Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1089 Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til centerformål og boligformål i form af etageboliger.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Balling Ejendomme ApS, Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Etablering af ny belægning i dele af byrummet
  • Etablering af opholdsmuligheder langs Posthussmøgen
  • Etablering af belysning
  • Etablering af to platantræer

Du kan se forslag til udbygningsaftalen her

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                                                                                     

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Byplanvedtægt nr. 16 (Plan-ID nr. 1211374) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 26-06-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Materialer (1)

Høringssvar (13)

Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr. 1089

Se venligst vedhæftede høringssvar vedrørende lokalplan 1089 samt visualisering.

Forslag til Lokalplan nr. 1089 Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade

Til Aarhus Kommune Jeg ønsker at gøre indsigelse mod forslaget om et nyt byggeri på området bag Fiskergade 42, da jeg finder det særdeles problematisk, at man ønsker at klemme byggeri n...

Høringssvar vedr. lokalplan nr. 1089

Som beboere i en af lejlighederne på Fiskergade 42, er vi imod forslaget om bebyggelse på matrikelnummer 201, idet det frygtes at skabe stor gene for beboer og visse erhvervsdrivende i...

Bemærkninger til lokalplan 1089

Se vedhæftede brev.

Indsigelse imod ændring i lokalplan nr. 1089, nærmere bestemt imod tilladelse til at bebygge det grønne område på Fiskergade 42

Vi, beboerne i Fiskergade 42, 2. th., gør hermed indsigelse imod det planlagte byggeriet på det grønne område på vores adresse. Vi ser i udgangspunktet positivt på byfornyende tiltag. V...

Indsigelse vedrørende ny byggeriet på det grønne område ved Fiskergade 42, 8000 Aarhus C

Indsigelse vedrørende byggeriet på Fiskergade 42 ”P Kælder” Peter Trane, Passage Vinstuen gør hermed indsigelse imod ny byggeriet på Fiskergade 42. Først vil jeg gerne gøre opmærksom på...

Høringssvar mod byggeri på Fiskergade 42

Til Aarhus kommune, Min hustru og jeg på i stuen på Fiskergade 48, og jeg ønsker derfor at gøre indsigelse imod forslaget om et nyt byggeri på det grønne område på Fiskergade 42. Et nyt...

Indsigelse mod forslag om byggeri på Fiskergade og Ferdinand Sallings Stræde.

På vegne af Lysets Hus' bestyrelse vil jeg gerne udtrykke bekymring for, at Lysets Hus ikke vil kunne holde til anlæg og byggeri på Fiskergade 42, nabogrunden, uden at blive skadet. Byg...

fiskergade 42 Århus c

”Til Aarhus Kommune, Vi ønsker at gøre indsigelse imod forslaget om nyt byggeri på det grønne område på Fiskergade 42. Vi undrer os over, hvad der har ændret sig siden 90’erne, hvor Aar...

Et godt projekt for både beboere og borgere

Som beboer i Fiskergade 42 ser jeg frem til at denne del af byen får et tiltrængt løft. Posthussmøgen og Ferdinand Salling Stræde er i dag tarvelige og mørke og ubehagelige at færdes i...

Nej tak, ændring af lokalplan nr. 1089 skal ikke godkendes.

Nej tak, ændring af lokalplan nr. 1089 skal ikke godkendes. Lad os få respekten tilbage, til de beslutninger, som byrådet allerede har vedtaget… Tak. Fiskergade 42, 8000 Århus C Gældend...

LOKALPLAN NR. 1089 BOLIG- OG ERHVERVSBEBYGGELSE VED FERDINAND SALLINGS STRÆDE OG FISKERGADE

Dette er et flot projekt der vil tilføre et glemt og forsømt område i Aarhus City en ny spændende arkitektonisk helhed. Posthussmøgen vil også få et løft med dette projekt der vil gøre...

Vedr. fremlagte lokalplan 1089 med tilh. kommuneplantillæg 32, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1089 med tilhørende kommuneplantillæg 32 for "Bolig- og erhvervsbeby...
04/09/2019 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Midtbyen
Hørings-id

H112

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.