Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Helhedsplan og Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 for Ø-gadekvarteret

Planerne er i høring fra den 10. september til den 5. november 2020.

Helhedsplanen og kommuneplantillægget er i offentlig høring fra den 10. september 2020 til den 5. november 2020.

Materialet kan ses her

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Planerne fastholder anvendelsen af et område i overensstemmelse med den hidtidige anvendelse og fastlægger blandt andet nogle bygningsregulerende bestemmelser, herunder bevarende bestemmelser, med henblik på at fastholde områdets egenart. Planerne antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Borgermøde

Tirsdag den 29. september 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret.

Video fra borgermødet - klik her

Bemærk - mødet blev afholdt virtuelt, grundet forholdene omkring covid19-situationen.

 

Høringssvar (25)

kommuneplanstillæg nr. 60, helhedspræg og vigtige detaljer

Helhedsplanen, med tillæg nr. 60, er et imponerende og for byens borgere glædeligt dokument. Dokumentet peger på de mange værdier, som Ø-gadekvarteret rummer, og som byens politik…

kommuneplanstillæg nr. 60, helhedspræg og vigtige detaljer

Helhedsplanen, med tillæg nr. 60, er et imponerende og for byens borgere glædeligt dokument. Dokumentet peger på de mange værdier, som Ø-gadekvarteret rummer, og som byens politik…

Ny helhedsplan for Ø-gadekvarteret

Vi har med interesse læst planerne for Ø-gadekvarteret beskrevet i tillæg nr. 60 til Aarhus kommunes Kommuneplan 2017 Vi synes grundlæggende at planen har rigtig mange gode ele…

Byggeri og lyset mellem husene

Jeg ser frem til, at vi, som bor i Øgadekvarteret, fremover aktivt kan benytte Helhedsplanen som et redskab i vores arbejde for en positiv udvikling af kvarteret. Vi har blandt and…

HELHEDSPLAN ØGADERNE -

Jeg er meget enig i de kommentarer og bekymringsområder KOORDINERINGSGRUPPEN kommer med.Jeg bor i Lollandsgade og ønsker at bevare det helhedsbilledet, der er her. Ligeledes de ånd…

Helhedsplan for Øgaderne

Vi hilser Øgadernes Helhedsplan velkommen. Efter et langt og grundigt arbejde fra kommunens og beboernes side, ser vi nu frem til implementering af planen. Vedr. SAVE-registrering…

Gårdmiljø og forvaltning - Helhedsplan for Ø-gaderne

Gårdmiljø og forvaltning.

Helhedsplan og Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 for Ø-gadekvarterrt

Se vedlagte.

Helhedsplan Øgadekvarteret

Århus den 5. november 2020 HELHEDSPLAN FOR ØGADERNE - høringssvar Overordnet set er der lavet et meget fint stykke arbejde med helhedsplanen i Øgaderne og jeg ser frem til, …

Helhedsplan Øgadekvarteret

Se vedhæftede høringssvar.

SAVE + gadelys + slip i Norsgade

SAVE + gadelys + slip i Norsgade. Overordnet er vi meget tilfredse med Helhedsplanen. Helt afgørende bliver det, at planen bliver retningsgivende, og at der kun helt undtagelsesv…

Helhedsplan Øgaderne - Høringssvar fra Koordineringsgruppen

HELHEDSPLAN FOR ØGADERNE, tillæg nr 60 til Kommuneplan 2017 Høringssvar fra koordineringsgruppen 05.11.2020 Vi er den koordinerings- og arbejdsgruppe, som gennem d…

Høringssvar vedr. Kulturmiljøet i Ø-gaderne.

Høringssvar fra Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret vedr. Kulturmiljøet i Ø-gaderne.

Helhedsplan for Øgadekvarteret

HELHEDSPLAN FOR ØGADERNE- Tillæg nr 60 til kommuneplan høringssvar fra MIDTBYENS FÆLLESRÅD Aarhus 5. nov. 2020 Midtbyens Fællesråd ser frem til, at Øgadernes Hel…

Bemærkninger til forslag til helhedsplan for Ø-gadekvarteret.

Hvordan sikrer man at overgangene mellem de forskellige sektorer bliver harmoniske? Når tilstødende områder har forskellig karakter, hvad vil så afgøre hvordan afgrænsninger skal …

Kulturmiljøer og gadebelysning

Det er dejligt, at Aarhus Kommune med en helhedsplan for Ø-gaderne anerkender og ønsker at arbejde med de kvaliteter, som området rummer. Det er et af byens allermest attraktive kv…

Begrønning

Vedr Beplantning ud for Høegh-Guldbergs Gade 75- 87: Jeg bor i nr. 83. Jeg er uforstående overfor forslaget om, at der skal plantes 4 træer på række. Jeg har nu udsigt til de smukk…

Super fedt projekt

Vil bare tilkendegive min tilslutning til projektet.

Helhedsplan for Ø-gaderne

Høringssvar vedrørende Helhedsplan for Ø-gadekvarteret. Jeg ser Helhedsplan for Ø-gadekvarteret som en god ramme for en fortsat god udvikling for Ø-gadekvarteret såvel vedrørend…

Formulering vedr. Gårdrum meget tvetydig

Flere steder i kommuneplanen bruges samme formulering vedr. gårdrum denne formulering er meget tvetydig (se nederst) Punkt 1 & 2 har en klar og tydelig formulering. vedr. gårdru…

Bifald for helhedsplan

Øgaderne skal have en helhedsplan! Jeg er så glad for den kommer, og håber den kan være med til at sørge for, at området beholder sine grønne åndehuller mellem husene, og holde fas…

Helhedsplan for Øgaderne

Hej. Jeg er glad for, at der arbejdes på en helhedsplan for vores område. Især hvis det er til glæde og gavn for de mange børnefamilier, der bor i og bruger området hver dag :) F…

vedr. Helhedsplan og Tillæg nr. 60 til Kommuneplan2017 for Ø-gadekvarteret

Kommuneplantillægget er et grundigt og imponerende stykke arbejde, der vidner om at det historiske kvarter tages meget alvorligt af Aarhus Kommune i den kommende udvikling. Lokalt …

Vedr. kommuneplantillæg 60, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til kommuneplantillæg 60 for "Helhedsplan for Ø-gaderne ". Vi skal for…

Sølystgade byggeri i gade med brosten og bevaringsværdige facader

Hej Plan Da jeg modtag tilmelding til borgermøde 10/9-20 i min e-boks var mødet allerede stoppet for mulig deltagelse. Endvidere står der i brevet at høringen slutter 5. sep…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H194

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00