Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1145 Område til blandet bolig og erhvervsformål ved Willemoesgade, Trøjborg

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en kombination af bolig- og erhvervsbebyggelse inden for området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 28. april ​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker sammen med Dorthe Borgkvist en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Willemoesgade 15 Aps. Ved aftalen forpligter grundejer sig til at bekoste følgende anlæg:

  • Etablering af seks gadetræer langs Aldersrovej
  • Etablering af en plads på hjørnet af Aldersrovej og Otte Ruds Gade i form af en samlet belægning fra bebyggelsen og frem til fortov mod vej samt etablering af et stort karaktergivende træ
  • Forberedelse for etablering af nedgravet affaldshåndtering i Willemoesgade, herunder etablering af fortov m.m.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt informationsmøde i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1145 for Willemoesgadekarréen.

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 17:00 – 18:30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

 

Høringssvar (9)

Kritik af proces og omfang for foreslået byggeri

Se vedhæftet PDF.

Mobildækning og bredbånd

Se vedhæftede PDF

Ja tak til hvide klasiske vinduer med sprosser - nej tak til store`gulv til loft` vinduer i mørke faver og uden charme.

Der er mange gode elementer i lokalplansforslaget, som skrevet i mit tidligere høringssvar men der ønskes ændringer til og fokus på følgende ting. (1) - Vinduer/døre Der er lag…

Høringsbidrag – Lokalplansforslag for Willemoesgade karréen

Se vedhæftede med tilhørende bilag.

Høringssvar Lokalplan 1145

Beboere i villaområde overfor bebyggelsen er kritiske overfor højde på bygninger samt manglende stillingtagen til trafikale udfordringer. Vi håber endvidere at der blir erhvervsfa…

Byggeri i trøjborg stil.

Jeg ser grundlæggende positivt på udviklingen på Trøjborg, og at man har fokus på bevaring af de eksisterende smukke gamle bygninger på grunden. Jeg har dog flere forslag og ønsker…

Lokalplansforslag 1145

Kritik af forslagets indhold og processen frem til det

Lokalplan 1145

Jeg synes det er et meget fint forslag, der er fremlagt med en flot arkitektur.Endelig nogle der ikke blot river alt ned, men derimod vil renovere med respekt for tidligere anvende…

Naboer hilser lokalplan 1145 velkommen på Trøjborg

Se vedhæftede pdf.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H310

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00