Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1160 - Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum i Musikhusparken, Aarhus C

Lokalplanen giver mulighed for at udvide det eksisterende kunstmuseum ARoS Aarhus Kunstmuseum.

OBS: Borgermødet streames gennem Facebook Live. Se nedenfor og deltag.aarhus.dk/begivenheder for yderligere detaljer.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 28-​04-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde OBS: Ny platform for mødet.

Aarhus Kommune afholder virtuelt informationsmøde:

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 17:00 - 18:30 via Facebook Live. 

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen ophæves dele af:

  • Lokalplan nr. 18 - Kasernearealet ved Vester Allé i Århus (PlanID 1213154)
  • Lokalplan nr. 665 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Århus City (PlanID 1213178)
  • Lokalplan nr. 733 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Århus City (PlanID 1213179)
  • Lokalplan nr. 829 og nr. 581 - Udvidelse af ARoS - Aarhus Kunstmuseum (PlanID 1060647)

 

Høringssvar (6)

Lokalplan 1160

Overordnet set støtter jeg op om udbygningen af Aros, tilføjelsen af James Turrells værk til samlingen, pavillonen og en revitalisering af parkerne i området. Min bekymring går…

Indvirkningen af lokalplanforslag nr. 1160 og dets indvirkning på Musikhushaven og Rytterikasernen

Kunstmuseet ARoS' påtænkte udviddelse "The Next Level" vil iflg. illustrationerne ødelægge Musikhusets barokhave og pladsen foran den gamle, fredede rytterikaserne. Derfor bør man …

Høringssvar lokalplan 1160 - Musikhusparken Udvidelse af ARoS Kunstmuseum og ændring af Musikhusparken

Høringssvar lokalplan 1160 - Musikhusparken Udvidelse af ARoS Kunstmuseum og ændring af Musikhusparken Det ligger klart, at den primære motivation er at gøre plads til Domen. …

høringssvar lokalplan 1160

En grøn og brugbar folkepark Det var en rigtig god dialogserie vedr. planerne for den nye Musikhuspark. Som borgere i nærheden var vi glade for at få lov til at være med. …

Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1160 for AROS og Musikhusparken

Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø – Plan Se venligst vedhæftede.

Det er et dejligt grønt område.

Jeg sidder i Parken med mine børn. 3 andre børnefamilier sidder her også samt et ungt kærestepar. Det er ikke mange grønne pletter i byen. Jeg synes det vil være ærgerligt at in…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H296

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00