Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan 1194 - Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby

Området udlægges til bolig- og erhvervsformål.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 141 til Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet udlægges til bolig- og erhvervsformål og giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse, der opføres som én bygning bestående af to sammenhængende bygninger i henholdsvis 4 og 29 etager foruden kælder.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 13. april 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 22. marts ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Solveig Munk fra Enhedslisten de Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Enhedslisten De Rød-Grønne kan ikke tilslutte sig lokalplansforslaget. Byggeriet er for højt, for tæt, med for få almene boliger og for små lejlighedsstørrelser. Flertallet af boligerne er på 43 – 62 m2 Planen blev afvist af byrådet for et år siden under henvisning til arkitektur,-begrønning,-almene boliger og ønske om inddragelse af stadsarkitekten. De bekymringer, der dengang blev udtrykt er kun i ringe grad blevet imødekommet ved det nye forslag. Enhedslisten er ikke tilhængere af store kontorprojekter i midtbyen/ved havnen, da det giver en øget biltrafikmængde i et område, der i forvejen er voldsomt belastet. Dertil har Århus absolut ikke brug for flere massive højhuse i Midtbyen. Højhuse bør ligge der, hvor byrådets højhuspolitik har besluttet at lægge dem. Det er ikke her. Der foreslås bygget i 29 etager mod 19 i tidligere forslag. Bebyggelsesprocenten øges til 455. Vi mener kommuneplanens rammer for området, der er på maks. 360 % som minimum skal overholdes. Der bør fastsættes krav om 25 % almene boliger. Jf. Planloven Almene boliger i nybyggeri er en måde, at holde lejepriserne nede for almindelige århusianere. Her planlægges kun 8% almene boliger, og det er uacceptabelt at de placeres med dårlige lysforhold i bunden af byggeriet.

Danmarksdemokraternes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Danmarksdemokraterne noterer med tilfredshed, at det oprindelige projekt er tilpasset på enkelte punkter i forhold til arkitektur og begrønning samt at der er indarbejdet en mindre andel almene boliger i projektet. Danmarksdemokraterne mener dog, at der er brug for begrønning ud mod Spanien og kan ikke bakke op om projektets højde. Danmarksdemokraterne opfordrer aarhusianerne til at bidrage med høringssvar og især forholde sig til begrønning og højde.”

Mindretalsudtalelserne kan ligeledes ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde omkring lokalplanforslaget den 9. maj 2023, kl. 16:30 – 18:00 i forhallen på Jægergården, Værkmestergade 15B. Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

Miljøvurdering

Aarhus Kommune vurderer, at lokalplan 1194 for Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby, med tilhørende kommuneplantillæg 141 skal miljøvurderes jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, idet det på baggrund af en screening af planerne ikke kan afvises, at planerne kan medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Miljørapporten indgår i lokalplanens redegørelse og er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 8. juni 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                   

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 972 (Plan-ID nr.2747175) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Høringssvar (10)

Forslag til lokalplan nr. 1194 for Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby

Se vedhæftede.

Frederiks Plads bliver kun bedre:)

Denne bygning vil efter min optik passe perfekt ind i området. I øjeblikket er der en masse højhuse under opførelse nede ved Mindet og Sydhavnen. Projektet er yderst velovervejet, …

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1194, city område på Frederiks Plads Aarhus midtby

På vegne af Grundejerforeningen Frederiks Plads (den eksisterende bebyggelse) indgives hermed nedenstående høringssvar ifm. lokalplan 1194. Som Grundejerforening er det vigtigt fo…

Flot afrunding og afslutning af Frederiks Plads

På vegne af ejerforeningerne Frederiks Plads nr. 8., 16. og 26., hermed vores kommentarer til forslag til lokalplan 1194. Som beboere i de 157 lejligheder, der allerede findes p…

Godt sammenspil.

En meget passende afslutning på Frederiks Plads, med et elegant og sammenhængende højhus. Den samme arkitektur videreføres i forbindelse med den nye og højere bygningsmasse på deta…

Vind, Grønne kantzoner og volumen.

Umiddelbart er der en fin tråd mellem den eksisterende del af frederiksplads og det nye oplæg, dog rejses der følgende bekymringer vedr. projektet, som nabo. Kantzonen: Et bekym…

Forslag til Lokalplan nr. 1194

Jeg synes, at der er tale om et smukt og visionært projekt. Det vil klart afslutte Frederiks Plads på fornem vis. At det er en blanding mellem bolig og erhverv er klart en forbedr…

Aarhus bliver altså bare så meget bedre:)

Nu håber jeg, at den sidste del af Frederiks Plads nu endelig kan blive ført ud i det rigtige liv, for det er fortjent efter så mange års arbejde og ventetid. Bygningen kommer t…

Fint forslag

Fint højhusforslag, som vil klæde den nye bydel omkring Sydhavnen, hvor der i fremtiden vil kunne findes en række andre højhuse, samt give Frederiks Plads en slags krone på værket.

Lokalplan 1194

Endelig skal Frederiks Plads færdiggøres, og det bliver med dette forslag et smukt byggeri, der vil pryde skylinen ved Sydhavnen. Arkitekturen som kendes fra resten af Frederik…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H568

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00