Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1170 - Boliger ved Trille Lucassens Gade og Gudrunsvej i Gellerup

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og rækkehuse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 120 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og rækkehuse.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 4. oktober 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 28. september ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 932 (Plan-ID nr. 2834754) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

Høringssvar (10)

Lokaleplan 1170

Kære de rigtige henvendelse Det smukkeste i Gellerup er at den åben og blokke er ikke tæt på hinanden. Man kan mørke både lys og luft. Jeg synes at de nye bygninger tager meget…

Byggeri langs Trille Lucassens Gade

Jeg synes, at e’et er forker, at der kommer høje tage på de nye huse - og de fulder alt for meget og tager udsigt fra mange. Og den røde farve passer ikke til Gellerup. Og der komm…

Flere boliger

Blokke rives ned og så skal vi andre leve tættere hvis det forslag vedtages. Foruden passer stillen ikke ind med de omkringliggende blokke. De vil også tage udsigten fra andre bl…

Lokalplan 1170 – Boliger ved Trille Lucassens Gade og Gudrunsvej i Gellerup

Høringssvar fra Gellerup Fællesråd og Gellerupparkens afdelingsbestyrelse samt en række beboere Dette høringssvar er lavet i samarbejde mellem Gellerup Fællesråd og Gellerupparken…

Forslag til lokalplan nr. 1170

Jeg er imod nye boliger ved Trine Lucasensgade, da det vil se klodset ud og ødelægge udsigten og helheden i lokalplanen, og jeg er mildest tal forundret over hvordan nogen kan komm…

Boliger ved Trille Lucassens Gade og Gudrunsvej i Gellerup

Høringssvar vedhæftet på vegne af Den frivillige grundejerforening Christianshøj

Har politikerne æstetisk sans?

Mit høringssvar drejer sig udelukkende om bebyggelsen langs Trille Luccassens Gade. Jeg håber virkelig ikke, at der er politikere, der har så lidt æstetisk sans, at de godkender de…

Nej tak til fortætning

En ellers glimrende lokalplan er spoleret af tankerne om etagebyggeri i 6. etagers højde mod Trille Lucassens gade. Beboerne i de omliggende blokke B7, B6, B5 og B4 får frarøvet de…

120. Boliger ved Trille Lucassens Gade i Gellerup (LP 1170)

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Støjforurening

Støjgenerne overskrider den maksimale lovlige decibel mange gange,og finder sted op til 20 timer i døgnet..Det er stærkt kritisabelt og livskvalitets nedsættende . Det kræver refun…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H502

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00