Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1169 - Boliger mellem Oddervej og Solbrinken i Højbjerg

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til etageboligbebyggelse i op til 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 117 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til etageboligbebyggelse i op til 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 31. maj 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 11. maj ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 9. august 2022. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i høringssvaret, og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Byplanvedtægt nr. 3 for det tidligere Holme-Tranbjerg Kommune (Plan-ID nr. 1204677) vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Høringssvar (14)

Indsigelse til lokalplan 1169 - Boliger mellem Oddervej og Solbrinken

INDSIGELSE TIL LOKALPLAN 1169 På vegne af ejere/beboere Oddervej 81, vedr. foreslåede byggeri Oddervej 75-79. INDSIGELSE Byggeprojekt - Senior fællesskab Som ejere og beboe…

Høringssvar fra HHS Fællesråd

Fællesrådet har den holdning, at den kommuneplan, der blev vedtaget i 2017 er gennemtænkt og grundigt bearbejdet i MTM. Fællesrådet kan derfor ikke tilslutte sig det foreslåede til…

Kommentar til lokalplan 1169

Jeg kender området og jeg har nærstuderet planerne. Forståeligt nok kan enhver ændring i bybilledet skabe opmærksomhed og bekymring. Men byen vokser og der skal skaffes flere bolig…

kommentar til lokalplanforslag nr. 1169

Kommentar til Aarhus kommunes lokalplanforslag nr 1169 - 8. aug. 2022. På linje med mine naboer på Solbrinken må jeg erklære min kraftigste afstandtagen til det i lokalplanen fore…

Indsigelser og bemærkninger til lokalplansforslag nr. 1169 - Boliger mellem Oddervej og Solbrinken i Højbjerg

Vedhæftet er Solbrinken 8's høringssvar og indsigelser til lokalplansforslag nr. 1169 - Boliger mellem Oddervej og Solbrinken i Højbjerg

Vedr. lokalplan 1169

Som beboer på Solbrinken ser jeg med bekymring på byggeprojektet af 30 lejligheder på Oddervej 75-79 Højbjerg. Da der kun etableres 18 P-pladser, vil det medføre en yderligere for…

Indsigelse til Lokalplan 1169

Efter at have konsulteret Rådgivende Ingeniør Finn Berthelsen har vi neden stående indsigelse mod det planlagte byggeri på Oddervej 75 - 79, Højbjerg. INDSIGELSE Høringens na…

Forslag til ændring af projekt / tilretning af lokalplan

Vedhæftede høringssvar fremsendes på vegne af bygherre for seniorboligprojektet, som muliggøres ved forslag til 1169, samt de tilgrænsende naboer Solbrinken 4 og Solbrinken 6. Hør…

Byggeprojekt Oddervej

Kære kommunalbestyrelse Som beboer på Solbrinken er vi meget nervøse for byggeprojektet senior fælleskabet på Oddervej 75-79 Højbjerg. Markant overskridelse af bebyggelsesp…

Senior Fællesskabet på Oddervej 75-79 i Højbjerg

Jeg skal som beboer på Solbrinken 5 og genbo til sidevej på Solbrinken, der er inddraget i forslaget til lokalplan 1169 gøre opmærksom på, at jeg tager kraftig afstand til mere kør…

Lokalplansforslag 1169, Høringssvar fra Solbrinken 4, 8270 Højbjerg

Som de naboer der umiddelbart vil have de største konsekvenser af byggeriet og lokalplansforslaget 1169,kommer hermed vores høringssvar. Det er med bekymring at vi har læst lokalp…

Lokalplan nr. 1169

Det er mig uforståeligt, hvorfor der tillades bebyggelse, der i voldsom grad overstiger de tilladte 50%. Hvorfor gives der overhovedet mulighed for en bebyggelsesprocent på 105%? U…

Boliger mellem Oddervej og Solbrinken i Højbjerg

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Der gøres opmærksom på, at beplantning, parkeringspladser og anden inventar og udsmyk…

Lokalplan 1169

Kære kommunalbestyrelse De seneste mange år er Aarhus blevet fortættet og dettte lokalplanforslag fortsætter denne triste udvikling. Solbrinken eller Oddervej er ikke gearet til …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H456

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00