Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ændrede rammer ved Tranbjerg

Forslag til Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017 og forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 53 er i offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 22. januar 2020.

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt et forslag til Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017 samt delvis ophævelse af Lokalplan nr. 53.

Baggrund

Formålet med kommuneplantillægget er at overføre en del af rammeområde 210214TA der er udlagt til tekniske anlæg i form af renseanlæg til delområde 210005LA der er udlagt til bynært landskab.

Flytning af området, del af ejendommen Tingskov Alle 74 i kommuneplanen, skal desuden ophæve en del af Lokalplan nr. 53 uden tilvejebringelse af en ny lokalplan. Du kan se lokalplan 53 - klik her.

Området omfatter godt halvdelen af Lokalplanens område og flytningen af området skyldes at renseanlægget i dag er nedlagt og nu rummer en pumpestation og de tidligere procestanke udnyttes til udligningsbassiner og faciliteter i tilknytning hertil.

Det tiloversblevne areal ønsker ejeren Aarhus Vand A/S overført til skovplantning i samdrift med de omgivende arealer.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet, jf. lovens § 10.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Materialer (2)

23/01/2020 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Kommuneplantillæg
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H144

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00