Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.

Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25/VVM tilladelse er i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019. Den bliver også sendt i høring ved berørte myndigheder.Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med høringen af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.Byrådets behandling af henholdsvis projektet (punkt 17) og miljøvurderingen (punkt 16) kan ses i referatet fra Byrådsmødet den 11. september 2019 - Klik her 

Materialer (2)

Høringssvar (159)

Viborgvej

Som borger kan jeg tilslutte mig indholdet af de afgivne høringssvar fra de beboere i lokalområdet, der påvirkes af den påtænkte planer om at lukke for Holmstruphøjvejs tilslutning…

Luk ikke udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Jeg vil gerne ytre min modstand mod lukning af Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej. Jeg finder det uhensigtsmæssigt at lukke udkørslen til Viborgvej og flytte den til Jernalde…

Udvidelse af Viborgvej fra Sommervej til Tilst Vestervej

vedhæftet

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Efter at have læst Jyllandsposten vedrørende udvidelse af Viborgvej, må jeg nok sige, at det er en noget arrogant udtalelse fra rådmanden for teknik og miljø Bünyamin Simsek. At Je…

Hvad er gevinsten i ”fremkommelighed”?

Jeg undrer mig lidt over denne sags reelle indhold. OK -Viborgvej er yderst trafikeret i morgen-myldretrafikken samt den modsvarende hjemtrafik om eftermiddagen. Dette drejer sig o…

Bevar vores rekreative område

Holmstrup-Bakker nyder som boligområde en usædvanlig stor efterspørgsel hos byens ejendomsmæglere. Dette skyldes bl.a. den attraktive beliggenhed i forhold til mange af byens facil…

Bevar nu dette dejlige område

Som nye tilflyttere til Holmstrup-Bakker i 2019 vil vi gerne gøre indsigelse imod Teknik og Miljø’s planer vedr. Holmstruphøjvej. Vi har købt vort nye hus i den tiltro, at den gæl…

Viborgvejs udvidelse

Er vore rekreative områder overhovedet til salg?? Igennem snart 40 år har grundejerne i Holmstrup Bakker opbygget en lille oase indenfor bygrænsen i Århus. Området er kendetegnet …

Udvidelse af Viborgvej

Er Rådmanden Bunyamin Simsek refereret korrekt i J.P den 01.12.2019 – har vi et problem ud over selve emnet. Høringsfasen omkring udvidelse af Viborgvej vil berøre rigtigt mang…

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej. OMLÆGNING AF UDKØRSEL HOLMSTRUPHØJVEJ/JER

Odinsgård tilslutter sig forslaget om et Fransk kryds mod Viborgvej, alternativt et lysreguleret kryds.

DI Østjylland bifalder arbejdet med at øge fremkommeligheden på Viborgvej

DI Østjylland bifalder Aarhus Kommunes planer om at udvide Viborgvej, og på den måde øge fremkommeligheden og mobiliteten for såvel arbejdskraft, som gods ind til, og ud af Aarhus.…

Beboer på Holmstruphøjvej får udkørsel til Jernaldervej

Jernaldervej er allerede i dag meget belastet. Derfor kan det være svært, især i myldertidstrafikken, at komme ud på selve Jernaldervej fra vores beboelsesområde. Det er på denne u…

Høringssvar Viborgvejs udvidelse

Afdelingsbestyrelsen i afd. 6 Holmstrup finder hovedforslaget betænkeligt med yderligere trafikalt udkørsel af biler til Jernaldervej. Hovedforslaget vil betyde en øgning af trafik…

Viborgvejens udvidelse

Vedlagt som Word fil

Udvidelse af Viborgvej

Vi har valgt at indsende et høringssvar, da vi håber at Aarhus kommune vælger at inddrage de berørte borgere, i beslutninger som kommer til at påvirke dem kraftigt i hverdagen. …

Omlægning af udkørsel Holmstruphøjvej/Jernaldervej

Vi tilslutter os forslagene om et "fransk kryds" mod Viborgvej alternativt et lysreguleret kryds. De senere år er trafikken på Jernaldervej øget temmelig meget, og en yderligere …

Bevar udkørsel til Viborgvej

Kære medarbejdere ved Aarhus Kommune, Byråd, Bünyamin Simseks mfl. LYT TIL OS! En udkørsel ud til Jernaldervej vil blive endnu en Aarhus Historie! En Aarhus Historie, der ikke …

Udvidelse af viborgvej

se vedhæftede

Udvidelse af Viborgvej

Arrogance i verdensklasse. Jeg var tæt på at få kaffen i den gale hals da jeg læste Bünyamin Simsek udtalelser til JP Aarhus i går den 2 december 2019. I forbindelse med lu…

Udvidelse af Viborgvej

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=H%C3%B8ringssvar%20i%20forbindelse%20med%20Aarhus%20Kommunes%20pa%CC%8At%C3%A6nkte%20udvidelse%20af%20Viborgvej%20til%204%20spor.%202…

BEVAR UDKØRSEL FRA HOLMSTRUPHØJVEJ TIL VIBORGVEJ

Den udsendte miljøvurdering om Viborgvejs udvidelse indeholder et ”hovedforslag”, der vil have vidtrækkende negative konsekvenser på borgerne i boligkvarteret på Holmstruphøjvej og…

Finurligheder ?

I Jyllandsposten den 2. december 2019 udtaler teknikrådmand Bünyamin Simsek, som understreger, at han endnu ikke har læst høringssvarene, men ønsker at lukke for adgangen fra Holms…

Svar ang. omlægning af holmstruphøjvej

Hermed fremsendes min indsigelse imod hovedforslaget ift. Holmstruphøjvej iht. VVM med følgende argumenter: a: Der mangler en fyldestgørene argumentation for afviklingen af trafik…

Udvidelse af Viborgvej ved Eldalen/Holmstruphøjvej

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej: Fortsat opretholdelse af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej vil uanset løsningen være problemfyldt. Udkørslen vil punktere den …

Høringssvar vedrønende Viborgvejs udvidelse ved Holmstruphøjvej

Høringssvar Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej med et lys kryds, evt. fransk lys kryds, anser vi som den eneste acceptable løsning. Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Je…

Øget trafik

Jeg er stærkt imod lukningen af Holmstruphøjvej. Det vil lede en masse ekstra trafik ind af jernaldervej som vejen slet ikke kan bære. Den er i forvejen presset i myldretiden. Den …

Udvidelse af Viborgvej

Udvidelsen af Viborgvej….udkørsel til Jernaldervej Efter at have læst VVM rapporten og deltaget på borgermødet 23. oktober er jeg ikke imponeret over VVM rapporten og forslagene …

Udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej skal bevares

Vi har valgt at indgive dette høringssvar i håbet om, at Aarhus Kommune reelt vil inddrage borgernes input i jeres kommende byplanlægning, som i høj grad vil påvirke vores område o…

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Som beboer på Eldalen er det fuldstændigt úforståeligt, at man udelukkende foreslår udvidelse mod syd. På stykket fra Holmstupgårdvej til Runevej, ville man kunne foretage udvidels…

Udkørsel til Jernaldervej

Det vil efter vores opfattelse skabe meget stor problem at komme ud p Jernaldervej hvis trafikken fra Holmstruphøjvej skal ud via på Jernaldervej. Der er følgende punkter som vi vi…

Udvielse af Viborgvej

Jeg er imod udkørsel til Jernaldervej. Jeg ønsker primært lyskryds på Viborgvej eller "fransk kryds"

Udvidelse af Viborgvej

Hermed indsigelse mod at lave ekstra udkørsel til Jernaldervej da Jernaldervej i forvejen er svært belastet. Jernaldervej er i forvejen færdselsåre til både Bilka og butikkerne i …

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Som husejer på Holmstruphøjvej, gives der her et høringssvar vedrørende udvidelsen af Viborgvej til fire spor. Det er for os vigtig, at bevare den eksisterende udkørsel til Viborgv…

Høringssvar - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ TIL FIRE SPOR

Hovedforslaget som omhandler lukningen af udkørslen ved Holmstruphøjvej mod Viborgvej og i stedet lede bilisterne via Jernaldervej er uacceptabel! Den alternative løsning, hvor …

Behold udkørsel til Viborgvej

Vi bor på Holmstruphøjvej 122, og vil gerne protestere mod det offentliggjorte hovedforslag, hvor tilslutningen af Holmstruphøjvej til Viborgvej mangler. Planen vil øge trafikstøje…

Udvidelsen af Viborgvej er glimrende! Lukning til Holmstruphøjvej derimod uigennemtænkt.

Jeg har stor respekt for, at Aarhus Kommune arbejder for at forbedre de trafikale udfordringer, byen står med. Deriblandt bifalder jeg, at Viborgvej skal udvides med flere spor. …

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Fællesrådet-Tilst, True og Skjoldhøj har følgende kommentarer til udvidelsen af Viborgvej. (se medsendte fil)

Holmstruphøjve mod Viborgvej

Ved at udvide Viborgvej til 4 spor og lukke udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej skaber i et problem mere. I forsøger at løse et større problem ved at skabe en masser andre …

Udvidelse af Viborgvej

Der er kun 2 løsninger på dette problem. Enten et lysreguleret kryds, eller en fransk tilkørsel. Det forslag som embedsmændene er kommet frem til, vil kun flytte problemet til Jer…

Støjskærmning ved udvidelse af Viborgvej

Til orienteringsmødet den 23/10, blev vi informeret om at formålet med udvidelsen af Viborgvej er at øge trafikken fra mindre vej til Viborgvej samt formindske rejsetiden på det på…

Udvidelse af viborgvej til 4 spor

Forlænget udrykningstid for brand og ambulance til området 2-3 min., hvis i lukker af for ind-og udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej og smider vores transportmidler over til…

Vedr. Viborgvejs udbygning

Det er med stor bekymring, jeg erfarer, at vores dejlige og trygge område står til at blive fuldstændig smadret af en gennemgående vej. Løsningen må og skal være en fornuftig mulig…

Viborgvejs udvidelse

Århus Kommune Teknik og Miljø Grundejerforeningen Holmstrup Bakker Hustand: Holmstruphøjvej 100 Vedr. : Planer om udvidelsen af Viborvej, hvilke…

Bevar udkørsel til Viborvej

Jeg går ind for en bevarelse af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej - med et lyskryds som løsning på det øget trafikale problem, som det vil medføre med udvidelse af Viborg…

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Planerne om udvidelse af Viborgvej til 4 spor. Høringssvar fra Parcelforeningen Runen. Hovedpunkter: 1 …

Bevar udkørsel til Viborvej

Jeg går ind for en bevarelse af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej - med et lyskryds som løsning på det øget trafikale problem, som det vil medføre med udvidelse af Viborg…

Høringssvar vedr. udvidelse af Viborgvej

Høringssvar der anviser, at det ud fra en helhedsbetragtning er alternativet med det franske lyskryds på Holmstruphøjvej/Viborgvej, der har langt de færreste negative konsekvenser …

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej bevares

Ved udkørselsændring til Jernaldervej ødelægges rekreativ område i forbindelse med etablering af Holmstruphøjvejs forlængelse. I den forbindelse skal trafikken passere en tværgåend…

Bevarelse af udkørsel fra Holmstruphøjvej

En udkørsel til Jernaldervej er for mig at se meget problematisk, da vejen allerede er meget belastet. Der er endvidere bus stop på begge sider af vejen. Da der ikke laves trafikly…

Værditab og forringelser i bo-kvalitet

I forhold til udkørslen fra Holmstruphøjvej mener jeg, at man bør vælge løsningen med et lyskryds ud mod Viborgvej. Det vil både tilgodese fremkommeligheden på Viborgvej og bevare…

Lukning af holmstruphøjvej og åbning af jernaldervej

Lav et fransk kryds eller lys regulering med sensor ved udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Jernaldervej er på ingen måde dimensioneret til ekstra trafik og udkørsel fra 35…

Høringssvar til Aarhus Kommune angående udvidelse af Viborgvej

Kære folkevalgte byråd, tag nu den rigtige beslutning engang for alle. Holmstruphøjvej skal og bør tilsluttes til Viborgvej som et signalreguleret kryds, alle borger i denne byde…

høringssvar vedr. udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Jeg, Jørgen Max Jørgensen, Eldalen 2, 8210 Aarhus V, fremsender hermed mit høringssvar i relation til den fremlagte VVM vedr. udvidelse af Viborgvej fra 2 til 4 spor. Udvidelse mo…

Indsigelse mod at lade Holmstruphøjvej føre igennem Jernaldervej

Forslaget om at lade trafikken fra Holmstruphøjvej føre igennem Jernaldervej er fuldstændig uacceptabel på grund af den nuværende trafiksituation på Jernaldervej og for boligejerne…

Bevar udkørelse til Viborgvej

Lav et fransk kryds ved udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Jernaldervej er på ingen måde dimensioneret til ekstra trafik og udkørsel fra 350 husstande ekstra. Skån miljøet…

Støj, forurening, fald i ejendomsværdi

I forbindelse med udvidelse af Viborgvej til 4 spor, har vi store bekymringer i forhold til en væsentlig forøgelse af antallet af biler, som vil resultere i forøgelse af forurening…

Behold udkørsel til Viborgvej

Som beboere på Holmstruphøjvej 118 vil vi gerne protestere mod det offentliggjorte hovedforslag, hvor tilslutningen af Holmstruphøjvej til Viborgvej mangler. Planen vil øge trafikk…

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Det vil være vandvittigt, at lukke udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej og istedet lave ud og indkørsel på Jernaldervej, hvordan skulle Jernaldervej kunne klare den meget st…

Behold udkørsel til Viborgvej

Jeg anmoder kommunen om at beholde udkørslen til Viborgvej, da en lukning væsenligt vil forringe udkørslen til Jernaldervej grundet massiv trafikforøgelse (450%). Grønt område ød…

Udvidelse af Viborgvej

Etabler lyskryds ved udkørslen til Viborgvej. Som formand i afdeling 4. Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, bakker jeg op om indlægget fra hovedbestyrelsen Holmstrup bakker Grun…

Udvidelse af Viborgvej

Et troværdigt byråd må vælge en løsning, alle kan se sig selv i. Som borger igennem 30 år, vil det være forfærdeligt for mig, at skulle gå og tage bussen fra Jernaldervej, hvis bus…

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor fra strækningen Sommervej til Tilst Vestervej

En kraftig opfordring til byrådet om at vælge en løsning for alle, såvel trafikkanter som beboere. Lav et fransk kryds ved udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej, skånsom for m…

Tilslutning via Holmstruphøjvej: Sovende børn udsættes for forurening som direkte konsekvens af denne gennemførelse

Forældrerådet i Børnehuset Bulderby er stærkt imod tilslutningen via Holmstruphøjvej. Derfor har vi i samarbejde med alle forældre i institutionen samlet et høringssvar på i alt 5 …

Imod Holmstruphøjs udkørsel på Jernaldervej

Jeg opfordrer byrådet til at vælge løsningen, hvor der etableres tilkørsel på Viborgvej. Ved gennemføring til Jernaldervej vil der dels ske en overskæring af cykel- og gangsti sam…

NEJ til udkørsel fra holmstruphøj til jernaldervej.

Mht. til lukning af Holmstruphøjvej og udkørsel via jernaldervej, håber jeg at man tager til efterretning, af alle de høringsvar som nu er beskrevet. Istedet for at jeg føler at ma…

udkørsel

At Holmstruphøjvej skal have udkørsel på Jernaldervej vil medføre nogle problemer. I dag er der allerede megen trafik og lang ventetid på at komme ud på Jernaldervej. Især den tun…

Udvidelsen af Viborgvej

Jeg er enig i det af Grundejerforeningen Holmstrup Bakker anførte i foreningens høringssvar, herunder at Jernaldervej er stærkt trafikeret, og at beboerne på Jernaldervej 278 - 408…

Høringssvar vedr. udvidelsen af Viborgvej til 4 spor

Vedhæftet er høringssvar fra Hasle-Nyvang Grundejerforening.

Udviddelse af Viborgvej

Ang. udv. af Viborgvej med en eventuel lukning af Holmstruphøjvej hvor trafikken ledes op over grønt område, cykelsti og tæt op af børnehaver og ud på Jernaldervej ser sikkert fint…

Bevar udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Se venligst vedhæftet høringssvar

Udvidelse af Viborgvej - mindre trafik på Jernaldervej?

Parcelforeningen Runebakken ønsker hermed at gøre indsigelse mod hovedforslaget med ændring af adgangsbetjeningen af boligområdet omkring Holmstuphøjvej. Overordnet mener vi, at…

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Jeg vil gerne tale meget imod at der etableres ud- og indkørsel via Jernaldervej. Det ødelægger vores grønne område som er så værdifuldt. Det vil ligeledes belaste Jernaldervej som…

Udvidelse af Viborgvej – Støjbelastning, en politisk beslutning

Udvidelse af Viborgvej – Støjbelastning, en politisk beslutning Formålet med udvidelse af Viborgvej er er øge fremkommeligheden. I praksis ønskes Viborgvej således at tiltrække yd…

Udvidelse af Viborgvej og dets følger for Holmstruphøjvejs beboere.

Udkørslen til Viborgvej fra Holmstruphøjvej er virkelig god, blot mangler den et trafiklys, da der er mindst 300 der skal ud og samme ind. At køre forbi børnehaven bryder jeg mig i…

LUK IKKE udkørslen til Viborgvej fra Holmstruphøjvej ved udvidelse af Viborgvej til fire spor/

Løsningen vedrørende lukning af udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej er uacceptabel. Ikke nok med, at det bliver utroligt svart, at komme ud på Jernaldervej i myldretiden, m…

Udvidelse af Viborgvej

Se vedlagte fil med beskrivelse.

Vej løsning

Den eneste acceptable løsning for os , der bor på Holmstruphøjvej er et trafiklys

MiljøvVurdering af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

I forbindelse med at ovennævnte miljøvurdering er fremlagt til offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019, skal vi hermed på given foranledning komme med vores be…

adgangs forhold til vores huse

Lysregulering ved Viborgvej.De ekstra vognbaner giver bedre afvikling af trafikken.Giv os 10 sekunders grøn lys, de få sekunder er let sparet ind med de nye vejbaner. Hilsen nr. 6…

Bevar vores rekreative områder!

Lukning af udkørslen ved Holmstruphøjvej mod Viborgvej vil medføre betydelig forringelse af de rekreative områder ved Holmstrupgårdvej og Holmstruphøjvej, hvilket vil betyde en for…

Udvidelse af Viborgvej

Vi har boet på Holmstruphøjvej siden 1980, og i mere end 30 år har vi ventet på, at kommunen ville indfri sit løfte om en lysregulering (Holmstruphøjvej/Viborgvej). Første gang det…

Løsning vedr. tilslutning af Munkemosevej/Bymosevej til Viborgvej

Jeg tilslutter mig hovedforslaget som er parallelløsning, hvor Munkemosevej forlænges og tilsluttes krydset ved Sommervej. Dette skyldes, at det for min familien og jeg vil få sto…

Udvidelse af Viborgvej med lukning af Holmstruphøjvej

Jeg har følgende kommentarer til "Miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej samt udkast til VVM tilladelse" ud…

Vedr. udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Som daglig bruger af den nuværende udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej, er jeg bekendt med de nuværende problemstillinger. Med en vis forundring har jeg oplevet at der flere…

Høringssvar angående udvidelsen af Viborgvej

Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej På borgermødet den 23/10-2019 blev der sagt, at man vil udvide Viborgvej mod syd, da det var den letteste løs…

Hvad med det store tavse flertal?

Som afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 i Holmstrup Bakker, som repræsenterer alle villaejere på Holmstuphøjvej har vi konstateret et overvældende antal indsigelser imod den af ”Tekn…

Støj og forurening

Se vedhæftede

Udkørsel fra Holmstruphøj

Jeg vil foreslå at der bliver lavet et blinklys ved ud kørslen til Viborgvej At man vil lave andre løsninger er ikke fair for dem der bor der, eller brugen af området, trafikken er…

Lukning af Holmstruphøjvejs udkørsel på Viborgvej.

Jeg og min kone har nu boet på Holmstruphøjvej siden Juni 1980 og kan konstatere, ikke overraskende, at det bliver mere og mere vanskeligt at komme ud på Viborgvej. Om man skal til…

Hvad er et fransk kryds?

Har læst den såkaldte VVM undersøgelse samt ”Indstilling til Teknik og Miljø” igennem. Jeg ser intet sted i dette materiale nævnt et ”fransk kryds”, som indtil flere høringssvar om…

Luk ikke udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Set gennem mine øjne som grundejer på Holmstruphøjvej er jeg nødt til at tale meget stærkt imod hovedforslaget med at lukke Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej og i stedet tale…

lukning udkørsel Holmstruphøjvej mod Viborgvej

Kære myndigheder. De beboere, der i bil fra Holmstruphøjvej og Jernaldervej vil til Århus C, bliver samlet fra og med Hasle Torv, uanset hvad man gør. Hvorfor så ikke tillad en udk…

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Giv os nu et lyskryds så vi undgår en håbløs løsning med udkørsel til jernaldervej med de mange gener det vil medføre! Hvis trafikanterne på Viborgvej får to minutters ekstra køre…

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej vil ødelægge meget i området og skabe problemer på Jernaldervej

Hermed et høringssvar på "UDVIDELSE AF VIBORGVEJ TIL FIRE SPOR PÅ STRÆKNINGEN FRA SOMMERVEJ TIL TILST VESTERVEJ". At føre trafik fra Holmstruphøjvej igennem det etablerede beboe…

Trafik op ad vuggestue

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej vil føre en vej direkte forbi de to vuggestuer/børnehaver, som jf. miljøvurderingen dagligt vil føre 1.000-1.500 biler direkte…

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej kan have negative konsekvenser for børnsudvikling

En lukning af udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborg vil betyde, at der skal åbnes en passage, som kommer til at være direkte op ad to daginstitutioner. Det vil betyde støjgener …

Udkørsel på jernaldervej og gode erfaringer med intelligent lyskryds

Min kone skal med bus 3A hver morgen med retning mod Aarhus, og har i forvejen svært ved at krydse Jernaldervej, med ekstra mange udkørende biler fra Holmstruphøjvej bliver det det…

Nedlægning af krydset Holmstruphøjvej / Viborgvej

Krydset Holmstruphøjvej / Viborgvej bør ikke lukkes, da alternativet med udkørsel til Jernaldervej vil: - Skære igennem sti i grønt område - Føre tæt forbi daginstitution - Give…

Lukning af Holmstruphøjvej ifm Viborgvejs udvidelse

I miljøvurderingen finder man følgende sætninger "Samlet drejer det sig om op til 1.000-1.500 biler pr døgn" og "Tilslutningen af Holmstruphøjvej til Jernaldervej vil indebære en…

Viborgvej

Holmstrup-Bakker nyder som boligområde en usædvanlig stor efterspørgsel hos byens ejendomsmæglere. Dette skyldes bl.a. attraktive beliggenhed i forhold til mange af byens facilitet…

Viborgvej

Som medlem af bestyrelsen i Holmstrup Bakker har jeg de seneste 20 år medvirket i forsøg på at opnå en lysregulering fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Gentagne løfter fra kommunen…

Udvidelse af Viborgvej

Vi mener at der bliver en uacceptabel mængde af trafik, som skal ledes ud på Jernaldervej. Der er i øjeblikket ca 50 huse, som skal ud den vej og det giver stort besvær med at kom…

Udvidelse af Viborgvej

Vi er MEGET imod lukning af Holmstruphøjvej og en udkørsel via Jernaldervej, fordi: - Ved at skabe en udkørsel ud til Jernaldervej udsætter vi områder med skoler og daginstitut…

Ny vejføring til Holmstruphøjvej via Jernaldervej

Ny vejføring til Holmstrup højvej via Jernalder vej vil være ulogisk i forhold til løsning med lyskryds ved Viborg vej, hvor vejen til sikre skole vej og stisystem vil forsvinde, d…

Udvidelse af Viborgvej

Er meget imod lukning af Holmstruphøjvej og taler for at vi får et lyskryds i stedet for. Hvis man flytter udkørsel til Jernaldervej går det udover sikker skolesti og Jernaldervej …

Udvidelse af Viborgvej

Vi flyttede til Aarhus 1.4.2017 på Holmstruphøjvej. Området blev nøje udvalgt pga dets placering, let til by og let til motorvej via Viborgvej. Vi har begge arbejde, der gør, at vi…

Pas på vores grønne område og dyrelivet!!

Hvis man bruger Jernaldervej som udkørsel , så vil den nye vej hertil ødelægge det trafiksikre stisystem til skole - vuggestue og børnehave . Yderligere bruges dette trafiksikre s…

Pas på områdets børn!

Hvis man bruger Jernaldervej som udkørsel , så vil den nye vej hertil ødelægge det trafiksikre stisystem til skole - vuggestue og børnehave . Yderligere bruges dette trafiksikre s…

udvidelse af Viborgvej ved Holmstruphøjvej

Jeg har boet på Holmstruphøjvej i 35 år, og bruger offentlig transport dagligt til arbejde. Benytter altid bustransport på Viborgvej, da det er så godt som umuligt at krydse Jernal…

udvidelse af Viborgvej ved Holmstruphøjvej

Vi har boet på Holmstruphøjvej siden 1984 og bla. nydt godt af at have en sikker skolevej til vore børn på det grønne areal mellen Holmstruphøjvej og Jernaldervej. Det er noget rig…

Lukning af kryds indtil holmstruphøjvej

Er meget imod lukningen af indkørslen til Holmstruphøjvej og mener man bør lave det franske kryds eller almindeligt kryds der er snak om som alternativ. Der er mange grunde... …

Udvidelsen af Viborgvej

Ny vejføring til Holmstruphøjvej via Jernaldervej vil være en forringelse i forhold til løsningen med et lyskryds ved Viborgvej. Vejen vil således føre direkte forbi to børnehave…

Udvidelsen af Viborgvej - set i et klima og miljø-perspektiv!

Jeg vil gerne se spørgsmålet omkring udvidelsen af Viborgvej fra denne vinkel: Vi ved at regeringen og samtlige af partierne i Folketinget - lige på nær Nye Borgerlige - har sat…

Udvidelse af Viborgvej!

Jeg har nu boet på Holmstruphøjvej i 23 år og kan konstatere at det bliver mere og mere vanskeligt at komme ud på Viborgvej. Om man skal til højre eller venstre, især i morgen time…

Udvidelse af viborgvej

Jeg er bekymret over at man vil lade udkørslen fra Holmstruphøjvej gå via Jernaldervej. Når man vælger den løsning, fører man al trafikken lige forbi to børnehaver og overskærer s…

Nej til trafik ved grønne og børnevenlige områder

Jeg må ærligt påpege, at en lukning af udkørslen til Viborgvej er en mere end almindeligt dårlig ide. Åf SÅ mange årsager. Her blot nogle få, men væsentlige: - at gå imod al for…

4 sporet Viborgvej

Jeg/vi har boet på Holmstruphøjvej i 30 år. Det er helt urimeligt, at vores til og frakørselsvej efter så mange år nu ændres. Man kunne faktisk bevare nuværende med fransk udkørse…

Lyssignal på Viborgvej istedet for udkørsel til Jernaldervej

Jeg ryster på hovedet over beslutningen om at lave en ny udkørsel for Holmstruphøjvej til Jernaldervej. Her er hvorfor: - Jernaldervej er i forvejen presset til sit yderste i myld…

Udkørsel

Jeg var til borgermøde d23/10 og må sige den manglende konsekvensberegning chokerer! - udkørsel forringes for alle os der bor på holmstruphøjvej samt nogle fra jernaldervej - bør…

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Høringssvar til Miljøvurdering af udvidelsen af Viborgvej til 4 spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej På vegne af C. Flintholm Ejendomme ApS og lejere og ejere a…

Ny udkørsel via Jernaldervej

Vi har boet på Jernaldervej 390 siden 1990, og har oplevet hvordan trafikken er vokset støt, især de seneste år. Ved at lade trafikken gå fra Holmstruphøjvej ud via Jernaldervej vi…

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Som ejere af ejendommen Jernaldervej 290. 8210 Aarhus V. Vil vi hermed gøre indsigelse mod den påtænkte ændring af tilkørsel til Holmstruphøjvej via Jernaldervej. Da vi købte grun…

Viborgvejs udvidelse

Den mest optimale løsning må være et lyssignal i krydset på Viborg vej når man kører ud eller ind på Holmstruphøjvej . Vi har en del grønne områder som bliver ødelagt med en tilkør…

Eventuel lukning af Holmstruphøjvej ved Viborgvej

Høringssvar i forbindelse med Aarhus Kommunes påtænkte udvidelse af Viborgvej til 4 spor. Som ejere af en ejendom vil vi hermed gøre indsigelse mod den påtænkte ændring af tilkø…

Udvidelse af Viborgvej og gennemkørsel til Jernaldervej

Hej Jeg har boet mange år på Jernaldervej 354 og har i den tid været vidende til stigende trafik på Jernaldervej Der vil komme endnu mere trafik hvis der lukkes for udkørsel til …

Udvidelse af Viborgvej

Udkørsel på Viborgvej fra Holmstruphøjvej. Der findes kun en fornuftig løsning og det er en fransk lysregulering på Viborgvej når man kører ud eller ind på Holmstruphøjvej. Det…

udvidelsen af Viborgvej

Jeg bor jernaldervej 324 og der er sket meget med trafikken de seneste år. Jernaldervej er blevet meget mere belastet på grund af mange bilister, der tager netop denne vej for at k…

Udvidelse af Viborgvej

Jeg har læst kommunens informationsmateriale og deltaget i borgermødet 23.10.19 vedr. udvidelsen af Viborgvej og kan fuldt ud tilslutte mig høringssvaret fra Grundejerforeningen Ho…

Udvidelse af Viborgvej

Belastningen til jernaldervej der allerede er enorm må blive helt utålelig Det sikre stisystem , som er en tryghed for vores børn ødelægges Der er kun den mulighed at vi bliver v…

Udkørsel Holmstruphøjvej til Jernaldervej

Det vil være en trafikal skandale, at lede al trafik fra det store boligkvarter Holmstruphøjvej ud på Jernaldervej. Denne vej er i forvejen overbelastet specielt morgen og eftermid…

Viborgvejs udvidelse til 4 spor

VIBORGVEJS UDVIDELSE Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej Det er med stor forundring at projektørerne, som skal udarbejde et endelig løsning til Vib…

Udkørsel på Viborgvej fra Holmstruphøjvej

Jeg har boet i området i snart 40 år og har oplevet at det bliver mere og mere svært og sommetider forbundet med fare at komme ud på Viborgvej i myldertrafikken. Så se så at få la…

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor og lukning af holmstruphøjvej udkørslen

Hvis man bruger Jernaldervej som udkørsel , så vil den nye vej hertil ødelægge det trafiksikre stisystemet til skole - vuggestue og børnehave . Yderligere bruges dette trafiksikre…

Udvidelse af Viborgvej

Jeg har boet på Jernaldervej i 20 år og i den tid er trafikken intensiveret voldsomt. Vi bor et sted hvor man skal krydse vejen for at komme til bussen. Dette kan være med livet …

Lukning af Holmstruphøjvejs udkørsel

Vi kan kun se problem ved at vi ikke må køre ud på Viborgvej, da vi hver morgen kører af jernaldervej og der er meget tæt trafik om morgen. Det vil blive umuligt at komme til vens…

Trafikbelastning af Jernaldervej ved lukning af udkørsel ved Holmstruphøjvej

Jeg bor på Jernaldervej 350 og oplever allerede nu, at der flere gang dagligt er meget tæt trafik og kødannelse på Jernaldervej; i begge retninger. Det vil kun kunne forventes meg…

Udvidelse af Viborgvej

Vi bor Jernaldervej 308 og er således blandt de 55 parceller, der har udkørsel til Jernaldervej. Vores erfaring er, at det i myldretiden er meget svært at komme ud fra vores områd…

Udkørsel, Viborgvej

Efter at jeg helt tilbage i 2014 havde en omfangsrig korrespondance med projektleder Mads Kari Karason fra Aarhus kommune om trafikforholdene på Viborgvej / Holmstruphøjvej, og…

Fremkommelighed på Viborgvej på bekostning af beboere på Holmstruphøjvej?

Med den foreslåede løsning med udkørsel på Jernaldervej vil al trafik fra de 179 husstande på Holmstruphøjvej blive ledet direkte forbi undertegnedes parcel på Holmstruphøjvej 199.…

Viborgvejs udvidelse

Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej Grundejerforeningen Holmstrup-Bakker ønsker hermed at fremføre nedenstående høringssvar. Grundejerforeningen repr…

Få nu det lyssignal etableret nu!

Skiftende afdelingsbestyrelser på Holmstruphøjvej har igennem de seneste 20 år rettet henvendelse til Århus Kommune for etableringen af et lyssignal ved udkørslen fra Holmstruphøjv…

Viborgvejs udbygning

Årsag til at det skal være fransk udkørsel fra Holmstruphøjvej er,: Indfletning fra Holmstruphøjvej til Viborgvej som ikke giver trafikale farlige situationer. Skjoldhøjkirken h…

Fransk kryds

Høringssvar i forbindelse med Viborgvejs udvidelse Holmstruphøjvej 12. november Som bosat på Holmstruphøjvej, er det med stor uro, jeg afventer …

Udvidelse af Viborgvej

Som både billist, cyklist og gående, vil jeg være ked af hvis Viborgvej lukkes. Det vil være en stor fordel hvis der laves et franskryds ved udkørsel fra Holmstruphøjvej. Så vi st…

Trafiksikkerheden på Borumvej / Langelinie HASTER

Landsbyrådet i Herskind - Skivholme - Herskind Hede, bakker op omkring Borum - Lyngby fællesråds synspunkter med hensyn til trafiksikkerhed på Borumvej / Langelinie. En cykelsti p…

Værditab af boliger købt i god tro

Jeres forslag vil medføre væsentlige værditab på de ejendomme vi i god tro har købt på Holmstruphøjvej. Årsagen er den katastrofale mængde støjforurening det vil påføre et ellers…

Manglende cykelsti - Borumvej

Borumvejen er ikke farlig at benytte som cyklist! Det haster at få den anlagt. Overskriften er selvmodsigende, men lad mig forklare... Jeg er behersket motionist og bilist me…

Højre ind /højre ud

Se venligst vedhæftede indlæg.

Trafik sikkerhed på lange linje

Vi har mange børn og unge fra Århus, Tilst, Brabrand mm. I forbindelse med ridning på rideskolen. Mange vil gerne cykle, men kan ikke på grund af vejens trafik sikkerhed, der udel…

Kommentarer til udvidelse af Viborgvej, jævnfør oplysninger fra på borgermødet 23/10-2019

Vedhæftet.

Udvidelse af Viborgvej

Kommentarer vedrørende udvidelsen af Viborgvej. • Hvor det er muligt en udvidelse mod nord med 1m bred midterrabat for at få mindst mulig påvirkning af boligområdet mod syd. …

Trafiksikkerheden på Borumvej haster allermest

Høringssvar Udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem Tilst Vestervej og Sommervej Borum Borgerforening og Borum-Lyngby Fællesråd repræsenterer borgere, der i stort omfang er da…

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej efter udvidelse til 4-spor

Det giver ingen mening at etablere et nyt stykke vej der skal krydse en SIKKER skolevej / sti til Børnehave / Cykel-/gangsti som benyttes af beboere lige fra Skjoldhold bebyggelsen…

Viborgvejs udvidelse

På sidste generalforsamling var der meget stor enighed om udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej, skulle etableres med et fransk kryds, dette inkl. en tunnel til gående og cykl…

HOLMSTRUPHØJVEJ SKAL TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

STÆRKT IMOD for udkørsel via Jernaldervej for Holmstruphøjvej beboer.!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være; et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane. …

HOLMSTRUPHØJVEJ TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt imod!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være at lave et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane…

Holmstruphøjvej tilsluttes i signalreguleret kryds på Viborgvej

Jeg stemmer for et signalreguleret kryds på Viborgvej/Holmstruphøjvej krydset, da Jernaldervej allerede er belastet. Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt im…

Udvidelse af Viborgvej ved Holmstruphøjvej

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det være nødvendigt med en gang/cykel tunnel under Viborgvej. Hvis man vælger løsningen med kun højresving, vil det have stor indflydelse fo…

cykelfolket må ikke glemmes

Som helårs cyklist, er det vigtigt for mig, at der er ordnede forhold for cykling imod århus bymidte. Vil aarhus fremme cyklisme, skal dette medtages i projektet ift cykelsti mm. …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128