Gå til hovedindhold

Helhedsplan og Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 for Ø-gadekvarteret

Planerne er i høring fra den 10. september til den 5. november 2020.

Helhedsplanen og kommuneplantillægget er i offentlig høring fra den 10. september 2020 til den 5. november 2020.

Materialet kan ses her

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Planerne fastholder anvendelsen af et område i overensstemmelse med den hidtidige anvendelse og fastlægger blandt andet nogle bygningsregulerende bestemmelser, herunder bevarende bestemmelser, med henblik på at fastholde områdets egenart. Planerne antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde for Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/borgermoeder

Heri kan du læse mere om borgermødet og se dagsorden.

Bemærk - mødet bliver afholdt virtuelt, grundet forholdene omkring covid19-situationen.

27/09/2020 - 12:45

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H194

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00