Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1137 - Boligbebyggelse ved Silkeborgvej 777

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse og rummer mulighed for udstykning af op til 7 grunde med fritliggende en-familiehuse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt et forslag til Lokalplan nr. 1137 den 30. august 2022 til offentlig høring. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse og rummer mulighed for udstykning af op til 7 grunde med fritliggende enfamiliehuse.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 13. september 2022.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Høringen slutter den 11. oktober 2022. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Høringssvar (6)

Lokalplan

Grundejerforeningen Årslev Markvej ser frem til at få nye naboer på arealet. Lokalplanen disponerer arealet udemærket, og vi er særligt glade for, at der fortsat kommer til at være…

Lokalplan

Grundejerforeningen Årslev Markvej ser frem til at få nye naboer på arealet. Lokalplanen disponerer arealet udemærket, og vi er særligt glade for, at der fortsat kommer til at være…

Trafik og støj

Silkeborgvej er trafikeret, så jeg tænker, det kunne være hensigtsmæssigt at plante nogle træer og buske, der kan dæmpe nogle af støjgenerne fra vejen. Det vil desuden både forskøn…

Trafikken på Silkeborgvej

Trafikken på Silkeborgvej gennem Årslev by er de seneste få år voldsomt forøget, uden man har lavet nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger. Den nye bebyggelse på Årslev Markvej …

Supplerende meddelelse for plan: Boligbebyggelse ved Silkeborgvej i Årslev

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Kommentar lokalplan 1137

Kan de 7 grunde mon være attraktive ? De 2 af grundene får skygge i deres haver fra sidst på eftermiddagen grundet skygge fra “ Slottet” . Der er en grund som er en mose/sø idag…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H488

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00