Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - sammenhæng i landskabet i Aarhus og hvor er det helt særligt

I Kolt-Hasselager Fællesråd har vi drøftet emnet "Sammenhæng i landskabet i Aarhus - hvor er det helt særligt?". Nedenstående høringssvar tager afsæt i vores lokale udviklingsplan vedtaget i marts 2019 på baggrund af flere borgermøder og input fra områdets unge.

At skabe sammenhæng mellem naturområder både på tværs af kommunen og på tværs af kommuner er god, men er reelt alene noget, der kan lade sig gøre for større naturområder, hvor mange kan have længere afstand. Det værste der kan ske er, at vi tillader, at byen fortætter i en sådan grad, at vi mister de lokale naturområder og åndehuller med afsæt i, at vi jo har noget sammenhængende, der bare - for langt de fleste af os - ligger langt væk. Vi har derfor her i Kolt-Hasselager i særlig grad fokus på de omkringliggende områder.

Vi vil her fremhæve den planlagte cykelsti langs Bering-Bedervejen inden for jordvolden op mod Bering Kirke og hen over de to motorveje og videre mod Edslev. Dette kobler til Jeksendal-fredningen, og derfor er ideen rigtig god. Desuden fremhæver vi behovet for at koble KOlt til Ormslev med en sikker cykelsti også på Constantin-alléen, så der er adgang til Brabrand sø og Aarlev Engsø. På den møde sikres større adgang fra Kolt-Hasselager til disse områder - noget der ville være en fantastisk mulighed i fritiden. Men i dag er det for farligt at køre denne strækning.

Her lokalt mangler vi grønne områder. Som lokalsamfund lægger vi vægt på biodiversitet og grønne områder. Vi oplever det som en trussel, at der bliver placeret højere boliger tættere og tættere og på arealer, vi gerne så anvendt i fællesskabets tegn og til at fremme biodiversitet. Mange boliger medfører netop manglende biodiversitet. Det er derfor både af væsentlig værdi og samtidig appellerende for potentielle nye borgere, at vi tænker i alt fra insekthoteller til at værne om biodiversitet og bæredygtighed i beplantning og bevoksning. VI ønsker af princip, at fælles arealer beplantes med varierede arter af træer, buske og ikke mindst nytteplanter. Vi vil værne om våde områder i vores nærhed og ønsker yderligere skovrejsning, hvis muligt.
Vi sætter stor pris på regnvandsbassiner etableres med fokus på biodiversitet og forskønnelse af området i forenig.. Og vi lægger vægt på, at der ved nybyggeri er krav om regnvandsopsamling til brug i boligen. Også når det er almennyttigt.
Vi ønsker at bevare småskove og værne om grønne pletter og kiler gerne i kombination med legepladser. Et eksempel er den grønne kile fra arealerne bag skolen (ud mod Skanderborgvej) og op mod det grønne område ved Koltvej. Vi ønsker også at bevare det mere markante grønne, rekreative område bag Kolt Bydelscenter og den tidligere Kolt Skole.
Og ikke mindst - så har vi netop en drøm og et mål om, at et nyt fælles grønt område både kan styrke fællesskabet og ikke mindst biodiversiteten. Det drejer sig om området Koltvej 46 i Hasselager, hvor der engang lå en rideskole og som præcis ligger midt i byen - altså matrikel nr. 8bz, 8g, del af 8 og del af 6f. Her ønsker vi os et mødested for alle og på tværs af alder. Her i vores nye grønne område drømmer vi netop ikke om pænt slået grønt græs, men om at mosen kan forblive, at det våde område kan udvikle sig til eng og det nærliggende tørre område til overdrev, sådan at vi dermed inden for et forholdsvis lille område kan fremme biodiversitet og et rigere dyreliv - og hvor der også er sammenhæng via stier til flere små grønne områder.
Derfor ønsker vi også at påpege, at det er meget væsentligt, at vi bevarer det grønne område fra Kattrup/Enslev og op mod Coop Ferskvarelager. Denne grønne kile er den eneste syd for Skanderborgvej og nord for jernbanen. Og til trods for nærheden til industri, så er det her i området et væsentligt lille åndehul, som vi ikke ønsker bliver bebygget.

I de eksisterende små grønne pladser, rabatter o.lign foreslår vi, at der i højere grad indgås i dialog med grundejerforeninger om at have mere fokus på overdrev, ligesom det samme kan ske på kommunens egne arealer i området. Stille og roligt kan vi dermed gå fra slået græs og dyr vedligeholdelse til i højere grad at fremme diversitet i natur.
I samme ombæring kunne vi tænke i bæredygtighed og i højere grad sikre, at der plantes originale danske nytteplanter.

Værdifulde landskaber:
Her vil vi især pege på området nord for Fuglekærvej, hvor der ligger en mose med stiadgang. Dette område har stor værdi som bør sikres adgang til for lokalbefolkningen. Vi foreslår at kommunen indgår i dialog med lodsejer herom.
Det særlige landskab ved Pinds Mølle og langs med Aarhus Å, hvor motorvejen krydser å-dalen er et område med landskabskarakter og tilgængeligheden skal derfor sikres.
Vi sætter særlig pris på det åbne landskab - at det dyrkede landskab ligger side om side med gravhøjene, og netop derfor skal vi i høj grad respektere de kulturhistoriske minder i form af gravhøje.

Vi opfordrer til i højere grad at formidle de lokale områder og med skiltning gøre dem kendt - ikke mindst i de områder, hvor der er en høj grad af tilflytning og viden om de "gemte perler" ikke overleveres. For fællesrådets eget vedkommende er dette et indsatsområde.

Med venlig hilsen
Kolt-Hasselager Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Balling Radmer

Indsendt

31/07/2019 12:01

Sagsnummer

HS2563758

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H90

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.