Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej

Aarhus Kommune er i den indledende fase med at udvikle en helhedsplan for fremtidens byudvikling mellem Øllegårdsvej Station og Marselis Boulevard.

Vi er med andre ord i færd med at skabe de helt overordnede rammer for, hvordan områdets bygninger, trafikale systemer og miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden.

Formålet med helhedsplanen er således at skabe rammerne for fremtidens gode by.

 

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde om byudviklingen langs Skanderborgvej. 

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17 - 19 i Samlingssalen på Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45 i Viby

Her kan du høre om Aarhus Kommunes indledende arbejde med helhedsplanen, og hvilke tanker Viby Fællesråd allerede har gjort sig i
denne sammenhæng. Du kan også bidrage med egne synspunkter, ideer og erfaringer på en workshop, som afholdes på borgermødet.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 7. juni 2019 kl. 12:00.

 

Materialer (2)

Høringssvar (51)

Uheldig sammenblanding af boligformer i strid med nugældende lokalplan.

Høringssvar vedr. Helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej, Viby j. Nærværende høringssvar tager afsæt i det lokalplansarbejde der ønskes udarbejdet på ejendommene Skand…

Vis hensyn til områdets naboer ved fortætning.

Mit høringssvar er vedhæftet som pdf.

Etagebyggeri i villa kvarterer

Mit høringssvar kan læses i vedh. pdf

Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Skanderborgvej

Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Skanderborgvej uddybet i vedhæftede fil. - Viby Torv - Bygge bro - Vandmiljø - Pendlere og trafik - Arkitektur fra vej til gade - Byg…

Nej tak til 6 etagers byggeri!

Hej Aarhus kommune. For 10 år siden flyttede min kone og jeg til grønnegården i dejlige Viby, for at stifte familie. Vi bor i grønnegården, på Skanderborgvej, som er en dejlig l…

Helhedsplan for Sksnderborgvej

Kære politiker. Som husejer på Bernstorffsvej, har vi dd. oplevet meget tæt trafik, specielt ift. udkørsel på Skanderborg, specielt kl.8 og kl.16 alle hverdage. Dette skyldes at Ho…

Høring vedr. helhedsplan for Viby orv og Skanderborg vej.

se vedhæftede fil

Helhedsplan for skanderborgvej

Høringssvar er vedhæftet som PDF

Helhedsplan for Skanderborgvej

Som husejer på Bernstorffsvej i Viby J, finder jeg det foruroligende, at der gives tilladelse til fx byggerier på Skanderborgvej 223, som er i modstrid med den gældende lokalplan f…

Udvikling af Skanderborgvej

Høringssvar vedrørende Helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej fra Kongsvang-Skovdal Grundejerforening Området, som Kongsvang-Skovdal Grundejerforening dækker, er beligge…

Byfortætning langs Skanderborgvej

Danmak skal til at være førende på klimaområdet med den kommende regerings 70% reduktion i CO2 udledning i 2030. Lad Århus blive den førende klimaby. Pas på de grønne kiler/finger…

Høringsvar vedr. helhedsplan for Skanderborgvej.

Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Skanderborgvej. I forbindelse med helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C ønsker Viby Fællesråd at udtale følgende: Vi har i Vi…

Helhedsplan for Skanderborgvej, Viby J

Kære Århus Kommune For snart 17 år siden flyttede vi vores familie fra Vestjylland til Viby og fandt den skønneste, grønne oase på Solbakkevej i bakkekvarteret ved Skanderborgve…

Helhedsplanen vedr. Skanderborgvej

Udfordringer med trafik, byggestil, misforstået fortætning, arkitektur og måske manglende reel medindflydelse på hvad der skal ske i netop vores lokalområde! Se høringssvar i fil

Trafik og Miljø - flyt trafikken og skab grønne åndehuller og samlingssteder...

Jeg har vedhæftet mit høringsvar.

Byggeri langs Skanderborgvej - Evolution frem for revolution - det er vores hjem...!

Mit høringssvar fremgår af vedlagte fil.

Helhedsplanen for Skanderborgvej

Høring omkring helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej. Høringssvar indsendt af Viby Grundejerforening. Viby Grundejerforening har drøftet det udsendte materiale fra Tek…

Helhedsplan Skanderborgvej

Jeg vil ikke trætter jer med en alt for lang fortælling, da der allerede er kommet mange gode indlæg. Jeg har dog lidt på hjertet, eftersom jeg deltog på Borgermødet for nylig, hv…

Byfortætning ved Viby Torv

På borgermødet på Viby Gymnasium, erfarede vi at Århus kommune påtænker en byfortætning omkring Viby Torv. Vi har en stor bekymring angående den ofte kaotiske trafik ved Viby Torv.…

Vækstakse

Når man læser kommuneplan 2017, beskrives tre hoved vækstakser, som flertallet i byrådet har valgt som fokus områder. Der står dog intet om hvorledes denne vækst skal implementeres…

Helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

Høringssvar: Vedr. Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej. Undertegnede har deltaget i borgermøde d. 3. og d. 11. juni, henholdsvis på Lokalcenter Viby og på Viby…

Byudvikling Viby J

Jeg har deltaget i borgermøde vedr ny bebyggelse langs Skanderborgvej, samt efterfølgende møde vedr. Helhedsplan for byudvikling i Viby J. Det gav virkelig stof til eftertanke og d…

Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej

Se vedlagte fil.

Bebyggelsen som der er planer om på Skanderborgvej , især bebyggelsen mellem Monradsvej og Bernstorffsvej.

Den planlagte bebyggelse er alt for høj og alt for tæt på bagvedliggende villaer. Lokalplanen siger maks 8.5 meter , det skal overholdes og ikke ændres. Det giver ellers store gene…

Hvordan sikres en positiv udvikling af Viby J?

I en tid hvor alle taler fortætning ønsker jeg fokus på, hvilke områder man vil fortætte og især, at fortætning vil ske med respekt for det pågældende område. Viby J. er en sjov st…

Helhedsplan for Skanderborgvej - nyt Kultur- og Idrætscenter ved Viby Satdion

Jeg foreslår, der opføres et kultur- og idrætscenter ved Viby Stadion. Kultur- og idrætscenteret skal bestå af. bl.a. multihal, medborgerhus, kulturfaciliteter, kreative værksteder…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Skanderborgvej

Mit høringssvar er også at finde i den vedhæftede fil. Høringssvar vedr. ”Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej”: Kongsvang den 20.06.2019 ”Kongsvang” – her l…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Skanderborgvej

Mit høringssvar er også at finde i den vedhæftede fil. Høringssvar vedr. ”Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej”: Kongsvang den 20.06.2019 ”Kongsvang” – her l…

Trafik

Ang.trafik på Skanderborg vej, den må ikke laves om til 2 spor, Den er meget belastet. Ingen letbane, men el drevne busser, de kan indgå i trafikken og kræver ikke fast rute, men …

Alt for voldsomme byggeplaner i Viby J

Jeg undrer mig over at stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy har stirret sig fuldstændig blind på Aarhus Kommunes byfortætnings planer i Viby området - som jeg bemærkede det ve…

Påtænkt Byggeri på Skanderborg/Bernstorffsvej

Efter borgermøde på plejehjemmmet Borgvold ang.omtalte byggeri og borgermøde på Viby Gymnasium ang. Helhedsplanen for Skanderborgvej, er vi ikke mere trygge i fht byggeriet på Skan…

Støj og luftforurening

Jeg har skrevet lidt om støj og forurening fra køretøjer på Skanderborg. Og en type af randbebyggelse, der ikke øger dette problem langs Skanderborgvej. Se vedh.

Forslag til randbebyggelse ved Bernstorffsvej/Skanderborgvej

Byg ældreboliger.Det er et roligt folkefærd uden de store krav, ud over tag over hovedet. Bebyggelsen kunne ligne den, der ligger ud til Skanderborgvej 163-169. Riv den grimme nr…

Trafik regulering, pisk eller gulerod?

Skanderborgvej er en travl hoved trafikåre, der forbinder omegns områder med de mere centrale dele af byen. Der kører ca. 20.000 køretøjer på denne vej dagligt og særligt i ”rush-h…

Skoleveje og bløde trafikanter omkring Viby Torv

Der er mange skolebørn og andre bløde trafikanter omkring Viby Torv. Der er to skoler, Viby Stadion og hallerne. Der er mange børn og andre bløde trafikanter der hverdag krydser Sk…

Bygningshøjde

Der er mange forskellige områder langs Skanderborgvej. Nogle steder vil det være helt fint med 6 etager og andre steder vil 3 etager være meget højt. Det er for mig vigtigt at der …

Helhedsplan for Skanderborgvej

Jeg skriver med håbet om at kommunen vil have øje for at bibeholde og tilføre det grønne til denne strækning på Skanderborgvej i Viby. Det vil være ok med boliger i lav bebyggelse.…

Viby krydset og torvet

Viby torv skal bevares men gøres grønnere. Selve Viby krydset er jo en skandale som det er nu med al den gennemkørende tunge trafik.Jeg kan slet ikke forstå I kan foreslå mere beb…

Gener ved opføring af etageejendomme

Som en af de mange husejere der bor bag linjen af eventuelle etageejendomme langs Skanderborgvej, er jeg meget bekymret for de gener disse ejendomme vil medføre. En ting er den bet…

transport langs Skanderborgvej

I en kommende udbygning og udvikling af området omkring Skanderborgvej i Viby J bør der i den grad kigges på trafikforhold og på koblingen til byens offentlige transport. Det er in…

Debatoplæg helhedsplan bernstorffsvej

Inden man bare tænker på at give byggetilladelse til dette påtænkte byggeri Bør man have respekt for de konsekvenser det vil få for de der vil blive nabo til dette monster. Trafi…

Effekt på nabokredsen

I understand the idea of building high-density housing on the main roads leading to Aarhus as a solution to the housing and climate problem. And while the representatives of Aarhus…

Gener ved højt byggeri og forslag til at minimere disse

Jeg har vedhæftet mit høringssvar.

Randbebyggelse

Dette høringssvar fokuserer primært på forslaget om fortætning langs Skanderborgvej ved hjælp af randbebyggelse i 3-6 etager. Se venligst vedh. PDF (Randbebyggelse.pdf)

Gør Skanderborgvej til 1 sporet eller læg den ned i en tunnel

Få trafikken ført ud mod motorvejen med flere til/fra kørselsramper og gør Skanderborgvej mindre attraktiv, at bruge for gennemgående trafik ved at reducere den til en et-sporet ve…

Helhedplan for Skanderborgvej

Jeg skriver med ønsket om at kommunen og bygherre vil have øje for at bibeholde og tilføre det grønne til denne strækning i Århus. Det vil være ok med boliger i lav bebyggelse, men…

Helhedsplan for Skanderborgvej – En grøn og blå oase i Viby

Viby og Viby Torv området kan tilføres en attraktiv grøn/blå oase, hvis man kan forbinde Viby Torv med Brabrand stien, Brabrand sø og Viby Høskov området. Dette kan kombineres med …

Helhedsplan for Skanderborgvej – Byfortætning og trafik i Viby

En eventuel byfortætning omkring Skanderborgvej vil presse den i forvejen høje trafikbelastning ind og ud af byen. Aflastning af den indre del af Skanderborgvej må antages at være …

Helhedsplan for Skanderborgvej – Byfortætning i Viby

En eventuel byfortætning langs Skanderborgvej bør respektere de eksisterende "landsby-agtige" miljøer, som findes I flere områder nær Skanderborgvej I Viby, eksempelvis omkring Ber…

Pænere “indgang” til Viby J

Jeg ville ønske, at “indgangen” til Viby var kønnere og mere velkommende at se på. Når man kommer ad Skanderborgvej fra Marselis boulevard og kører mod Viby, ser det virkelig trist…

Skanderborgvej fremtidig trafik

Skanderborgvej ved Kongsvang ønskes 2 kørebaner og grønt område i fremtiden. Begrænsning af trafik på Skanderborgvej kræver lettere adgangsveje for gennemgående trafik. Motorvej …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00