Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.
Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn
Lokalplanområdet udlægges til cityformål i form af etagebebyggelse med tilhørende grønne områder, opholdsarealer, parkeringshus og færdselsarealer.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Yderligere visualiseringsmateriale kan ses her - klik her samt nedenfor, under "Materialer".

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt borgermøde vedr. omdannelse af Mindet 6 på Sydhavnen.

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 17.00 – 18.30 via Microsoft Teams.

På borgermødet vil der være mulighed for at høre oplæg, stille spørgsmål og have dialog om projektet og den videre proces.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Mindretalsudtalelse fra SF

SF mener at det foreslåede højhus er for højt til den foreslåede placering. Det er ikke vores opfattelse at Aarhus har brug for endnu et vartegn på linje med Lighthouse. Højhuset vil dominere Aarhus’s skyline og vil kunne ses fra mange steder i byen. Det er SF’s holdning at højden på byggeriet bør reduceres væsentligt og at der træffes andre arkitektoniske valg, der gør bygningen mindre klodset. Endeligt foreslår SF at antallet af parkeringspladser i forbindelse højhuset reduceres væsentligt.

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende anlæg:

  • Etablering af del af den kommunalt planlagte Rekreative Forbindelse.
  • Etablering af forlægning af cykelsti og fortov langs Sydhavnsgade samt ændre opstribning på Sydhavnsgade.
  • Etablering af ”Kys og Kør”- areal mod Sydhavnsgade.
  • Omlægning af vej ind mod Filmbyen samt nyt P-hus.
  • Etablering af ny bylivsorienteret markeds- /multisportsplads inkl. cykelparkering syd for nyt P-hus.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 14. april 2021. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplaner nr. Lokalplan nr. 568 PlanID 1212608 og Lokalplan nr. 1067 PlanID 3809018 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 03-​02-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (2)

Høringssvar (237)

Slots- og Kulturstyrelsens svar på høring over lokalplanforslag nr. 1147

Se vedhæftede pdf.

Stiftets bemærkninger til lokalplan 1147

Se vedhæftede dokumenter.

Højhuset er fraværet af kærligheden til kystbyen.

Højhuset tager udsigten ud over havet og himlen. Århus er en kystby og det betyder meget at man kan se havet oppe fra bakkerne. Det vil efter min mening være et kæmpe tab hvis de…

kommuneplanstillæg nr. 60, helhedspræg og vigtige detaljer

Højhus, Mindet 6 Det er et ualmindelig skæmmende og modbydeligt monster, udtryk for en dårlig byplan og en falden på halen for det mastodontiske. Det er trist, at man bliver ved …

Mindet 6

Som mange andre før mig har givet udtryk for virker planen om et så stort byggeri på haven i Aarhus helt forrykt. Det vil ikke kun skæmme udsigten fra de fleste steder i og omkrin…

Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

VISUEL FORURENING Når Aarhus skal promovere sig ifht turismen (visitaarhus) vises der billeder på hjemmesiden af det bedste i Aarhus – Latinerkvarteret, Vestergade-, Mejlgade-, Fr…

Højhus på Mindet

Jeg synes ikke endnu et højhus er en god ide. Det er uskønt, overdimensioneret og uden respekt for byens udsigt og omkringliggende natur. Hvorfor er det lige at der skal bygges høj…

Mindet 6 - højhus byggeri

Et absurd højt byggeri, der slet ikke hører hjemme i Århus. Sydhavnens planlagt højhus byggeri, er meget højt allerede. Er der nu gået sport i hvem at byens ejendoms mastodonte…

Mindet 6

Jeg mener ikke, at Mindet 6 har sin berettigelse i form af et 150 meter højt tårn i Aarhus C. Det er et malplaceret intetsigende kolos, der stjæler opmærksomheden fra vores fine Rå…

Endelig et flot højhus!

Endelig et flot højhus på tegnebrættet i internat format. Mener folk virkelig, at den gamle fabrik, og de høje skorstene omkring Mindet 6 er pænere end dette højhus, som er på tegn…

Høringssvar

Jeg vil gerne protestere mod lokalplanens tilladelse til at bygge højhus på havnen i Aarhus. Det bliver for markant en bygning, som vil kunne ses i det meste af byen. Det undrer …

Højhus på mindet

Til rette vedkommende, Jeg finder det ualmindeligt trist, at Byrådet sælger ud af arvesølvet;- ved i unødvendig grad- sammen med developere uden sans for Aarhus’ charme; at ove…

Uproportionalt skønmalerisk skrummel, som alle kommer til at hoste morgenbrødet langt ud af halsen over.

Høje byråd, Jeg er nyligt tilflyttet nabolaget ved havnen, og har således det påtænkte (monstrøse) byggeri som en naturlig del af mit nærmiljø, hvor jeg går tur. Her nyder jeg t…

Mindet 6

Den tætte nabo til højhusets planlagte 144 meters højde er Sydhavnskvarteret. I en udgivelse v. Teknik og Miljø fra 2019: ’Aarhus i udvikling - Come live with Aarhus’ - skrevet med…

Byæstetik

Jeg kom til Aarhus for 3 år siden, og har fra dag 1 været forelsket i de smalle gader, det pulserende liv og ikke mindst lyst over Århus som skabes af vand og skov. Det er skønt at…

Nej tak til højhuset Mindet

Ønsker at Aarhus nu finder en bedre balance i byens fortsatte tilblivelse og ikke fortsætter med skyde høje, ikke organiske og uspændende bygninger i vejret. Synes Dokk1 fungerer…

Højhus på Mindet 6

Som hyppig gæst i Aarhus vil jeg også gerne gøre indsigelse mod dette højhus projekt, som efter min opfattelse bliver alt for dominerende og ødelæggende for den særlige Aarhus char…

NEJ TAK TIL ET HØJHUS PÅ MINDET 6

Jeg er meget kritisk over for forslaget om at bygge endnu et højhus i Aarhus. Det foreslåede højhus passer ikke ind i Aarhus, det vil tage udsynet mod himlen og vandet og danne s…

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Endnu et rædsel...men så passer det jo fint ind i alt det andet. Ufatteligt dumt!

Lokalplan 1147

Det er skræmmende at sådan et tårnbyggeri overhovedet når fra tegnebordet og ud i virkeligheden. Tænk på om det tårn giver noget som helst til hele byen Århus - udover en domineren…

Høringssvar: Lokalplan 1147 - et tårn for meget

VI støtter erklæring af bekymring og utilfredshed med process og planlægning, som er indsendt fra Thomas Kruse og Fællesrådet Midtby

Bemærkninger til forslag til Lokalplan 1147 og tillæg til Kommuneplan nr 93 til Kommuneplan 2017

Bemærkninger til Lokalplanforslag nr. 1147 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017 Det fremgår af lokalplanforslaget at planen har til formål at imødekomme …

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Efter at have læst lokalplanen må jeg konkudere at et højhus på Mindet 6 er en dårlig ide der ikke gavner byen. Højhuset vil skæmme hele midtbyen og stå i skærende kontrast til m…

Højhus mindet 6

Stort nej tak til denne kæmpe bygning, som i den grad vil skæmme vores smukke by - der planlægges desværre for mange af den slags grimme, høje bygninger her i byen og de hører ikke…

Mindet 6

Som en anden så korrekt har skrevet, så drop det Dubai-projekt! Et så højt tårn på det sted er helt malplaceret. Bevar nu den fine lave og åbne skyline, så alle har adgang til himl…

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Jeg udtrykker hermed min største utilfredshed med bygning af flere højhuse i Aarhus. Det skæmmer byen, ja en skændsel for byen. Aarhus mister sin charme og bliver en kønsløs by. De…

Stor bygning ved havnen

Ellers tak! Havnen bliver så bebygget hele tiden. Det er altså en skam. Det er synd for miljøet. Aarhus er en så fin historisk by, og det er noget af det, der giver byen sin charme…

Høringssvar til forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Høringssvar for forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn Højhuset vil betyde, at den halve midtby kommer til at ligge i slagskyggen fra tårnet = stor n…

Høringssvar fra Kulbroens Venner

Høringssvar fra Kulbroens Venner vedhæftet som PDF.

Aarhus, byen der sælger ud.

Jeg udtaler mig her som privatperson og arkitektstuderende ved Arkitektskolen Aarhus på Kulturarvslinjen. Dette byggeri kan næppe gavne andre interesser for Aarhus udover de kommer…

Højhus Mindet

Jeg synes det er en meget dårlig ide at bygge endnu et højhus i Aarhus. Og meg et ærgerligt at der bygges så tæt over hele byen. Der er alt for få pladser, hvor der er plads til li…

Stop prestigeprojektet

Endnu et højhus - endnu en mørk skygge kaster sig over vores åbne og fortsat nogenlunde åbne og lyse by. Udvid ind i landet. Der er masser af plads. Der mangler allerede nu luft…

Høringssvar fra Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) repræsenterer en lang række virksomheder på havnen i Aarhus og andre havne i Danmark. DSHV noterer sig, at anvendelsen af arealet pr…

Højhus på Mindet 6

Kære Århus Kommune (Og dermed også mig selv som borger) Jeg vil gerne benytte muligheden for at kommentere på planen om bygningen på Mindet 6. Det skal være sagt med det samme. …

Nej tak til højhus på Mindet 6

Uskønt, overdimensioneret byggeri. Et byggeri der nok vil trække opmærksomhed, men desværre en opmærksomhed der vil fjerne blikket fra de smukke bygningsværker. Det vil tage fokus,…

I Aarhus bor der er også familier med børn

Endnu en plan om et højhus af beton på vores smukke havn. Et højhus der stjæler poesien, himlen og havet. En kæmpe høj kolos, der tager udsigten ud over havet, fra alle os, der bor…

Vedr. Nyt 150 m højhus på havnen i Aarhus

Det er helt uhørt at tillade dette byggeri som vil stå som en kæmpe skamstøtte helt ude af proportioner i forhold til resten af byen. Stop nu den New Yorker syge der gennemsyrer …

Højhus ved Mindet

Jeg er imod at bygge højhuset ved Mindet, da Lighthouse allerede er der og jeg synes, et højhus mere tyder på en præcedens for endnu flere højhuse langs havnen, hvilket på sigt vil…

Uværdigt for vidensbyen Aarhus at lægge et parkeringshus foran et markant iværksættermiljø

1) Det er uværdigt for Aarhus som vidensby at placere et parkeringshus lige foran et af vores markante iværksættermiljøer! Helt grundlæggende - og ikke bare på det symbolske plan -…

Hvilken betydning har byens mobilitetsplan egentlig i byudviklingen?

Høringssvar vedhæftet.

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Jeg gør indsigelse mod opførelse af nævnte højhus. Det vil skabe trafikkaos og det kommer til at skæmme Aarhus Skyline og hele havnen og byen og ødelægge hele Aarhus By. Det er o…

Modstillelse af forslaget

Den skæmmer for havnens omgivelser og beskyttede bygninger og de bæredygtige løsninger der kommunikeres om forslaget skæmmer for de andre bæredygtige alternative og små initiativer…

Høringssvar

Lokalplan nr. 1147 er noget af det mest drastiske, der hidtil er set i Aarhus Kommune. Aarhus Byråds medlemmer opfordres derfor til at behandle sagen med yderst rettidig omhu og ik…

Høringssvar fra Kultur og Borgerservice

Høringssvar vedlagt

Højhuset på havnen

Dette byggeprojekt bør stoppe. Det ude af trit med byens resterende arkitektur og kommer til at ødelægge meget af byens æstetiske værdi der ellers tiltrækker folk fra hele verden. …

Et helt igennem ødelæggende projekt

Hvad er det, der gør Århus særlig? I en årrække har jeg lånt min sofa ud til folk fra hele verden - typisk unge backpackere, ansøgere til musikkonservatoriet og internationale stu…

Mindet 6

"Højhuset vil betyde, at den halve midtby kommer til at ligge i slagskyggen fra tårnet = stor negativ påvirkning for alle borgeres bykvalitet. Den øgede trafik til/fra tårnet medf…

Høringssvar mod opførelse af højhus på Mindet

Som Aarhusianer, arkitekt og byplanlægger indgiver jeg hermed hørinssvar mod opførelsen af højhus på Mindet. Jeg er imod at der bygges højt på havnen andre steder end Aarhus Ø. Des…

Nej tak til mere menneskefjendsk byggeri i midtbyen

Indledningsvis, nej tak til endnu et menneskefjendsk prestigebyggeri nær havneområdet, der ikke på nogen måde tager højde for de omkringliggende bygninger og den lokale atmosfære. …

Højhus på Mindet

Jeg mener på ingen måde at højhuse hører sig til ved kystlinjen.

Højhus på Mindet 6 - Nej tak!

Nok er nok - ikke flere højhuse ved havnen/havet i Århus!!

Højhus på Mindet 6 Aarhus

Aarhus Kommune Lokalplan 1147 Mindet 6 Høringssvar fra arkitekt MAA Rie Øhlenschlæger, AplusB, Aarhus Pas nu på Aarhus! Aarhus er udviklet i et landskab som rejser sig omk…

Højhus ved Århus havn

Nu synes jeg, der er nok af højhuse. Jeg kører tit forbi, og jeg er ikke tilhænger af det, som havnefronten er blevet til. I stedet bør man bevare noget af det oprindelige. Jeg er …

Høringssvar til lokalplansforslag 1147 fra Lokalt Kulturmiljøråd

Kulturmiljørådet er kritisk indstillet til lokalplansforslag 1147, og gør opmærksom på at projektet på flere punkter ikke efterlever indholdet i hhv. miljøvurdering og lokalplanbes…

Ikke flere højhuse!

Nok er nok! Jeg synes ikke den bygning er pæn på nogen som helst måde og jeg synes slet ikke den repræsentere Århus. Den er lige så kedelig og sjælløs som resten af de glas og beto…

Lighthouse

Jeg vil gerne give udtryk for min modvilje imod byggeprojektet Lighthouse på Aarhus Ø. Jeg mener ikke at vores kystby behøver endnu et byggeri mellem os og vores havudsigt, da vi a…

Højhuse hører ikke hjemme i Aarhus!

Emnet siger vist det hele. Vi skal have byggerier, der værner om byens sjæl. Det gør dette højhus ikke, og som indfødt aarhusianer er jeg lodret imod. Venlig hilsen Anna

Højhus der tager udsigten - nej tak

Så højt et hus hører overhovedet ikke til på den placering. Byg gerne højt udenfor centrum. Der er intet i byens arkitekturhistorie der kan forsvare dette byggeri.

Aarhus' nye fallossymbol

Hvordan kan byrådspolitikkerne og embedsværket se så forkert på, hvordan Aarhus skal udvikles? Olaf de Linde har ført rigtig mange gode ting med sig til byens rum, men af den grund…

Byggeriet ved Mindet

Jeg vil hermed gerne protestere voldsomt, specifikt mod det omhandlede højhusprojekt, og generelt mod Aarhus Kommunes ekstremt eftergivende politik i.f.t. fortætning med højhuse tæ…

Højhuset, mindet 6

Det er det mest rædselsfulde anti-århusianske byggeri. Århus er en by med generel lav bebyggelse, især i i centrum. Det kan ikke passe, at man ønsker at lægge dele af byen i skygg…

Nej tak

Højhuset har i min optik ikke nogen berettigelse. Vi ved alle at det bliver vindblæst, koldt og Aarhus Ø effekten vil stille og roligt kravle ind på centrum; Den menneskelige skala…

Forslag til Lokalplan nr. 1147

Aarhus er ikke en by, hvor højhuse hører hjemme! Der er desværre en stigende tendens til, at nybyggeri i Aarhus skal rave op over vores eksisterende by, en smuk og bevaringsværdi b…

Mindet 6, Aarhus Havn

Hermed vedlægges høringssvar fra Foreningen for Bykultur i Aarhus vedrørende højhus på Mindet 6, Aarhus Havn Der er tale om et pdf - dokument. Hermed vedlægges høringssvar fra Fo…

Ikke flere højhuse

Et højhus mod havnefronten vil virke alt for bombastisk og ødelægge det ellers flotte indtryk man får af byen når man kommer fra havs. Flere lave bygninger som Navitas og Dokk1 som…

NEJ TIL HØJHUS PÅ MINDET

Byggeriet af en så voldsom kolos på havnefronten i Aarhus vil skæmme byen og skabe store skygge-​ og vind-​gener for beboere i Aarhus midtby. Samtidig vil det være endnu en voldsom…

Høringssvar for Mindet

NEJ TAK TIL FLERE HØJHUSE I MIDTBYEN. Det 150m høje huse har ingen sammenhæng med den nuværende by. Det 150m høje hus er ude af proportion med omgivelserne. Det 150m høje hus k…

lokalplan 1147

Høringssvar (oplæg) Lokalplan 1147 Aarhus d. 14.4.2021 Lokalplan 1147 er sendt i høring. Midtbyens Fællesråd mener ikke, at der ud fra det foreliggende høringsmateriale og lok…

ET OVERGREB PÅ BYEN

ET OVERGREB PÅ BYEN Indsigelse mod lokalplan nr. 1147 i Aarhus Vi vil ikke have et kæmpemæssigt højhus tæt på Aarhus Domkirke og den historiske bykerne i Aarhus. I lokalplanfo…

Lokalplan 1147, højhus på mindet

Efter min mening vil sådan et højhus ødelægge byen på flere måder. Det vil tage lyset fra store områder i byen, særligt i midtbyen. Det vil spolere havneområdet med sin massive præ…

Et stort øjebæ

At man overhoved kan foreslå at bygge et så hæsligt og dysproportioneret tårn, der kommer til at kunne ses allevegne fra, begriber jeg ikke. Ikke nok med, at det kommer til at tårn…

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Nej og atter nej!! Vi skal IKKE have et højhus så tæt på midtbyen, både pga trafik og skyggedannelse og æstetik..

Nej tak

Det bliver et nej tak herfra

Højhus på mindet

Stål og en masse glas stablet i tre blokke med en masse brydninger og skævheder - det er da ikke flot, inspirerende eller indbydende som udtryk for Aarhus. Hvorfor ikke bygge i rød…

Højt hus på havnen

Højt hus på havnen FORAN alt - tager udsigten og opmærksomheden. De er forkert og udemokratisk at snuppe udsigten og og tage opmærksomheden og lyset. Placer den slags bagude hvor …

Højhus på havnen

Højhuse ødelægger byens atmosfære og arkitektoniske linje.

Drop den bygning

Højhuset vil betyde, at den halve midtby kommer til at ligge i slagskyggen fra tårnet = stor negativ påvirkning for alle borgeres bykvalitet. Den øgede trafik til/fra tårnet medfø…

Højhus på Mindet

STOP Der er rigeligt med høje grimme bygninger på havnen som ødelægger udsigten. Et så stort og markant højhus passer slet ikke ind her, og hvad med den øgede trafik til og fra?

højhus

Nej til højhus på havnen!

Minus højhus, Mindet 6

En by, der var blød som en krop, var med digterens ord, måske ikke helt, hvad der mødte mig, da jeg flyttede her til byen for 35 år siden. Men der hen ad. Adgang til kig mod havet,…

Højhus bør placeres udenfor ringgaden

Forslag om placering af højhus ved havnen passer ikke ind i, at det unikke og smukke ved Aarhus er de forholdsvis lave bygninger sammenlignet med andre internationale storbyer. Det…

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Ligesom v. projekt banegraven, skal der investeres i natur og luft i omgivelserne. Ø-haverne skabte fællesskab og ejerskab for en bred skar af Århusianere....udvid og gør det i såd…

Højhus

Efter min mening, er det på tide, at stoppe med alle de høje bygningerne langs havnen og i centrum. Det smadrer det unikke, der er ved Aarhus. Så nej tak til højhuset ved Mindet 6 …

Højhusbyggeri på Mindet ved havnen

Jeg er stærkt imod byggeriet da det slet ikke vil passe ind i omgivelserne. Lad os beholde en åben havnefront med fri udsigt til himlen.

Højhus på Mindet 6

Jeg er imod dette projekt da det fremstår bombastisk og lukket.

VEDR HØJHUS PÅ MINDET 6

Jeg gør indsigelse mod forslaget, i det jeg finder bygningens størrelse helt ude af proportion med det omkringliggende byggeri.

Højhus på Mindet

Jeg ved snart ikke hvilken by jeg bo i. Hele havnefronten er smadret til ukendelighed og nu planlægges der højhusbyggeri på Mindet. Ikke flere højhuse indenfor Ringgaden. Stop nu. …

Højhus på Aarhus havn

Planen om at bygge endnu et arkitektonisk fallossymbol er for så vidt OK - den skal blot ligge et andet sted - gerne meget længere væk. På havnen vil den komme til at stå som en bo…

Højhus ved filmbyen

Har I set på det gamle højhus v. Den Gamle By, syd for den gamle by med kæmpe skyggegener tilmed en latterlig lav erhvermæssig belægningsprocent. Lad nu være med at jagte det næste…

Højhus på mindet

Frygtelig grim bygning. Århus er efterhånden ødelagt med kolde utiltalende byggerier. Der er ingen hyggelig atmosfære tilbage, og højhuset vil kun gøre det værre

Højhus på Århus Ø Lighthouse

Det er et hæsligt prestigeprojekt, som vil være med til at gøre Århus Ø endnu grimmere, end det er i forvejen. Hvem skal have sit navn på det projekt? En politiker/parti? Det burde…

indsigelse lokalplan 1147 Højhus på Mindet 6

Århus by er under pres, da alt for meget af det nye byggeri er for stort, for højt, ligger for tæt, og ofte overstiger byggeprocenten. Også det planlagte byggeri på Mindet 6, er …

Højhus på Mindet

Jeg er enig med SF hér; højhuset vil være malplaceret i dette område!

Frygtelig højhus

For mange år siden, da jeg boede i Aarhus, var jeg i Den Gamle By, hor jeg overhørte nogle amerikanske turister, der var ved at tage et billede af familien, personen med kameraet s…

Højhus på Mindet

Smag og behag vil altid være forskellig, men i en gammel bykerne er man nødt til at udvise et mindstemål af respekt for proportioner mellem nyt og gammelt, hvis det overhovedet ska…

Et fallossymbol over socialdemokraternes tete a tete med byens bolighajer

Jeg bor ikke tæt ved det planlagte højhus, men kommer som andre Århusianere jævnligt på området. Det er et totalt unødvendigt prestigeprojekt kun egnet til at styrke imaget hos vis…

Højhus ved Mindet

Jeg er imod byggeriet som er alt for højt i dette område.

Højhuset

Jeg er meget enig m SF i denne sag. Højhuset ALT for højt og malplacetet i omtådet. Det bør reduceres væsentligt, hvis det overhovedet skal være der!

Højhus ved havnen

jeg mener at det foreslåede højhus er for højt til den foreslåede placering. Det vil ødelægge udsigten over havne vil at stikke voldsomt ud. Derfor bør højden som min. reduceres v…

Kommentar til højhusbyggeri

Kære Aarhus, der mangler i dette projekt - ligesom i tidligere højhusprojekter i Aarhus - en tydeligere stillingtagen til de langvarige konsekvenser af at placere højhuse i en by s…

Højhus ved Mindet 6

Jeg kan ikke se nogensomhelst begrundelse for at ændre lokalplanen til fordel for denne arkitektoniske fejltagelse. Byrådet bør efterleve den vedtagne højhuspolitik og indstille op…

Høghus på mindet

Det er fejl at bygge så højt. Det skaber ubalance i stadsvilledet af byen og dækker til udsigten. Tænk innovativt, ikke højt!!

Ang højhus på havnen

Jeg vil helt sikkert sige i skulle overveje at lave det højhus nede på havnen, det ødelægger byen hvis i laver det. Håber i stopper projektet med det samme.

Højhus ved havnen

Hvorfor ikke bygge sådan et højhus på Christiansbjerg et sted omkring vandtårnet eller omkring storcenter nord, nogle af de højeste steder i Århus hvor man så kan se ud over Århus …

Højhusbyggeri - Mindet

Jeg er stærkt imod planen om at bygge dette højhus!! Det er gebrækkeligt, hvordan I plastrer byen til med kæmpestore grimme kolosser! Og som en anden også har sagt - jeg tror simpe…

Helhedsindtryk

Jeg mener at alle skal høres i denne sag og der skal gøres meget mere for at få filt i tale vedr. dette. Mange benytter ikke høringssvar, men alle har en mening om dette byggeri, …

Højhus ved Mindet

Dybt beskæmmende med dette byggeri, der vil dominere negativt og ødelægge vores fælles udsigt og udsyn over vandet. Jeg er absolut enig i SF’s kritik.

Grim høj dims

Kære politikere, vi bor på Mols. Vi har allerede jeres lysforurening og stanken fra jeres biler. Kan vi ikke nok få lov til at beholde en udsigt uden borgmesterpik?

Ikke flere højhuse tak

Højhuse skal ligge bagest, ikke foran byen. Ud i den anden ende med dem, så de ikke ødelægger byen for ALLE andre inde i byen.

Pudsig ide

Jeg mener ikke at højhuset vil passe ind i Aarhus og at det er symptomatisk for et forestillet behov for alt for hurtig modernisering af vores by.

Højhus

Hvorfor ødelægge vores alle sammens hav- og havneudsigt? Der er allerede bygget alt for meget og højt på havne arealerne. Det ødelægger lysten til byen for både turisten og os der …

Ude af proportioner

Et højhus af den kaliber hører slet ikke hjemme i en by som Aarhus. Det er jo helt ude af proportioner ifht. resten af bymidten for ikke at tale om den sjæl byen har. Er det virkel…

Byggeri ved mindet

Jeg er imod byggeriet, der er alt for højt og skæmmer nærheden til vandet.

Kritik af arkitektur

Det passer på ingen måde ind i Aarhus-bybilledet med så stor og høj en klods af en bygning på spidsen ad Aarhus Ø. Lad være med at bygge op i højden, lad solen komme igennem. Lav n…

Byen afskæres fra havet

Jeg er fuldstændig enig med SF i at højhuset er ude af proportioner. Det skønne ved Aarhus er lige netop den dejlige by klods op af hav og skønne naturområder. En bygning i den høj…

Ikke den rette udvikling

Jeg ønsker på ingen måder at der skal bygges højere huse, eller i det hele taget flere høje bygninger, i vores dejlige lille, store by Aarhus. Biodiversiteten i Aarhusbugten har al…

Højhus Mindet

Enig med SF : Alt for højt på den placering.

Høringssvar - indsigelse mod højhuset Mindet 6

HØRINGSSVAR Indsigelse mod højhusbyggeri ved Mindet på Aarhus havn. Jeg vil gerne protestere mod opførslen af et 150m højt kontorhus der. Huset er fuldstændig ude af proportio…

Højhus ved Mindet

Jeg synes, at det er en dårlig idé at opføre en så stor bygning i Aarhus. Det harmonerer ikke med det eksisterende bybillede og desuden vil det komme til at efterlade en stor skygg…

En visuel blokering

Der er absolut intet behov for så høj og kæmpe stor en bygning i Aarhus, den vil være fremtrædende på den negative måde. Gives der lov til at bygge noget så højt, stort og blokere…

150 m højhus på Århus havn

Jeg protesterer imod opførelsen af det kæmpehøjhus...som er ude af proportioner og vil skæmme det smukke havneområde, Risskoven og den gamle midtby. Og ses på alt for lang afstand…

Mindet

Det giver ingen mening at bygge noget så enormt i en by som Aarhus. Al udsigt til havet vil blive skæmmet og bygningen vil stå som et mørkt tårn og kaste sin skygge over hele byen.…

Mindet 6

Højhuset er ude af proportion. Det er alt for stort.

Højhus ved Mindet 6

Jeg håber virkelig ikke at dette projekt gennemføres, da højhuset er komplet og unødvendigt uharmonisk i forhold til omgivelsene. Det er en mastodont af et prestigeprojekt, som vil…

Ligegyldighed

Aarhus ligger så smukt ud til havet. Det er noget af det der gør byen til noget særligt. Og det skal vi værne om. Derfor skal der ikke bygges store grimme parfumeflaskehøjhuse på h…

Kommentar fra Jesper Kjeldsen og underskrift indsamling fra 172 personer.

Nej til parkeringshus foran Filmbyen 11 og 2. Vi anerkender, at hvis man bygger på Mindet 6, vil der været et parkeringsbehov, men vi mener ikke, at det kan forsvares at bygge park…

Mindet 6

Jeg er meget enig med SFs udtalelser. Aarhus har ikke brug for flere høje varetegn, der skygger for den lille charmende midtby

Uhyggeligt grimt

Huset er uhyggeligt grimt og overproportioneret. Det ødelægger den gode kreative stemning i kvarteret. Stop det!

Højhus på Mindet

Jeg er absolut ikke tilhænger af flere højhuse ser både skaber skygge og vindtunneler i midtbyen

Høringssvar

Højhus ved Mindet på Aarhus havn. Jeg vil gerne protestere mod opførslen af et 150m højt kontorhus der. Huset er fuldstændig ude af proportioner i forhold til alle omgivne bygnin…

En stemme imod højhus v Filmbyen

Hvis corona-krisen bør lære os en vigtig ting må det være, at vi ikke skal bo for tæt. Endvidere er det svært at se, hvordan infrastrukturen skal få varer og mennesker rundt og ind…

Disharmoni

Jeg er ikke imod hverken udvikling, modernisering eller fremdrift i det hele taget. Men jeg synes, at tingene skal ske, med harmoni for øje. Såvel som bygninger med historisk særpr…

Mindet med højhus

Højhuset vil betyde, at den halve midtby kommer til at ligge i slagskyggen fra tårnet = stor negativ påvirkning for alle borgeres bykvalitet. Den øgede trafik til/fra tårnet medfø…

Mindet 6

Nej, bare nej. Der har aldrig været smukt eller godt for brandingen at bygge højt i verdens mindste storby. Det skæmmer området og byen og virker ikke særlig fremtidssikret. Byg la…

højhus v Mindet

jeg er meget imod højhusbyggeriet. helt ude af trit med byens skyline. et misforster på det sted. venlig hilsen bodil helmer tobiesen

Stop med de alt for høje bygninger

Stop med at bygge højere og højere i vores ellers smukke by. En kæmpe klods på Mindet vil være en rædsel i bybilledet. De kæmpe bygninger høre ikke til i århus. Man burde begynde…

Højhuset ved havnen

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeriet af højhuset på havnen. Det er for voldsomt i højde og drøjde i forhold til vores naturrige by med strand og skov og mange solrige gade…

Højhus ved havnen

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod det nye forslag om at bygge et højhus ved havnen. For det første er der rigeligt med høje bygninger på Aarhus Ø og i det øvrige Aarhus. For det an…

Højhus på Mindet

Hvorfor bliver I i Aarhus Kommune ved med at tillade de forfærdelige grimme byggerier i vores ellers så smukke by. Nu må det snart være nok.

Lokal plan 1147 - Højhus på Mindet 6.

Det er et højhus som vil stjæle havet og himlen fra de mange mennesker, der bor oppe på bakkerne omkring byen i Øgaderne, Ny munkegade, og en lang række andre steder. Aarhus er …

Mindet 6

Det er fuldstændig ødelæggende for byens sjæl at man ønsker at bygge så stort og højt inde i den gamle del af byen. Et sådan byggeri hører til uden for centrum. Alternativt på det …

Lokalplan 1147

Nej tak den planlagte bygning er 2-3 gange for høj. Den kommer til at kaste skygger ind over byen mange over frem. Animationen er vildledende for den ser bygningen fra et perspekti…

Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6

Det ville være en stor skam at skabe en sådan mur mellem by og vand.

Højhus på havnen

Det er en dårlig idé at bygge det kæmpe hus. Fordi det har så mange konsekvenser for dem der bor i nærheden, og det strækker sig langt. Men vi skal også overveje om vi vil have så…

Nyt tårn på havnen

Jeg synes generelt der mangler omtanke med hvordan vi behandler vores byer og at det ikke virker som om der er en plan som tilgodeser os der bor i den men mere dem der bygger i den…

LOKALPLAN NR. 1147

Jeg mener ikke at dette monstrum af et højhus skal bygges. Jeg kan se hvad der er sket på Aarhus Ø - et byggeri uden sammenhæng og plan. Det er et beskæmmende højhus der ligner mes…

Højhus på havnen

Højhuset er alt for dominerende i bybilledet, og skæmmer en ellers flot havnefront. Og belaster udsigt- og lysforhold for den øvrige bebyggelse i området.

En alt for høj og stor klods der skæmmer

Aarhus fortjener at stoppes op, og at man tænker i helheder i stedet for kæmpe klodser klumpet sammen. Charmen og de de gamle bygninger i Aarhus har efterhånden trange kår, og denn…

Klima og miljøforhold

Lokalplanens afsnit om klima og miljøforhold side 44 er utilstrækkeligt, da det ikke er oplyst, hvor meget CO2, byggeriet vil udlede, ligesom det heller ikke er angivet, hvor meget…

Vedr højhus på Mindet 6

Jeg gør indsigelse mod forslaget, i det jeg finder bygningens størrelse helt ude af proportion med det omkringliggende byggeri.

Lokal plan 1147 - Højhus på Mindet 6

Bygningen er alt for højt til den foreslåede placering. Aarhus's bymiljø bliver ødelagt af sådanne tæt-byggede og alt for høje betonbyggerier. Havnemiljøet ødelægges, Med sådanne b…

Stop byggeriet af denne kolos!

Byggeriet af en så voldsom kolos på havnefronten i Aarhus vil skæmme byen og skabe store skygge- og vind-gener for beboere i Aarhus midtby. Samtidig vil det være endnu en voldsom b…

Lokalplan 1147

Forslaget er vanvittigt og den foreslåede bygning vil skæmme hele den eksisterende bykerne. Der vil ikke være en plet, hvor dette højhus ikke vil tårne sig op og visuelt dominere h…

Højhus på Århus Ø

For mig er det tårn bare nederen på en alt for høj måde. Et tårn til glæde for de få. Byg det bagved byen, udenfor midtbyen, ikke foran. Lad Lighthouse blive det pejlemærke, det hø…

Lokalplan 1147.

Nej tak, vi har en smuk by,lad os ikke ødelægge den.

Højhus på Mindet

En kæmpe kolos helt uden fantasi og proporitioner. Alt for højt alt, alt for uskønt. Lær af alle fejlene på Aarhus Ø inden der bygges endnu et tårn i et område der slet ikke kan r…

lokalplan 1147

Nej Tak ! det er for højt,for grimt. Det ville ødelægge det eller så smukke havnemiljø i Aarhus

Højhus ved Mindet

Det er en skændsel at presse et højhus ind på havneområdet. Æstetisk stikker det fuldstændigt af ift omkringliggende bygninger og den stemning, der er på havneområdet ved Mindet.

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Jeg vil gøre indsigelse mod at man giver tilladelse til/realiserer dette højhus. Dette fordi det, som jeg (og en hel del andre byboere) ser det, har rigtig mange ulemper. TRAFIK: …

Alt for højt hus

Har vi virkelig brug for mere glas og stål i Aarhus? Navitas er allerede en skamplet på havnefronten i Aarhus. Der er simpelthen brug for mere nytænkning på byggefronten i Aarhus. …

Højhus mindet

Det visualiserede byggeri vil, efter min mening, overtage hele området fuldstændigt. Aldeles kulturløst og uden kommunation med sine omgivelser. Vi behøves ikke en Sydhavn, der ska…

Højhuset Mindet 6

Med ønsket om at bevare en sjælfuld midtby, så håber og ønsker jeg, at der ikke opføres højhuse, der bidrager til fortætning. Så jeg håber ikke planerne for Mindet 6 videreføres. D…

Højhuset mindet 6

Jeg er bekymret for højhusets påvirkning på det ynglende vandrefalke par der bor på DLG bygningen der bliver nabo til byggeriet. Hvad vil flere års støj samt kraner med mere bety…

Min skønne by skæmmes

Lad nu være med at bygge noget der ligger og larmer i øjnene på den måde. Det monstum vil jo kunne ses fra nærmest hver en krog i byen. Og al den biltrafik det medfører er jo en sk…

Høringssvar vedr. LP 1147 - Kulturarven

13. april 2021 Den Gamle By Høringssvar fra Den Gamle By vedr. LP1147, Mindet 6 I forbindelse med at lokalplanforslag for Mindet 6 er sendt i høring, har Den Gamle By følgende bemæ…

Højhuset ved havnen

Dette grimme højhus ødelægge alle linjer i byen, plus det trækker kulde og vind ned over havnen.

Mastodontbyggeriet på Mindet. Nej tak.

Aarhus er i forvejen oversvømmet af alt for høje og alt for grimme, nye bygninger. Der bliver passet alt for lidt på det gamle Aarhus. Byen ligner snart alle andre byer i Europa. D…

Indsigelse mod højhus på Mindet 6

Jeg vil gøre indsigelse mod at man giver tilladelse til / realiserer dette højhus. TRAFIK: Det giver sig selv at det vil give forøget trafik ing og ud af byen. Der skal tjenes…

Husk motorvejen

Der var engang en fremsynet Borgmester i Aarhus. Han ville gerne udvikle byen på den bedst tænkelige måde, derfor valgte han IKKE at bygge en kæmpestor vej lige igennem Aarhus midt…

Højhus på Mindet

Kan I ikke finde på noget andet og mere interessant, som vil pynte og inspirere i stedet for at blære sig og skæmme omgivelserne? Det er utroligt, at man synes, at mere skygge, mer…

Århus Ø har ikke brug for mere byggeri

Et Højhus på Mindet 6 vil være prikken over i'et på den unødvendige mængde af beton og trafik i Århus Ø. For den gængse borger er det slet ikke tydeligt, hvilke "kulturhistoriske k…

Please ikke mere byggeri i højden!

Jeg mener ikke at det nye byggeri på havnen vil være til glæde og gavn for hverken mennesker eller biodiversitet. Please lad vær med at bygge mere i højden! Jeg elsker at gå ture p…

Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Jeg laver hermed en indsigelse mod hele projektet, som er ude af propertioner og respektløs overfor resten af byen. Et projekt, der smadre hele det ikoniske billede, Århus allerede…

Højhus på mindet

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelser imod at der bliver bygget et højhus på mindet. Det kommer til at stå som en kæmpe skygge for os der på “på toppen” af Øgaderne. Vores udsigt f…

Indsigelse mod 3 etagers parkeringshus foran Filmbyen 11/ Lokalplan nr. 1147

Parkeringshuset skal opføres ifm. bebyggelse på Mindet 6, hvor et højhus på 146 m opføres. Placering af P-huset sker i umiddelbar forlængelse af den nyopførte Filmby 11. Det v…

Indsigelse mod P-hus-tårn

Vis samfundssind Det skitserede P-hus-tårn vil tage lyset og al vandudsigten væk, som skaber stor glæde og kreativitet for mange dagligt i Filmbyen. Byg derfor venligt P-hus…

Højhus på Mindet 6

Dette er endnu en katastrofe for byen Aarhus. Vi er i færd med at gøre byen til en betonkulisse. Megen skade er allerede sket og tiden er ikke til at bygge mere af samme slags, men…

Lokalplan og miljøvurdering

NIRAS A/S Ceres Allé 3 8000 Aarhus C T: +45 8732 3232 D: +45 2032 9037 E: HKD@NIRAS.DK www.niras.dk CVR-nr. 37295728 FRI, FIDIC 1 Notat DLG Mindet 6 Lokalplan Høringssvar lokalplan…

Provinsielt

Planerne om et højhus på Mindet 6 er provinsielt og udtryk for en mangel på vision og mod. I en by med Aarhus' topologi, der kan sammenlignes med et amfiteater, hvor alle har udsyn…

Havde det så bare været et anonymt højhus...

Som Århusianer elsker jeg åbenheden og udsynet ud over havet og bugten, og jeg er stor fan af inddragelsen af havnearealerne i byen. Et højhus på den her placering - langt ude mod …

Høringssvar omkring Mindet 6

Som virksomhed i Filmby Aarhus er vi fra Metronomes side bekymrede over udsigten til et massivt byggeri på Mindet 6, hvor især det planlagte parkeringshus må forventes at stå i vej…

Parkerings hus foran filmbyen nr. 23 det gamle midtkraft bygning ud til havnefronten

Hej Med jer Kan forstå at der påtænkes at bygge foran filmbyen nr. 23 den gamle midtkraft bygning ud til havnefronten som WASABI FIILM holder til i. I vores optik er det en kat…

Matrikel plan - Lokal plan

Hvorfor bruger kommunen ikke de midler de har til rådighed- som lokalplan, til at udforme et størreområde, så vi kan få en sammenhængende by. Hvis man har et ønske om at der skal b…

Lokalplan 1147

Et overgreb på Aarhus Planerne om at realisere et højhus ved Mindet er et byggeri som jeg vil opfordre byens befolkning til at være meget opmærksomme på , idet – hvis det bliver r…

Vejen til vækst

Jeg ærger mig over negativiteten og modstanden i kommentarfelterne her og på Facebook, når der skal bygges nyt i Aarhus C. Forandringen er efter min mening vigtig og nødvendig for …

Placering af parkeringhus

AxK ApS holder til i det kreative miljø i filmbyen. AxK ApS forstår ikke placeringen af det nye parkeringshus, da denne vil fjerne udsigten fra de kreative arbejdspladser som vi …

P HUS

Karmacat holder til på 4 sal i filmbyen og vi har svært ved at forstå logikken i at bygge et P hus ud til havet, når der er befolkede kontorer med havudsigt lige bagved. Parkerings…

Parkeringshuset til Højhuset Mindet

Indsigelse mod parkeringshus Det foreslåede parkeringshus med tre etager over terræn vil i høj grad forringe oplevelsen af Filmbyen for alle der færdes i Sydhavnsområdet, for de d…

Opdater

Jeg er stor fortaler for at bygge højt, og jeg synes at lokationen passer fint til et højhus. Dog bør man give selve arkitekturen en ordentlig overhaling. Et markant byggeri som d…

Højhus

Det er helt ude af proportioner at bygge så stort og så højt. Et sådant byggerig skaber et meget dårligt og ubehageligt klima omkring sig. Både visuelt og miljømæssigt, men sandeli…

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1147 - Mindet 6

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn. Vedlagt som PDF fil.: Borresøvej · 8240 Risskov · Telefon: +45 24 62 64 22 · admin@arkitekturbl…

Høringssvar, lokalplan 1147

Forslaget om at bygge et 41 etager, 150 meter højt kontorhus (plus op til 3 stk. 5 meter høje vindturbiner) er absurd på den foreslåede placering og langt over, hvad der er forudsa…

Højhus, Mindet 6

Jeg har fulgt dette og øvrige højhusprojekter gennem længere tid. Et super flot projekt på den vel nok den mest oplagte lokation i indre by. Der er tænkt på integration af den opri…

Højhus - Mindet 6.

Fantastisk byggeri! Skønt at der trods alt er én by i Danmark der har mod på at bygge højt og moderne. Godt initiativ og gode ambition. Flot og inspirerende byggeri, mere af de…

Højhuset ved Mindet

Hvis der skal bygges høje ikoniske huse i Aarhus, synes jeg at de må og skal være bygget af materialer som er klimavenlige (mest muligt genbrug, mv) og at det skal være et krav at …

Sådan Aarhus

Det bliver et flot Højhus, hvor arkitekt og bygherre helt klart har store ambitioner, og ikke blot vil bygge så billigt som muligt - det skal vi som by og borger sætte stor pris på…

Liv efter kl. 16?

Jeg er bekymret for, om det bliver et område der er helt dødt efter kl. 16, hvad gøres der for at området bliver udnyttet hele døgnet rundt? Jeg kan læse, at der skal være restau…

Tårnhøj ligegyldighed haves. Visioner savnes

Ville det ikke være fantastisk hvis denne bys borgere og råd - blev præsenteret for et projekt der i sandhed ville gøre stolte – flytte grænser – og skabe opmærksomhed? Og som - ik…

Højhus

JA tak til højhus. Rigtig flot, og understreger bare at Aarhus heldigvis er en by i udvikling. Torben Møller Jensen tilføjede et høringssvar senere den 19-Mar-2021. Det tilføj…

Flot og gennemarbejdet projekt

Jeg er som borger i Aarhus FOR dette flotte projekt. Det er dejligt vi har et erhvervsliv der er villige til at investere mange millioner i udviklingen af vores by. Jeg synes man…

Trafikforhold

De trafikale forhold omkring Mindet er i dag kritisable. Set i et pre- og post-corona perspektiv med normal trafik. Udkørslen fra området mod nord og centrum kan i myldretiden kun …

Lokalplan for højhus på Mindet 6, Aarhus havn

Hjørringsvar på planlagt højhus byggeri og p-hus på mindet 6. Som erhvervs drivende i Filmby Aarhus må jeg på det kraftigste advare imod at gennemføre et byggeri i denne størrelse…

1147 Højhus på Mindet 6

Jeg er imod mange af de forvandlinger Aarhus bymidte er underlagt disse år. Der er konstant byggerod og byen er svær at finde rundt i for nytilkommere og turister med nyanlagte vej…

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1147 - HØJHUS PÅ MINDET 6, AARHUS HAVN

BYLIV skabes i stueetagen ikke med et HØJHUS på Mindet 6 De attraktive bydele i Aarhus har en god blanding af åbne pladser, grønne områder og bebyggelse. Der er her vi som byens b…

katastrofal idé - nej tak!

Et højhus på havnen er en helt igennem forfærdelig idé - intet mindre. Alle de grimme glas/beton-byggerier på havnen opført de sidste 15 år har ødelagt havnefronten i en ellers smu…

Højhus på Mindet 6

Det er en rigtig dårlig ide at skamfere bybilledet med yderligere et højhus. Udover det trafikale kaos som flere arbejdspladser og flere lejligheder skaber i et område som i forvej…

Mindet 6 og parkering i området

Jeg kan godt lide højhuse og har siden barndommen glædet mig til at leve i en fremtid i min by hvor den slags byggerier også var en del af gadebilledet. Nu er den fremtid så kommet…

Mastodonthøjhuset - Nej tak!

Endnu en uskøn klump af glas og stål til at fodre investorerne og understøtte byrådets opblæste metropole ambitioner, fuldstændig ude af trit med omgivelserne og borgernes velbefin…

Højhuse

NEEEEJ til flere høje højhuse i glas, stop.

Utilpasset transformation af kulturmiljø

Det er en absolut misforståelse at udvikling og vækst kun kan materialiseres i form af overdimensionerede ”varetegn” til byen. Mindet 6 er en del af et historisk industri-kulturm…

Høringssvar vedr. højhus på Mindet

Højhuset bliver Aarhus nye vartegn fra havet. Det erstatter den smukke kystlinie med gamle bygninger samt havnefronten omkring Dokk1 og Toldboden. Højhuset vil med garanti misunde …

Trist

Jeg bor midt i al nytænkning og nybyggeri og meget er godt... streetfood, dokk1, renovering af busholdepladsen, letbanen.... også er der alt det, alt for høje triste.. som lugter r…

Ikke flere højhuse.

Da jeg flyttede til Århus for 12 år siden, gjorde jeg det af den grund at jeg fandt byens åbne pladser og smukke gamle områder tiltrækkende. Men med årene har jeg kun set hvordan Å…

Spændende byggeri

Så snart der skal bygges nyt, så klinger de kritiske røster højt. Det er rigtig ærgerligt, for det spænder potentielt ben for en positiv og hensigtsmæssig udvikling. Jeg er hel…

Højhus er helt uacceptabelt i det indre Aarhus og gør ikke byen grønnere

Helt uacceptabelt at placere et nyt højhus i bymidten. Trafikforhold er i forvejen kaotiske i store dele af byen og med mange andre byggerier ved Sydhavnen er der ingen udsigt til …

Ja tak til Mindet 6

Dette fantastiske projekt skal selvfølgelig godkendes og gennemføres hurtigst muligt. Hele sydhavnskvarteret må meget gerne snart komme i højden. Ja tak til dette projekt, mange fl…

Fantastisk flot højhus - forslag til udnyttelse af P-huset

Det er virkeligt et flot, lyst og velproportioneret højhus der her er foreslået. Det kan jeg kun støtte fuldt ud. Eneste knast er det nødvendige p-hus der delvist blokerer udsyn…

Spændende og fremsynet projekt

Et spændende og nytænkende projekt, der giver plads til arbejdspladser og mulighed for at bo i hjertet af Aarhus. Derudover vil byggeriet spille godt sammen med bl.a. Lighthouse og…

HØJHUS MINDET 6

Om dette højhus er for højt eller hvor hvilke problemer det skulle give i forhold til skygge, vind skal jeg ikke gøre mig klog på. Min oplevelse af at bevæge mig rundt i Sydhav…

Aarhus har brug for højhuse

Naturligvis er opførelsen af ​​en høj bygning den mest nyttige til vurdering af et begrænset område. Så hvis vi skal være 450.000 indbyggere og samtidig have nok plads er høje bygn…

Fremtidens Århus

Dette projekt vil bidrage positivt til Århus som by og som magnet for udvikling og fremsynethed. Den kraftige befolkningstilvækst som byen oplever, kræver nytænkning og mod til at…

Alle vil bo tæt på byen, det kræver højde

Vi vill alle bo tæt på midtbyen. Vi vil gerne have liv et midtbyen, med virksomheder, arbejdspladser og forretninger. Vi kan ikke få dette, uden at der bygges højt og tæt. Og d…

Højhus på mindet 6

Jeg vil sige ja til dette projekt. Det ville give noget flot til den eller meget øde del af haven

Mindet 6

Ja tak. Havnen er det perfekte sted til at bygge højt da Aarhus City Tower og de andre bygninger ikke ret langt fra projektet vil give et helt unikt skyline til byen. Som jeg kan s…

Skala og parkeringsantal

The roads in Central aarhus are already incredibly pressured. There has been great investment in infrastructure as well as permanent infrastructure in the form of Letbane. The goal…

HØRINGSSVAR HØJHUS PÅ MINDET 6

Åh, hvor jeg dog inderligt håber, at dette projekt ikke bliver til noget. For et ungt menneske som mig, der sidder og skal overtage arven efter generationen før mig, virker det hel…

Lokalplan for byggeriet ved Mindet.

Det påtænkte byggeri vil ødelægge det samlede arkitektoniske billede af området. Der er sket mere end tilstrækkelig ødelæggelse af bybilledet i Århus og forstæder.

Lokalplan 1147

Jeg bor ikke i Århus, men Århus er alligevel også min by og ligger i mit land. Jeg elsker den danske kystlinie, hvor jeg kan se vores smukke byer, når jeg sejler forbi. Det er byer…

Højhus - lokalplan vedr. mindet 6, Aarhus c

Jeg er for det første helt uenig i at den eksisterende bebyggelse nedrives. Der er tale om unik Århus bykultur. Hvis Byrådet alligevel beslutter sig for at imødekomme bygherrerne…

Mindet 6

Det er intet midre ene en skændsel at rive det sidste af det kvarter ned. Jeg vil i samme tråd kraftigt anmode om at der ikke bygges mere højt i 1 række mod havnen, hvorfor vil man…

Forslag til lokalplan 1147 Højhus på Mindet 6, 8000 Århus C

Da området rummer en betydningsfuld del af Århus historie, og bindingsværkshuset ikke er i værre stand, end det sagtens kan bevares, er det efter min mening hærværk at rive det ned…

Mindet 6

Det er alt for højt et byggeri til området. Når jeg kigger på hele området, ser jeg en stenørken uden noget grønt - det er ikke den slags by vi ønsker i Århus - og heller ikke tårn…

Høringssvar vedrørende Højhus på Mindet 6

At man vil opføre højhuset på Mindet 6 er skræmmende og uden sans for fornuft. Det er vildt, hvordan man som kommune mangler forståelse for byens udvikling, samtidig med respekt fo…

Mindet 6

Det er et alt for voldsomt byggeri. Ude af proportion. Tager totalt opmærksomheden fra de seneste "fine" bygninger der er bygget i området, Filmbyen og Politiken/jyllandsposten. …

Byrådet skal overholde sin egen højhuspolitik

Aarhus Kommune vedtog i 2001 en højhuspolitik. Den politik er det nuværende byråd tilsyneladende villig til at se bort fra, så snart der kommer en investor forbi med et projekt. Hv…

Lokalplan nr. 11247 - Højhus på Mindet 6

Da jeg hørte om projektet, tænkte jeg: Det kan da ikke være sandt. Her vil man smadre et centralt område af Aarhus, hvor der med en nænsom byrenovering ville kunne opnås en fasthol…

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1147 - HØJHUS PÅ MINDET 6, AARHUS HAVN

Jeg vil, som privatperson og som uddannet arkitekt og Ph.D, gøre en indsigelse mod dette projekt, der er alt for voldsomt for såvel den konkrete kontekst, som for Aarhus's havnefro…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00