Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.
Arealer til alle boligtyper
Hvordan ser fremtidens enfamiliehuse ud og hvor kan de være?

Byrådet ønsker at kunne tilbyde arealer til alle boligtyper – fra etageboliger, til rækkehuse og fritliggende boliger. Arealer forbeholdt fritliggende boliger fx parcelhuse er imidlertid relativt begrænsede og ujævnt

fordelt mellem lokalsamfundene, og de vil formentlig være opbrugt inden for de 12 års-periode kommuneplanen gælder for. Desuden falder antallet af fritliggende boliger i de allerede udbyggede boligområder, fordi vi fortætter områderne.

I forbindelse med temaplan vil de eksisterende ubebyggede boligområder blive vurderet på ny, og samtidig bliver det vurderet om der er behov for et mindre udlæg af nye arealer for at sikre, at vi også på langt sigt kan tilbyde fritliggende boliger på bar mark.

 

Offentligt orienteringsmøde

(Om Forslag til Planstrategi og Debatoplæg om temaplaner).

Dato: Den 13. juni kl. 19-21

Sted: Teknik og Miljø (Rooftop) på Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Aarhus V.

Tilmelding er nødvendig - klik her for tilmelding.

(Der har tidligere været annonceret et møde den 9. maj, som er blevet aflyst, da sagen ikke var færdigbehandlet i byrådet).

Find høring om forslag til Planstrategi 2019 her.

Materialer (1)

Høringssvar (39)

Arealer til alternative boligtyper

Hermed fremsendes høringssvar for arealomdannelse til alternative boligtyper på Kirkebakken matr nr 1 fn Beder by, Beder samt fuldmagt fra ejeren.

BOLIGPROJEKT PÅ TESTRUPVEJ I MÅRSLET - Et bysamfund for alle generationer

BOLIGPROJEKT PÅ TESTRUPVEJ I MÅRSLET - Et bysamfund for alle generationer På vegne af udviklergruppen bag ovennævnte fremsendes hermed vores forslag til et anderledes udviklings…

VISIONER FOR NYT SOLBJERG CENTRUM - SAMMENHÆNG MELLEM BY OG NATUR

VISIONER FOR NYT SOLBJERG CENTRUM - SAMMENHÆNG MELLEM BY OG NATUR På vegne af udviklergruppen bag ovennævnte fremsendes hermed vores vision for en helhedsorienteret byudvikling …

Byudviklingsprojekt for den nordøstlige del af Mårslet

Byudviklingsprojekt for den nordøstlige del af Mårslet På vegne af udviklergruppen bag ovennævnte fremsendes hermed vision for en helhedsorienteret byudvikling i Mårslet. Vi…

Arealer til alternative boligtyper, Kirkebakken, Beder

Hermed fremsendes forslag til ændring af matr nr 1fn, Beder by, Beder til alternative boligtyper samt underskreven fuldmagt.

Afrunding af Mårslet Nord - Nye naturarealer

Høringssvar til Planstrategi 2019 Mårslet 15.08.2019 Vi har med interesse læst udkastet til Planstrategi 2019, hvor vi især hæfter os ved ønsket om en strategi med fokus sammen…

Arealer til alle boligtyper

Forslag til byudvikling på matrikel nr. 21p, Egå by, Egå På vegne af grundejer Henrik Herløv Harmsen fremsendes hermed ønske om at få ændret rammerne for det angivne areal belig…

Råhøjvej Stavtrup vest

Forslag til udvidelse af Stavtrup mod vest. Fra landzone til bymæssig bebyggelse

Udvidelse af Storhøj - nyt boligområde Hørretvej 150

Se vedhæftede høringssvar samt bilag.

Skødstrup Vest – Byens grønne kant

Høringssvar: Skødstrup Vest – Byens grønne kant Input til Aarhus Kommunes Planstrategi 2019 Ønske om byudvikling af Skødstrup På vegne af Udviklingsselskabet Over Hækken I/…

Høringssvar - Byudvikling i Beder

Venligst se vedhæftede "Forslag til prospekt for byudvikling på Byagervej i Beder".

Arealer til alle boligtyper - høringssvar

Vedhæftet er høringssvar -" Arealer til alle boligtyper" - Areal i Hjelmager

Høringssvar i.f.m. temaplan til Planstrategi 2019 om ”Arealer til alle boligtyper”

Som ejere af ejendommen matrikel 14, Stavtrup By, Kolt, har vi noteret os, at der i denne høringsperiode for temaplanen om arealer til alle boligtyper er indgivet et høringssvar, d…

Stavtrup. Inddragelse af bynært landbrugsjord der ønskes rammebelagt til BO-område.

Indlægget omhandler et landbrugsareal syd-sydvest for Salamanderparken, Stavtrup, der ønskes rammebelagt til ny anvendelse. Arealet anses for velegnet til nyt boligområde med bland…

Rammebelægning. Fastrup/Solbjerg

Se vedhæftede indlæg.

Rammebelægning af 3000 m2 bynært landbrugsjord, som BO-ramme.

Indlægget omhandler 3000m2 bynært landbrugsjord langs Hørretvej nord for Hørret / Mårslet, der ønskes rammebelagt, med en fremtidig anvendelse som boligområde. Inddragelse af områd…

Holmskovtoften Malling. Ændring af ER-ramme til BO-ramme

Indlægget omhandler et areal på godt 12000 m2, for hvilket der ønskes ændret anvendelsestype, fra eksisterende erhvervsramme til boligramme, til blandet boligbebyggelse. Beliggenhe…

Høringssvar vedr. muligheder for nye boliger i Terp

På vegne af ejerne af Elstedvej 66 fremsendes hermed høringssvar vedr. mulighederne for udstykning af ejendommen til få nye boliger.

Arealer til boliger - Sommersminde, Skæring

Vedhæftet findes høringssvar vedrørende arealer til boliger i Skæring.

UDVIKLING AF NORDLIGE BJERGEVEJ, SKÅDE

AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER - UDLÆG AF NYT BOLIGOMRÅDE I SKÅDE I samarbejde med ejeren af området fremsendes hermed forslag til udlæg af nyt boligområde, se venligst vedhæftede f…

Bæredygtig arealudvikling, Naturby Kolt

Høringssvar: Bæredygtig arealeudvikling, Naturby Kolt Input til Aarhus Kommunes Planstrategi 2019 Ønske om byudvikling i Kolt-Hasselager På vegne af grundejeren, fremsen…

JELSHØJVEJ 31, HØJBJERG - areal til boligformål

På vegne af Susanne Affertsholt-Allen og Jim Garrett Allen foreslås hermed, at Aarhus Kommune indarbejder matr.nr. 60b Holme By, Skåde beliggende på adressen Jelshøjvej 31, 8270 Hø…

Udlæg af landzoneareal til byzone

Kort motivation i vedhæftede pdf

Visioner for Aarhus mod syd, areal til boligbyggeri til KP 2021

Opfordret af boligsøgende familier, søger vi politisk opbakning til etablering af nye boliger langs Oddervej. Følgebrev er vedhæftet med visioner for området. Håber i vil tage god…

Forslag til udvidelse af bydelscenter med henblik på ny dagligvarebutik på Tilst Skolevej 38

På vegne af 1927 Estate ApS fremsendes hermed forslag til udvidelse af bydelscenter ”Bilka” i Tilst med henblik på at muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på Tilst Sko…

Forslag til placering af en enkeltstående dagligvarebutik i Mejlby

På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til placering af en enkeltstående butik i Mejlby med en ny dagligvarebutik på Mejlbyvej 692 med henblik på at underst…

Nyt udlæg til byudvikling

Jeg skriver på vegne af en bygherre, der ønsker at købe matr.nr. 5a, Kankbølle By, Hjortshøj, med henblik på byudvikling af en del af matriklen til tæt-lav boliger (eller evt. åben…

Gl. Egå - Eghøjvej 6 og 19 - matr. Egå By, Egå 6 a og 4a

På vegne af ejer - PBJ invest - forespørges hermed om mulighed for at udlægge ca. 40.000 m2 af følgende matrikler..Egå By, Egå 6 a og 4a til åbent/lavt boligbyggeri. -

Arealer til alle boligtyper - høringssvar

I Kolt-Hasselager Fællesråd har vi drøftet emnet arealer til alle boligtyper og fremtidens enfamiliehuse. Nedenstående høringssvar tager afsæt i vores lokale udviklingsplan vedtage…

Inspirationskilde: Flydende byer - Ocean Rigger, Oceanix City m.fl.

I Holland har havvandet altid været en trussel. Nu svarer hollænderne igen med store planer om flydende byer. 59 procent af landets areal er i fare for at blive oversvømmet, og …

Byudvikling- og boligområde

Se vedhæftede.

Afrunding af Mårslet mod øst, med arealer til fritliggende boliger i grønne områder

Se venligst vedhæftede brev og bilagte notat. Mvh Signe Ullerup Brdr. thybo Ejendomsudvikling

Byudvikling i Stavtrup, matr. nr. 6q og 6b, Stavtrup By, Kolt

På vegne af grundejer, Skovgaarden, Viby ApS, fremsendes input vedr. byudvikling i Stavtrup, matr. nr. 6q og 6b, Stavtrup By, Kolt. Området ønskes udlagt som kommuneplanramme til b…

Ændret anvendelse af Bredskifte Allé 2, 8210 Aarhus V til byudvikling herunder boligformål

På vegne af Delta Ejendomme I/S fremsendes anmodning om ændret planlægning for ejendommen Bredskifte Allé 2 med henblik på at give mulighed for byudvikling til boligformål - se ved…

Udvikling i Harlev ved Framlev Korsvej – boliger og nyt lokalcenter

På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til arealudlæg til ny dagligvarebutik i forbindelse med nyt boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev. Venligst se v…

Udvikling i Beder - udvidelse af bycentret i Beder med henblik på at muliggøre etablering af ny dagligvarebutik på Beder Landeve

På vegne af BG Udvikling ApS og Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til udvidelse af bycentret i Beder med henblik på at muliggøre etablering af ny dagligvarebutik p…

Seniorboligfællesskab/parcelhusgrunde.

Seniorboligfællesskab " Seniorbo" Gl. Egå. Som Rådgiver for ejeren af ejendommen Stendigevej 21, 8250 Gl. Egå, fremsendes forslag om udlægning af privat areal syd/vest for Egå Eng…

Fastrupvej 56, Solbjerg - matr.nr. 8c Fastrup By, Vitved

På vegne af grundejer forespørges om muligheden for at arealet inddrages i kommuneplanen til boligformål i form af åbent/lavt byggeri samt en mindre område til tæt/lavt byggeri.

Arealer til alle boligtyper - udlæg af nye boligområder

På vegne af ejeren af matr.nr. 13-a Segalt By, Skødstrup fremsendes hermed forslag til udlæg af nyt boligområde, se venligst vedhæftede fil.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.