Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ændrede rammer ved Solbjerg

Forslag til Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017 og forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 384 er i offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 22. januar 2020.

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt et forslag til Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017 samt ophævelse af Lokalplan nr. 384.

Baggrund

Formålet med kommuneplantillægget er at overføre rammeområde 330028TA der er udlagt til tekniske anlæg i form af renseanlæg til delområde 330025LA der er udlagt til bynært landskab.

Ændringen af området, ejendommen Gl. Horsensvej 87, Solbjerg i kommuneplanen, skal desuden ophæve en Lokalplan nr. 384 uden tilvejebringelse af en ny lokalplan. Du kan se lokalplan 384 - klik her.

Formålet med ophævelsen er at give ejeren Aarhus Vand A/S mulighed for, at arealet overført til skovplantning i samdrift med de omgivende arealer.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen/planerne ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet, jf. lovens § 10.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Materialer (2)

23/01/2020 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Kommuneplantillæg
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Solbjerg
Hørings-id

H145

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00