Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand

Planen betyder, at området må anvendes til etageboligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fælles faciliteter, såsom parkeringsanlæg og opholdsarealer. Derudover kan en del af bebyggelsen anvendes til erhverv i form af kontorerhverv, klinikker, liberalt erhverv og lignende.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 280 vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen, Plan-ID nr. 1108705.

Godkendt af Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt Lokalplanforslaget den 28. september 2020.

Status og Proces

Du kan holde dig orienteret om lokalplanprocessen på Aarhus Kommunes Lokalplanportal - Klik her

-------------

Nedlæggelse af offentlig p-plads

I sammenhæng med offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 1131 – Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand - påtænker Aarhus Kommune at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Truevej i Brabrand. Parkeringspladsen har ikke længere den offentlige funktion, som den oprindeligt var tiltænkt, og kommunen ønsker derfor at lade p-arealet indgå på anden måde i lokalområdet i overensstemmelse med forslag til lokalplan 1131, der muliggør bebyggelse på en lille del af arealet og privat parkering på den resterende. Stiforbindelse (fortovet) langs parkeringsarealet og videre langs Brabrand-hus opretholdes som stiforbindelse og udlægges som privat fællessti.

Nedlæggelse af p-pladsen er også i offentlig høring fra den 12. oktober 2020. Annoncen kan ses på hjemmesiden – Klik her

 

 

Materialer (1)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H207

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00