Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive seks boligblokke samt fælles-bygningen ”Det boligsociale hus Yggdrasil”.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive seks boligblokke samt fællesbygningen ”Det boligsociale hus Yggdrasil”.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 26. april 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 6. april ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 10, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplanen.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1017 (Plan-ID nr. 3013227) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

Høringssvar (30)

Til Aarhus Kommune med høringssvar til lokalplan 1173, nedrivning af boligblokke i Gellerup

Til Aarhus Kommune Aarhus Stift har modtaget forslag til lokalplan nr. 1173 i høring. Forslaget vedrører nedrivning af seks boligblokke i Gellerup. Vi har forelagt sagen for den …

Høringssvar: Forslag til lokalplan nr. 1173

Høringssvar: Forslag til lokalplan nr. 1173 Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har valgt af lave en opsummering af historikken bag helhedsplanen, der er baggrund for lokalplanen …

Imod nedrivning

Jeg er imod nedrivning af boligblokke i gellerup og yggdrasil

Kommentar: ’Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup’

En lokalplan og en høring foregriber ofte en nedrivning. Den giver plads. Et nybyggeri placerer sig oven på erfaret liv. Dortesvejkvarteret omfatter beboelser, hvor afstanden me…

Høring vedr. nedrivning i Gellerup

Høringssvar vedr. Lokalplan 1173 – nedrivning af seks boligblokke i Gellerup Arkitektforeningen vil som svar på høringen vedr. Lokalplan 1173 anbefale, at de seks boligblokke ik…

Lokalplan 1173

Jeg vil advare imod den påtvungne nedrivning af boligerne i Gellerup. Reelt er det Århus Kommune, der har påtvunget nedrivning af flere boliger end højest nødvendigt, såfremt loven…

Skal 6 blokke i Gellerup rives ned? - Nej, det er da hul i hovedet!

Høringssvar vedr. lokalplan 1173, Aarhus Kommune af Tine Hind, visuel kunstner og beboer i Gellerup med blik for områdets kvaliteter, og Inge Vestergaard, arkitekt og forsker i eft…

nedrivning af seks blokke

Jeg er meget uenig med nedrivning og i mod det. Lige om lidt mister vi beboer "Gellerup". Der bliver nedrevet den ene side og bygget nyt op den anden side, så hvad er mening. Ned…

lokalplan 1173

Nej tak til nedrivninger af boligblokke i lokalplan 1173 Afd. 110 i AL2bolig (Åbyhøjgård) er imod disse nedrivninger i Gellerup, jf. en beboermødevedtagelse fra 2018. Dels af prin…

Nedrivning af 6 blokke i Gellerup

Der foregår så meget andet i Danmark og verdenen, som vil være en bedre fremskridt for os alle at give sin koncentration og fokus til i stedet for at rive nogens hjem ned.

Lokalplan 1173 Nedrivning af 6 nboligblokke i Gellerup

Lokalplan 1173 Nedrivning af 6 boligblokke i Gellerup Høringssvar fra Arkitektforeningen Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland har gennem en årrække fulgt og bidraget …

Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Akademiraadets høringssvar til FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1173 - NEDRIVNING AF SEKS BOLIGBLOKKE I GELLERUP Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendel…

Nedrivning af boligblokke

Meget mere klimavenligt at renovere de 6 blokke som ligger i god stand og faktisk godt kan fortsætte med at stå de næste 20 år

Høriingssvar for Lokalplan nr. 1173

Høringssvar: Forslag til lokalplan nr. 1173 Gellerup Fællesråd er meget bekymret for fremtiden for Gellerup, hvis kommunen gør alvor af at nedrive seks boligblokke i området. Be…

Gellerup

Det er en kæmpe fejl at nedrivning boliger der med en renovering kunne bruges i mange år frem. Ombyg til mange forskellige lejligheder typer. Og give mulighed for en naturlig til o…

Bevar bygninger af hensyn til klima, byggepriser, og huslejeniveau

Det er i den nuværende situation dybt uansvarligt at nedrive boliger der fungerer og har en lav husleje. Det er klimamæssigt uansvarligt at nedrive betonbyggeri der nemt kunne stå …

Høring af lokalplanforslag 1173 - Kulturmiljørådet

Da der i lokalplanforslaget ikke foreligger skitser omkring fremtidige forhold, finder Kulturmiljørådet, at der kan være stor risiko for, at en nedrivning alene, vil svække forståe…

Nedrivning af blokke

Jeg mener absolut, at det er en kæmpe fejltagelse at rive gode bevaringsværdige boliger ned. Mange har skabt gode minder fra barndommen, minder som ikke kan genskabes, da de perso…

Umoderne tankegang

At rive store bygninger ned som ikke har gjort andet forkert end at de “lægger hus til” nogle udefrakommende problemer, er slet og ret en umoderne, gammeldags og uacceptabel måde a…

Gellerup

Jeg har hele tiden synes at det er vildt at rive bygningerne ned i området, så nu har I chancen for at stoppe op og renoveringen i stedet, det samme som bygninger ved kirken. Om m…

Nej Tak til dette forslag

Det virker helt helt forkert af mange grunde. For det første så ville nedrivningen og det følgende byggeri være en kæmpe klimasviner. Det er en fuldstændig blind handling alene …

Racistisk lokalplan

Nej. Det går ikke. Jeg er enig med Enhedslisten om at lade domstolene vurdere om der er tale om strid af menneskerettigheder. "Enhedslisten mener principielt, at Aarhus Kommu…

Skån alment boligbyggeri for ghettopolitik

Forslag til lokalplan nr. 1173 bygger ifølge udtrykkelig henvisning i forslagstekst til ghettolovgivningen fra 2018 om ’hårde ghettoområder’, som er kulminationen af et par årtiers…

Høringssvar

Se vedhæftede bilag: "Høringssvar lokalplan 1173"

Nedrivning af boligblokke

Nedrivningen af velfungerende boligblokke er udtryk for 1) foragt for medmenneskers hjem 2) foragt klima og miljøhensyn. Derfor er jeg modstander af denne lokalplan for Gellerup o…

Nedrivning af blokke i Gellerupparken

Jeg er imod planerne om flere nedrivninger i Gellerupparken, og det er jeg af mange grunde. 1. Vi beboere i området har stemt imod Helhedsplanen. Det er vore hjem, og det vil uund…

Forslag til lokalplan 1173 - smadring af hjem

Hvorfor smadrer I vore hjem Nu kommer lokalplan 1173, som vil nedrive endnu seks boligblokke i Gellerup. Det er vore hjem. Det var det også, da Aarhus Kommune og Brabrand Boligfo…

Nedrivning af boligblokke

Da vi lige nu står med mange ukrainske flygtninge, som mest udgøres af kvinder med børn og i flere tilfælde også en bedstemor eller to, vil det være mere formålstjenligt at beholde…

Bekymret for støjgener

Jeg synes, der mangler lidt mere info om de kommende støjgener ifbm. Nedrivning. Jeg bor på Emmasvej (blokken overfor Dortesvej). Der skal nedrives flere blokke på Dortesvej og jeg…

Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup, Aarhus kommune

Østjyllands Brandvæsen har ingen bemærkninger på dette stadie. Vi ønsker at blive hørt igen, på et senere stadie. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål u…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H443

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00