Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1124 - Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C

Planen muliggør, at området fortættes med etagebebyggelse, i form af kontorvirksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Mindretalsudtalelse

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt: "Dansk Folkeparti er meget kritisk over for det foreslåede byggeri i lokalplanen. Vi anser det for en beskidt proces, at man i 2017 afviste at medtage denne grund i et tillæg til højhuspolitikken, netop for at friholde området mod havnen for høje byggerier, for nu alligevel at foreslå en dispensation til et højhus på grunden. En godkendelse af denne lokalplan vil være med til at genskabe den adskillelse af by og vand, som byrådet i ti år ellers har kæmpet for at bryde ned, men som desværre så småt er begyndt at komme tilbage i form af stål, glas og beton.”

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af krav om miljøvurdering m.v. af planer og programmer i henhold til lovens afsnit II, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplanen og forslag til kommuneplantillæg.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 24-​06-​2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Materialer (1)

Høringssvar (7)

Bevaring af kulturmiljø

Slots- og Kulturstyrelsens bemærkning til Forslag til lokalplan nr. 1124 Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus og Kommuneplantillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 - sam…

Høringssvar vedr. Lokalplan nr. 1124 med kommuneplantillæg og miljørapport

Vedlagt er høringssvar på vegne af Bygningsstyrelsen og Østjyllands Politi.

Afvis lokalplansforslag 1124 og tillæg 70

Jeg opfordrer til, at I politikere i Aarhus Byråd afviser lokalplanforslag 1124 og forslag til Tillæg 70 til Kommuneplan 2017, for den ændring vil smadre blikket ind mod Midtbyen, …

Spændende projekt

I mine øjne er det et spændende projekt, der kan tilføre byen værdi. Det vil i øvrigt gå fint i spil med de øvrige moderne byggerier langs havnen. Man kan dog overveje, om det skal…

Lokalplan 1124

Indsigelse i forbindelse med lokalplan nr. 1124 Lokalplanen omfatter en mulighed for at bygge et højhus i et område hvor højhuse ikke er tilladt. Tidligere har byrådet afvist by…

INDSIGELSE MOD HØJHUSBYGGERI VED EUROPAPLADS 6-8

Se venligst vedlagt høringssvar som PDF (5 sider). To sider med tekst, 3 sider med fotodokumentation, arkitekttegning m.v

Vedr. lokalplan 1124 med tilh. kommuneplantillæg 70, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1124 med tilhørende kommuneplantillæg 70 for "Bebyggelse til…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H185

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00