Gå til hovedindhold

Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 631

Område til serviceprægede erhvervsformål, offentlige formål, boliger m.v. ved Paludan-Müllers Vej på Katrinebjerg er i offentlig høring fra den 15. november 2022 til den 10. januar 2023.

Teknik og Miljø har den 28. oktober 2022, efter bemyndigelse fra Byrådet, godkendt et forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 631 til offentlig høring.

Se ophævelsen på denne side under "Materialer".

Baggrunden for at ophæve lokalplanen delvis

Lokalplanen er ikke længere aktuel, idet der ikke må etableres boliger i området. Udviklingen i området gør det ikke længere muligt at administrere lokalplanen uden en række dispensationer og/eller forbud.

Delvis ophævelse af lokalplanen betyder

at der fremover inden for området skal administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Dine muligheder

Hvis du mener, at lokalplanen ikke skal ophæves delvis, eller du i øvrigt har kommentarer til ophævelse af lokalplanen, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at delvis ophævelse af lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet ophævelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelsen for afgørelsen er, at det ikke medfører nye anlæg og byggerier.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Materialer (1)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H533

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00