Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Forslag til Lokalplan nr. 1132 - Boligområde ved Pannerupvej, Trige

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt boligområde i Trige med tæt-lav bebyggelse mod vest og villaer mod øst, i alt ca. 105 boliger.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt et forslag til Lokalplan nr. 1132 til offentlig høring.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Bruun & Bundgaard ApS og Ole Eberhard Bidstrupgaard I/S.

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg: 

• Sti fra lokalplanområdets sydvestlige hjørne til eksisterende tunnel under Randersvej.

• To trapez-bump (50 km/t) på Pannerupvej med krydsning mellem sti og Pannerupvej på toppen af trapez-bump.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                      

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Godkendt af Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Byrådet godkendt lokalplanforslaget den 18. marts 2021.

Høringssvar (20)

Vedr lokalplan 1132

Se vedhæftede

Indsigelse mod lokalplan 1132.

Jeg ønsker lokalplan 1132 sat i bero, indtil tunellen under Pannerupvej (beskrevet i lokalplan 818) er færdiggjort eller i det mindste skemasat indenfor det næste års tid.

Tunnel under pannerupvej + lysregulering V Randersvej.

Med henvisning til lokalplan 818 ser jeg gerne at der etableres en tunnel under pannerupvej, stien fra Byhøjdalen Nord og Sydgående sti jeg henviser til "skitse" side 20 Trafikken vil u...

Det ville klæde Aarhus kommune at tænke på børnenes sikkerhed og ikke kun indtægten fra nyegrudsalg

Det er på tide Aarhus kommune påtager sig sit ansvar og etablere den tidligere lovet sikre skolevej for vores børn her i Trige! Det er simpelthen ikke rimeligt at den lovet tunnel under...

Bemærkninger til offentlig hørring

Aarhus kommune har sendt forslag til lokalplan 1132 i høring. Af forslaget fremgår, at der skal etableres en sti fra den eksisterende tunnel under Randersvej til boligområdet nord for P...

Tryghed, udvikling, aftaler og ANSVAR for Trige !

Hvornår kommer den lovede tunnel under Pannerupvej til sikkerhed for de mange tilflytterer og nybyggerier’s børn og kommende børn, som var lovet i lokalplanen??! Hvorfor kan både Favrsk...

Trafikale problemer

At etablere en ny udstykning syd for Pannerupvej, uden først at tage højde for udvidelse af infrastrukturen, er simpelthen ikke hensigtsmæssigt. På nuværende tidspunkt er “Rema” krydset...

Farligt at gå over vejen! Vi ønsker lyskryds

Vi ønsker et lyskryds ved Rema krydset. Det er direkte farligt at gå over vejen, både for børn og voksne! Og det er farligt at krydse i bil, der er ofte forvirring blandt bilister om hv...

Infrastruktur

Vi købte i 2017 en byggegrund på Byhøjtoften, vi følte det var et dejligt område med kommende gode stiforbindelser til skole og resten af Trige by, da der i salgsmateriale blev lovet en...

Pannerupvej

Vi byggede i 2019 på det nyetablerede Byhøjdalen. Vi havde nøje udvalgt grunden ud mod Pannerupvej - således vi har en flot udsigt, fra vores meget store sydvendte vinduer. Jeg kan nu s...

Udsigt/privatliv

Hej. Da vi købt nr.7 i 2018, fik vi at vide af ejendommesmælgeren, at "det er udsigten der sælger dette hus". Vi spurgte specifik til om der skulle bygges på marken mod øst. Vi blev for...

Lysregulering og tunnel!

Da vi købte vores grund på Byhøjengen, havde vi en klar forventning om, at det trafikale forhindringsløb til skole og indkøb ville blive kraftigt forbedret. Det ser det til vores frustr...

Trafikken i Trige kræver fokus

Aarhus Kommune har med lokalplan 818 vist, at man åbenbart vil forsøge at slippe afsted med, at sælge byggegrunde med en ekstremt høj fortjeneste – og overskud. De anslåede salgspriser...

Lysregulering

Jeg ser det som en nødvendighed at en lysregulering opsættes ved Pannerrupvej og Randersvej, da der dagligt opstår farlige situtationen, både for gående og trafikanter. Trafikken bliver...

Hvor bliver det af?

Da man solgte grundene på modsatte side af Pannerupvej blev der lovet en tunnel under vejen samt et lysregulering ved Pannerupvej/Randersvej. Ingen af punkterne er blevet overholdt hvil...

Trafikale forhold

Det er vigtigt, at der i byplanen bliver taget stilling til krydset mellem Randersvej og Pannerupvej. Der er i forvejen mange småbørnsfamilier som har etableret sig her i nybyggefeltet...

Det syner gennemtænkt, men...

Det syner af en meget gennemtænkt lokalplan, med tanke på natur og fællesrum til gavn for alle borgere. Derfor ærger det mig samtidigt, at man har “glemt” tunnelen imellem lokalplan 818...

Trafikale udfordringer og dårlig infrastruktur

Ved grundkøbet blev vi alle lovet ifg lokal planen at der ville blive etableret en tunnel som skulle forbindes, men dette er tilsyneladende blevet skrottet hvilket må tolkes som falsk m...

ANGÅENDE flere grunde på pannerupvej.

Det er glædeligt at læse i påtænker der skal være en sti der forbindes med tunnelen under randersvej. Men det er også altafgørende man får etableret et lyskryds ved pannerupvej/rema1000...

Hvad med infrastrukturen? Tiltag nødvendige!

For at gøre de trafikale forhold for både nye og eksisterende beboere øst for Randersvej i Trige rimelige, er det en nødvendighed at der anlægges en lysregulering i krydset Pannerupvej/...
18/04/2021 - 10:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H277

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00