Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1152 - Centerområde ved Rosenhøj, Viby Syd

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til centerformål, med blandede boligformer i form af etageboliger, rækkehuse og et punkthus samt blandet erhverv i form af enkelte butikker og serviceerhverv.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 98 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Informationsmøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informationsmøde for Lokalplan nr. 1152 samt kommuneplantillæg nr. 98.

Mandag den 4. oktober 2021 fra kl. 17:00 – 18:30 via Microsoft Teams

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                     

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 930 (PlanID 1484658), Lokalplan nr. 965 (PlanID 3000058) og Lokalplan nr. 39 (PlanID 1198483) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen for den del, der vedrører lokalplanområdet.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 18-08-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læse referatet her

 

Høringssvar (8)

Kommentar til høring

Jeg ser frem til en længe tiltrængt fornyelse af området. Et par kommentarer til forslaget. Cykelsti: Det er vigtigt med cykelsti på begge sider af Søndervangs Alle, hvilke…

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1152 - CENTEROMRÅDE VED ROSENHØJ, VIBY SYD

Se vedlagte høringssvar fra Viby Fællesråd

Forslag til ændring af tekst i §5.3.

Der henvises til vedhæftede dokument.

Punkthus varetegn for Vibysyd

Min indstilling til et 6 etagers punkt hus, er at det er en god ting. Og et pænt design af huset. Beboerne tæt på bliver uanset højden på 4 eller 6 etager alligevel frataget noget …

Forlængelse af Matildelundsvej

Forslag til aflastning af krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd. Se vedlagte skrivelse.

Afvikling af trafik…

Hvilken planer har man med trafik afvikling…..

Diverse forslag til justeringer

Se vedhæftede skrivelse.

98. Centerområde ved Rosenhøj, Viby Syd (LP1152)

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H350

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00