Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering

Området skal udvikles til et nyt og attraktivt bykvarter

Aarhus Kommune har udarbejdet Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, der viser, hvordan byens gamle Amtssygehus ønskes udviklet med respekt for de byhistoriske rødder. Området skal udvikles til et nyt, velfungerende og attraktivt bykvarter, der bygger bro mellem områdets historie og den moderne bys behov for plads til det gode hverdagsliv, et mangfoldigt byliv og aktive fællesskaber.

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som skal udgøre plangrundlaget for den kommende lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med mindre enheder af erhverv, daginstitutioner, offentlige formål og detailhandel. En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger bevares.  Planen rummer mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

Alternativ fysisk plan med mere grønt og parkeringshus (model 2)

Byrådet har ønsket, at konsekvenserne ved et alternativt forslag til fysisk plan (model 2) med to mulige scenarier, undersøges. Det ene scenarie indeholder mere grønt i form af bevarelse af dele af den eksisterende randbeplantning samt en større bydelspark. Det andet scenarie beskriver mulighed for etablering af et parkeringshus i områdets nordøstlige ende.

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering og alternativt forslag til fysisk plan er fremlagt i offentlig høring fra den 7. maj 2021 til den 2. juli 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

------------

Byrådsbeslutning

Forslag til Udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på Byrådsmødet den 28. april 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag.

Se indstilling og referat her

Høringsmaterialet består af:

  • Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (se bilag 1, bilag 2 og bilag 3 til indstilling)
  • Miljørapport af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (se bilag 5 til indstilling)
  • Alternativt forslag til fysisk plan (se bilag 6 og 7 til indstilling)

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterede til virtuelt borgermøde om Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering:

Torsdag den 20. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Facebook Live

På mødet blev Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset præsenteret med en gennemgang af de bærende elementer i planen.

Præsentationen fra borgermødet kan du se her

Optagelsen af borgermødet afholdt som en Facebook Live transmissionen, kan du se her

Spørgsmål og svar fra borgermødet kan du læse her

Miljøvurdering

Udviklingsplanen er miljøvurderet i forhold til kulturmiljø samt mennesker og sundhed. Miljøvurderingen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlægges i offentlig høring i samme periode som Forslag til Udviklingsplanen for Amtssygehuset. Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vi hører gerne din mening

Hvis du/I har kommentarer til forslaget til Udviklingsplanen for Amtssygehuset og den tilhørende miljøvurdering bedes du/I indsende et høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Der gøres opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du/I skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvar, vil blive offentligt tilgængelige. Aarhus Kommune opfordrer derfor til, at der overvejes, hvilke personlige oplysninger, der skrives i høringssvaret og at, såfremt man er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 88

Der gøres opmærksom på, at sideløbende med denne høring annonceres separat offentlig høring om ophævelse af gældende Lokalplan nr. 88 for området. Du kan læse mere om denne høring her

Høringssvar (19)

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset

Århus kommune bør fokusere på at bevare og genoprette mest muligt af den grønne bevoksning og lade de bevaringsværdige bygninger komme til ære og værdighed. Oprethold flest mulige …

Amtssygehuset

Høringssvar ang. det gamle amtssygehus

Trafik, miljø og sikring af fælles områder uden kommunalt engagement?

Udviklingsplanerne for Amts Sygehusgrunden indeholder mange fine muligheder og kvaliteter. Der er imidlertid også nogle udfordringer og modsatrettede elementer. 1. Trafik og …

Kort opbakning af prioritering af kultur og natur

Jeg vil her blot støtte op om andres pointer om, at et grønt område med kulturinstitutioner kan gøre det nye område til en stor fordel for Aarhus - et sted folk ville komme til for…

MKB høringssvar

Se vedhæftede

Trafikafvikling ved Viborgvej mv.

Emne: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, dateret marts 2021 Vedr. Manglende beskrivelse i Udviklingsplanen for konsekvenser for omkringliggende byområder mht. trafik mv…

Området omkring UKH

Vi synes, det er vigtigt, at der tages hånd om følgende: Der eksisterer allerede flere veletablerede kulturorganisationer i området. Især kulturinstitutionen UKH fylder en del. I …

Ungekultur på amtssygehusområdet

Husk at tage højde for at ungdomskulturhuset (UKH) allerede findes på området og hvordan det vil komme til at interagere med de nye bygninger. Bygningen rundt om UKH er lige nu pla…

Tæt på alt men lukker sig om sig selv, både i højde og omfang.

Tæt på alt, men lukker sig om sig selv. Området lukker sig meget ift det omkringliggende område bla den gamle by og botanisk have og de nærliggende villaer. Byggehøjden på 5-6 …

Kryds ved Viborgvej og Johan Langes Vej

Efter at have deltaget i en fin præsentation af oplægget omkring Amtssygehusgrunden på borgermødet, har vi nu nærlæst præsentationen. Vi kan konstatere, at der er lagt på til en hø…

Bevægelseskultur og streetsport

Ifm. udviklingen af Amtssygehuset vil jeg slå et slag for bevægelseskulturen, og hvordan den kan integreres i det eksisterende byrum og være berigende for de eksisterende og kommen…

Kommentarer til bebyggelse på Amtssygehusgrunden og påvirkning af vejnettet på Viborgvej

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der med bebyggelse på Amtssygehusgrunden ikke er taget hensyn til sikkerhed samt beboerne på modsatte side. En trafikforøgelse på toppen …

Amtssygehusets udviklingsplan

Fællesskab midt i bylivet Vi synes overordnet det er en god plan med respekt for de gamle bygninger og at det bliver godt, at der bliver åbnet mere op, men vi har også lavet vo…

Udviklingsplan for Amtssygehuset

Udviklingsplanens hovedide med to akser - en allégade og en grøn akse - er eminent. Den grønne akse især for koblingen direkte til Regensburgsplads. Alléen især for ønsket om at sk…

Fældning af træer

Da vi har et bredt fugleliv og ikke mindst by Ræve som 2 år har valgt at få ræve unger i lige netop det nedre del af krædtet op til sygehuset mener jeg det ville være for ødelæggen…

Randbeplantning og grønne områder ved det gamle amtssygehus

Som beboer i kvarteret omkring det gamle amtssygehus får jeg en betænkninger ved nogle af de foreslog for byplanlægning for det nye byområde. Jeg håber mam vil vælge den model me…

Seniorbofællesskab

Den 20.5.2021 deltog jeg i jeres virtuelle borgermøde og var den første, som stillede et spørgsmål: ”Seniorboliger”. Det fik jeg svar på. Sådanne lejligheder findes der mange af…

Udviklingsplan for Amtssygehuset og grønne områder

Jeg er glad for at kunne læse at flere af de flotte gamle bygninger er fredede og at kommunen ønsker at lægge vægt på det eksisterende miljø, der er i området. Området omkring det …

Bebyggelsesplan for Det gamle Amtssygehus område

Det er vigtigt at bevare et egentligt parkområde i midten. Der kommer rigtig mange nye beboere i området, og vi kan konstatere, at Botanisk Have allerede nu er overfyldt af mennesk…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H303

Kontakt

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Tlf.: 89 40 44 00

Mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk