Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog for Teknik og Miljø

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Teknik og Miljø.

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

 

Om høringen i Teknik og Miljø 

Teknik og Miljøs økonomi er opdelt på fire sektorer:

  • MTM skattefinansieret
  • Kollektiv trafik
  • Ejendomme
  • Østjyllands Brandvæsen

De tre førstnævnte er underlagt sparekrav, mens Byrådet tidligere har vedtaget at friholde Østjyllands Brandvæsen for sparekrav.

Kataloget indeholder forslag, der både modsvarer de krav, der fremgår af budgetforslaget, de yderligere krav, der blev indarbejdet i budgetforliget, samt det fællesbidrag, der forlods var indlagt i budgettet for 2023. Det samlede sparekrav er således opgjort til 2,175% af de decentraliserede rammer.

I forhold til MTM skattefinansieret er der indlagt de nødvendige besparelsesforslag, og samtidig forslag om interne omprioriteringer til fordel for bedre borgerinddragelse og mere digitalisering. Der er en mindre manko (i størrelsesordenen 0,1 mio. kr.) i forhold til det samlede sparekrav, som håndteres via en generel rammereduktion.

I forhold til Kollektiv trafik (driftstilskud til Midttrafik og Letbanen) skal det bemærkes, at der fremlægges forslag, som overstiger sparekravet. Det skyldes, at sektorens økonomi er i ubalance, bl.a. som følgevirkning af corona og prisudviklingen. Det er derfor nødvendigt at se på besparelser – og i det omfang, det ikke sker nu, skal det indgå i Byrådets drøftelser af sektorens økonomi forud for budgetforhandlingerne for 2024.

I forhold til Ejendomme er der en afventende besparelse i 2026, på godt 0,4 mio. kr. Det forventes, at området undergår væsentlige forandringer i de kommende år, jf. også budgetforliget for 2023, og at den manglende besparelse håndteres i forbindelse hermed.

Der er samlet set opgjort personalemæssige konsekvenser af spareforslaget, svarende til 16-17 stillinger. Det forventes, at man i betydelig grad håndterer dette via allerede ledige stillinger, naturlig afgang o.l., således at der reelt kun opstår en overtallighedssituation i forhold til 1-2 medarbejdere. Håndteringen heraf afventer Byrådets behandling af spareforslagene.

MTM har fremlagt afdelingens forslag til besparelser på AarhusIntra den 28. september, og desuden præsenteret indholdet på åbent medarbejdermøde den 4. oktober. Forslagene har derudover været præsenteret i MED-systemet. Der er indtil nu ikke indkommet forslag til at håndtere sparekravene anderledes end det præsenterede.

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (1)

Høringssvar (54)

Buslinie 22

BEVAR buslinie 22: FORDI vi er mange ældre beboere på Langenæs, der har brug for transport. Ikke alle har en bil og ikke alle tør cykle. Det bliver svært at bo et sted, hvor der ku…

Bus linje 22

Hermed høringssvar fra Åby-Åbyhøj Fællesråd angående evt. nedlæggelse af rute 22 som bla. betjener områder i Gl Åby og Åbyhøj. Linje 22 er et meget vigtig bindeled for mange me…

Forkast letbanen Etape og undgå alle besparelser i flere år

Det kan kun bekymre at læse de mange velmente høringssvar, som nok engang går ud over de svageste i vores samfund. Der bør være andre muligheder, som f.eks. velmente prestigeprojek…

Høringssvar Billetautomater

Høringssvar Billetautomater

Nedlæggelse af buslinje 22

Jeg er forstående overfor, at kommunen skal spare, men at lukke busruter er ikke løsningen. Århus er en by, der praler af at have høje klimaambitioner. Derfor er det hul i hovedet …

Bevar buslinje 22 i Hasle

Bestyrelsen i Kalenderkvarterets Grundejerforening i Hasle er også kritiske overfor en nedlæggelse af ringruten. Den har imødekommet et behov for forbindelse mellem Kalenderkvarter…

Bekymring hvis busrute 22 nedlægges.

Jeg blev meget rystet, da jeg er blevet opmærksom på buslinje 22, ønskes sparet væk af Århus kommune. Dette er meget bekymrende, da det er den bus der er nærmest vores boligområd…

Tænk på fremtiden - klimaet - stop nedlægning af rute 22 - omlæg og nytænk i stedet for!

I stedet for at forringe offentlig transport, som f.eks. nedlægning af rute 22, så tænk fremad og på miljøet, Gå i dialog med lokale grupper om løsninger! Måske findes både bedre o…

Bevar Buslinje 22

Bevar busrute 22 Busruten kører på strækninger, hvor der er langt til andre busstop for ældre, gangbesværede og børn. Bussen kører på haslegårdsvej, hvor der er langt til enten Vi…

Nedlæggelse af buslinje 22

Gellerup Fællesråd har læst, at Aarhus Kommune har tænkt sig at nedlægge buslinje nummer 22. Det vil vi gerne indlægge en protest imod, især hvis der ikke straks følger en oprettel…

Stop indskrænkningen af Aarhusborgerenes mobilitet - bevar bus 22!

Til rette vedkommende Jeres spareforslag for 2023-2026 om at ville nedlægge bus 22 vil være en katastrofe for os der bruger bussen meget og vil skabe en dårligere sammenhæng mel…

Bevar 22’eren

Som ung i Aarhus V er bus 22 vigtig for at kunne komme til skole og fritidsaktiviteter - særligt i efterår og vinter, hvor der er mørkt og koldt. Tallene viser måske, at det er de…

Bevar bybus 22 - som minimum med drift i hverdagene!

Kære Byråd, Bybus, forbindelsesbussen - kær bus har mange navne. Bevar bus 22. Sørg for at den som minimum kører i dagtimerne, så den kan give børn, ældre og for folk som er dårl…

Grundejerforeningen Kornmodsbakken anbefaler at bevare buslinje 22

Med 22’erens ene timeafgang i hverdagene har områderne omkring Kalenderkvarteret og Kornmodsbakken en busforbindelse i nærområdet. Nedlægges den, forsvinder den sidste bybus, som b…

Linje 22

Jeg er fuld af forståelse for, at Aarhus Kommune skal spare på næste års budget, men har lidt svært ved at forstå, at det skal gå ud over ældre og dårligt gående i dette tilfælde p…

Høringssvar vedr. buslinje 22

Undertegnede beboer på Kornmodsbakken indgiver hermed min protest imod planen om at nedlægge busringlinjen (”22”). Se vedhæftede høringssvar.

Nedlæggelse af Buslinje 22

Buslinje 22 Vi fra Helligåndskirken er bekymret for den foreslåede nedlæggelse af linje 22, der passerer igennem Helligånds sogn fra området tæt på Vintervej/ Kornmodsbakken og ti…

Nedlæggelse af buslinje 22, der kører til Plejehjemmet Augustenborggade 27

Jeg vil gerne appellere til, at man overvejer om det er muligt at ændre rute for en af de andre buslinjer hvis man gør alvor af at nedlægge rute 22, så plejehjemmene på ruten, alt…

Høringssvar Teknik og Miljø

Høringssvar til Teknik og Miljø. FOA Århus

Linie 22

Til rette vedkommende Det er meget problematisk at nedlægge linie 22, da den betjener en del beboere på f.eks. Christiansbjerg, der ikke har mulighed for at benytte letbanen. Lini…

Drop Projekt Kongelunden og erhvervsstøtten til AGF A/S

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst, mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncer…

I har lovet ikke at nedlægge bussen til Langenæsbo

Til rette vedkommende Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at i forbindelse med etableringen af busvendepladsen ved Langenæshus og Langenæsbo Augustenborggade 25 lovede I at bibeholde…

Høringssvar vedr. budgetforslag om nedlæggelse af linje 22

Bestyrelserne i Boliginstitutionerne Langenæshus og Langenæsbo beliggende Augustenborggade 21-25 skal hermed ytre vores modstand og bekymring mod nedlæggelse af linje 22.

Passagerrådet anbefaler at styrke den kollektive trafik

Passagerrådet i Region Midtjylland er stærk bekymret over Aarhus Kommunes spareplaner i den kollektive trafik, idet det vil ramme byens svageste borgere samt turister og modarbejde…

Hasle Fællesråds høringssvar vedr. buslinje 22.

Se vedhæftet Hasle Fællesråds høringssvar, hvori fællesrådet hermed på det skarpeste skal protestere imod byrådets plan om at nedlægge buslinje 22 (”Ringlinjen”).

linje 22, kan måske også omlægges,?

Vedrørende linje. 22. Vi har et forslag her fra Langenæs ifald, linje 22 nedlægges eller omlægges Det drejer sig om Linje 11, som vist kører 3 gange i timen. Linje 11 ko…

Linie 22

Det er stærkt bekymrende, hvis forslaget om at nedlægge Linie 22 ikke bliver taget af bordet. Der boer mange ældre på Langenæs, deres eneste mulighed for at transportere sig er Lin…

Linje 22 skal ikke nedlægges

Jeg bor på Langenæs hvor vi er mange ældre og gangbesværede. Som almindelig velfungerende borger kan det synes som et lille problem at skulle gå fra fx. Augustenborggade og op til…

Vi kan ikke undvære li. 22 til og fra Langenæs

Bussen, li. 22, bruger vi udover fornøjelsesture også ,når vi skal til Tandlæge,frisør,fodpleje,speciallæge,træning ,indkøb m.m. Patientkørsel er kun bevilget til hospitaler.Flexkø…

Vi kan ikke undvære li. 22 til og fra Langenæs

Bussen, li. 22, bruger vi udover fornøjelsesture også ,når vi skal til Tandlæge,frisør,fodpleje,speciallæge,træning ,indkøb m.m. Patientkørsel er kun bevilget til hospitaler.Flexkø…

Nedlæggelse af Linie 22

Nedlæg ikke Linie 22, da bussen er vores livlinie til resten af byen. Statistikken er ganske vist ikke overvældende ved Langenæsbos stoppested i Augustenborggade nr. 21-25, men der…

Linie 22

HJÆLP vi har ingen bus, hvis linie 22 spares væk. Vi er bl.a boligerne i augustenborggade 21,23 og 25, der bebos af ældre mennesker, hvoraf mange er dårligt gående. Det vil blive …

Nedlæggelse af Linie 22

Jeg bor på Langenæs hvor der er mange ældre og gangbesværede. Som almindelig velfungerende borger kan det synes som et lille problem at skulle gå fra fx. Augustenborggade og op t…

Nedlæggelse af bybus 22

Afdelingsbestyrelsen i Storbylandsbyen Marienlystvangen, der er beliggende mellem AUH Skejby og Tilst, som en sidevej til Marienlystvej, har med stor bekymring noteret sig planerne…

Busrute 22

I forhold til busrute 22 vil det være en dårlig løsning at nedlægge ”ringvejs” bussen som betjener så mange borgere herunder ældre og især skolebørn og institutioner som bor i udka…

Kontanter i busen

Afskaffelse af kontanter. Endnu et forslag som rammer den digitale underklasse.

Sparekatalog MTM

høringssvar vedhæftet

Ældrerådets bemærkninger til det samlede sparekatalog

Se venligst vedhæftede høringssvar, som kommenterer på spareforslagene fra Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø.

Bus 22

Hvad med de ældre der bor i Toveshøj i Brabrand de vil jo også blive ramt hvis bus 22 bliver nedlagt. De får jo længere at gå når de skal handle dem der ikke har bil. Hvis bus 22…

Bus 22

Hvad med de ældre der bor i Toveshøj i Brabrand de vil jo også blive ramt hvis bus 22 bliver nedlagt. De får jo længere at gå når de skal handle dem der ikke har bil. Hvis bus 22…

Rute 22

Jeg benytter ofte bus 22 når jeg skal ud og besøge min mor der bor i Hejredalsparken i Brabrand. Jeg har selv boet der i 28 år inden jeg flyttet der fra og jeg ved der er flere æld…

Kollektiv trafik

I stedet for nedlæggelse af buslinjer, til skade for den kollektive trafik, kunne man betjene de tyndt besatte ruter, primært i udkanten af kommunen, med noget mindre busser. Det v…

Buslinje 22

Hvis buslinje 22 nedlægges vil det berøre et stort antal husstande som ikke har et andet alternativ i nærområdet. Det foreslås derfor, at der laves en mindre ruteændring for linje …

Nedlæggelse af bybus 22 rammer skævt

Jeg bor i Storbylandsbyen Marienlystvangen, der er beliggende mellem AUH Skejby og Tilst. Storbylandsbyen er en almennyttig bebyggelse, hvor 50 % af beboerne kommer ind via medlems…

Nedlukning af buslinje 22 er skidt

Jeg er tidligere psykisk syg og tidligere hjemløs. Lykken var stor da jeg hørte om Storby Landsbyen og den omvendte integration, hvor der var højt til loftet og plads til skæve eks…

Vej/ gadebelysning, alternativ besparelse

Belysningen kunne med fordel tændes 15 - 30 min. senere, og slukkes 15 - 30 min. tidligere, hvilket kan gøres simpelt ved justering af lyssensor eller timer. Belysningen tændes nu …

Linje 22

Mine børne bruger bussen til skolen (samsøgadeskole) og vi er super glad for den og jeg bruger selv tit bussen til Hasle torv,

Bus 22

Mine børn og bruger bussen hverdag til skolen (samsøgadeskole) og vi er super glad for den. Jeg bruger den også tit til fx Hasle torv..

Linje 22 - nedlæggelse ??

Linje 22 er med pt 1 afgang i timen den eneste busforbindelse i Kalenderkvarteret og området omkring Kornmodsbakken. En nedlæggelse af linje 22 vil betyde at den sidste bus for min…

Nedlæggelse af kontant automater, og af busrute

Tænker at pengene kan findes i anlægs projekter til letbane projekt 2, da nedlæggelse af automater i busserne udelukker den del af borgerne i Aarhus der ikke kan finde ud af det di…

Nedlæggelse af bus 22 - Fartbump på Fjældevænget

Hej. Såfremt bus 22 nedlægges, vil jeg på det kraftigste foreslå, at der etableres fartbump på Fjældevænget - ved stien til Kalenderkvarteret. Vejen benyttes meget af både vuggestu…

Nedlæggelse af busrute 22

Jeg bruger flittigt bus 22, da bussens rute passer super godt når man bor i "bunden" af kalenderkvarteret/Kornmodsbakken og skal til Aarhus C. Jeg har oplevet mange i bussen hver g…

Nedlæggelse af linje 22.

Som beboer i Fjældevænget bruger jeg jævnligt linje 22. Jeg er gangbesværet og linje 22 går tæt på min lejlighed og jeg har stor glæde af denne mulighed for transport. Jeg går til…

Nedlæggelse af Letbane Etape 2 - Århus Ø - Brabrand

Mit forslag går på at droppe fremtidige unødvendige prestigeprojekter for at imødekomme behovet for besparelser i kommunen. Et godt eksempel herpå er den planlagte udvidelse af …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H519

Kontakt

Teknik og Miljø

Økonomichef

Michael Johansson

Telefon: 8940 1550

Mail: mijo@aarhus.dk