Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1140 - Boliger ved Hejredalsvej, Gellerup

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boligformål med mulighed for opførelse af 75 boliger. Der kan opføres op til 8.300 m² boligbebyggelse. Bebyggelsen opføres som rækkehuse i 2 og 3 etager, der vil bidrage til en blandet beboersammensætning i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt et forslag til Lokalplan nr. 1140 til offentlig høring.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.              

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1059 vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen, (Plan-ID nr. 3762015).

Høringssvar (8)

Høringsvar fra Pallisvej 5

Hejredalsvej fremstår i dag som et grønt vejrum, hvor vejen pakkes ind af beplantning på begge sider af tracéet i et sammenhængende forløb fra Edwin Rahrs Vej til institutionen Bir…

Lokalplan 1140

Høringssvar fremgår af vedhæftet fil, "Høringssvar til lokalplan 1140"

Manglende grøn beplantning, Højden på boligerne og støj/lysgener

VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1140 – Boliger ved Hejredalsvej, Gellerup Høringssvar fra Pallisvej 25, husstand beliggende ud mod Hejredalsvej, i Beringsminde, lige over for de…

VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1140 – Boliger ved Hejredalsvej, Gellerup

2021-08-16 VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1140 – Boliger ved Hejredalsvej, Gellerup HØRINGSSVAR FRA GRUNDEJERFORENINGEN BERINGSMINDE (Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej, Pallisvej) -…

Bekymring om manglende vegetation og højde på bygningerne.

Vi bor på Pallisvej 29, på stikvejen direkte hen overfor det nye byggeri. Vi synes overordnet set at det er dejligt med initiativ til ny bebyggelse og fjernelse af de gamle kolle…

Høringssvar til 'Forslag til Lokalplan 1140'

20210815_HØRRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1140 – Boliger ved Hejredalsvej, Gellerup Vi har med interesse læst ’Forslag til Lokalplan 1140 vedr. nye boliger på Hejred…

Mobildækning og bredbånd

Se vedhæftede PDF

Rækkehuse

Det lyder som en rigtig god ide, idet at der mangler rækkehuse og villaer i Gellerup. Dog ville det være bedre med 1-plans rækkehuse da der er mange nye høje bebyggelser i forvejen…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H334

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00