Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Helhedsplan 2.0 for Nye

Helhedsplan 2.0 for Nye har fokus på en bæredygtig og blandet by og arbejder med byudvikling og klimatilpasning, der tager konkret afsæt i det eksisterende landskab.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplan 2.0 for Nye fastlægger de overordnede rammer for udvikling af en ny bydel på et primært privatejet, areal omkring et letbanestop syd for landsbyen Elev i Aarhus Nord, herunder grundlag for skolebyggeriet. Planlægningen har fokus på en blandet by med afsæt i bæredygtighed, landskab, værdiskabende vandhåndtering, fællesskaber og en bymæssighed, der skaber afsæt for en levende og mangfoldig by med et bredt udbud af boliger og plads til liberale erhverv.

Den samlede byudvikling forventes at forløbe over 30-40 år og er i Helhedsplan 2.0 for nuværende estimeret til 13.500 borgere. Helhedsplan 2.0 omfatter forslag til placering af skole/ lærings- og aktivitetsbyggeri med tilhørende 12 daggrupper og 1 kunstgræsbane og 3 græsbaner, svarende til ca. halvdelen af de boldbaner, som Sport og Fritid anslår vil være behovet i et fuldt udbygget Nye.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport. Helhedsplanen og Miljørapporten samt andre bilag, er i offentlig høring fra den 9. september til den 4. november 2021

Har du problemer med at se nedenstående dokumenter/bilag, kan du også finde dem under sag nr. 9 i referatet fra byrådsmødet den 18. august 2021 - Klik her

Helhedsplanen - Klik her

Miljørapport - Klik her

Bilag A til HHP 2:0 Nye, Tæthed - Klik her

Bilag B til HHP 2:0 Nye, Erhvervsstrategi - Klik her

Bilag C til HHP 2:0 Nye, Parkeringsstrategi - Klik her

Bilag D til HHP 2:0 Nye, Etape 2 - Klik her

Bilag E til HHP 2:0 Nye, Landskab - Klik her

Trafiknotat - Klik her

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Høringen slutter den 4. november 2021.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om helhedsplanen 2.0 for Nye

Tirsdag den 12. oktober 2021 fra kl. 17:00 - 18:30, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget og Miljøvurderingen er godkendt på Byrådsmødet den 18. august 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Høringssvar (100)

infrastrukturen omkring Nye

Vedlagt.

Høringssvar

Jeg bakker op om høringssvaret indsendt af Thomas Schmidt

Bliver børnene igen de store tabere?

Århus's største børneinstitution Løvstikken i Nye er endnu ikke taget i brug, men man får allerede nu ondt i maven, når man ser hvordan den er blevet placeret. I et trafikeret vejk…

Vedr Elevvej

Som erhvervsdrivende og beboer i Elev tilslutter jeg mig høringssvaret forfattet af Thomas Schmidt (vedhæftet) og ønsker Elevvej igennem Lisbjerg Skov holdt åben for biltrafik og u…

Trafikbelastning af Larsmindevej

I bilag til Helshedsplan 2.0 for Nye vedr. mobilitet, fremgår det at der planlægges udretning og øget trafikbelastning af Larsmindevej. Dette ønskes angiveligt for at lede trafikke…

Hvor er Elev by i Helhedsplan 2.0?

I den oprindelig helhedsplan fra 2011 havde Elev by en mere fremtræden position i planen. Dette eksemplificeret i navnet på planen: "Helhedsplan for den nye by ved Elev". Her kunne…

Lisbjerg - En del af Aarhus, midt i landskabet ??

Aarhus Kommune definerer Lisbjerg så fint med følgende overskrift "Lisbjerg - en del af Aarhus midt i landskabet" og har mange gode projekter herunder forskønnelsesprojektet af Ran…

Helhedsplan 2.0 for Nye

I forhold til den udgivne Helhedsplan 2.0 for Nye har jeg følgende kommentarer: Jeg mener, at helhedsplanen rummer mange tiltag, som det bliver interessant at iagttage gennemfør…

Trafikforhold til og fra Elev og Nye til Lisbjerg og Aarhus

Vi er ikke oprindelige medskrivere på Thomas Schmidts høringssvar, men vil gerne melde vores tilslutning til forslaget her. Vi skal passe på ikke at presse alt trafik ned i gennem …

Trafikforhold

I forbindelse med helhedplanen for Nye er det kritisabelt, at de trafikale forhold behandles isoleret i forhold til Nye og ikke relateres til de trafikale konsekvenser af udbygning…

Cykelsti fra Elev til Lisbjerg

Hej Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Thomas Schmidt og lokalrådet omkring etablering af cykelsti fra Elev til Lisbjerg samt en sti fra Nye til skoven.

Forbedrede trafikale forhold omkring Elev-Nye

Elev-Nye IFs bestyrelse støtter høringssvarene om forbedringer af de trafikale forhold rundt om Elev-Nye fx udbygningen af Elevvej gennem skoven. Der støttes op om skriv fra Fæ…

BEVAR ELEVVEJ

Det bliver besværligt at være bilist i Nye og Elev. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bli…

Helhedsplan 2.0 Nye

Som også fremhævet i tidligere høringssvar om Nye Skole og boldbaner mener vi, at Elevvej bør bevares og udvides med cykelsti igennem Lisbjergskoven. Vejen fra Koldkilde til Nye bø…

Indbyggertal i Nye

I kommuneplanen fra 2009 blev Nye beskrevet som en by med et muligt indbyggertal på 4-7.000. I 2011 fremkom Tækker med et forslag til helhedsplan 1.0 om at udvide perspektivareale…

Behold biler på Elevvej

Jeg vil meget gerne fortsat have lov til at benytte Elevvej som bilist til at komme til Aarhus. Desuden støtter jeg fuldt ud Thomas Schmidts indlæg.

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Beskyt de bløde trafikanter

Det virker som en uigennemtænkt og hurtig løsning at omlægge den stærkt tiltagende trafik fra Nye gennem Lisbjerg. En ombygning af krydset Larsmindevej / Elevvej, så Larsmindeve…

Trafik på Elevvej

Elevvej gennem Lisbjerg kan overhovedet ikke bære den mængde trafik, der lægges op til. I forvejen kører pendlerne alt for hurtigt på strækningen. Mere trafik vil være ødelæggende …

fortætning i Elev

Forslag til øget fortætning / højt byggeri i Elev Vi foreslår at Kommunen dispenserer for 1½ etages byggeri i Engelstoft (lokalplan 402) og hæver byggeprocenten for de husejere …

Belastning

At ligge yderligere pres på Elevvej som grænser op til institioner, skoler og boliger virker som enhurtig løsning hvor man ikke har tænkt byens brugere ind i løsningen - en ringvej…

Bevar Elevvej gennem skoven

Som beboer i Elev er jeg afhænig af en ordentlig og trafiksikker adgangsvej til E45, Aarhus og AUH mv., uden at transportiden forlænges unødig. Herudover vil det være meget uhens…

Elevvej er overtrafikeret i Lisbjerg

Før trafikken fra Nye ad Elstedvej ved Terp direkte på motorvejen med nye tilførsler. 13500+ antal planlagte indbyggere kan godt retfærdiggøre de ekstra tilkørsler - særligt når ma…

Hørringssvar

Vi i Elev er afhængige af Elevvejen. Hvis den lukkes vil vi komme længere væk fra Lisbjeg og Aarhus. Den bør i stedet udbygges og gøres mere sikker. At lede trafikken af en lang om…

Bevar elevvej og udvid med cykelsti - på vegne af 231 borgere fra Elev

Resumé 1. Jeg repræsenterer 231 borgere med dette høringssvar. Vi tilslutter os også høringssvaret fra fællesrådet. 2. Den primære adgangsvej Elevvej/Koldkilde til Aarhus må ikke…

Helhedsplan 2.0 for Nye

Vi vil gerne foreslå at Elevvej kobles på bydelen Nye, men at vejen igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde) bevares og gerne udbygges. På den måde ledes trafikken fra Elev …

Bevar Elevvej

Bevar Elevvej Elevvej gennem Lisbjerg skov udgør en vigtig transportåre for de fleste borgere i Elev og Nye og bør derfor bevares af hensyn til trafikafviklingen. Det ideelle…

Trafikale forhold ved Helhedsplan 2.0 for Nye

Det er godt, at man i helhedsplanen fremhæver cyklisme og kollektiv trafik som væsentlige trafikformer og helhedsplanens visioner om lokale trafikformer med førerløse busser i Nye …

Al for meget trafik på Elevvej

Der er i forvejen meget trafik på Elevvej, og folk kører generelt også for stærk. Jeg ønsker ikke, at der skal køre flere biler end der gør i dag, lige forbi mit hus. I burde få …

Begræns gennemgående trafik i Lisbjerg

Lisbjerg by er allerede på nuværende tidspunkt belastet af meget gennemgående trafik, og jeg mener derfor ikke at gennemgående trafik fra Nye bør ledes igennem Lisbjerg by. Hvi…

Høringssvar til helhedsplan 2.0 Nye

Se vedhæftede PDF for svar.

Bevar Elevvej

Det har i mange år været en kæmpe ulempe at man som cyklist, motionist eller gående skulle sætte livet på spil, ved at færdes på Elevvej. En cykelsti har i 10-12 år været et stort …

Skån Lisbjerg for mere gennemgående trafik

Lisbjerg er allerede belastet af store trafikale problemer med gennemgående trafik. Yderligere trafikal belastning vil skade det lille bysamfund, som er under udvikling. Der bør de…

Bevar Elvvej

Det bliver besværligt at være bilist i Elev og Nye. Selvom det er meningen at flere skal benytte grønnere transportmidler er det svært ikke at forstille sig at biltrafikken til…

Bevaring af vej

Jeg synes Elevvej bør kobles på Nye og at vejen gennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/Koldkilde) skal bevares. Det vil lede trafikken. Fra Elev til Lisbjerg og indtil Aarhus udenom N…

BEVAR ELEVVEJ

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Elevvej/ Larsmindvej

Nu kommer jeg til at være direkte berørt at det her "l..."Batter det her noget eller på kommunens hjemmeside? Når jeg læser deres ting igennem, så er det jo besluttet. Udbygning af…

Afskæring fra Lisbjerg - den direkte vej til Skejby

Vi er i vores husstand store modstandere af at Elevvej ned igennem skoven til Lisbjerg nedlægged. Vi er hyppige brugere af netop denne vej, da vi arbejder i Skejby - den ene på AUH…

Elevvej og postnummer

Generelt et godt oplæg. Dog ser jeg gerne, ligesom flere andre, at Elev bevarer og udbygger adgangsvejen fra Lisbjerg. Tilføj en cykelsti og gør vejen mere sikker. Derudove…

Nej tak til afkobling af Elev fra Lisbjerg og Aarhhs

Vi er i Elev afhængige af Elevvej, og ønsker ikke at komme længere væk fra Lisbjerg og Aarhus. Vi ønsker en seperat cykelsti, som samtidig øger trafiksikkerheden, og trygheden båd…

Planlagte veje

Jeg syntes det vil være godt at bibeholde Koldkilde gennem skoven til Lisbjerg, men at anlægge en cykelsti. Det vil gøre trafikken mere smidig, end at skulle ledes gennem Nye og gi…

Trafik til og fra Elev-Nye

De overordnede planer for NYE etape 2 ser rigtig fine ud. Især at der tænkes i sammenhæng med eksisterende bebyggelse i Elev samt at ny skole bliver prioriteret højt er fint. Traf…

Bevar Elevvej

Det bliver besværligt at være bilist i Elev og Nye. Selvom det er meningen at flere skal benytte grønnere transportmidler er det svært ikke at forstille sig at biltrafikken til…

Lukning af Elevvej til Lisbjerg

Min mand og jeg ønsker ikke at Elevvej fra Elev til Lisbjerg lukkes. Hvis Elevvej lukkes vil der blive alt for megen trafik gennem Høvej til Trige. Vejen gennem skoven skal bevar…

Trafikforhold pmkring Nye

Jeg har på borgermødet forstået at man vil lukke både Elstedvej og Elevvej, og lede trafikken ad ringvejen i Nye. Det betyder at al trafik nordfra (Lystrup, Hårup, Todbjerg Mejlby …

Hvorfor skal boldbanerne skubbes ud i den grønne kile? Det fortsætter vel bare fremover?

Vi er som skovejere utilfredse med, at de grønne kiler tilsyneladende skal rumme nye boldbaner, vejanlæg og måske andre offentlige institutioner, når de ikke indgår i den fremlagte…

Det bliver besværligt at være bilist i Elev!!!

BEVAR ELEVVEJ OG FORBEDR MULIGHEDERNE FOR AT CYKLE TIL AARHUS Det bliver besværligt at være bilist i Elev og Nye. Selvom det er meningen, at flere skal benytte grønnere transpor…

BEVAR ELEVVEJ

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Bevar Elevvej/Koldkilde - udvid med cykelsti

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

BEVAR ELEVVEJ

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

BEVAR ELEVVEJ

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

BEVAR ELEVVEJ

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

VS: Borgermøde - Helhedsplan 2.0 for NYE

Elevvej gennem Lisbjerg skov udgør en vigtig transportåre for borgene i Elev og Nye og bør bevares af hensyn til trafikafviklingen og adgangen mod vest. Vejen er smal og trænger ti…

Bevar Elevvej og forbedr mulighederne for at cykle til Aarhus

Det bliver besværligt at være bilist i Elev og Nye. Selvom det er meningen, at flere skal benytte grønnere transportmidler, er det en utopi at tro, at biltrafikken ikke vil blive k…

BEVAR ELEVVEJ

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

BEVAR ELEVVEJ

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

Bevar Elevvej og udbyg evt. med cykelsti.

Vejen igennem skoven fra Elev til Lisbjerg bør bevares i fremtiden, så trafikken fra Elev til Lisbjerg og videre herfra kan holdes udenom Nye. Ideelt er en udbygning af vejen, m…

Bevar Elevvej og udbyg med cykel/gangsti

Bevar Elevvej og udbyg med cykel/gangsti Vejen igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), bør bevares. Og det ideelle ville være en udbygning af vejen, med en separat cyk…

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti.

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Vejforhold fra Elev - Høringssvar

Jeg synes at Elevvej skal kobles på nye, men at vi bevarer vores vej igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), da det vil lede trafikken fra Elev til Lisbjerg og indtil Aarh…

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti.

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Bevar Elevvej

Jeg synes vi skal bevare vejen igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), da det vil lede trafikken fra Elev til Lisbjerg og indtil Aarhus, udenom Nye. Det ideelle ville vær…

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti

BEVAR ELEVVEJ OG UDBYG MED CYKELSTI. Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti. Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Ko…

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti.

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti. Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forvente…

Trafikforhold Elev Nye

En stor udfordring er, at det (bevidst) skal være besværligt at være bilist i Nye, og at man samtidig satser på at lede alt trafikken fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye (!). M…

Elevvej må fastholdes

En kommentar her fra til planerne for vores område. Jeg vil gerne slå et slag for at alle tanker om at lukke Elevvej tages af bordet igen. Blandt udfordringerne i de skitserede …

trafikale forhold

Lisbjerg by er et lille samfund i stor udvikling, som skal finde ud af at samles hen over flere større veje. Man er allerede belastet af store trafikale problemer med gennemgående …

bevar Elevvej

En stor udfordring er, at det (bevidst) skal være besværligt at være bilist i Nye, og at man samtidig satser på at lede alt trafikken fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye (!). …

Bevar Elevvej

En stor udfordring er, at det (bevidst) skal være besværligt at være bilist i Nye, og at man samtidig satser på at lede alt trafikken fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye (!). …

Bevar Elevvej

Jeg synes vi skal bevare vejen igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), da det vil lede trafikken fra Elev til Lisbjerg og indtil Aarhus, udenom Nye. Det ideelle ville væ…

Ang. Elevvej gennem Lisbjergskoven

Det er meget vigtigt for vores lille lokalsamfund at vejen bliver bevaret og ikke mindst udbygget med en oplyst cykelsti gennem skoven.

Bevar Elevvej

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

BEVAR VEJEN MELLEM ELEV OG LISBJERG

Der er ingen tvivl om at cyklister har brug for en mere sikker måde at komme fra Elev til Lisbjerg og komme med på cykelstien, men løsningen kan ikke være at skabe fremtidige trafi…

Bevar elevvej

Det bliver besværligt at være bilist i Nye og Elev. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bli…

Vejene til Elev

Jeg er uenig i den forringelse der er planlagt af vejene til og fra Elev. Elevvej bør kobles på nye, men at vi bevare vores vej igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), …

Elevvej

BEVAR ELEVVEJ Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lys…

Bevar Elevvej

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Bevar Elevvej

Det bliver besværligt at være bilist i Nye. Samtidigt lægges op til at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forventede indbyggertal som Lystrup, bliver det …

Vej mellem Elev og Lisbjerg igennem skoven

En stor udfordring er, at det (bevidst) skal være besværligt at være bilist i Nye, og at man samtidig satser på at lede al trafik fra Elevvej/Koldkilde ind igennem Nye. Med forv…

Bevar Elevvej og udbyg med cykelsti

Elevvej, gennem Lisbjerg skov, udgør en vigtig transportåre for borgene i Elev og Nye. Vejen er dog af dårlig beskaffenhed og trænger til at blive renoveret. Desuden bør ruten udvi…

Undgå nedlæggelse af Elevvej

Ved at lukke Elevvej og gøre den til cykelsti, kommer man til at skulle lede al trafikken gennem Nye, som er planlagt til at være en by, der skal have minimal trafik. Med antallet …

Bevar Elevvejen

Vi i Elev er afhængige af Elevvejen. Hvis den lukkes vil vi komme længere væk fra Lisbjeg og Aarhus. Den bør i stedet udbygges og gøres mere sikker. At lede trafikken af en lang om…

Elevvej

Bevar Elevvej. Trafikken ønskes delt idet bydelen vil få rigtigt mange biler. Elevvej er livsnerven mod motorvejen for at undgå at alt trafik sander til ved djurslandsmotorvejen. C…

Forbedring af Elevvej

Elevvej er i dag en essentiel del af infrastrukturen, der får manges hverdag til at hænge bedre sammen, som kører til og fra Elev/Nye mod Aarhus og tilbage igen. Billister såvel so…

Nej til lukning af Elevvej

En lukning af Elevvej vil skabe et markant øget pres på de få øvrige veje til, fra og i Elev/Nye, som byens infrastruktur sket ikke er gearet til. Derimod bør man endelig imødekomm…

Trafik

Elev og Nye bør på flere områder behandles som en enhed og de Elev skal tænkes ind i de planer der er for Nye. Her tænker jeg fx. På elevvej som er en livsnerve for Elev for adgang…

Nedlæggelse af Elevvej

Alle borgere i Elev, Lystrup, Lisbjerg og de omkringliggende byer er afhængige af vejen, og vil ikke længere væk fra det nordlige Aarhus. Kommunen må aflaste vejen ved at få afsat …

Udvidelse af Elevvej

Jeg synes vi skal slå et slag for at Elevvej kobles på nye, men at vi bevare vejen igennem skoven til Lisbjerg (Elevvej/koldkilde), da det vil lede trafikken fra Elev til Lisbjerg …

Elevvej

Hermed et høringssvar imod at lukke Elevvej. Elevvej har ganske rigtigt brug for en cykelsti. Men vi er også afhængige af vejen til biler, for at kunne komme på arbejde, hurtigt ti…

HØRINGSBIDRAG - HELHEDSPLAN 2.0 FOR NYE

Se vedhæftede PDF for svar.

Trafikken på Elevvej

I forvejen er der meget trafik på elevvej specielt i myldretiden men også i weekender, hvor både stikveje og rabatten bruges til parkering af folk, der skal på skovtur. Vejen er på…

Elevvej

At der skal så mange flere biler igennem Lisbjerg dagligt er fuldstændigt vildt. Vi kan snart ikke sparke os igennem for biler. Det bliver kun værre efterhånden som byen vokser. In…

Helhedsplan for Nye

Den 25. oktober 2021. Til Aarhus kommune Høringssvar fra Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye om helhedsplan for Nye. Vi synes, at byen Nye er spændende, og vi kan…

Elevvej max 40 km/t

Nedsættelse af trafik hastighed på Elevvej til max 40 km/t vil måske kunne hjælpe lidt , tilsat nogle bump og diverse chikaner . der bliver kørt for stærkt og trafik densiteten er…

Trafikken ved Lisbjerg

Jeg er for nylig flyttet til Lisbjerg og kunne ønske, at Elevvej lukkes helt for biltrafik evt. med 30 (max 40) km/t og gode forhold for cyklister. Den er trafikeret i myldretiden,…

Elevvej

Dejligt hvis Elevvej bliver lukket. Der er en tiltagende og for Lisbjerg uvedkommende biltrafik på vejen via Lisbjerg. Der køres alt for stærkt og det er utrygt at færdes langs vej…

Bevar Elevvej

Generelt forstår jeg ikke ideen i at lukke veje. Jo flere veje des flere muligheder har folk for at undgå kø specielt i myldrertrafikken. Jeg håber i lader Elevvej være åben så vi …

POSTNUMMER for NYE - ELEV

I jeres materiale for Helhedsplanen 2.0 fremgår det, at NYE - ELEV skal ses som et samlet område! Derfor kan det undres at NYE er blevet tildelt postnummer 8200 Aarhus N og man s…

Al data er ikke på høringsportalen

I Trafik notat er nedenstående fundet. "Ombygningen af Larsmindevej er nærmere beskrevet i et særskilt baggrundsnotat" Dette baggrundsnotat er ikke at finde. Som beboer på Larsm…

Helhedsplan 2:0 Nye, motorvejstilslutning ved Elstedvej

Som også Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye har anført i deres høringssvar i forbindelse med den forudgående offentlige høring bør der etableres tilslutningsanlæg til Djurslan…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H362

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00