Gå til hovedindhold

Ændring af general hastighedsgrænse i bymæssig bebyggelse

Antal støtter: 125 af 1500
Navn
Peter Adolfsen Løhmann
Forslaget

Hastighedsgrænsen i al trafik i bymæssig bebyggelse i Aarhus Kommune bliver 30 km/t. Hastighedsgrænsen på alle strækninger i bymæssig bebyggelse søges i dialog med politiet nedsat til 30 km/t. Teknik og Miljø pålægges desuden at kontakte Transportministeriet med henblik på revision af færdselslovens bestemmelser vedrørende politiet vetoret angående hastighedsbegrænsninger inden for kommunens bymæssige bebyggelser. Herefter vil der eksplicit skulle træffes beslutninger om en anden hastighedsgrænse på udvalgte strækninger ligesom disse vil skulle skiltes, hvis hastighedsgrænsen er en anden end 30 km/t.

Bemærkninger

En lavere hastighed vil betyde bedre luftmiljø, mindre støj, højere trafiksikkerhed, bedre folkesundhed og potentielt set mindre trængsel. 

I Spanien er hastighedsgrænsen i byer ved lov fastsat til 30 km/t, i Berlin har bystyret indført en 30 km/t-hastighedsgrænse på hundredevis af kilometer vej ligesom britiske byer som London og Bristol. Der er derfor megen erfaring og høj grad af evidens bag de positive effekter ved en lavere hastighedsgrænse i bymæssig bebyggelse. Andre byer med positive erfaringer er Graz i Østrig og Helsinki i Finland.

 

Luftmiljø: 

I Berlin fandt man at udledningen af den giftige gas kvælstofdioxid blev reduceret med over 10% efter man sænkede hastighedsgrænsen til 30 km/t (https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/verkehrspolitik/tempobeschraenkungen/tempo30.pdf#page=57 - side 57).

 

Støj:

Godt 1 ud af 3 boliger i Aarhus Kommune - 48.000 ud af 160.000 boliger - har et støjniveau der er højere en Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel (https://www.aarhus.dk/media/9924/mobilitet-stoejhandlingsplan-2018-ny.pdf#page=11 - side 11).

Ifølge Vejdirektoratet medfører vejstøj forøget risiko for hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og kan forringe livskvaliteten med stress og søvnforstyrrelser ligesom vejstøj kan forringe børns indlæringsevne og sprogudvikling (https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/publications/stj_fra_vejtrafik.pdf#page=11 - side 11-12).

En hastighedsreduktion på 10-20 km/t sænker støjen med 2 db (https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/publications/stj_fra_vejtrafik.pdf#page=24 - side 24), hvilket stort set svarer til effekten fra almindelig støjreducerende asfalt (https://www.asfaltindustrien.dk/Private/Asfalt-og-stoej/), som koster 7½ mio. kr. pr. kilometer vej (https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/423d0e06-0676-4f34-add3-961dcc476c82/e98fd805-a247-4895-afe3-98659d0ee791-bilag-2.pdf). Til sammenligning koster det stort set intet at sænke hastigheden.

 

Trafiksikkerhed:

Bliver en fodgænger ramt med en hastighed på 37 km/t er der 10 procents risiko for at de dør. Ved 50 km/t er den mere end dobbelt så høj, 25%.(https://www.transportation.gov/NRSS/SaferSpeeds#:~:text=Impact%20Speed%20and%20a%20Pedestrian%E2%80%99s%20Risk%20of%20Death)

I Bristol, hvor der bor omtrent dobbelt så mange som i Aarhus, vurderes det, at nedsættelsen af hastighedsgrænsen til 30 km/t har halveret antallet af dødsulykker (fra 9 til 5 om året) og antallet af alvorlige ulykker er faldet med 11% (fra 99 til 87 om året) (https://uwe-repository.worktribe.com/output/875541 - side 19-22).

Det vil desuden være muligt, hvor der eksisterer separate busbaner, at sætte hastighedsgrænsen højere for (el)busser der må anvende disse, end for den resterende trafik.

 

Folkesundhed: 

Evaluering af en 30 km/t-grænse i Bristol viser, at nedsættelsen af hastigheden har ført til at flere i stedet bevæger sig til fods og på cykel, inklusive børn der skal til og fra skole (https://uwe-repository.worktribe.com/output/875541 - side 25).

 

Trængsel:

Erfaringer fra en række europæiske byer viser, at flere vil anvende kollektiv transport, hvis hastighedsgrænsen for biltrafik sænkes til 30 km/t  (https://www.europeandatajournalism.eu/cp_data_news/none-of-the-european-cities-that-lowered-the-speed-limit-to-30-km-h-regrets-it/), hvilket skaber færre biler på vejene end der ellers ville være. 

På en to km lang strækning uden stop vil en hastighed på 30 km/t betyde en rejsetid på 240 sekunder og en hastighed på 50 km/t på 144 sekunder, så det vil tage 100 sekunder, 1½ minut, længere. Men den effekt af en sænket hastighedsgrænse vil være begrænset, da der i forbindelse med lyskryds og andre stop sker en mindre grad af nedbremsning og acceleration og oplevelsen af "flow" i trafikken vil dermed være højere end ved højere hastighed, hvilket kan gøre at rejsetiden opleves kortere.

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato