Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Vedvarende energi i Aarhus

Vi skal udfase fossile brændsler for at nå internationale og nationale mål om at undgå alvorlige klimaforandringer. Forslag til Temaplan om vedvarende energi udlægger 13 arealer til store solenergianlæg og 3 arealer til store vindmøller - sidstnævnte ved hhv. Kasted, Vosnæs samt på Aarhus Havn.

Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2 neutral i 2030. Derfor vil vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – vindmøl­ler og solenergianlæg – komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi får et større strømforbrug. Blandt andet fordi Aarhus vokser og fordi el- og hybridbiler vinder frem.

Forslag til 'Temaplan om vedvarende energianlæg' indeholder arealudpegninger til både vindmøller og solenergianlæg. Samtidig indeholder forslaget retningslinjer til konkret sagsbehandling. Når der udlægges arealer giver det lodsejer en mulighed for at ansøge om et konkret projekt om et ve-anlæg i et udlagt område. 

Der er foretaget en miljøvurdering af planen, hvor en række emner er vurderet, herunder bl.a. landskab, kirker og kulturhistorie, naturtyper og -arter, støj, skyggekast (vindmøller), menneskers sundhed samt klimatiske faktorer. Miljøvurderingen peger på, at den væsentligste miljøpåvirkning er positiv i form af reduktion af CO2 udledning i forhold til konventionelle kraftværker.

Læs mere forslaget til Temaplan om vedvarende energianlæg i nedenstående pdf.
Læs hele miljørapporten i nedenstående pdf.

Du kan også se de udlagte arealer på kommuneplanens digitale kort her (i kortet skal du vælge 'Forslag' og herefter  'VE-anlæg AREALER FORSAG'). BEMÆRK: der har været en teknisk fejl i det digitale kort, så et område udlagt til solenergianlæg syd for Spørring pt. ikke blev vist. Fejlen er nu tilrettet.

Offentligt orienteringsmøde
I høringsperioden gennemføres et offentligt orienteringsringsmøde:
Dato: Den 21. november 2019
Sted: Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (Roof Top)
Tilmelding er nødvendig - Tryk her for tilmelding.

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at sende forslag til temaplan om VE-anlæg i offentlig høring (sag nr. 10).
Venstres byrådsgruppe ønskede mindretalsudtalelse medsendt, i forbindelse med offentlig høring af forslag til Temaplan om vedvarende energianlæg om at Venstre ikke støtter vindmøller på land. Almaz Mengesha (UFP) tilsluttede sig Venstres mindretalsudtalelse. Læs hele mindretalsudtalelsen i forslag til temaplanen - se nedenstående pdf. 

Materialer (4)

Høringssvar (263)

Vindmøller ved Kasted Mose

Min mand og jeg vil gerne tilslutte os bidrag 99 fra den 3. december af Ghita Marie Fjordback og bidrag 155 fra den 9. December af Henrik Kjeldsen. Vi finder det forkasteligt, at Aarhus...

Vindmøller på Aarhus Havn, GENTÆNKES

VINDMØLLER PÅ AARHUS HAVN, GENTÆNKES Som Ø-boer i AARhus-byggeriet, og som nærmeste nabo til de påtænkte vindmøller på Aarhus Havn, fremsendes hermed høringssvar. Generelt er jeg positi...

Vedvarende energi i Aarhus

NEJ TAK TIL VINDMØLLER PÅ AARHUS HAVN Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Lene Bruns høringssvar om vindmøller på Aarhus Havn (HS0879644). Hendes synspunkter er præcis de samme som mine. Har...

Solenergiområde 5 ved Sabro

Høringsvar vedr. placering af solenergianlæg ved Sabro – Omtalt som solenergiområde nr. 5 Indsendt af Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner. Vi har særlig opmærksomhed på de særlige forhol...

Klar støtte til vigtig plan om vindmøller og solceller

Klimakrisen er utrolig alvorlig og vi skal bruge mange løsninger. Vi har en stor forpligtelse overfor os selv, vore børn og børnebørn. Kommunens plan ser god ud med 8 vindmøller og der...

Hvorfor kæmpe vindmøller på havnen i Aarhus?

Kære Aarhus Kommune (jeg håber nogen læser dette svar) Jeg vil gerne starte dette høringssvar ud med at rose jeres påbegyndte arbejde for den grønne omstilling, hvilket blot er til stor...

Høringssvar vedr. Solcelleanlæg 3 ved Gl. Egå

Vi tilslutter os høringssvar indsendt af Jette Delenforf Jensen, d. 4-12-2019. Hvis Aarhus kommune er så tændt på vedvarende energi, men alligevel tænker på borgerne, så har jeg et fors...

Høringssvar til Aarhus kommunes Temaplan om VE-anlæg i område B, Tilst/Geding/Kasted.

Høringssvar til Aarhus kommunes Temaplan om VE-anlæg i område B, Tilst/Geding/Kasted. Jeg gør med dette høringssvar indsigelse mod Aarhus kommunes forslag til temaplan for VE-anlæg i om...

Vindmøller ved Vosnæs

Se vedhæftet høringssvar.

Nej tak til solceller ved Elev

Vi tilslutter os hermed de høringssvar som modsætter sig solceller ved Elev. Vi ser ikke nogen fornuftigt grund på at placere det et sted, hvor det er til økonomisk og synlig gene, når...

Solenergianlæg - Solbjerg - Drammelstrupvej

Kortfattet visionsoplæg vedr. etablering af 10-30 ha solcellepark på Drammelstrupvej i Solbjerg. Svarende til 6-20 mw, der kan dække op til ca. 4500 husstandes gennemsnitlige strømforbr...

Solcellepark i Elev - NEJ TAK

Vi tilslutter os hermed de høringssvar som modsætter sig solceller ved Elev. Der er et utal af lokationer, hvor dette kan placeres uden gene for folk og der er derfor absolut inden grun...

Nej tak til solcellepark i Elev

Bevar de skønne grønne områder i Elev og placer solceller hvor de ikke er til gene for beboer og ødelægger de grønne områder. Det er jo præcis dem vi alle holder så meget af herude. De...

Store Vindmøller ved Vosnæs.

Jeg er imod Århus kommunes planlægning af Vindmøller ved Vosnæs. Området hvor vindmøllerne ønskes projekteret ligger i et bevaringsværdigt landskab samt kystnært område, og det bør der...

Gener fra potentielle fremtidige vindmøller

Grønne energi tiltag er som udgangspunkt en god ide. Men sådanne tiltag bør udvælges ud fra logiske parametre, såsom proportionen mellem en eventuel effekt som ville kunne høstes ved po...

Vedr. høring.

Nærmest ALLE står bag vindenergi, men møllerne må længere væk fra beboelse og særlig beskyttelsesværdig natur. Se vedhæftede. Bh Gitte Thrane

Solceller på 500 ha syd for Sabro

Høringssvar vedr. placering af solenergianlæg ved Sabro Vi har med stor bekymring læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget et meget stort område til solfangere...

Nej tak til solcellepark i naturskønne Elev

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærgaard, den 09/12/2019 - 21:46 Grøn energi er godt! Men det er grøn natur også. Hvorfor lade det være et enten eller når der findes så mange al...

Vindmøller på Vosnæs

Hermed fremsendes høringssvar om vindmøller på Vosnæs i henhold til vedlagte fil. Med venlig hilsen Ejner Kaa

Opstilling af vindmøller ved Vosnæs

Jeg er stor tilhænger af vindmøller og støtter den grønne omstilling, men jeg vil gerne protestere over opsætning af vindmøller ved Vosnæs af flere grunde: 1. Området er et stykke unik...

Vindmøller ved Vosnæs

Undertegnede Marianne Kjær og Bjarne Knudsen, der bor på Strandvejen ved Vosnæs, protesterer på det kraftigste, da vindmøller synsmæssigt og ikke mindst støjmæssigt vil være til stor ge...

Høringssvar VE-anlæg i kasted.

Vi ønsker ikke der bliver opsat vindmøller i Kasted. Det begrunder vi med følgende: - Området gennemgår i øjeblikket store forandringer både i og omkring infrastrukturen ind til århus o...

Høringssvar fra Miljøstyrelsen

Se venligst vedhæftede høringssvar fra Miljøstyrelsen

Vindmøller på Aarhus Havn

Hermed følger et høringssvar vedr. opsætning af vindmøller på Aarhus Havn

Nej tak til vindmøller i fredet rekreativt natur/sommerhus/tourist område

Tak ellers tak, til at bytte noget af Aarhus og Østjyllands mest attraktive natur/fritids og sommerhus område ud, og anvend det til industri. Det er bar dårlig. Det burde være ulovlig a...

Vindmøller på Aarhus Havn - Nej tak

Som beboer på AArhus Ø må jeg protestere mod de planlagte vindmøller på AArhus Havn. Der er allerede indsendt mange fremragende høringssvar, som beskriver problemer og konsekvenser for...

Vosnæs Vindmøller

Vindmøller se vedhæftet bilag....

Vindmøller Vosnæs

Vindmøller Vosnæs

NEJ TAK til vindmøller på Aarhus Havn

Kære Politikere, Jeg bliver lidt forundret, når jeg læser, at man vil bygge 2 kæmpe vindmøller på Aarhus Havn og bliver også trist over at se den mangel på visioner og respekt for nærom...

250 meter høje kæmpevindmøller??

Tak for alle de gode saglige høringssvar. Jeg er sikker på at Århus Byråd lytter til befolkningen og eksperterne i denne sag! Vær opmærksom på at den tidligere grænse på 150 mtr. i højd...

Vejdirektoratets bemærkninger

Se vedlagte

Høringssvar, samt indsigelse mod indsigelser fra Aarhus Ø

På mig virker det lidt uafbalanceret, at man kan bo lige midt i nogle andre menneskers tidligere skønne bugtudsigt, og så være så følsom overfor 2-3 - iøvrigt smukke - vindmøller på syd...

Nej til vindmøller på Aarhus Havn

Jeg tilslutter mig hermed høringssvar indsendt d.10/12/2019 formuleret af B. A. Nørregaard, sagsnummer HS8825195.

Vindmøller på Aarhus Havn

Jeg tilslutter mig hermed høringssvar indsendt d.10/12/2019 formuleret af Ebbe Nørkjær, sagsnummer HS6345780, og ønsker tillige at få svar på de samme spørgsmål rejst af det ovennævnte...

Vindmøller på Aarhus Havn

Jeg tilslutter mig hermed høringssvar indsendt d.10/12/2019 formuleret af Ebbe Nørkjær, sagsnummer HS6345780, og ønsker tillige at få svar på de samme spørgsmål rejst af det ovennævnte...

Høringssvar vedr solceller ved Elev

Jeg tilslutter mig høringssvar formuleret af Henrik Kærgård 9/12-19.

Hørings-brev ang. solcelleanlæg – område 6. Særlig god landskabskarakter og kirkeindsigt forsvinder.

Bevaringsværdigt landskab (som det eneste er område 6 placeret i et område med ”særlig god landskabskarakter”) Jeg vil hermed gerne protestere mod udlægning af arealet ved Studstrup til...

Opbakning til mere vedvarende energi

Det er godt at se at der lægges op til mere vedvarende energi i Aarhus Kommune. Danmark er foregangsland og kan inspirere andre dele af verden til mindre CO2 udledning og i byerne, især...

SOLCELLEOMRÅDE 9 (ELEV)

Jeg tilslutter mig Henrik Kærgaards høringssvar indsendt d. 09/12/2019 - 21:46. Jeg også gerne fremhæve muligheden for at købe VE generede på billigere jord udenfor Aarhus kommunens græ...

Nej tak til solceller ved Elev

Vi tilslutter os hermed de høringssvar som modsætter sig solceller ved Elev.

Placering af VE-anlæg

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vindmøller på Vosnæsgård mark

Som beboer på Vosnæsvej 24, Gl. Løgten kan jeg acceptere opstilling af de tre vindmøller på Vosnæsgårds mark, hvis de opfylder de tekniske informationer, som repræsentanten fra NRGi opl...

VE-temaplan

Høringssvar vedrørende Temaplan om vedvarende energianlæg Skødstrup Fællesråd Aarhus Kommune har opsat et mål om at være CO2 neutrale i 2030. Som et led i bestræbelserne for at nå dette...

Placering af VE-anlæg

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Høringssvar til temaplan om VE-anlæg, særligt solcelle-område 4

Høringssvar er vedhæftet

VE anlæg

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Hauberg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup

Nej tak til solcellepark ved Elev

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærsgaard 09/12/2019 - 21:46 sagsnr. HS3197485 Hørings-id-H125. Vh Helle og Simon Primdahl

Vedr. placering af VE-anlæg i området

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Nej tak til solcellepark ved Elev område 9

Vi tilslutter os samtlige høringsvar der er imod solceller og vindmøller op ad tæt bebyggelse. Særligt høringssvar HS3197485, 6093109, 2856337, 2210680 mv som omhandler område 9, solcel...

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 10.12.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Nej tak til solcelleanlæg i Elev (område 9)

Vi tilslutter os samtlige høringssvar der er imod solceller og vindmøller op ad tæt bebyggelse. Særligt høringssvar HS3197485 m.fl. som omhandler område 9, solceller i Elev. Det vil øde...

Solcellepark ved Elev

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærsgaard 09/12/2019 - 21:46 sagsnr. HS3197485 Hørings-id-H125. Mvh. Michael og Lone Andersen

Vindmøller på Aarhus Havn

Som beboer på Aarhus Ø, har jeg udsyn til containerhavnen fra mit vindue, og det generer mig ikke. Den var også eksisterende da jeg flyttede på Aarhus Ø. Nu har Aarhus kommune valgt at...

Nej tak til solcellepark ved Elev

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærsgaard 09/12/2019 - 21:46 sagsnr. HS3197485 Hørings-id-H125. Mvh. Erik og Tine S. Espensen

Solenergi ved lauritshøj i skødstrup

Hvis anlægget kan stilles op og virke lyddæmpende på begge sider af motorvejen ,er det måske en god ide, men skal det stå 10m fra mit hus og tage den dejlige udsigt til mark skov ,der e...

Nej tak til solceller i Elev

Vi tilslutter os samtlige høringsvar der er imod solceller og vindmøller op ad tæt bebyggelse. Særligt høringssvar HS3197485, 6093109, 2856337, 2210680 mv som omhandler område 9, solcel...

Høring om Vedvarende energi-anlæg

HØRINGSSVAR vedrørende Vedvarende Energi anlæg fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus, BKa A. Energiforsyning – kapacitet, kilder og behov. Aarhus kommune vil være CO2-neutral i år...

Høringssvar vedr. opførelse af vindmøller på Aarhus Havn

Vedhæftet som pdf.

Solcellepark i Elev - nej tak!

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærgaard d. 09/12/2019 - 21:46 sagsnr. HS3197485 Hørings-id - H125. Med venlig hilsen John og Lone Høegh Vidrine

NATURSKØNNE ELEV - ELLERS TAK TIL HØJPOLITISK IKKE-RENTABEL SOLCELLEPARK

Vi tilslutter os høringssvar fra Henrik Kærgaard d. 09/12/2019 - 21:46 sagsnr. HS3197485 Hørings-id - H125. Med venlig hilsen Bettina og Jan Aude

Vindmøller på Aarhus Havn

Når man kommer hjem fra arbejde, er det blandt andet for at slappe af og finde energi til næste dags arbejde. Man finder energi og glæde, når man kikker ud over havet og kan finde ro, m...

Høringssvar vedrørende solceller i området mellem Egå, Skæring og Hjortshøj

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum stiller sig umiddelbart positivt over for ideen om en solcellepark mellem Skæring og Hjortshøj. Vi har endvidere spurgt borgerne i Hjortshøj på byens...

Vindmøller på Aarhus Havn

Forslaget om etablering af to meget store vindmøller på Aarhus Havn forekommer umiddelbart sympatisk og i tråd med ønsket om at nå nationale mål om reduktion af fossile brændstoffer. Nå...

Solcelleanlæg langs Hjortshøjvej, område nr. 3

Som "gammel" energimand, der siden 70'erne har været med til at omstille energiforsyningen i Aarhus, først fra olie til kul og senere til mere grønne og vedvarende brændsler, anser jeg...

Kæmpevindmøller på Aarhus Havn - nej tak.

Jeg er meget imod forslaget om kæmpevindmøller på Aarhus Havn. Der er vægtige grunde til, at man ikke placerer vindmøller tæt på eller midt i en storby. Og man bør altid lade tvivlen ko...

Solcellepark

Jeg synes det er en skam at ødelægge den pæne natur.

Vindmøller indenfor kommunegrænsen

Vindmøller hører til i udkants-danmark - helt ude ved landets yderste grænser – på åbent hav! Flere af landets borgmestre takker nej, selv med mulighed for statsligt tilskud. Borgerne e...

Høringssvar Østjyllands Brandvæsen vedr. VE anlæg

Høringssvar vedhæftet

Forslag til ændring af områdeudpegning-Vosnæs

Forslag til ændring af design i områdeudpegning

Forslag til udpegning af VE-område til solcelleanlæg

Forslag til områdeudpegning

Høringssvar til etablering af solceller - Område 3

Det kan ikke være rigtigt at man vil etablere 3 meter høje solceller lige uden for vores vinduer, hvor vi til daglig nyder udsigten ud over markerne med det spændende dyre- og fugleliv....

Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 54- Vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune

Ifølge aftale med Kirkeministeriet sendes stiftets høringssvar direkte til kommunen.

Solenergi-anlæg ved motorvejskryds Aarhus Vest

Dette høringssvar vedrører specifikt det foreslåede solenergi anlæg (10-50 Ha) lige nord for motorvejskryds Aarhus Vest. På marken ved Lyngbygaard har der igennem de seneste 20 år været...

Solcelleanlæg

Vores ejendom ligger smukt ud til mark og skov vest for Elev, hvor I påtænker at lave en solcellepark. Vi har altid boet i dette skønne område, og frygter for, hvorledes en solcellemark...

Vindmøller på havnen ved Aarhus Ø

Se vedlagte PDF fil.

Vedvarende Energi i Aarhus, ID 125 - endelig handling!

Danskere har et CO2-aftryk der ligger langt over verdensgennemsnittet, så det er for mig at se en moralsk forpligtelse overfor de afkroge af verden hvor klimaforandringerne vil påføre s...

Høringssvar, temaplan for VE, Aarhus

Hej MTM. Tak for spændende oplæg til temaplan. Både vindmøller og solpaneler deler vandene. Som alternativ vil jeg foreslå, at Aarhus Kommune overvejer følgende VE-teknologier: 1. Etabl...

Placering af kæmpe vindmøller

Den mest optimale placering vil være i Aarhus Lufthavns området der indenfor de næste år vil blive ledigt når det står klart at der ikke kommer den ønskede trafik mængde, så lufthavnen...

Vindmøller på Vosnæs Pynt

Jeg tilslutter mig vedhæftede, som jeg har underskrevet

Solcelleanlæg Mejlbyvej egå

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar formuleret af Jette Delentoft Jensen . Indsendt den 4/12. Tilføjelse: vi har altid fået at vide at området omkring Egå mølle , var vigtigt...

2 kommuneplantillæg - et for solcelleanlæg og et for vindmøller

For at sikre, at der sker størst mulig fremdrift på denne grønne energi i Århus Kommune, vil vi gerne anmode om, at det kommuneplantillæg som skal indeholde rammerne for de fremtidige V...

Høringssvar vedr vindmøller ved Vosnæs

Ifølge oplysninger fra NRGI, som ønsker at opstille store vindmøller ved Vosnæs, ligger beboelsesområdet Havhuse direkte i den fremherskende sydvestlige vindretning cirka 800 meter fra...

Kommentarer til det udsendte materiale i dag 9. december

Hermed en række kommentarer til de udsendte dokumenter vedr. opfølgning fra borgermødet. Det er rigtig dejligt at der er lavet og udsendt en opfølgning på borgermødet, men det ville hav...

Vedvarende energi i Aarhus

Vi tilslutter os hermed høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vindmølleprojekt ved Vosnæs

Høringssvar vedrørende vindmølleprojekt ved Vosnæs. Se vedhæftede høringssvar og bilag.

Solceller langs Hjortshøjvej

Overordnet set forholder vi os positive over for Aarhus Kommunes fokus på vedvarende energi. Dog er der aspekter, vi ønsker at henlede jeres opmærksomhed på angående solenergiområde nr....

Danmarks Naturfredningsforening går ind for Den Grønne Omstilling

Se vedhæftede høringssvar fra DN Aarhus

Høring om Temaplan for VE-anlæg, vindmøller på vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø​​​​ Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, som led i den politiske målsætning om at opnå CO2 neutralitet i 2030,...

Stavnsbundet. Økonomisk ruin. Bristede drømme. Angående solenergianlæg ved Studstrup.

Som beboer midt i område 6, får dette store konsekvenser for vores liv, privatøkonomi og drømme. Vi har siden vi købte vores hus haft fremtidsplaner om en tilbygning. Vi bor i øjeblikke...

Naturskønne Elev - ellers tak til højpolitisk ikke-rentabel solcellepark

Vi går ind for vedvarende energi, men samtidig æstetik og ikke mindst uspoleret natur. Vi har købt en nedlagt landejendom i udkanten af Elev, der ligger i naturskønne omgivelser og udsi...

Høringssvar fra d.7/12

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

SOLCELLER VED STUDSTRUP. 335 LOKALE BEBOERE PROTESTERER.

Høringssvaret er underskrevet af 335 borgere i Studstrup. Underskrifterne er vedlagt som bilag. Høringssvar vedr. solenergianlæg over 50 hektar i området mellem Studstrup og Skødstrup....

Kan det lokaliseres smartere?

Vi undre os over, at man ønsker at lave en solcellepark, med det rå, industrielle udtryk det vil give, i så bynært område, hvor det påvirker SÅ mange husstandes udsigt. Kunne man ikke f...

Vindmøller og solceller forslag til bedre placering

Jeg er stor tilhænger af grøn energi og har arbejdet med teknik indenfor blandt andet både vindenergi og kraftværker på biomasse. Er glad for at der sker lidt i kommunen med vind og sol...

Nej til vindmøller ved Vosnæs

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Steen Carstens (sagsnummer HS7528213) af 09/12/19 og bifalder hans kritik af beregningsgrundlag og placering af tre vindmøller i et lavtvinds område....

Det vil være en stor fejl at placere kæmpemøller på Aarhus havn

Vindmøllerne vil være til stor gene for beboerne i midtbyen og for det nye rekreative område ved bassin 7. Jeg er bange for at placeringen på havnen vil skade kampen for miljøet og klim...

vindmøller Århus Ø

Høringssvar vdr planer om opførelse af høje vindmøller tæt på Aarhus Ø

Klima og Vedvarende Energi

Hej I stedet for at placere solceller og vindmøller nær byområder vil jeg anbefale at anlægge skov. Skov bidrager til at nedbringe CO2 belastning, skaber levesteder for dyr og planter o...

Vedvarende energi i Aarhus - vindmøller ved Vosnæs.

Med bopæl i Aarhus kommune, og med sommerhus på Havhusevej 47, 8543 Hornslet ( ved Gammel Lygten Strand) fremsendes hermed høringssvar. Aarhus Kommune foreslår, som led i den politiske...

Høringssvar vedr. 10-50 hektar mellem Kølsmosevej og jernbanen

Fællesrådet er enige i, at det er nødvendigt at overgå til miljø- og klimavenlig energi. Når det er sagt, så noterer fællesrådet sig, at der arbejdes med at placere 10-50 hektar solcell...

Kæmpe vindmøller ved Vosnæs, det er ikke noget med miljøet at gøre!!

Kære Aarhus Byråd Tak for at vi kan føre denne saglige debat med høringssvar og ser frem til vi finder en ordentlig løsning. Jeg håber snart at denne farce om placeringen af kæmpevindmø...

Nej tak til kæmpemøller i Kasted, Geding og Tilst

Nej tak til kæmpemøller i Kasted, Geding og Tilst. Der har været afholdt to offentlige møder for borgere og lodsejere i november 2019 med totalt modsat rettet interesser desangående ove...

Vedvarende gener

Jeg vil gerne protestere mod de planlagte vindmøller og solcelleanlæg nord for Århus - særligt ved Vosnæs og Studstrup. I området omkring Studstrupværket betaler borgerne allerede prise...

Vælg solceller i stedet for kæmpemøller på Aarhus Havn

Møllerne vil være til stor gene for beboerne ved Aarhus Ø i form af støj og skyggekast. Det virker yderligere som en farlig kombination af stille kæmpemøller op så tæt på indflyvning ti...

Nej tak til vindmøller på Aarhus Havn

Nej tak til vindmøller på Aarhus havn. Placeringen påvirker alt for mange beboere jf sundhed, og støj.

Kæmpevindmøller på Vosnæs

Normalt er jeg fortaler for vindmøller, og er selv for nylig flyttet fra Aarhus tilbage til området, - med 3 vindmøller i "baghaven" øverst oppe i Løgten. Men jeg bliver meget trist ove...

Vindmøller på Aarhus Havn, en dårlig idé

Der er bl.a. følgende årsager til at møller på Aarhus Havn er en dårlig idé: Placeringen i en dal. Hyppigste vindretning i Danmark er SV, det vil betyde at møllerne vil stå omkranset af...

Høringssvar ift vindmøller ved Vosnæs

Se vedhæftede høringssvar

Vindmøller på Aarhus Havn, jfr. Forslag til Temaplan om vedvarende Energi

På vegne af Havneholmen P/S som ejer ejendommen matr.nr.2148eg, Aarhus Bygrunde, beliggende Thit Jensens Gade 2-38, 8000 Aarhus C, (”Havneholmen”) skal jeg hermed indgive vedhæftede hør...

Stop vindmøllerne - min sundhed er vigtigere!

At man overhovedet kan finde på at tænke vindmøller ind så tæt på beboelsesområder er mig uforståeligt! Vi ved allerede at larm fra møllerne påvirker beboeres sundhed, når de lægges så...

Vindmøller ved Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 8/12-19 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs Vi vil gerne være med til at tænke grøn en...

Solcellepark ved Gl.Egå Landsby

Efter deltagelse på orienteringsmødet hæfter jeg mig blandt andet ved at I skriver: "Lad os planlægge vores fremtidige energi sammen," Det lyder sandelig godt- især hvis I mener det! De...

Vindmøller ved Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 8/12-19 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs Vi vil gerne være med til at tænke grøn en...

Høringssvar vedr. plan om opstilling af vindmøller ved Vosnæs

Med nærværende høringssvar gøres indsigelse mod placering af 3 vindmøller ved Vosnæs. Det er prisværdigt, at Aarhus Kommune går aktivt ind i behovet for klimabeskyttelse med tanke på ve...

NEJ TIL VINDMØLLER PÅ ÅRHUS Ø

Jeg er stærk imod vindmøller på Århus Ø. Det har flere ulemper end fordele Det har aldrig stået i lokalplanerne, at der ville komme en vindmølle, da vi købte en ejendom på Århus Ø med u...

Vindmøller på Århus havn - det rene vanvid og ren symbolpolitik og lobbyisme

Vindmøller på Århus Havn er for politikerne i Århus et spørgsmål om at føre symbol politik for at vise, at man er er en grøn by samtidig med at man må forvente Vestas også har en vis in...

Forslag til temaplanen om VE-anlæg i Aarhus Kommune.

Høringssvar – Til Aarhus Kommunes forslag til ”Temaplan om vedvarende energianlæg”, konkret planerne om at opstille vindmøller på Vosnæs. (Se vedhæftede pdf fil - Høringssvar Vindmøller...

Temaplan for vedvarende energi

Høringssvar til Temaplan om vedvarende energi. Jeg ser Aarhus Kommunes fremlagte temaplan om vedvarende energi, som et længe ventet initiativ og handlingsplan fra kommunes side. Det er...

To kæmpe vindmøller på Aarhus havn

To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med borgernes sundhed En af visioner for Aarhus Ø er, at området skal være særlig attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 besk...

Temaplan for vedvarende energi

Som by og som kommune SKAL Aarhus naturligvis have høje ambitioner, når det gælder begrænsning af CO2-udledning og bidrag til den grønne omstilling. Derfor KÆMPE STØTTE TIL TEMAPLANEN F...

Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs

1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, som led i den politiske målsætning om at opnå CO2 neutralitet i 2030, en række placeringer til VE-anlæg herunder; 13 lokaliteter for solcelleanlæg o...

Ja tak til vindmøller ved Kasted

Vi vil gerne tilslutte os tidligere indsendt høringssvar fra Hanne Stubbe Teglbjærg, Kasted Byvej 13. Vi hæfter os endvidere positivt ved, at der forud for opstilling af vindmøller vil...

Vindmøller på Aarhus Ø

Jeg er absolut modstander af vindmøller så tæt på vores boligområde; havde jeg vidst at der var den risiko for evindelige støjgener, var jeg aldrig flyttet herud. Vi har. PET her i fire...

Vindmøller Vosnæs

Høringssvar Fredningssag Syddjurs området øst for Eskerod Syddjurs har i kommuplan ”Det blå bånd” 2013 planlagt at gøre bla Kaløvej nord for Vosnæs til byområde . De fleste beboere i om...

Indsigelse mod TEMA plan og placering af landvindmøller

Jeg har vedhæftet min indsigelse med begrundelser og forslag til Aarhus Kommune.

Ja til vindmøller ved Kasted

Vi finder det vigtigt og prisværdigt at Aarhus kommune søger at etablere flere VE-anlæg i Aarhus. Vi er klar over at disse anlæg ikke kan opføres uden omkostninger. Selvom der opføres m...

Vindmøller på Aarhus Havn

Jeg er stærkt imod vindmøller op Århus Havn. De må kunne placeres andre steder hvor de ikke genere beboerne på havnen

Vindmøller på Århus Havn

Jeg er stærkt imod at der placeres vindmøller på Århus Havn, da de både støjmæssig og udseendet fra vores lejlighed vil skæmme og vi trods alt har betalt mange penge for at bor der. Jeg...

Solenergianlæg på sydsiden af Sabro

Høringssvar vedr. placering af solenergianlæg ved Sabro Vi har med interesse læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget et meget stort område (ca. 500 ha) syd fo...

Nej til vindmøller i Kasted

HØRINGSSVAR – NEJ TIL VINDMØLLER I KASTED Temaplan - uigennemtænkt og med fejlplacering af vindmøller Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus Nærværende høringssvar fokuserer...

Vindermøller ved Århus havn

Jeg er imod tiltaget omkring kæmpe vindmøller ved havnen.

Solcelleparker

Solcelleparker er måske om nogen år fortidens teknologi, da vindmølleparker på havet må være fremtiden. I givet fald der etableres solcelleparker med levetid på op til 20 år, er det vor...

Høringssvar

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vindmøller ved Kasted

Jeg tilslutter mig Thomas Kjeldsens høringssvar omkring vindmøller ved Kasted.

Vedr høring

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vedr. høring

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vedr. høring

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vindmøller ved Vosnæs Gods

Se vedhæftede filer

Kasted Vindmøller

Det virker voldsomt at opføre 3 så store vindmøller i et naturområde, hvor det må forventes at give gener, fx støj, til mange mennesker, også dem, som bor længere væk end 4 gange møller...

Bevar helhedsindtrykket af Aarhus Havn

Også ros herfra til Aarhus Kommunes arbejde for den grønne omstilling. Når det så er sagt er det min vurdering, at I har lavet en stor fejl ved at igangsætte planerne for vindmøllerne v...

Høringssvar for vedvarende energi i Aarhus

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Vedr. høring

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Tilslutning til høringssvar

Hermed tilslutter undertegnede sig høringssvar indsendt den 7/12-2019 formuleret af Andreas og Lise Haubjerg Qvist, Lauritshøj 274, 8541 Skødstrup.

Høringssvar for Vedvarende energi i Aarhus

Høringssvar vedhæftet som pdf.

Nyhedsbrav

I 2020 har vi ejet Havhusevej 57 i 50 år. Vi har brugt bunker af penge for at få og opretholde vores fristed, da vi bor i en lille lejlighed i Aarhus. Vi har været tro mod samtlige loka...

Solenergianlæg > 50 ha i Sabro

Aarhus Kommune planlægger at udpege et område i Sabro til solenergianlæg på minimum 50 ha svarende til mindst 70 fodboldbaner. Det er ikke hensigtsmæssigt. Området omfatter ”områder med...

VINDMØLLER VED VOSNÆS

KULTURLANDSKABET OG FREDNING De sidste år har som beboer i området ved Gammel Løgten Strand været kaotiske. Årsagen til dette er primært de to modsatrettede udviklinger, som området er...

Vedvarende energi i Aarhus

Vindmøller på Aarhus Ø For at nå nationale mål har Aarhus kommune et politisk mål om at blive CO2 neutral i 2030. For at nå dette mål gennemfører kommunen en række tiltag som anlæggelse...

VE anlæg

Ang.fremtidig placering af Vindmøller og solcelleanlæg

332 borgere i Studstrup protesterer mod udlægning af et areal ved Vosnæs til store vindmøller

Høringssvaret er underskrevet af 332 borgere i Studstrup. Underskrifterne er vedlagt som bilag. Høringssvar Undertegnede borgere i Studstrup ønsker med dette høringssvar at protestere m...

Studstrupborgere protesterer mod udlægning af et areal ved Vosnæs til store vindmøller

Høringssvaret er underskrevet af 332 borgere i Studstrup. Underskrifterne er vedhæftet i bilag. Høringssvar Undertegnede borgere i Studstrup ønsker med dette høringssvar at protestere m...

Høringssvar vedrørende vindmøller på Aarhus Havn

Jeg bor på Aarhus Ø, og jeg skal hermed gøre indsigelse mod, at der opsættes vindmøller på Aarhus Havn. Jeg har tidligere boet på Nordre Skanse i Frederikshavn, hvor jeg boede i ca. sam...

Solcelleanlæg langs Hjortshøjvej

Undrer mig over at arealer tæt på beboelse vælges i stedet for at lægge den slags langs motorveje. I udlandet ses dette, og arealer langs motorvej er i forvejen meget lidt attraktiv. Je...

Høringssvar vedr. solcelleanlæg 3 ved Gl. Egå

Vores høringssvar er vedhæftet som en pdf fil

Indsigelse vedrørende vindmøller ved Kasted

Se vedhæftede

Vindmøller i kasted/Geding mose

Jeg er målløs over forslaget om placeringen af kæmpe-vindmøller i Kasted mose, og håber at det er en "fejl", eller et forslag der er taget uden at tage hensyn til Skov- og Natur-styrels...

Rejsning af kæmpevindmøller i Geding/Kasted mose

Har man hørt så galt? Skal Aarhus kommune vise hvor dygtige de er til at være Co2 neutrale, koste hvad det vil - uden at tænke logisk. At rejse 3 kæmpe vindmøller i en dal, hvor der ikk...

Er Kasted mose ikke bevaringsværdigt?

Jeg er målløs over forslaget om placeringen af kæmpe-vindmøller i Kasted mose, og håber at det er en "fejl", eller et forslag der er taget uden at tage hensyn til Skov- og Natur-styrels...

Solcelleanlæg ved Sabro. Høringssvar fra 17 beboere.

Området er placeret umiddelbart syd for sabro by til opførelse af solcelleanlæg over 50 Ha. Det udpegede område udgør ca 200 Ha. Det er ikke hensigtsmæssigt. Hele området er i kommunepl...

Sag. Nr.10 ve anlæg ved Ådalen

Jeg er modstander af at inddrage et af lokal områdets sidste frie arealer til anlægning af ve anlæg, men bestemt tilhænger af at give kommunerne attraktive muligheder for at at udnytte...

Solcelleanlæg syd for Kolt

Fællesrådet for Kolt-Hasselager er enige i, at byens tage og facader samt tagflader bør bruges til solenergi og opfordrer Aarhus Kommune til at tage aktivt del i at få fjernet lovgivnin...

Vindmøller på Aarhus Ø

Jeg er blevet bekendt med Århus Byråds forslag om placering af 150 m høje vindmøller på Aarhus Ø. Jeg er tilhænger af vedvarende energi og generelt meget begejstret for tankerne om vind...

Vindmølle på Havnen

Det er med stor undren at jeg har erfaret, at kommunen har planer om at etablere kæmpevindmøller på havnen lige ud for Aarhus Ø. Da vi købte vores lejlighed i AARhus (BIG) med udsigten...

Høringssvar til Aarhus Kommunes forslag til temaplan for Vedvarende Energi

Favrskov Kommunes høringssvar til Aarhus Kommunes forslag til Temaplan for Vedvarende Energi

Vindmøller på Vosnæs

Idet der henvises til det høringssvar - som er formuleret af Marianne Stokholm, Vosnæs, Havhusevej 60, 8543 Hornslet - tilslutter vi os dette svar. Vu bifalder Marianne Stokholms bekymr...

Vindmøller og dyrevelfærd i Kasted

Som potentielt kommende naboer til 3 kæmpevindmøller, er vi bekymrede på to fronter. Som så mange andre borgere, naturligvis på vores eget og vores børns helbred af årsager som beskrive...

Høringssvar

Vedhæftet

Vindmøller som nabo til Aarhus Ø?

1. Støjen Jeg bor på Aarhus Ø og havde glædet mig til at bo her i mange år. Hvis planerne om, at jeg skal være nabo til to store vindmøller, realiseres, bliver den glæde kort. Jeg er is...

Vindmøller på Vosnaæs

Se vedlagte høringssvar.

Vindmøller ved Vosnæs Gods

Se vedhæftede.

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 30.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 30.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Lad naturen forblive skøn ved Elev og Nye

Kommunen overvejer at anlægge et solcelleanlæg tæt på Koldkilde ved Elev og Nye. Det håber jeg ikke bliver til virkelighed. Det er nemlig et smukt naturområde. Her bor mange børnefamili...

Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs

1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, som led i den politiske målsætning om at opnå CO2 neutralitet i 2030, en række placeringer til VE-anlæg herunder; 13 lokaliteter for solcelleanlæg o...

Vindmøller ved Vosnæs

KULTURLANDSKABET OG FREDNING Og så er der aspektet om landskabet og kyststrækningen ved Kalø Vig og Gammel Løgten Strand. Fredningsnævnet har den 17. august 2017 truffet afgørelse om fr...

Høringssvar angående VE-anlæg i Aarhus Kommune

Til Aarhus Kommune. Hermed fremsendes høringssvar fra Region Midtjylland angående forslag til Temaplan og vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune. Høringssvaret er vedhæftet som en PDF....

Høringssvar til temaplan

Se vedhæftede.

Høring om forslag til Temaplan om vedvarende energi i Aarhus Kommune

Høring om forslag til Temaplan om vedvarende energi i Aarhus Kommune

Vindmøller på vosnæsvej

Jeg udtaler mig som beboer omkring vindmøllerne

Energiplan

Jeg tilslutter mig mindretallets udtalelse fra Venstre i forhold til etablering af VE anlæg i Aarhus. Overordnet set mangler hele høringsudkastet en begrundelse med udgangspunkt i nødve...

Vindmøller ved Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 26/11-19 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, som...

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 26.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 26.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Temaplan for vedvarende energianlæg

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye har noteret sig, at temaplanen udpeger et område umiddelbart vest for Elev som et muligt område, hvorpå der kan etableres et solenergianlæg....

Vindmøller ved Vosnæs

Bekymringer om støjgener Vi har et sommerhus, som ligger under 800 meter fra møllernes placering ved Vosnæs. Sommerhuset (lige som de andre i Havhuse), ligger i en direkte linje fra den...

Spørgsmål til opstilling af vindmøller ved Kasted

Høringssvaret er vedhæftet som pdf.

Skovrejsning ved True, Tilst, Geding og Kasted - Vindmøller

Naturstyrelsen har sammen med Aarhus kommune udlagt et område ved True, Tilst, Geding og Kasted til skovrejsning. Formålet er at kunne give den stigende mængde Aarhusianere adgang til s...

Vindmøller på Aarhus Havn

Planerne om mulig opsætning af to store 150 meter vindmøller på Aarhus Havn kan umiddelbart lyde besnærende med tanke på den grønne dagsorden. Der er dog nogle væsentlige årsager til, a...

Aarhus Ø

Jeg istemmer mig ligeledes mine naboer på Aarhus Ø og deler et høringssvar, som beskriver mine bekymringer. Jeg frygter støjgenerne - der gives ingen garanti for, at vi ikke kan høre vi...

Vindmøller på Aarhus Havn

Jeg istemmer mig mine naboer på Aarhus Ø og deler et høringssvar, som beskriver mine bekymringer. Selv er jeg flyttet til Aarhus Ø for at skabe trygge, faste rammer i bynært miljø for m...

Vindmøller tæt på Århus Ø, et no go....

To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med borgernes sundhed En af visionerne for Aarhus Ø er, at området skal være særligt attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 b...

To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med borgernes sundhed

En af visionerne for Aarhus Ø er, at området skal være særligt attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 beskrives detaljeret visionerne for Aarhus Ø – og man er ikke i tvivl, her...

Høringssvar vedr. Vindmøller ved Vosnæs.

HØRINGSSVAR -VINDMØLLER PÅ VOSNÆS Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 19.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Jeg har sommerhus i Havhusene knap 900 m fra hvor møllerne ved Vos...

Vindmøller nær Århus Ø

Kære rette vedkommende En nabo har indset følgende høringssvar, og jeg er meget enig og istemmer mig derfor at sende høringssvar. To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med...

Vindmøller på Aarhus havn

Kære Aarhus kommune, Jeg er beboer i isbjerget på Aarhus havn. Jeg er bekymret for at placeringen af vindmøller i havneområdet vil medføre støjgener og forstyrre min udsigt. Jeg finder,...

Solcelleområde 9 (Elev)

Vi er imod og anbefaler ikke, at der opsættes solpaneler på den sydlige del af Solenergiområde nr. 9 mellem Koldkilde og Vennemindevej. Vi mener, at det vil påvirke kulturmiljøet i Elev...

Kæmpe vindmøller på Aarhus Ø

Jeg stemmer i den grad NEJ TAK til to store kæmpe vindmøller på Aarhus Ø. Jeg er bosiddende på Aarhus Ø og jeg ønsker bestemt ikke de støjgener som der kommer fra så store vindmøller. V...

To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med borgernes sundhed

En af visioner for Aarhus Ø er, at området skal være særlig attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 beskrives detaljeret visionerne for Aarhus Ø – og man er ikke i tvivl, her bl...

Vindmøller

Som beboer i det naturen ikke område ved Vosnæs pynt, stemmer jeg ikke for at der skal opstilles vindmøller klods op ad Vosnæs pynt og ganske tæt på beboelse.

Vindmøller Århus Havn

Aarhus Ø er et stort nyt byområde, som Aarhus kommune ønsker som et aktiv for byen, og at det bliver en ny aktiv bydel. Vi er mange, der er flyttet herud for at nyde natur og havnemiljø...

Vindmøller ved Kasted

Vindmøllerne ved Kasted forekommer som en forhastet og uviden løsning. Der er noget meget dobbeltmoralsk ved at placere tre kæmpe vindmøller i en dal(?), hvor der eksisterer et helt uni...

Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø​​​​8.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår,...

Vindmøller ved Vosnæs/Aarhus kommune

Se vedhæftet fil.

Vindmøller ved Vosnæs

Fil vedhæftet

Store vindmøller ved Vosnæs

Planen om mere vedvarende energi i Århus området er klart vær at støtte op omkring, og VE el fra vindmøller er super godt efter som vi på VE verdenskortet er en vind nation og ikke kan...

Møller Vosnæs og solceller Studstrup, nej nej nej!

Fuldstændig vanvittig ide at opstille møller i Vosnæs! Vi har så fantastisk en natur og miljø og den vil I så ødelægge med jeres dyre projekt som slet ikke er energieffektivt! Kæmpe møl...

Vindmøller ved Vosnæs

Se venligst vedhæftede høringssvar og bilag.

Vindmøller på Vosnæs

se fil

Vindmøller ved Vosnæsgård

Når nu det ligger det meste af byrådet så meget på sinde at fremstå som en grøn kommune, så ville det være klædeligt, hvis man skelede en smule til outcome (MW), inden Aarhus vil fremst...

Solcelleanlæg, Spørring

Solcelle placeing nr. 2 Ved Spørring anviser i som område for anlæg over 50 hektar. I dette område, fra Transformatorstationen i syd til Spørring i nord er et større område også udlagt...

Vindmøller ved Vosnæs,

Se vedhæftede som jeg håber alle i byrådet vil se.

Vindmøller i Kasted giver beskedent bidrag

Forslaget om vindmøller i Kasted vil genere dyreliv og naboer samt skæmme naturen. Det virker til at forslaget om vindmøller kun vil gøre en beskeden forskel i det større regnskab, hvor...

Vindmøller ved Vosnæsgård

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø​​​​8.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår,...

Vindmøller ved Vosnæsgård

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø​​​​8.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår,...

Ja, TAK til den grønne omstilling

Endelig går Aarhus kommune i gang med at gøre de politiske læfte til virkeligheden! Jeg tror bare ikke, plannen er ambitiøst nok. Det skulle være plads til mange flere vindmøller i komm...

PLACERING AF VINDMØLLER PÅ AARHUS HAVN

Møllerne på Aarhus havn bliver smukke som en del af Aarhus skyline. Det vil fremme Aarhus' imago som en 'grøn by'. Man vil have mulighed for at nyde dem fra mange steder såsom Salling r...

Kæmpevindmøller i Kasted

Prisen for de tre foreslåede kæmpemøller i Kasted kan ende med at blive alt for høj i forhold til den gavnlige effekt! Af det offentliggjorte materiale fremgår at vindmølle-energi kun u...

Solcelleanlæg Studstrup

Kære politikere tænk jer om Det er ikke nødvendig at ødelægge et skønt naturområde. Gør som ÅRHUS UNIVERSITETS HOSPITAL Det kan være smart at se hvordan andre løser sådanne opgaver uden...

Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 19.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Solcelleanlæg ved Hjortshøjvej

Vi respekterer tanken om opsætning af solcelleanlæg i Aarhus Kommune. Det er dog med stor beklagelse, hvis der etableres et anlæg, som vil ødelægge vores fine udsigt til mark og skov. D...

Kommune og lokalplanlægning, vindmøller ved Vosnæs

Jeg har et sommerhus som er gået i arv og som igen skal gå i arv og er således kommet i området siden 1968 og vi vil også gerne kunne komme der i fremtiden. Jeg og min familie nyder det...

Høringssvar -Vindmøller på Vosnæs

Til Aarhus Kommune – Teknik og Miljø 19.11.2019 Hack Kampmands Plads 2 8000 Aarhus C Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs 1. Baggrund Aarhus Kommune foreslår, so...

Høringssvar vedr. forslag til temaplan for VE-anlæg ved eksisterende eltransmissionsanlæg

Energinet Eltransmission A/S har eksisterende infrastrukturanlæg i form af eltransmissionsanlæg i Aarhus Kommune. Det er en national interesse, at der tages hensyn til disse anlæg ved d...

Hensyn til Nationale Interesser vedr. eltransmission

Energinet Eltransmission A/S ejer og driver eltransmissionsanlæg i flere af de områder, der udlægges til solcelleparker. Der er servitutbælter omkring anlæggene samt sikkerhedsmæssige f...

Høringssvar vedr. landvindmøller ved Vosnæs

Som sommerhusejer af sommerhus Havhusevej 84, Gl.Løgten Strand tillader jeg mig hermed at indsende høringssvar vedr. etablering af 3 store landvindmøller tæt på bebyggelsen.

Vindmøller ved Vosnæs! Hardcore business eller..?

Tak til Aarhus Kommune som gerne vil være deltage i kampen mod de fossile brændsler. Der er ingen lette løsninger og der er ingen tvivl om at vi alle skal deltage for at sikre en grøn f...

solceller på matr.nr.2a skæring " SKÆRING MUNKEGÅRD"

Min familie har ejet og drevet ejendommen siden 1793, 7.generation har netop overtaget opgaven, vi har naturligvis altid tilstræbt at få størst muligt udbytte af markerne men i høj grad...

Placering af vindmøller på Aarhus havn

Undertegnede har fuld forståelse for, at Aarhus Kommune opererer i så megen grøn energi som muligt. I den anledning har man foreslået at placere 2 store vindmøller på havnen. Synsmæssig...

Vindmølleenergiproduktion i Aarhus havn

Jeg bor på Aarhus Ø, der udsigtsmæssigt er en sælsom blanding af både skov, hav og en livlig havn – ofte desværre med ret osende skibe, men samtidig også en bydel fri for almindelig byl...

Vindmøller på Vosnæs Pynt

Min familie har haft sommerhus i mere end 45 år i området, som vi elsker og som førhen hørte under det tidligere Rosenholm kommune. Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt, at man i de...

"Modigt" eksperiment med menneskeliv

To kæmpe vindmøller ønsker et flertal af politikerne i Aarhus Byråd at opstille på Aarhus havn. Et "modigt" eksperiment de ønsker at udsætte naboer til havnen for - Naboer, som der er e...

Solceller Hjortshøjvej

Vi er naturligvis kede af at skulle få udsigt til solceller fra vores stuehus, da vi mener de burde stå langs motorvejen. Hvis det vedtages burde det i hvert fald afskærmes med et 10 ræ...

Solceller ved Studstrup

Jeg protesterer her mod solceller ved Studstrup. Der MÅ være andre muligheder end at placerer de sorte, 3 meter høje solceller på en skråning ned mod kysten, en placering hvis udsigt er...

Vindmøller ved Vosnæs, solceller ved Studstrup

Jeg protestere mod placing af disse her, det er en absolut unik natur, omkring os her. Vindmøller må placeres langt ud i havet og solceller hvor de ikke skræmmer.

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus Jeg er bekymret for hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt Det er med meget stor glæde at jeg kan konstatere, at...

Vedr. solcelleanlæg/vindmøller omkring Studstrup og Vosnæs

Grøn omstilling er vigtig og noget som de fleste sikkert er store tilhængere af, men hvorfor i alverden skal et kæmpe solenergianlæg og tre vindmøller nu ødelægge én af kommunens smukke...

Vindmøller på havnen i Aarhus

Kære Aarhus Kommune Jeg vil gerne starte dette høringssvar ud med at rose jeres påbegyndte arbejde for den grønne omstilling, hvilket blot er til stor opbakning fra min side. Når det så...

Vindmøller

Jeg er meget ked af at få vindmøllerne så tæt på vores boliger. Det både skæmmer udsigten og der kommer støj. Vindmøllerne bør placeres meget længere fra land.

Anlæg ved Gammel Egå

Vedhæftet

Solceller i Studstrup

Som udgangspunkt er jeg stor tilhænger af vedvarende energi, men som beboer i Studstrup, der netop har valgt dette boligområde for 7 år siden pga smuk natur og landlige omgivelser vil j...

Solceller i studstrup

Danmark har i dag skov på under 1% af vores samlede areal. Alt andet er opdyrket eller plastret til med veje og bygninger. Danmark skal have mere natur, ikke mindre,og at fælde træer, o...

Nej tak til solpaneler ved Studstrup

Som nytilflytter til Studstrup, vil jeg på det kraftigste protestere mod den planlagte anlægning af solpaneler på de store naturområder omkring Landsbyen. Vi, og mange andre, har valgt...

Vindmøller i Vosnæsskoven og 3 mtr. høje solpaneler

Som borger i Studstrup protesterer jeg mod forslaget om store vindmøller i Vosnæsskoven og 3 mtr. høje solcellepaneler fra Studstrupværket op mod Skødstrup. Vi har i forvejen Studstrupv...

Indsigelse til temaplan om vedvarende energianlæg, solenergiområde nr. 3.

Vi er generelt positivt indstillet over for solceller som vedvarende energikilde, men vi vil gerne gøre indsigelse mod Solenergiområde 3, da det er vigtigt, at anlægge en generel fornuf...

Alternative placeringer af solcelleanlæg

Hej. Spændende temaplan, omend jeg tænker, at vi på sigt nok kommer til at se "produktion" af energi til forbrug lidt mere grænseoverskridende ift. "forbrug", da ikke alle steder er lig...

VINDMØLLER VED VOSNÆS GÅRD

Jeg følger mig utryk ved at der skal bygges så store vindmøller så tæt på mit sommerhus som jeg har helårsstatus i. Jeg er bekymret for støj , lysglimt og senere salgspris.

Høring om vindmøller og solenergianlæg

Der er fra Grundejerforeningen Virup Skovvej overvejende en positiv stemning for projektet. Grundejerforening Virup Skovvej bakker op om projektet, men beder om, at der bliver taget hen...

Vedr. planer omkring solcelleanlæg i Elev

Til Teknik og Miljø Jeg har konstateret, at der er planer om potentielt at opføre et stort solcelleanlæg direkte op af vestsiden af Elev. Det undrer os meget, at der er udpeget dette om...

Vedvarende energi/vindmøller ved Vosnæs

Der står i foreslaget, at nærmeste beboelse ligger 750 m. fra vindmøllerne. Det må være, hvis man udelukkende tænker på sin egen kommune, Århus. For dem, der bor helårligt i sommerhusom...

Vindmøller på Containerhavnen

Jeg har fundet en artikel, hvor der står, at de store vindmøller skal stå mindst 3,5 km fra beboelse. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218144209509368&id=1612320995

Intelligent indpasning af vedvarende energi - Skødstrup

Jeg vil foreslå nogle konkrete ting til overvejelse 1) Studstrupværket udgør en gigantisk øjebæ i Kaløvig. Værket blev i sin tid bygget med 4 blokke og 3 skorstene tiltænkt olie- og kul...

kæmpevindmøller ved Vosnæs

Her er mit høringssvar vedr. opsætning af vindmøller ved Vosnæs Jeg er født og opvokset i dette skønne natur området kun kort tid været fraflyttet. Efter en arbejdsulykke i 2002 , og et...

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er bekymret for vindmøller ved Vosnæs pga af følgende: 1. Der er et stort træk af gæs fra området hver morgen 2. Der er mange rovfugle i området omkring det planlagte vindmølleområd...

Vedvarende energi Aarhus

Bosiddende på Aarhus Ø, har jeg en flot udsigt til Samsø og Tunø, med eksisterende vindmøller, ved Tunø Knob, som blev rejst for omkring 25 år siden og som jeg glæder mig over, hver ene...

Opsætning af vindmøller ved Vosnæs gård

I forbindelse med kommunens planer om opsætning af 3 stk megawatt vindmøller ved Vosnæs gård, vil jeg hermed give udtryk for mine bekymringer og utilfredshed med dette projekt. Jeg er n...

Temaplan om vedvarende energianlæg

Vindmøller i Kasted - NEJ TAK Hvorfor skal et helt område der er i naturbeskyttelse loven som er meget bevaringsværdig område,ødelægges af Vindmøller. Vi skal passe på vores miljø JA de...

Vindmøller på Containerhavnen

Byrådet mener altså, man godt kan sætte to vindmøller på containerhavnen, fordi den i forvejen er et larmende miljø. Hvorfor skal vi have endnu mere larm. Og det er en anden slags larm...

Æstetik (Copenhill)

Når jeg læser, at der skal findes 13 arealer til store solenergianlæg og 3 arealer til store vindmøller, så bekymrer æstetikken mig. Det er næppe et særligt kønt syn, når man passerer e...

Flere vindmøller tak

Vi skal alle ofre noget for at bekæmpe klimaforandringerne. At ofre en udsigt koster ikke mig sved og tårer. Jeg vil hellere se vindmøller end at se mine piger i øjnene og sige, at jeg...

Solcellepark

Et 3-meter højt solcelleanlæg lige overfor mit hus, vil tage al lys og udsigt. Jeg har bygget og taget et nyt /dyrt hus i brug for knap 6 år siden i tillid til at her er landzone uden b...

Vindmøller

placer det på landet og ikke i min baghave.

Vindmøllernes placering på Aarhus Havns ydermoler

I forbindelse med offentliggørelsen af 1990 planen for udvidelsen af Aarhus havn fremkom der også forslag om placering af vindmøller på havnens nye ydermoler. Forlagene blev afvist bl.a...

Opsætning af vindmøller på havnen i Aarhus

Mit høringssvar er vedlagt som PDF-fil
03/05/2021 - 12:50

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.