Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1182 - Nedrivning af blokke i Bispehaven, Hasle

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og at dele af området efter nedrivning fortsat er tilgængeligt, trygt og anvendeligt som grønt fællesareal, i perioden frem til der er vedtaget ny byggeretsgivende lokalplan.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Høringen er blevet forlænget med én dag, pga. manglende kortbilag 2 i plandokumentet. Høringen slutter derfor den 21. oktober 2022.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1182 - Nedrivning af blokke i Bispehaven, Hasle. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og at dele af området efter nedrivning fortsat er tilgængeligt, trygt og anvendeligt som grønt fællesareal, i perioden frem til der er vedtaget ny byggeretsgivende lokalplan.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 24. august 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 17. august ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Enhedslisten afviser forslaget som socialt, økonomisk og miljømæssigt ødelæggende. Almene boliger er del af løsningen. Ikke af problemet. Vi skal have flere almene boliger ikke færre. Enhedslisten støtter beboernes sag ved domstolene. Ingen skal bulldozes og tvangsflyttes ud af deres hjem i vores kommune. Vi anbefaler borgerne at deltage i høringen og at afvise dette lokalplanforslag.

Opfølgning på byrådsbehandlingen

I forbindelse med byrådsbehandlingen havde Solveig Munk fra Enhedslisten spørgsmål, hvor svarene ønskes vedlagt høringsmaterialet. Solveig Munk ønsker:

a) et klimaregnskab for nedrivningerne

b) en beskrivelse af miljøbelastningen for de arbejdere, der skal forestå nedrivningerne

Svarene kan ses i dokumentet Opfølgning på byrådsbehandling som ligger under "Materialer" på denne side.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslaget til lokalplan.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

 

Materialer (1)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Hasle
Hørings-id

H483

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00