Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1112 - Eskelunden, Natur- og eventområde

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til rekreative formål med mulighed for afholdelse af større og mindre events.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
 

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.
 

Ophævelser

Lokalplanerne nr. 494 og 875 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.
 

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 14-08-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Materialer (2)

Høringssvar (18)

Høringssvar vedr. lokalplan 1112 - Etablering af Natur- og eventplads på Eskelunden

Se vedhæftede pdf-fil med høringssvar fra Kongsvang-Skovdal Grundejerforening

Indsigelse i forbindelse med lokalplan.

Vedhæfter hermed vores høringssvar.

Eskelunden som natur- og eventplads.

Se vedhæftede - nu fremsendt som pdf

Eskelunden som stressfri zone

Lad Eskelunden stå uberørt som "rolig område", hvor borgerne kan stresse af, for det mangler vi. Alle bynære naturområder er allerede optaget af motionister eller event mager. Så at lad...

Trafik, nærmiljø, sikkerhed,

Først vil jeg 100% tilslutte mig høringssvar fra min nabo Camilla Heidemann Agger. Trafikfarligt og kaos, er hvad jeg vil forvente for lokalområdet. Punkt 1, ingen p-muligheder = f.eks....

Etablering af MTB-Bane/Park

Som en del af område, kunne det være oplagt at etablere en Mountainbike bane/park. Der er blevet etableret en tilsvarende bane i Silkeborg Kommune, som har nydt stor succes med besøg fr...

Forslag om benyttelse af Eskelunden til discgolfbane

Vedhæftet er høringssvar og forslag om at benytte Eskelunden til discgolfbane.

Lokalplan 1112 Eskelund høringsvar

Se medsendte filer

Natur- og Eventplads Eskelund

Vedhæftet er vores tanker og spørgsmål angående projektet om Natur og Eventplads ved Eskelund.

Høringssvar

Se venligst vedhæftede høringssvar. bedste hilsner Martin Odgaard Arkitektskolen Aarhus

Høringssvar til forslag 1112

Høringssvar på lokalplansforslag 1112 Viby Grundejerforening har siden 2011 gentagende gange været i kontakt med Århus Kommune angående Eskelund-området. Indtil nu har vi ikke haft mærk...

lokalplan nr. 1112 - Eskelunden

Jeg har koloni have i mosevang hf, lige på den anden side af åhavevej/eskelunden og trafikstøjen er alarmerende højt, (lasbiltrafikken er steget 40%) det gør det ikke bedre at støjmuren...

Parkering i området omkring Eskelund

Kære Aarhus Kommune Indledningsvis vil jeg gerne tilkendegive, at det er positivt, at vi i Aarhus får et grønt multiområde. Dernæst vil jeg gerne slå et slag for, at der bliver etablere...

Byens glemte, grønne perle - Eskelunden

Helt overordnet er det DN’s håb, at den forholdsmæssigt kortvarige og forbigående anvendelse til koncerter og andre events ikke vil overskygge eller spolere arealets hverdagsværdi, som...

Løbebane

Måske vil det give mening at lave en løbebane i Eskelund. Det kunne fx være en utraditionel 1 km bane! Den vil også kunne bruges når der skal køretøjer ind. På den måde vil det være mul...

Kollektiv trafik ved ny koncertplads

Først og fremmest synes jeg, det er fantastisk at Aarhus får en ny koncertplads og nyt hjemsted for Northside Festival. Og derudover et fantastisk rekreativt område i det daglige. Det e...

Parkering

Har kommunen Slet ingen fantasi til at forestille sig hvilket kaos det bliver hvis der skulle komme 40000 tusinde på en dag, prøv at kikke på DHL hvilket kaos og problemer det giver for...

Lighed for loven

Hej Som nabo til den kommende bypark, har jeg følgende bemærkninger. Jeg vil gerne have mulighed for at af holde div mindre events fra min adresse Eskelundvej 4 i perioden 1/5 til 1/10...
16/12/2019 - 09:31

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H120

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.