Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1106 Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building

Lokalplanen giver mulighed for at området anvendes til etageboligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligstørrelser samt erhverv i en del af stueetagen.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 13. oktober ​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr.886 vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen, Plan-ID nr. 1359045.

 

Høringssvar (47)

Byggeri

Nej tak til mere nybyg. Der er allerede rigtig meget nybyggeri i vores område. Der er på nuværende tidspunkt total mangel på parkering og grønne områder.

Lokalplan 1106, indsigelser

Der gøres hermed følgende indsigelser mod lokalplan 1106 vedr. bebyggelse af området mellem Godsbanen og Sonnesgade mod Skovgaardsgade. 1. Fundering. Den typisk anvendte metode…

Lokalplan 1106 – Zigzaghuset

Udover at der allerede er meget byggeri i området. Der er forsvundet mange grønne områder, og nu går kommunen efter et af de sidste, de 2 høje til beskyttelse af Skovgaardsgade 2-4…

ZigZag byggeri.lokalplan 1106

Vi har brug for nogle grønne arealer i Aarhus. Dem vi har tilbage bliver inddraget til alt for høj bebyggelse, som forringer lysindfald og støjniveau i de nuværende lejligheder. …

ZigZag byggeri.lokalplan 1106

Vi har brug for nogle grønne arealer i Aarhus. Dem vi har tilbage bliver inddraget til alt for høj bebyggelse, som forringer lysindfald og støjniveau i de nuværende lejligheder. …

ZigZag byggeri.

Vi har brug for nogle grønne arealer i Aarhus. Dem vi har tilbage bliver inddraget til alt for høj bebyggelse, som forringer lysindfald og støjniveau i de nuværende lejligheder. …

IKKE MERE NYBYGGERI!

NEJ TAK TIL ENDNU ET BYGGERI I OMRÅDET! Hvem skal bebo alle de nye boliger, der bygges i området? Aarhus forøges p.t. med blot ca. 5000 personer årligt og der er rigeligt af nyby…

Zigzag building

En ny etagebygning på grunden ved godsbanen giver for mig ingen mening. Der er allerede godt proppet hernede med biler i forvejen med æggepakkeriet og endnu en bygning vil kun skab…

Høringssvar vdr. Forslag til Lokalplan nr. 1106 Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building

Et nyt højt byggeri ved Skovgaardsgade og Sonnesgade giver for mig absolut ingen mening. Vi mister de grønne områder i Aarhus by, hvilket i den grad er den del af byens charme. God…

Hvad blev der af lommeparkerne?

I stedet for at lave én af de meget, omtalte lommeparker, som den ansvarlige rådmand ellers selv har været en varm fortaler for op til valget, vil I nu proppe endnu, mere byggeri i…

Høringssvar til lokalplan nr. 1106 - Fællesrådet Aarhus K

Fællesrådet Aarhus K har behandlet forslag til lokalplan 1106. Fællesrådets høringssvar tager udgangspunkt i "Samspillet mellem lokalplan 1106 og Godsbanen som helhed". Vi har vedh…

Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building

Jeg bor ved Mølleengen, og der er i forvejen meget trafik i området - der opstår tit farlige situationer, som kan undgås ved fx at lægge cykelstier ved Sonnesgade. Jeg synes det er…

Høringssvar til lokalplan 1106 Zig-Zag husene Sonnesgade/Skovgårdsgade

Kære Teknik og Miljø! Hermed vedhæftede høringssvar til lokalplan 1106. Med venlig hilsen Jens Kragsnæs Sonnesgården

Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1106 Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building

Vi har brug for nogle grønne arealer i Aarhus. Dem vi har tilbage bliver inddraget til alt for høj bebyggelse, som forringer lysindfald og støjniveau i de nuværende lejligheder. En…

ZigZag Building

Jeg er imod at der skal bygges så meget. Og så lige på et af de eneste grønne områder der er tilbage ved godsbanen.

STOP flere byggerier ved Godsbanen

Vi har brug for grønt frirum ved Godsbanen, ikke flere grimme høje byggerier, der skærmer for sol og offentligt udeliv!! Byen er nærmest pakket ind i nye byggerier og biler kører r…

Bevar sjæl og autencitet i Aarhus

Aarhus er efterhånden efterladt til støjende byggeri og konstant udvidet infrastruktur. Bevar de grønne områder, de frie rum og nytænk hvordan man kan skabe en samhørighed mellem b…

byggeri på godsbanen

Bor i området Bissensgade/Lundbyesgade, og oplever hvordan nyt byggeri lukker mere og mere for de frie rum. Det er efterhånden en klaustrofobisk oplevelse at gå en tur i området. I…

Århus sjæl og infrastruktur under press - ÅRHUS C er fyldt

Områder omkring Godsbanen, er det historisk området. At bygge på den grund vil presse Godsbanen inden og ødelægge området, der burde anlagdes et grønt frirum der spiller op til God…

Nej tak til mere byggeri ved Godsbanen

Som beboer i området i de sidste 15 år har jeg oplevet, at der er bygget rigtig meget - og jeg er modstander af mere byggeri ved Godsbanen. Bevar arealet som et grønt åndehul, hvor…

Nej tak til mere byggeri ved Godsbanen.

Undertegnet har brugt Godsbanen igennem 10 år som et kulturalt og grønt åndehul i midtbyen. Det lyder desværre helt absurd, at der nu skal bygges flere nye bygninger, som kun vil v…

Højhusbyggeri ved Godsbanen i Århus

Byens ældre bygninger er gennem de seneste mange år blevet revet ned til fordel for overvældende og højt nybyggeri. Det går hårdt ud over byens arkitektoniske særtegn og disse bygn…

Vedr bebyggelse på Godsbanen

Der er i stadig stigende grad blevet bygget mere og højere på meget lidt plads på området ved Godsbanen. Som beboer i området ønsker jeg at bevare den smule luft og frihed vi endnu…

Stop for byggeri af flere boliger ved Godsbanen.

Som beboer i Mølleengen er jeg meget bekymret ved udsigten til mere bebyggelse ved Godsbanen. Jeg synes, det er vigtigt at bevare de sidste grønne pletter i området og det lys og å…

Ikke mere byggeri på Godsbanen

Jeg bor i Mølleengen i en dejlig, men mørk lejlighed. I vores gård er der heller ikke megen sol. Derfor er de grønne områder, der er tilbage på Godsbaneområdet mit foretrukne frist…

Bevar Godsbanen og derigennem Århus' sjæl

Hvis du ligesom mig har boet i Århus i mange år og besøgt Godsbanen i den ene eller anden sammenhæng, så er der bare ikke et sted ligesom Godsbanen. Den bedste sammenlignen jeg kan…

Grønne åndehuller

Selvom jeg støtter den udvikling Århus i disse år gennemgår, så vil jeg mene, vi stadig skal tænke os godt om, og tillade at byen fortsat har de grønne åndehuller, der giver den si…

NEJ TAK til mere byggeri

Jeg vil gerne stemme IMOD dette… Vi skal bevar de grønne områder her, så vi stadig bevar noget af hyggen. Det er også allerede et kæmpe problem med parkeringspladser for os der er …

Bevar Århus' få kulturområder

Jeg vil gerne udtrykke min frustration over –og uenighed i dette forslag. Godsbanen og institut for X udgør en af Århus' eneste miljøer, hvor 'organisk kultur' opstår. Det er et om…

Mere luft!!

Jeg er selv flyttet fra Mølleengen, men det er stadig et af mine favoritsteder i Aarhus, fordi det er(/var) et område med kultur, fællesskab og natur, særligt omkring Godsbanen. - …

Bevar godsbanen

Jeg synes det er virkelig ærgerligt, at der skal opføres flere beboelsesbygninger i det dejlige område ved skovgårdsgade/godsbanen. Bevar det rum vi har der, og udvid hellere til e…

Bevar grønne områder, nej tak til mere byggeri

Jeg vil gerne istemme mig de kritiske stemmer. Man bør bevare de grønne åndehuller og skrue ned for det amokløbne (og alt for høje) byggeri i Århus!

Behold luft omkring Godsbanen

Jeg vil gerne udtrykke min dybeste utilfredshed med forslaget om at der skal opføres flere boliger/erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade. Området omkring Godsbanen er de sidste …

Nyt byggeri i Skovgaardsgade /sonnegade

Kære byrødder Først helt generelt må jeg sige at jeg oplever at der bygges massivt i vires område. Hele anlægget ud af fricksvej, arkitektskolen, æggepakkeriet , VIA Ceres parke…

Parkering

Følger der parkeringspladser med endnu mere bebyggelse? Det er i forvejen et kæmpe problem med p-pladser i denne del af byen, og specielt for os, der er bosat og afhængig af vores …

Ikke mere byggeri!

Det er så ærgerligt at denne lille grønne plet blot skal jævnes - Det er bestemt ikke min opfattelse at vi mangler boliger her i Aarhus. Tænk alle de penge og ressourcer der kan sp…

Bygningshøjden og parking

I tidligere lokalplan har området været begrænset til 5 etages bygning. Denne forudsætning bør bevares i respekt til det generelle byrum og sammenspillet med bygninger omring, særl…

For højt og for tæt

Det er utroligt, at der fortsat blive bygget højere og tættere i området! Først Æggepakkeriet, så Netto og nu det her. Det er utroligt, at man ikke bare kan have LIDT plads omkring…

Kommentar til lokalplanen

Jeg er meget imod forslaget, da den planlagte bygning er alt for høj og kommer til at forringe udsigten fra min altan. Jeg er ejer af boligen. Desuden bliver støjniveauet for højt.

Tætpakket og ensformigt

Jeg synes ikke der er rum til mere boligbebyggelse i dette område. Jeg har "kun" boet to år på Lundbyesgade, men kan alligevel konstatere at der har været en stigende tendens til a…

Tætpakket og ensformigt

Jeg synes ikke der er rum til mere boligbebyggelse i dette område. Jeg har "kun" boet to år på Lundbyesgade, men kan alligevel konstatere at der har været en stigende tendens til a…

Lokalplan for bebyggelse hjørnet Sonnesgade/ Skovgårdsgade

Det er ikke godt for lokalområdet at blive yderligere fortættet - denne gang med en bebyggelses% på "kun" 272! Der er gennem de seneste mindst 10 år tiltagende støj - dag men særl…

For højt og for tæt

Jeg ejer en lejlighed i Gebauersgade 2. Disse bygninger er for høje bliver bygget for tæt på hinanden - jeg er bekymret for udsigten fra min altan.

For højt og for tæt

Jeg ejer en lejlighed i Gebauersgade 2. Disse bygninger er for høje bliver bygget for tæt på hinanden - jeg er bekymret for udsigten fra min altan.

For højt byggeri

Der skal bygges i maksimalt fire etager. Det er i forvejen ALT for tæt bebygget i området. Husk, at der også skal være plads til grønne områder i byen. Jeg så helst, at der slet ik…

For høj bebyggelse og for meget fortætning

Jeg er i mod at der bygges i 6 etagers højde! Allerede nu er der kommet et væsentligt dårligere mikroklima nede ved gaden flere steder i Aarhus, og solen bliver kun for de velbjerg…

Lokalplan nr 1106

Lad grøne områder bliv i byen!

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H387

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00