Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1167 - Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål med mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse/parcelhuse).

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1167 - Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg. Samtidig har kommunen også udarbejdet tillæg nr. 115 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål med mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse/parcelhuse).

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 1. juni 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 11. maj ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Orienteringsmøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienteringsmøde omkring lokalplanforslaget den 14. juni 2022, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelse er vedlagt lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-​ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

LOKALPLANENS INDHOLD

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

RETSVIRKNINGERNE AF FORSLAGET TIL LOKALPLANEN

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge-​ eller anlægsarbejde.

OPHÆVELSER

Lokalplan nr. 291 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.

 

Høringssvar (40)

Udsyn fra bakken til Tranbjerg Sø begrænset

I lokalplanforslaget beskrives det på side 15 afsnit vedr. Zone 3, at der fra bakketoppen skal være kig mod det åbne land mod syd med Tranbjerg Sø og Østerby Skov. For at sikre de…

Vi håber, I lytter til os!

Der lægges så megen tid og så mange kræfter i deltagelse i orienteringsmøder og borgermøder, indsamling af underskrifter og udfærdigelse af indsigelser. Vi håber virkelig, at det n…

Planer om mange flere boliger i Tranbjerg/Sydbyen

Vi gør opmærksom på, at - udover “Temaplan - Arealer til alle bolig typer": https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Temaplan_Alle boligtyper_17_06_2021_0.pdf (Tranbj…

Lokalplan 1167

Jeg synes det er uforståeligt, at det virkelig er nødvendigt at inddrage bakken ned mod søen til nyt byggeri. Området er tidligere udlagt til rekreativt område, og der burde være m…

Vedtagelse af lokalplan nr. 1167 undergraver retsbevidstheden i Aarhus Kommune

Vel vidende at det er Kommunens ret til enhver tid at ændre en eksisterende lokalplan ved at vedtage en ny lokalplan, der dog ikke må stride mod kommuneplanen, er det mit ærinde me…

Underskriftindsamling imod udstykning af marken ved tingskov Allé i Tranbjerg

Se vedhæftede høringssvar og underskriftindsamling.

Indsigelse til lokalplan 1167

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Trankær har følgende indsigelse til lokalplan 1167. Vi vil opfordre til at planerne om at lave området (4d) til Rekreativt område, som det er b…

Søbeskyttelseslinjen

For at gennemføre lokalplan 1167 skal der dispenseres for søbeskyttelseslinjen på 150 meter. Denne beskyttelsesafstand til søen er indført for at beskytte vores søer og kan kun dis…

Indbliksgener

I denne lokalplan tages der ikke højde for indbliksgener til de eksisterende naboer mod nord, hvilket er meget kritisabelt. 1. Offentlig sti langs de eksisterende naboers haver, s…

Grundvandssænkning

Grundvandet står højt i Tranbjerg og konsekvensen ved at sænke grundvandet er almen kendte og kan være store for os naboer i form af sætningsskader på husene. Lignende skader er ke…

Beskyttelse af grundvand

En stor del af området befinder sig på et sårbart grundvandsområde og indenfor 300 meter grænsen til vandværkets boringer. Og da denne afstand netop er fastsat for at beskytte drik…

Høringssvar Vedr. forslag til lokalplan 1167

Den planlagte ændring af lokalplanen vedr. byggeri på Trankærgårdsvej i Tranbjerg er nært forestående, og jeg holder fast i et lille halmstrå, i min tro på at der er ordentlighed, …

Indsigelse mod lokalplan 1167

Det er ikke i orden at tillade byggeri i flere etager på et område, hvor vi er blevet lovet at det skulle være et grønt rekreativt område. Det er et sårbart grundvandsområde Man …

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 1167

Tranbjerg Fællesråd har sammen med vores medlems-foreninger i nærliggende grundejer- og andelsforeningener i området, fulgt processen omkring Lokalplan 1167 med stor interesse, og …

Hvad er en lokalplan værd, når den bare laves om?

Der står decideret i den nuværende lokalplan, at der ikke må bygges på området. Men når det så passer kommunen, så laver man bare en ny lokalplan. Det er ikke tilfredsstillende og …

Der bygges for meget i Tranbjerg

Det er ikke godt, at der bygges så meget i Tranbjerg. Der bygges også andre steder. Alt det grønne og frirummene forsvinder. Hvad med institutionerne? Kan de følge med? Det er vi o…

Ødelæggende for området

Jeg synes, at det vil være ødelæggende for området. Dyrene forsvinder, og trafikken vil tage til. Det er ikke en god idé, og jeg er imod forslaget.

Indslag 31-07-2022 på TV2 Østjylland hvor bl.a. Solveig Munk (Ø) og formand for parcelforeningen nord for området udtaler sig

Vi tilslutter os Solveig Munk og Henrik Nygaards udtalelser: https://www.tv2ostjylland.dk/arkiv?date=2022-07-31&clip=cfe67b1e-eef1-4334-a549-abe7c15e02c4

Artikel af Niels Ettrup Brande fra TV2 Østjylland (bl.a. med sammenligning med tv-serien Matador)

Sammenligningen med en scene fra tv-serien Matador rammer plet: https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/naesten-som-i-matador-i-slagsmaal-med-kommunen-om-byggeri-paa-groent-areal …

Der tages ingen hensyn til de eksisterende boliger

Der skal anlægges en sti langs eksisterende hække nord for området, der skal etableres huse (X og Y) lige op til eksisterende grund, de fleste nye boliger skal være i 2 plan, og d…

Frygt for sætningsskader på eksisterende bygninger

Vi bor nord for området og er meget nervøse for, at et eventuelt byggeri får konsekvenser for vores hus. Hvis vores hus får sætningsskader pga. byggeriet, hvem har så ansvaret for …

Indsigelse mod lokalplan 1167

Der gøres hermed indsigelse mod lokalplan nr. 1167 for Tingskov Allé, Tranbjerg. Området er oprindeligt i lokalplan nr. 291 udlagt som et rekreativt område, men er aldrig bleve…

Grøn fremtid

Det bliver konstant bygget og bygget i både Århus, men også byerne og kommunerne i det omkringliggende område. Det er muligt at leve side om side med naturen, men ikke hvis vi kons…

Grøn fremtid

Det bliver konstant bygget og bygget i både Århus, men også byerne og kommunerne i det omkringliggende område. Det er muligt at leve side om side med naturen, men ikke hvis vi kons…

Grøn fremtid

Det bliver konstant bygget og bygget i både Århus, men også byerne og kommunerne i det omkringliggende område. Det er muligt at leve side om side med naturen, men ikke hvis vi kons…

Jeres troværdighed er totalt fraværende. Pengene virker til at styrer alle jeres beslutninger

Politisk troværdighed i Aarhus byråd omkring diverse byggerier virker er totalt fraværende. Penge og udsigt til penge synes at styre og få afgørende betydning for flertallet i alle…

Manglende tillid til de offentlige instanser

I år 1995 kontakter Grundejerforeningen kommunen mhb. at få området udstedt som rekreativt område, som det ifølge lokalplan 291, stk. 8 1987 er udlagt som. På dette tidspunkt får …

Indsigelser til Lokalplan 1167

Vedhæftet høringssvar

Lokalplan 1167

Jeg synes det er en fin lokalplan bortset fra bestemmelsen i § 8.2, som jeg mener skal udgå. Den bestemmelse gør at man ikke kan bygge et hus i en rimelig størrelse i et plan med e…

Hvorfor skal der gives så mange dispensationer for, at den nye lokalplan skal kunne gennemføres?

Hvilken værdi har regler, når de bare kan brydes/dispenseres for? Man får fornemmelsen af, at kommunen gør, som den vil uden respekt for de øvrige beboere i området. Derfor gør vi …

Hvad kan man stole på?

Af den nuværende lokalplan fremgår det, at området ikke må bebygges – at det skal være rekreativt område for områdets beboere. Det står flere steder. Jorden er blevet dyrket af en …

Søbeskyttelseslinje.

Der er en søbeskyttelseslinje på 150 meter. 11 af de 21 boliggrunde i forslaget ligger helt eller delvist indenfor denne linje. Der skal gives dispensation for at ændre den til 50 …

Vedr. figur 4 og figur 5: Principper for tagterrasser. Side 89 og 90.

Der er i forslaget til lokalplanen lagt op til, at der kan laves tagterrasse på 1. sal. For at mindske indkigsgener for de eksisterende boliger, bør der til teksten i forslaget til…

Indsigelser til Lokalplan 1167

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 1167 Som udgangspunkt er jeg imod bygning af boliger på marken, som tidligere var omfattet af lokalplan 291 stk 8 fra 1987. Området var her udlagt som …

Vedr. sti

Der er i forslaget lagt op til en sti, der løber på nordsiden af regnvandsbassinet. Trafik på denne sti - såvel gående, løbende som cyklende vil kunne medføre betydelige gener for …

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med følgende kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget

Grundvand Vi har kendskab til, at eksisterende bebyggelse på nabogrundene er beliggende i et område, hvor grundvandet står meget højt. Dette erfares ved dialog med de nuværende …

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med flg.kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget.

Bebyggelsens højde. Der er i lokalplanforslaget stillet krav om bebyggelsens højder og etageantal i § 8.7. Det fastsættes, at der maksimalt må opføres bebyggelse i max. 2 etager o…

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med flg.kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget.

Lokalplan 291, stk.8 fra 1987. Området er i den oprindelige lokalplan udlagt som offentligt, rekreativt område(Park). Lokalplanforslag 1167 medfører, at den oprindelige park for…

Bebyggelsesprocent på 40!

Vi sidder og kigger ud på det nu foreslåede lokalplanlagte område i aftensolen. Træernes blade risler på den anden side af hækken, kornet bølger. Her er natur i et ellers tætbebygg…

Trafikstøj

Med den nye lokalplan føjes yderligere trafik til den i forvejen meget trafikbelastede Tingskov alle, det gælder både støj og mulighed for at færdes i området. Tidligere brugte vi…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00