Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Marienlyst bliver en helt ny bydel i Aarhus

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst. Udviklingsplanen beskriver de kvaliteter der ønskes i det nye byområde samt en overordnet dispositionsplan.

Samtidig har kommunen udarbejdet Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre byudvikling ved Brendstrup. Tillægget fastlægger rammen og de overordnede forudsætninger for byudvikling i området, herunder anvendelser, bebyggelsesomfang, veje og offentlige service.

Udviklingsplanen og kommuneplantillægget kan ses på denne side under "Materialer". 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 17. maj 2021 til den 9. august 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

----------

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven, Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM), er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljørapporten er fremlagt i samme periode som udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelsen er vedlagt sammen med udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Vi hører gerne din mening

Hvis du har kommentarer til forslaget til Udviklingsplanen og/eller kommuneplantillægget, bedes du indsende et høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Byrådsbeslutning

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 er godkendt på Byrådsmødet den 28-​04-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune og følgegruppen for projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til forslaget til kommuneplantillæg, udviklingsplanen og den videre proces.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

 

Materialer (2)

Høringssvar (51)

Bemærkninger til "Forslag til Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej

Grønt Danmarkskort Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for Aarhus Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af nation...

Vejføring gennem Kasteds unikke natur.

Høringssvar fra Kasteds Beboere omkring den nye vejføring. Vil vi naturen og landsbyerne, eller er det bare noget vi siger? Dette er det første spørgsmål der springer os i øjnene, når v...

Høringssvar vedr. Naturbydelen Marienlyst

Flot præsentationsmateriale men desværre også vildledende. En bydel blive hverken grøn eller landskabelig af at få tilnavnet Naturbydelen. Med en bebyggelsesprocent på 40 bliver tale om...

Høringssvar til "Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017"

Høringssvar ang udmøntning af visioner, naturbevarelse og trafik

Byudvikling Bredskifte Allé 2

Hermed høringsvar med ønske for at give mulighed for byudvikling af Bredskifte Allé 2

Hule visioner og politikere uden ejerskab for egen planlægning

3,5 år skulle der gå før politikerne i Aarhus Kommune indså, at man trods det 12 årige perspektiv i kommuneplan 2017, alligevel havde lavet så ringe en plan, at den ikke kunne forudse e...

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Vedrørende den planlagte vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvejen/Djurslandsmotorvejen. Vejføringen mellem Viborgvej (Bredskiftevej) og frem til Revelhøjvej ligger indtil videre f...

HØRINGSSVAR VEDR. UDVIKLINGSPLAN FOR MARIENLYST

Jeg tilkendegiver at jeg er enige i de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse: Natur og byggehøjde: https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299 Dimensio...

Trafik

Det foreliggende forslag til udviklingsplanen for naturbydelen Marienlyst er meget spændende, og kan få stor betydning for livet i Tilst, samt udviklingen i Tilst. Vores største bekymri...

Beskyttelse af dyrelivet og frygt for den tunge trafik

Vi bor op til en mark der grænser op til Marienlystvej. Den mark bliver hver dag benyttet af mange af de vilde dyr der lever herude. Ræve, fasaner, rådyr, egern, harer og mange andre ar...

Høringssvar vedr. linjeføring af ny vej

Høringssvar vedr. linjeføring af ny vej -se PDF

Høringssvar vedr. udviklingsplan for Marienlyst

Jeg tilkendegiver at jeg er fuldt ud enige i de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse: Natur og byggehøjde: https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299...

Udviklingsplan for Marienlyst

Se vedhæftede høringssvar fra Stadt A/S.

Høringssvar vedr. Udviklingsplan for Marienlyst

Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, VikingDanmark og Horisont Hotel & Konference afgiver hermed høringssvar vedr. forslag til udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst sa...

Byudvikling på Bredskifte Allé 2

På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, fremsendes der hermed ønske om delvist at byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst. Se venligst vedhæftede filer.

Høringssvar vedr. Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Jeg tilskriver mig 100% de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse: Natur og byggehøjde: https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299 Dimensionering af de...

Udviklingsplan for Marienlyst

Hermed en tilkendegivelse af min enighed om høringssvarene fra Grundejerforeningen Østermarken, Tilst

Høringssvar

Jeg tilkendegiver at jeg er enig med høringssvarene fra grundejerforeningen Østermarken.

Høringssvar vedr kollektiv trafik, institutioner og foreningsliv

Af en eller anden grund var filen ikke blevet uploaded, så prøver igen.

Høringssvar vedr. dimensionering af den nye vej og trafikafvikling

Af en eller anden årsag var filen ikke tilføjet på tidligere høringssvar, så prøver igen.

Enighed med tidligere HS

Vi i Blomstervænget 32 er enig i de høringssvar omkring Trafikale udfordringer, Natur og ikke mindst byggehøjde som er blevet nævnt af Grundejerforeningen Østermarken. Dvs HS0469389 HS5...

Marienlystvej ny bydel

Jeg tilkendegiver at jeg er fuldt ud enig i de høringssvar vires grundejerforening (Østerløkken, østermarksvej, Blomstervænget) har indsendt.

Høringssvar vedr. natur og byggehøjde

Se vedlagte dokument

Høringssvar vedr. at bygge boliger før infrastrukturen er på plads

Se vedlagte dokument

Høringssvar vedr. nyt bolig område mellem Hasle og Tilst

Høringssvar vedr. at at man vil bygge boliger før infrastrukturen er på plads Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds Der lægges op til at byg...

Udfordringer ved den nye by Marienlyst som bør adresseres

Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds: Der lægges op til at bygge mellem 350-1000 boliger før end den nye vej er færdig, uagtet at det vil h...

Udfordringer ved ny by i Marienlyst!

Udfordringer ved den nye by Marienlyst som bør adresseres Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds Der lægges op til at bygge mellem 350-1000 b...

Indsigelse mod forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Høringssvar Vedr. Aarhus Kommune: a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af den...

Høringssvar

Vi, beboere i Blomstervænget 44, har følgende kommentarer til den offentlige høring vedr. lokalplansforslaget: 1. Som høringssvar fra Blomstervænget 22, 34, 36, 38 og 40 er vi enige i d...

Marienlystvej

Jeg vil hermed tilkendegive min store bekymring for den lukkede del af Marienlystvej. Den er idag en fredelig vej som aktivt bliver brugt af rigtig mange borger til gåture med hunden ba...

Høringssvar

Etablering af boliger inden infrastrukturen. Vi ser i dag store trafikale udfordringer på Marienlystvej/Blomstervej og der lægges op til at bygge mange boliger før end den nye vej er fæ...

Høringssvar

Vedr. Aarhus Kommune: a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af Ny På vegne af f...

Høringssvar

Vi er et udvalg af flere beboere på Blomstervænget, som er gået sammen om dette høringssvar. Vi er ekstremt bekymret overfor det nye tiltag omkring vejføringen i forbindelse med den nye...

Vejforbindelse til AUH og skejby

Jeg håber at I ved planlægningen af Marienlyst bydelen vil huske på hvor mange mennesker der i dag benytter Marienlystvej som forbindelses vej til AUH og nordbyen, således at I ikke luk...

Vejforhold

Foreslår kommunen om at sikre udbygning at til- / frakørselsveje omkring Tilst INDEN øvrigt arbejde påbegyndes. Især med tanke på hvor trafikken ledes hen, hvis nuværende vejforhold ikk...

Pasning og tilsandede veje

Jeg er bekymret for kombinationen af flere børnefamilier, dagtilbud og i forvejen helt umulige vejforhold. De seneste år er der bare blevet bygget, bygget og bygget i Tilst. Vi er nu i...

Overvejelser ifm det nye byggeri

Overvejelser familien har gjort om at være nabo til projektet: -Meget øget trafik, når det bliver den ny primær alternativ vej for at undgå bredskiftevej/viborgvej krydset - yderligere...

Få nu infrastrukturen etableret først

Blomstervej er allerede meget belastet af den eksisterende trafik til og fra Skejby. I forbindelse med byggeriet på den tidligere Gasa-grund står der i udbygningsaftalen (https://planin...

Regnvandshåndtering, trafik, bebyggelse og nyt vejstykke

Høringssvar fra 3 grundejere på Revelhøjvej er vedhæftet.

Linjeføringen og VVM-undersøgelsen af Forbindelsesvejen Ø/V mellem Nye Brendstupvej og Tyge Søndergaards Vej

Høringssvar vedlagt.

Marienlystvej/Paludan-Müllers Vej. Vejforlægning og nyt kryds

Høringssvar vedlagt.

Linjeføring og VVM-undersøgelse af den Nye Brendstrupvej N/S

Høringssvar vedlagt.

Høringssvar til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst

Hermed høringssvar til kommuneplantillæg nr. 97 for ”Byudvikling i Brendstrupkilen” og forslaget til ”Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst” på vegne af Tækker Group og Omnia Inves...

Medtagelse af det sidste større jordlod i 8200 Århus N

Høringssvar til udvikling af naturbydelen Marienlyst. Generelt ser vi på forslaget med stor interesse og på udviklingen af vores område som et naturligt næste skridt i byudklingen i Årh...

Høringssvar til KPT nr. 97

Se vedhæftede høringssvar og kortbilag (2 filer).

Bevarelse af supercykelsti og etablering af cykelsti langs Bredskiftevej

I forbindelse med forlængelsen af Bredskiftevej til Søftenvej er det vigtigt at prioritere den nuværende supercykelsti fra Tilst til Brendstrup skov/Hasle. Det kunne ske ved, at der ble...

Vejføring til Søftenvej

Stiftet skal venligst anbefale en østlig vejføring mod Søftenvej. Se vedlagte.

Trafiksituationen på Blomstervej

Det er voldsomt, at man vil tillade byggeri af 1000 boliger, inden den store vejforbindelse ind til den nye bydel er på plads. En del af disse boliger vil sansynligvis få udkørelsen via...

Vedr. Gående trafikanter.

Når man taler om miljø og bæredygtighed - så det jo fint der nævnes det med bus, men der bør jo også være muligt, at komme gående hen til bussen eller cykelstien 🙂 Nu jeg ikke kun gåend...

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd. Hasle Fællesråd skal hermed afgive sit høringssvar omkring Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2...

Planlagt skovrejsning aflyst

Aarhus kommune og Naturstyrelsen har, som det ligeledes fremgår af vedlagte materiale, planlagt med skovrejsning i en stor del af det område, hvor der den nye bydel skal ligge. Jeg synt...
11/08/2021 - 15:55

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H308

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00