Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Boligområde ved Røvedvej nord for Spørring

Aarhus Kommune har modtaget en forespørgsel fra kommunal bygherre om ny byudvikling ved Røvedvej nord for Spørring, som harmonerer godt med strategien, visionen og retningslinjerne for byudviklingen i Aarhus angivet i Kommuneplan 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

------------

Høringsperioden er forlænget med 14 dage, så høringsperioden slutter den 7. december i stedet for den 23. november. Dette skyldes, at vi er blevet gjort opmærksom på, at bilaget med principper for det kommende boligområde ikke var vedlagt debatoplægget, som blev sendt ud den 2. november. Vi har nu opdateret høringsportalen med bilaget samt sendt brev til borgerne i Spørring herom. Bilaget kan ses på denne side, under "Materialer"

------------

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

 • At der kan blive mulighed for at bygge boliger i form af åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse og dobbelthuse) samt at en mindre del af området eventuelt kan anvendes til etageboliger.
 • At en del af planområdet udlægges til lokalt butikcenter, så der kan blive mu-lighed for at opføre en dagligvarebutik i området.
 • At der kan blive mulighed for daginstitution.
 • At der kan blive mulighed for at bygge op til 2 etager (8,5 m) og enkelte steder måske op til 3 etager.
 • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 30 % for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse og etageboliger.
 • At en del af arealet mod nord, der ligger undenfor kommuneplanens ramme-område inddrages i planlægningen.

 

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

 • Hvilke potentialer og udfordringer ser du i området?
 • Hvordan skaber vi en god sammenhæng mellem området og den eksisteren-de by?
 • Hvordan kan fællesskaber og byrumskvaliteter indtænkes i området?
 • Der arbejdes med at etablere en torvedannelse med bl.a. dagligvarebutik og daginstitution, hvor regnvandsbassinet forhåbentlig kan fungere som en form for gadekær. Har du idéer til, hvordan dette torv kan indrettes og hvilke fuktio-ner torvet kan indeholde som et supplement til byens øvrige samligssteder?
 • Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kom-mende planlægning?

 

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

 

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om den mulige planlægning ved Røvedvej tirsdag den 15. november 2022, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (2)

Høringssvar (6)

Etablering af regnvandsledning

Som ejer af del af matr.nr. 10k Spørring by, Spørring som er nabo til forventet boligområde ved Røvedvej nord for Spørring, har vi følgende bemærkninger til debatoplæg for området:…

boligområde ved Røvedvej nord for Spørring by

Det er fint med en udvikling af Spørring: Men da hverken Ågade eller Gl. landevej er i stand til at modtage øget trafik, er det en betingelse at trafikken fra dt nye område ledes …

Lokalplan vedr. "Nye Røved" Røvedvej nord for Spørring

Hermed høringsvar vedr. eventuelle kommende boliger på Røvedvej, de SKAL være i samme stil som husene, som der er ved Ågade, Ladegårdsbakken, derfor INGEN tæt-lav bebyggelse eller …

Vej system

Dejligt med vækst i byen og forhåbentligt indkøbsmuligheder. For at sikre mindst mulig trafik op igennem Ågade og ud af røvedvej, skal område længst mod Randersvej være med indkør…

Boligområde ved Røvedvej nord for Spørring

Jeg syntes det er fedt byen vokser. Men I skal sørge for der kommer en indkøbsmulig ud til randersvej, så den kan konkurrer mod rema. Byen mangler så meget indkøb. Men der skal …

Boligområde Røvedvej

jeg synes ideen er god, dog skal der laves adgangsvej til området vest for Røvedved, via både en vej fra Gammel Landevej samt en ny vej fra Randersvej, eventuelt ved at lave en aft…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H527

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00