv i S…

Ny multihal i Stavtrup

Ja til multihal i Stavtrup på matr. 15m på Bispevej Som beboere i Stavtrup gennem 30 år ser vi frem til en multihal med plads til idræt og kulturelle aktiviteter. Vi glæder os o…

Multihal i Stavtrup

Vi ønsker ikke at lokalplanen for Bispemarken matrikel 15 M bliver forandret. Der vil blive for meget trafik, parkeringsproblemer og støj. Stationsbyen er i forvejen belastet af …

Multihal på Bispevej

Som medlem af bestyrelsen i afdelingen Motion og Bevægelse for Seniorer under Stavtrup Idrætsforening oplever vi et både akut og stigende behov for attraktive aktivitetsrum til f e…

Høringssvar vedrørende placering af multihal i Stavtrup på matr. 15M, Stavtrup.

Behov: Med en befolkningsforøgelse på over 1/3 de seneste 10 år og kæmpe tilflytning af særligt børnefamilier, samt stigende medlemstal i de lokale idrætsforeninger, er der ingen…

Multihal i Stavtrup

Se vedhæftede fil

Mindre multihal på Bispemarken – max. 3.500 m2.

Der er behov for mere halkapacitet i Stavtrup og en placering på Bispemarken vil være central og acceptabel under en lang række forudsætninger. For at sikre en fornuftig sammenhæng…

Stavtrup Netværket støtter "Stedet der Samler"

Stavtrup Netværkets høringssvar fremgår af den medsendte fil.

Multihal

Det er glædeligt, at perspektiverne i den skitserede multihal, netop er en multihal, hvor der både er fokus på idræt, kultur og fritidsaktiviteter, der ikke er idræt. Udover det ak…

Nej, til mutihal på Bispevej

Det må være muligt at finde en placering på markerne langs Ormslevvej og nær motorvejen, hvor en hal af den størrelse ikke generer beboerne i Stavtrup i den grad som den vil på Bis…

Multihal og Placering

Vi er en famile på 5 hvor de ældste børn er ved at være så store, at de ville kunne nyde glæde af en kommende multihal. Vi ser med glæde frem til at der vil kunne være en større id…

Støtte til multihal i Stavtrup

Jeg har boet i Stavtrup snart 8 år med min mand og 3 børn. Alle de år vi har boet her har idrætsfacilitetene ikke matchet det store behov der er - både for børn og voksne. Således …

Opbakning til ændring af lokalplanen

Jeg støtter helt op om en lokalplansændring af Bispebjerg 15 m. Området er uddelt centralt placeret i byen og giver let adgang for byens borgere til idræts og kulturfaciliteter. De…

Alt for stort til Bispemarken

Jeg bor på Bispevej i Stautrup, og vil gerne udtrykke mine bekymringer for placeringen af kæmpe multihal på Bispemarken. Mine bekymringer vedrører: - For det første de uovers…

Bispemarken

Jeg er tilhænger af en multihal i Stavtrup. Det vil være optimalt at den graves ned og ind i landskabet, for ikke at virke stor og bombastisk. Placeringen på M15, Bispemarken k…

Fuld støtte til et godt projekt

Vored familie støtter projektet fuldt ud og håber endelig det lykkes at få det startet op snarest. Tak for det kæmpe arbejde til alle de frivillige i byen.

Multihal i Stavtrup

Høringssvar om kommuneplans ændring

Støtte til ændring af multihus til kulturmæssig karakter udover idrætsanlæg

Jeg flyttede til Stavtrup sammen med min familie i 2015. Stavtrup har vi oplevet som et stærkt lokalt fællesskab og med mange driftige ildsjæle. Det er skønt sted i en storby som A…

Multihal i Stavtrup

Jeg støtter muligheden for at bygge en multihal på det foreslåede areal. Det er det bedste område til projektet. Min stillingtagen er begrundet i det oplæg, som halgruppen har frem…

Opbakning til multihal på Bispevej

Et sports- og kulturcenter i form af en multihal vil være et stort aktiv for Stavtrup. Placeringen bør være central og i nærheden af øvrige idrætsfaciliteter, og den foreslåede pla…

Hal ved Bispevej

Som tidligere Stautrup borger, gemmen 27 år, føler jeg det er min borgerpligt at ytre min mening omkring problematikken, en hal på Bispevej. Området er et sted, hvor jeg har ople…

Multihal

Jeg har boet i Stavtrup siden 1971 og bor her fortsat. Denne fantastiske by flytter man ikke fra - og dem der flytter, kommer oftest tilbage efter få år ude. Jeg har deltaget i A…

Kompromis, infrastruktur og nuværende lokaler

Stautrup mangler halplads ingen tvivl om det, men haludvalget som har besluttet sig for 5500 kvm på matrikel 15M har nu trukket lidt i land og vil ‘nøjes’ med 3500 kvm, I er ikke k…

Multihal på Bispevej Stavtrup

Jeg bakker op om multihalprojektet. Jeg mener dog ikke, at den rigtige placeringen er på Bispevej. Vi har allerede trafikale problemer, som jeg ikke tror vil mindskes ved placering…

Fuld opbakning til placering på Bispevej

Min mand og jeg flyttede til Stavtrup for seks år siden fra en lejlighed i Aarhus, da vi forelskede os i forstadsbyen, som vi troede, rummede alt en børnefamilie kunne drømme om. S…

Stor opbakning til multihal og placering på Bispemarken

Stavtrup er en herlig forstad, som i disse år oplever en voldsom befolkningstilvækst. Mit gæt er, at det skyldes en helt fortrinlig placering tæt på Aarhus, men også tæt på naturen…

En Grøn Kile OG en Multihal – jeg tror på at begge intentioner kan gå hånd i hånd i Stavtrup.

En Grøn Kile OG en Multihal – jeg tror på at begge intentioner kan gå hånd i hånd i Stavtrup. - At der skabes mulighed for opførelse af en multihal på op til 6.000 m2 på matr. nr…

Nej til kommuneplansændring

Stavtrup 4/02-2021 Høringssvar angående ændring af kommuneplan for matrikel 15 M, og ansøgningen fra Halgruppen om efterfølgende opførelse af Multihal på matriklen. Jeg har boe…

Stor støtte til Multihal i Stavtrup på Bispevej!

Da vi forelskede os i Stavtrup og efterfølgende byggede hus her i Aarhus-knopskuddet i 2009 kunne vi med det samme mærke at det var den helt rigtige beslutning! De rekreative omr…

Trafik og bilos i børnehøjde

Trafik og bilos i børnehøjde Jeg har tit undret mig over, at man i Stavtrup har valgt at anlægge den nye daginstitution Snurretoppen, så hele børnenes udeareal ligger lige ud til …

Multihallen

Jeg synes personligt, at det er en fantastisk ide med et multihal i Stavtrup. Placeringen som er foreslået synes jeg giver rigtig god mening. Stavtrup er en by i udvikling, der er …

Overvejelser om Multihallen

Stor respekt til gruppen der har brugt oceaner af tid på halprojektet. Der er virkelig brug for bla. ekstra halkapacitet pga det øgede pres på idrætsfaciliteterne I Stavtrup. Men…

Et stort ja til multihal

Jeg støtter 100% op omkring opførelsen af en multihal i Stavtrup, men ved ikke om placeringen er det rette sted. Jeg har en datter der hvert efterår må tage en lang fodboldpause…

Multihal - og frivilligkultur

Jeg har boet i Stavtrup i snart 24 år med kone og 3 børn. Vi har været priviligeret ved at bo i en forstad med stærk frivillighedskultur. Alle børn har nydt godt af idrætsmulighede…

Central placering og mindre trafik

Jeg er stor tilhænger af en ny multihal i Stavtrup. En central placering vil sikre at der kommer mindre trafik, da det bliver muligt at gå eller cykle dertil. Skulle placeringen bl…

Byudvikling

Endnu engang havner stavtrup som fange i dårlig planlægning af byudviklingen i området. For 10-15 år siden besluttede man at udvide byen med omkring 1000 ny matrikler. Derefter…

Støtte til Mulitihallen

At få lov ril at opføre en multihal i Stavtrup er en hel særlig og unik mulighed som ikke mange forstæder nogensinde får. Behovet er tydelig, den eksisterende hal- og bane-kapacite…

Ja til multihal og ændring af matrikellokalplan

Hej Aarhus Kommune. Stavtrup-samfundet ønsker mere halkapacitet og derfor kommer matrikel 15m naturligt i spil, da den jo er udlagt til formålet. Dog er der et bredt ønske f…

Ny multihal ved Bispevej

Jeg er bekymret for den tiltænkte placering af multihal på Bispevej i Stavtrup. Især trafik og den mulige massive aktivitet i den naturskønne Stationsby. Alternativt kunne multiha…

Multihal

Jeg stemmer for en multihal som dækker mangfoldigheden i Stavtrup og som tilgodeser alle indbyggere.

100 % opbakning til ny multihal på Bispevej

Min familie og jeg bakker 100 % op om en flot multihal i Stavtrup, og mener den skal ligge centralt i byen på marken ved Bispevej. Jeg er helt sikker på at gruppen omkring multihal…

Fuld opbakning til det fantastiske projekt Multihal

Jeg er dybt imponeret over det arbejde og engagement en masse mennesker ligger i arbejdet med at få etableret en Multihal her i Stavtrup. Jeg har boet i Stavtrup i 30 år, og jeg s…

Trafik

Da der i forvejen er voldsom gennemkørende trafik på Jarlsmindevej og Søholmsvej fra motorvejen, kan jeg IKKE tilslutte mig at bliver bygget en multi hal på Bispevej. De små skole…

Ny multihal

Vi bor i nærheden af den kommende multihal. Vi glæder os til at byens unge og ældre får et samlingssted, hvor mange former for fritidsaktiviteter kan afvikles. På det virtuelle mø…

Fuld opbakning til de foreslåede ændringer

På det offentlige møde vedr. Bispemarkens anvendelse d. 2. februar var der en del debat omkring konsekvenserne af en multihal for nærområdet omkring Bispemarken. Til nuancering af …

Stavtrup multihal

Jeg og min familie på 5 er i den grad for en multihal i Stavtrup. Vi flyttede til Stavtrup i 2013 fordi vi dels ønskede at bo tæt på Århus og samtidig ønskede at bo i et lille loka…

Støtte til en Multihal

Jeg er stor tilhænger af en ny multihal i Stavtrup, da jeg som familiefar, fodbold træner og beboer i Stavtrup i mange år har oplevet et stigende pres på idrætsfaciliteterne i Stav…

Ja tak til multihallen

Som privatperson i byen er det selvfølgelig ikke underligt at de nærmeste beboere er imod placeringen som er foreslået. Sådan vil det altid være når der skal bygges i ens baghave. …

Opbakning til multihal på Bispevej

Efter at have deltaget i borgermødet vedrørende multihalsprojektet på Bispevej matrikel 15 m, er jeg kun blevet bekræftet i, at placeringen der allerede er udlagt til formålet, er …

Multihal i Stavtrup

Jeg bakker 100 % op om en Multihal i Stavtrup. Vi mangler halkapacitet i Stavtrup og mange af vores lokale børn, må søge til andre haller for at dyrke deres sport pga. manglende ha…

Multihal Bispevej stavtrup

Jeg er for en multihal og har stor respekt for det kæmpe arbejde haludvalget har gjort. Jeg er imod placeringen på Bispevej. Som muligt tæt nabo/genbo til multihallen, vil vi bli…

Multihal, Stautrup

Bakker op om Den Grønne Kile, og der må kunne findes et andet sted! Det er et projekt for de næste 50 år, uden nogen form for øvrige udvidelser i fremtiden, ved en placering på Bis…

Bakker 100% op om en Multihal i Stavtrup på Bispemarken matrikel 15m

Som beboer i Stavtrup, far til 3 aktive "sportsbørn" og som frivillig fodbold - og håndboldtræner mærker jeg hver eneste dag et behov for en Multihal i Stavtrup. Et sted hvor børn,…

Multihal i Stavtrup

Som forælder til to aktive børn i Stavtrup, bakker jeg 100% op om placeringen af en multihal på matrikel nr 15m, Stavtrup by, Kolt. En central placering i byen, hvor der allerede e…

Multihal i Stavtrup

Jeg deltog i online-mødet forleden og er dybt imponeret over det arbejde og engagement Hal-udvalget har lagt - og fortsat ligger - i etableringen af en multihal i Stavtrup. Jeg er …

Fuld opbakning til multihal på Bispevej

I 2014 flyttede vi til Stavtrup og er nu en familie på 5. Mine tre børn vil vokse op og for altid have minderne om deres barndom i Stavtrup som en del af deres bagage. Vi troede (m…

Støtte til forslaget

Som relativt nytilflyttet til Stavtrup kan det altid være lidt besynderligt at se mennesker strides med store ord og beskyldninger frem og tilbage om noget, der kunne findes en pra…

Opbakning til Multihal på Bispemarken

Jeg vil tilkendegive min 100% opbakning til en Multihal i Stavtrup placeret på Bispemarken. Behovet er stort i Stavtrup for yderligere idrætsfaciliteter, det lader alle til at vær…

Høringssvar - Multihal i Stavtrup

Efter at have deltaget i borgermødet den 2 februar 2020 omkring Multihalsprojektet i Stavtrup, kan jeg som borger i byen kun give min fulde støtte til projektets videre arbejde med…

Multihal i Stavtrup

Jeg er meget enig med Niels Lyhne.

Fuld opbakning til multihal på Bispevej

Som forældre til to børn har vi på alle måder lyst og grund til at bakke op om det fantastiske arbejde en stor gruppe frivillige mennesker har investeret oceaner af timer i. Tusind…

Tilslutning til en multihal opført på Bispevej

Som forældre til tre aktive børn har vi på alle måder lyst og grund til at bakke op om det fantastiske arbejde en stor gruppe frivillige mennesker har investeret oceaner af timer i…

Stavtrup multihal

Jeg støtter op omkring en multihal placeret på Bispevej- en vigtig central placering i Stavtrup! En hårdt tiltrængt hal, der vil glæde både ældre og børn i byen!

Multihal

Tak for et godt møde. Se vedhæftet pdf.

Ny Multihal på Bispevej i Stavtrup

Læs vedhæftede pdf fil.

Tilslutning til placering af Kultur- og Idrætscenter på Bispemarken

Tak for en velafviklet online høring i går. Jeg bakker 100% op om placering af Kultur- og Idrætscenter på Bispemarken. Jeg mener, det er den bedste placering i byen pga. mulighe…

Multihal på Bispevej, Stavtrup

Som mangeårig hovedformand i Stavtrup Idrætsforening indtil 2020 var jeg i 2014 medinitiativtager til at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for at et…

Bispemarken

Jeg tilslutter mig at udlægge arealet til parceller - og bruge de penge der kommer ind til at købe jorden v. Friskolen og ligge hallen der. På den måde vil man slå flere fluer me…

Høringssvar vedr. placering af Multihal i Stavtrup

Høringssvar fra fodboldformanden i Stavtrup Fodbold vedr. placering af Stavtrup Mulitihal - stedet der samler - på Bispemarken (matr.nr. 15 M)

Anden placering til Multihallen

Det undrer mig stærkt hvordan Århus Kommunes embedsmænd og politikere kan give grønt lys til at opføre det monstrøse “Mulihal projekt” på matrikel 15 m, Bispemarken, i Stavtrup. Mu…

Opbakning til forslaget

Som tilflyttere med små børn støtter vi op om den foreslåede multihal og umiddelbart forekommer den drøftede placering at være oplagt. Vi går ganske jævnligt forbi det nuværende ma…

Stedet der samler - Stavtrup Multihal

Efter der nu i samarbejde med Aarhus Kommune er undersøgt flere mulige placeringer i Stavtrup, bakker jeg op om, at idræts- og kulturhuset placeres på matrikel 15 ved Bispevej, med…

Multihal og areal ved Bispevej

Tak for et meget informativt og velafholdt møde i dag, 02-02-21, og det arrangement som der tydeligvist bliver langt i projektet, ikke mindst fra haludvalget. I sidste halvdele…

Multihal på Bispevej

Jeg bakker op om placeringen af en multihal på det foreslåede område under forudsætning af, at der kommer en god trafikal løsning.

Transperans i forhold til størrelse og placering

Efter at have lyttet på indlæggene på borgermødet den 2. feb. 2021 melder der sig påtrængende spørgsmål, som ikke blev adresseret. 1. Befolkningstilvæksten i Stavtrup står tils…

MULTIHAL I STAVTRUP

Februar 2021 Kære Aarhus Kommune, I 2009 købte vi vores drømmegrund i Stavtrup Stationsby af kommunen. Det vi faldt for, var den - for os-unikke placering lige midt i naturen o…

Skal der ligge en multihal på Bispevej?

Jeg er ikke på nuværende tidspunkt beboer i Stavtrup, hvilket måske skiller mig ud fra andre høringssvar. Jeg tillader mig alligevel at skrive dette indlæg, da jeg over en længere …

Multihal i Stavtrup

Jeg er ikke i mod, der kommer en ny hal i Stavtrup. Men jeg er imod den beliggenhed der er foreslået. Det vil skabe trafik- parkeringskaos, i et område der i forvejen er udfordret …

Multihal i Stavtrup

Jeg tænker at placeringen af en multihal på på Bispevej i Stavtrup er meget problematisk. Hvordan skal de trafikale problemer løses? I forvejen er der meget trafik både på Jarlsm…

Trafikkaos & Tab af Stationsbyens Særpræg

Har Aarhus Kommune gennemtænkt P-areal og trafikforhold ved den kommende multihal i Stavtrup? Det er bekymrende, at P-areal til en 6000 m2 og op til 14 meter høj multihal ikke …

Multihal

Jeg vil gerne gøre indsigelse imod ændring af kommuneplanen, der muliggør placeringen af en multihal på Bispemarken. Stavtrup Stationsby er et område uden gennemgående trafik, me…

Kan jeg få en parcelhusgrund midt i Botanisk Have?

Kære Aarhus Kommune, Vi bor i Stavtrup Stationsby og har en datter på snart 3 år. Vores datter vil kunne få meget glæde af en ny multihal. Når hallen står klar, vil hun kunne…

Bevar Stationsbyen

Se vedlagt fil. Anne Østergaard tilføjede et høringssvar den 08 feb 2021. Annes andet indlæg er kopieret ind nedenfor: Høringssvar angående ændring af lokalplan for matrikel…

Vedr. multihal i Stavtrup!

Som tilgrænsende nabo til arealet, hvor multihallen ønskes placeret, vil jeg gerne give mit besyv med. Jeg synes at det er en god idé med sådan en hal, så børn og unge mennesker…

Multihal i Stavtrup

Der er ingen tvivl om, at byen kan trænge til mere hal kapacitet, men at Bispemarken er den rigtige placering, er jeg helt uenig i. Det vil forringe områdets særpræg med grønne omg…

Multihal på Bispevej

Jeg ønsker en fastholdelse af den gældende kommunalplan for området og tilslutter mig i øvrigt Den Grønne Kiles indvendinger. Projektet virker megalomant og helt ude af proportion…

Høringssvar vedrørende lokalplan for mark ved Bispevej, Stavtrup Stationsby

Vi erfarer, at der er ønske om at ændre lokalplan for at bygge en stor idrætshal på ”Bispemarken”. Visionerne: en hal, måske så stor som 3 x Århus Domkirke, med tilhørende parkeri…

Indsigelse til ændring af formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området

En opførelse af en multihal på 6000 m2 på matrikel nr.15m i Stavtrup er efter min mening et alt for stort projekt. Denne mastodont og den medførende ændring af infrastrukturen (vej…

Multihal i stavtrup

Hej, jeg er mega støtter af en kommende multihal, som i den grad vil skabe endnu mere af en skøn og fantastisk idrætskultur vi har her i Stavtrup, hvor pladsmanglen i den grad har …

Multihal

100% enig at Stavtrup mangler idrætsfaciliteter. Synes at projektet som ligger på tegnebrættet nu er ikke valgte ude fra byens behøv, men efter en behov for at blive anset som s…

Multihal

Som bosiddende på Søholmvej 5, er min familie og jeg 2. Nærmeste hus til den påtænkte multihals placering på hjørnet af bispevej Som beskrevet af mine naboer i nr 3 er vil allered…

Sammenhæng med omkringliggende områder

Fra Hospice Søholm anmoder vi om, at der i planlægningen af de trafikale forhold sikres, at der fortsat er let adgang til hospice Søholm og dertil hørende parkeringsforhold. Med v…

Multihal Stavtrup

Bosiddende på Søholmvej 3, vil vi blive nærmeste nabo til den kommende multihal, såfremt den placeres nærmest hjørnet Bispevej/Søholmvej, som det indtil videre fremgår af tegninger…

Spadestik

Hej, Dette flotte og visionære har været undervejs i mange år, og behovet har aldrig været større. Så jeg er nysgerrig efter at høre, hvornår I forventer at give grønt lys til p…

Multihal i Stavtrup

Stavtrup har fokus på biodiversitet. Derfor håber jeg, at der kan laves naturområde på matrikel nr 15m. Og at hallen kan bygges på foreningens allerede erhvervede områder jævnfør d…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00