Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber med sektoropdeling med henblik på bedst muligt at understøtte behovene som fremsat af skoler, dagtilbud og UngiAarhus

Høring af forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Som følge af den ændrede organisering i Børn og Unge, beslutningen om at flytte Teknisk Service fra Administrative Fællesskaber til det nye Aarhus Ejendomme pr. 1. januar 2024 og vedtagelsen af større administrative besparelser fra 2024 og frem er der behov for at genoverveje organiseringen af Administrative Fællesskaber. 

Forslaget peger på en løsning, som både understøtter samarbejdet og sammenhængskraften på tværs af Børn og Unge, og som samtidig imødekommer de forestående besparelser ved personalemæssige tilpasninger og løbende effektivisering af opgaveløsningen. 

Der er i udarbejdelsen af forslaget lagt vægt på at involvere de nærmeste samarbejdspartnere i form af relevante lederforeninger samt repræsentanter for administrationslederne og de administrative medarbejdere. 

Om høringsmaterialet

Der foreslås en sektoropdeling af Administrative Fællesskaber. Forslaget læner sig op ad den nye organisering i Børn og Unge, hvor BU-chefernes ansvarsdeling er sektoropdelt, og hvor skoler, dagtilbud og UiAA organiseres i geografisk afgrænsede klynger. 

For UngiAarhus foreslås en fastholdelse af den nuværende bydækkende understøttelse. Tilsvarende foreslås fremover i forhold til dagtilbudsområdet, idet understøttelsen tænkes sammen med organiseringen af UiAA Fællesadministrationen. For skoleområdet foreslås en mere decentral organisering med fastholdelse af en lokal front-office-funktion på alle skoler, mens understøttelsen af fx økonomi-, løn-personaleopgaverne foreslås organiseret på tværs af fire skoler, svarende til administrationsledernes fremtidige ansvarsområde.  

Organiseringen af Administrative Fællesskaber foreslås udviklet i tre faser, hvor første fase omfatter sektoropdelingen, anden fase ændringer på specialområdet, mens tredje fase skitserer det strategiske mål for udviklingen på den længere bane.

I høringssvarene bedes I angive:

  • Vurdering af de forskellige faser af forslaget
  • Bemærkninger til den konkrete foreslåede organisering
  • Muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til de forestående besparelser og organisatoriske forandringer

Hvad sker der efter høringsperioden?

Efter høringsperioden vil forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber blive behandlet på chefmøde den 7. december 2023 og på rådmandsmøde den 12. december 2023. Efterfølgende vil Børn og Unge-udvalget og forligskredsen bag Budget 2024-2027 blive orienteret om beslutningen. Implementeringen forventes at forløbe i flere faser fra ultimo 2024 og frem.

Afgivelse af høringssvar 

Der er høringsfrist den 27. november 2023, klokken 12.00

Ledere bedes være opmærksomme på at videreformidle materialet til deres bestyrelse og MED-udvalg. 

Materialer (2)

Høringssvar (74)

Høringssvar fra de administrative medarbejdere i AF Åby-Åbyhøj

Høringssvar fra de administrative medarbejdere i AF Åby-Åbyhøj, 01. 12. 2023. De administrative medarbejdere fra AF Åby-Åbyhøj vil gerne starte med at takke for den gode proces, s…

De administrative fællesskaber i Nord

Da de fleste - hvis ikke alle - medarbejdere i de administrative fællesskaber i Nord faktisk bor op til 60 km nord/øst/vest fra Århus, så vil jeg foreslå at ledelsen overvejer at s…

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

På Møllevangskolen har vi et utroligt velfungerende og konstruktivt samarbejde med AF, det være sig med den kompetente administrationsleder såvel som med de dygtige administrative …

Høringssvar - Ny organisering af Administrative Fællesskaber

se vedhæftede

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber Skåde, november 2023 Skåde skoles skolebestyrelse ønsker med dette høringssvar at give udtryk for sin store bek…

Høringssvar på ny organisering af administrative fællesskaber fra AF Beder/Malling

Se vedhæftede

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra HMU i Børn og Unge

Vedlagt findes et høringssvar fra HMU i Børn og Unge.

Høringssvar vedr. ny org. af Administrative Fællesskaber, Børn og Unge

Fælles høringssvar vedrørende ”Ny organisering af Administrative Fællesskaber” fra BUPL Århus og BUPL Århus Lokale Lederforening i vedhæftet PDF-fil.

Høringssvar

Høringssvar fra MED-udvalg Tilst Skole

Høringssvar omkring Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Hermed høringssvar omkring Ny organisering af Administrative Fællesskaber fra Kragelundskolens lokale MED-udvalg og skolebestyrelse

Høringssvar fra Lystrup-Elsted Dagtilbud

Høringssvar vedr. ny organisering af de administrative fællesskaber. På vegne af ledelsesgruppen i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

Ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar til forslag om ny organisering af Administrative Fællesskaber Dette høringssvar er skrevet på vegne af ledelsen, MED udvalg og bestyrelsen i Skovvang-Trøjborg Dagtil…

Ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar til forslag om ny organisering af Administrative Fællesskaber Dette høringssvar er skrevet på vegne af ledelsen, MED udvalg og bestyrelsen i Skovvang-Trøjborg Dagtil…

Ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar fra Stensagerskolens skolebestyrelse og LMU

Høringssvar på ny organisering i administrative fællesskaber

Høringssvar på ny organisering i administrative fællesskaber - Søndervangskolens MED-udvalg

Høringssvar på ny organisering i administrative fællesskaber

Søndervangskolens høringssvar på ny organisering i administrative fællesskaber

Høringssvar ang. ny organisering af Administrative Fællesskaber

Det er bestyrelsens bekymring, at forslaget til den nye organisering af de administrative fællesskaber vil medføre en opgaveglidning, således dagtilbuddets ledelse ender med at sku…

B&Us organisering og struktur

Høringssvar fra Næshøjskolens MED

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber

Mårslet Skole d. 30.11.23 Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber Afsendt af MED-udvalg og Skolebestyrelsen på Mårslet Skole Børn&Unge skal spare. Det s…

Høringssvar fra Åby Skoles MED-udvalg

Høringssvaret er vedhæftet hér.

Høringssvar fra MED udvalget Holme Skole

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber.

Høringssvar på AF

Høringssvar fra MED-udvalget på Ellevangskolen vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge Med-udvalget på Ellevangskolen ønsker at komme med følge…

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber

Se vedhæftede

Vores administrative medarbejdere på skolerne er meget vigtige

Denne besparelse skubber på en i forvejen bekymrende udvikling, hvor opgaver, der tidligere hørte til på den administrative leders bord, er landet hos skoleledelsen. Det betyder mi…

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Vi er bekymret for forringelse hvilket vi har fremsat yderigere i medsendte høringssvar

Høringssvar fra Lystrup Skoles bestyrelse til Forslag om ny organisering af Administrative Fællesskaber

Lystrup Skoles bestyrelse har gennemlæst og diskuteret indholdet i materialet. I den forbindelse anerkender vi, at det er en præmis, at der skal laves besparelser på administration…

Høringssvar angående ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar angående ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar vedr. ny organisering af administrativefællesskaber

Høringssvar fra MED udvalget Engdalskolen

Høringssvar fra Solbjerg-Mårslet dagtilbud

Høringssvar for Ny organisering af Administrative Fællesskaber fra Solbjerg-Mårslet Dagtilbud Vi har i Solbjerg-Mårslet oplevet administrationen som et vigtigt bindeled og samme…

Forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra Klubben & STU Holme Søndergård

Høringssvar: Nye administrative fællesskaber må ikke gå ud over vores børn

Høringssvar fra dagtilbudsbestyrelsen i Beder-Malling Dagtilbud Som forældre til børnene i Beder-Malling Dagtilbud og som repræsentanter for medarbejderne er vi bekymrede for ko…

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Elsted Skole vedr. ny organisering af de administrative fællesskaber

Skolebestyrelsen på Elsted Skole takker for muligheden for at blive hørt og vil benytte muligheden for at bakke op om høringssvaret fra MED-udvalget på Elsted skole. Vi ser med …

Høringssvar vedr. administrative fællesskaber

vedlagt

Høringssvar fra MED-udvalg Elsted Skole

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar: Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Vedlagt fil med høringssvar fra MED Hasle Skole

Høringssvar fra Udskolingsledere i Aarhus Nord

Høringssvar vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge Netværket for de pædagogiske udskolingsledere på skolerne i Nordbyen ønsker at kommentere på d…

Høringssvar fra Tranbjergskolens MED-udvalg

Høringssvar fra MED-udvalget vedrørende ny organisering af administrative fællesskaber I MED-udvalget på Tranbjergskolen har vi fokus på kerneopgaven med børnenes læring, udvikl…

Høringssvar - ny organisering af de administrative fællesskaber

Skolebestyrelsen og LMU på Virupskolen ser med bekymring på den foreslåede besparelse og den heraf afledte yderligere centralisering. Vi er i særdeleshed bekymret for, hvad det …

Ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Høringssvar vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge Skolebestyrelsen på Beder Skole vil meget gerne endnu engang problematisere, at vi nu igen s…

Høringssvar-ny organisering af administrative fællesskaber

Hermed høringssvar fra Lystrups Skoles MED-udvalg

Høringssvar fra Administrative fællesskabers LMU vedr. Forslag til reorganiseringen af Administrative Fællesskaber

Det lokale MED-udvalg for Administrative fællesskaber (LMU-AF) har valgt at afgive høringssvar, for herigennem at fremlægge perspektiver og opmærksomhedspunkter fra medarbejdere og…

Høringssvar - ny organisering af de administrative fællesskaber

Skolebestyrelsen på Ellevangskolen er bekymrede for konsekvenserne af den nye organisering i de administrative fællesskaber, men synes også det er svært at forholde sig til hvad de…

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra MED-udvalg Malling Skole

Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Hermed fremsendes Århus Lærerforenings høringssvar vedr. forslag til ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge.

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber

Se vedhæftede

Administrative fællesskaber

Høringssvar - Skjoldhøjskolen.

Høringssvar vedr. organisering af administrative fællesskaber

Indsendt på vegne af MED-udvalget

Høringssvar vedr. organisering af administrative fællesskaber

Indsendt på vegne af skolebestyrelsen på Lisbjergskolen

Høringssvar fra MED og bestyrelse i Specialdagtilbud Skovbrynet

Høringssvar vedhæftet

Høringssvar fra Sødalskolens MED-udvalg vedr. organisering af administrative fællesskaber

.

Høringssvar - ny organisering af Adm. Fællesskaber

Hermed et fælles høringssvar fra Gammelgaardsskolens bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Administrative Fællesskaber

vedlagt høringssvar fra det fælles MED udvalg ved Skolerne i Elev og Hårup

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Tranbjerg den 29.11.26 Høringssvar om ny organisering af administrative fællesskaber fra skolebestyrelsen på Tranbjergskolen Som forældrebestyrelse på Tranbjergskolen er…

Ny organisering af administrative fællesskaber.

Høringssvar vedhæftet herunder.

Høringssvar på vegne af Skæring Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar på vegne af Skæring Skoles bestyrelse og MEDudvalg

Høringsvar

På vegne af MED udvalget på Sølystskolen og Kaløvigskolen

Høringssvar fra de administrative medarbejdere i AF Solbjerg-Mårslet

Høringssvar Ny organisering af Administrative Fællesskaber AF Solbjerg-Mårslet har følgende bekymringer/kommentarer til forslaget til den nye organisering af de Administrative…

Høringsvar AF

Skolebestyrelsen på Sølystskolen og Kaløvigskolen

Høringssvar vedr. ny organisering af Administrative Fællesskaber

Solbjerg nov. 2023 Høringssvar vedr. adm. Fællesskaber og omorganisering - igen…. Vi oplever igen, igen på skolerne i Aarhus en tid med massive og omfattende forandringer. Overor…

Høringssvar ang. ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar ang. ny organisering af Administrative Fællesskaber - fra LMU, ledelse og bestyrelse i Dagtilbuddet Christiansbjerg LMU, , ledelsen og bestyrelsen i Dagtilbuddet Ch…

Pas på opgaveglidning, der står i vejen for pædagogisk udvikling

I Skole og Forældre Aarhus ønsker vi at indgive høringssvar ang. de nye besparelser på de administrative fællesskaber, fordi vi gennem de seneste fire år har oplevet, at organiseri…

Høringssvar - Administrative Fællesskaber

vedlagt høringssvar vedr Administrative Fællesskaber fra Aarhus Skolelederforening

Ny organisering administraive fællesskaber

Bavnehøj skoles høringssvar

Høringssvar fra LMU i Ellevang Dagtilbud

Se vedhæftede fil.

Høringssvar vedr. ny organisering i Administrative Fællesskaber

HK’erne i Fællesfunktionerne/De Administrative Fællesskaber har på fællesmøde 21. november 2023 drøftet forslag til ny organisering af De Administrative Fællesskaber.

Ny organisering af administrative fællesskaber

Hermed høringssvar fra Harlev Dagtilbud

Høringssvar vedrørende ny organisering af administrative fællesskaber

Egå d. 28.11.23 Høringssvar vedrørende ny organisering af administrative fællesskaber fra lederteamet og MED-udvalget i Skæring-Sølyst dagtilbud: Indledningsvis vil vi understr…

Høringssvar fra Administrative medarbejder AF Tilst / Sabro

Se vedhæftede

Høringssvar til forslaget om ny organisering af de administrative fællesskaber

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skolerne i Elev og Hårup Skolebestyrelsen ved Skolerne i Elev og Hårup udtaler nedenstående til forslaget om ny organisering af de administr…

Høringssvar fra MED og Skolebestyrelse - Katrinebjergskolen

Se vedhæftede.

anlads@aarhus.dk

Er vedhæftet

Høringssvar fra Viby skoles MED udvalg

Høringssvar om omstrukturering af AF fra Viby skoles MED udvalg Hermed et høringssvar medarbejdere og ledelse på Viby skole. Viby skoles MED udvalg er stærkt bekymret over endnu e…

Ny organisering af administrativ fællesskab

Høringssvar fra Sabro-Korsvejskolens MED udvalg

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25